Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 9. avgust 2018.

Hronika

Crnogorske vlasti traže američkog državljanina zbog umiješanosti u pokušaj državnog udara oktobra 2016.

PODGORICA

Crnogor-

ski istražitelji raspisali su

crvenupotjernicu za bivšim

agentomCIADžozefom

Asadom(47) zbog sumnje

da je bio član kriminalne

organizacije koja je 16.

oktobra 2016. godine pla-

nirala da nasilnopreuzme

vlast, proglasi pobjedu

Demokratskog fronta i

spriječi ulazakCrneGore u

NATO.

Prema saznanjima Pobjede,

narednih dana crnogorske

vlasti tražiće izručenje Asada.

Njemu je odlukomVišeg

suda određen pritvor zbog

krivičnog djela stvaranje

kriminalne organizacije na

čijem čelu su ruski državljani,

agenti GRU, Eduard Širokov i

Vladimir Popov.

Svjedočenje američkog

državljanina Brajana Skota,

bivšeg agenta CIA i vlasnika

kompanije ,,Patriotik difens

grup“, dovelo je do preokreta

i otvorilo vrata za – pokreta-

nje istrage protiv Asada.

Crnogorski istražitelji tražili

su saslušanje Asada, ali je on

to odbio, pozivajući se na Peti

Potjernica

zaDžozefom

Asadom

NCB Interpol Podgorica postupio

po zahtjevu kolega iz Varšave

Osumnjičeni za prebijanje desetogodišnjaka saslušan kod tužioca

Osumnjičeni za krađu i razbojništva saslušan kod sudije za istrage

Poljakuhapšen

i izručen

Otacće sebraniti sa slobode

Šanovićupritvor

zbogopasnosti da

neponovi djelo

PODGORICA

PetruŠano-

viću (26) izPodgorice, koji je

uhapšenunedjeljuvečeu

Budvi zbog sumnjeda jepo-

krao sportskekladionice

Volkano i Lob, određen je

pritvor do30dana.

Odluku je donio sudija za is-

trageOsnovnogsudauKotoru

ŠpiroPavićević.

Kako Pobjeda saznaje, pritvor

mu je određen zbog opasnosti

odponavljanja djela.

Iz Uprave policije ranije je sa-

opšteno da je Šanović jedno

razbojništvo i tešku krađu u

Budvi počinio u februaru ove

godine.

-On je20. februaraušaoukla-

PODGORICA

M. K. (76) izVaršave izručen jepoljskimvla-

stimanakon što jeuhapšenuCrnoj Gori pomeđunarodnoj

potjernici koju je zanjimraspisaoNCBInterpol Varšava, sa-

opšteno je izUpravepolicije.

M. K. je potraživan kako bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u

krivičnom postupku koji se u Poljskoj vodi protiv njega zbog

sumnje da je počinio dva krivična djela iz zakona o suzbijanju

narkomanije.

M. K. je iz Crne Gore ekstradiran u Poljsku na osnovu rješenja

koje je donijeloMinistarstvopravdeCrneGore.

Iz policije navode i da seM. K. od trenutka hapšenja do ekstra-

dicije nalazio u pritvoru u ZIKS-u shodno rješenju o određiva-

njuekstradicionogpritvorakoji jezanjegadonioViši suduPod-

gorici.

U ekstradiciji ovog lica nadležnimorganima Poljske, službeni-

cima NCB Interpol Podgorica podršku su pružili službenici

Posebne jedinice policije.

B.R.

PODGORICA

A. P. (39) iz

Podgorice, koji jeuhapšen4.

avgusta zbogosnovane sum-

njeda jepretukaopesnicama

desetogodišnjeg sina, pušten

jeda sebrani sa slobode - piše

Fos.

Kako prenosi ovaj portal, pri-

javu protiv A. P. podnijela je

djetetovamajka.

On se sumnjiči da je izvršio

krivično djelo nasilje u porodi-

ci ili porodičnoj zajednici.

Iz podgoričkog Centra za soci-

jalni rad za FOS su kazali da ne

mogu da daju bliže podatke

zbog zaštite žrtve, ali su pojas-

dionicu „Volkano d.o.o. Ve-

zuv“, u naselju Podkošljun,

gdje je prijeteći da će izvaditi

nož radnicu primorao da mu

preda pazar od 570 eura.

Sumnja se da je i osam dana

kasnije u objektu kladionice

„Lob“ u naselju Podkošljun,

dok je radnica sjedjela za pul-

tom, iz ladice radnog stolakoji

se nalazio do pulta ukrao 400

eura – saopštili su iz policije.

Šanović se, osim ovog razbo-

jništva, tereti ida jepočiniojoš

tri u januaru i avgustu ove go-

dine uBaru i Nikšiću.

M.L.

nili procedure.

- Stručni radnici Centra za so-

cijalni rad, kada od bilo koga i

na bilo koji način u svom radu

saznaju o nasilju u porodici,

prijaviće bez odlaganja policiji

sumnjuda je počinjeno nasilje;

odmah, bez odlaganja, trebada

kontaktiraju žrtvu nasilja, u

slučajevima kada se o nasilju

sazna od drugih institucija, iz-

raditi službenu zabilješku o

saznanjima o porodičnom

nasilju i o svakoj preduzetoj

radnji, u slučaju nasilja u po-

rodici, izraditi službenu zabil-

ješku, izvještaj ili zapisnik - ka-

zali su iz Centra za socijalni

rad.

Kakosuobjasnili,ukolikosera-

di o djetetu, razmotriće jesu li

zaštićena njegova prava i s

posebnompažnjomomogućiti

žrtvi da ispriča sve činjenice

vezane za porodičnu situaciju i

nasilje.

C.H.

ILUSTARCIJA

Viši sud je odredio pritvor Asadu zbog krivičnog djela

stvaranje kriminalne organizacije na čijemčelu su ruski

državljani, agenti GRU, Eduard Širokov i Vladimir Popov

amandman Ustava SAD.

U američkom zakonodavstvu

postoji odredba prema kojoj se

osoba pozvana da odgovara

pred zakonommože opredijeli-

ti za ćutanje, ukoliko ona sama,

ili njena odbrana, misli da je to

u njenomnajboljem interesu.

Ipak, to nije osporilo sumnje

crnogorskih istražitelja u nje-

govu umiješanost u plan koji

je trebalo da se realizuje 16.

oktobra.

Skot je istakao da je direktno

upozorio Asada da se ne upu-

šta u operaciju u Crnoj Gori,

ali da je, upkos svemu, vlasnik

kompanije ,,Peregrini“ odlučno

naveo da će ,,obaviti posao“

koji mu je ponudio Aron Šaviv,

izraelski stručnjak koji je vodio

kampanju Demokratskog

fronta.

Posao koji je preuzeo Asad nije

ličio na pružanje običnih kon-

sultantskih usluga, već na one

poslove koji se rade u takozva-

nim ,,crnimoperacijama“ age-

nata bezbjednosnih službi.

Zadatak vlasnika kompanije

,,Peregrini“ podrazumijevao je

pravljenje šeme evakuacije sa

platoa ispred Skupštine Crne

Gore, izvlačenje iz mase važnih

pojedinaca i njihovo bezbjedno

smještanje na udaljenu lokaci-

ju, odakle bi mogla da se dalje

vodi operacija, instaliranje

mjera elektronskog ometanja

mobilnih telefona, uspostava

nezavisnog sistema komuni-

kacije…

Prema navodima naredbe za

sprovođenje istrage, Asad je

nekoliko puta od kraja ljeta

do 16. oktobra dolazio u Crnu

Goru i koordinirao je ekipom

stručnjaka koje je angažovao.

Pobjeda je, juna 2017, pisala

o jednoj misiji Asadove ekipe

u Podgorici, kada su bili staci-

onirani u dvije kuće u Donjoj

Gorici i Dajbabama.

Dvije kuće bile su zakupljene

na tri mjeseca, a vlasnicima

objekata je, kako pokazuje

istraga, jedan niži funkcioner

Demokratskog fronta za zakup

isplatio 22.000 eura.

Prema nalazima iz istrage,

Asad i njegova ekipa planirali

su da kompletnu šemu evaku-

acije, uz razradu komandnih

punktova, izrade najkasnije do

10. oktobra.

Sa tomnamjerom je u Crnu

Goru 29. septembra pristigao

izvjesni JoramFrig, Asadov

čovjek od povjerenja, koji je

petnaestak dana pred ,,Ope-

raciju 16. oktobar“ trebalo da

obavi završne provjere terena,

predviđenih lokacija i da završi

instaliranje tehnoloških uređaja

za ometanje praćenja.

Asad je doputovao 10. okto-

bra 2016. godine. Dok je bio u

Podgorici kontaktirao je Arona

Šaviva koji je, kao šef kampanje

Demokratskog fronta, vodio

računa o političkim i marketinš-

kimporukama Fronta.

Asad je, po svemu sudeći, imao

sasvimdrugačija zaduženja,

koja su se izjalovila nakon što

je 15. oktobra kasno uveče, kao

i rano ujutro sljedećeg dana,

došlo do hapšenja grupe od 14

srpskih državljana, među koji-

ma su bili Bratislav Dikić, bivši

komandant srpske žandarme-

rije, njegova prijateljica Kristina

Hristić, Branka Milić, Milan

Dušić, Dragan Maksić, Srbo-

ljub Đorđević, Aleksandar

Čurović, Ivica Matić, Nikola

Đurić, Siniša Ćetković, Dejan

Stanojević, Miloš Aćimović,

Aleksandar Aleksić i Perica

Andrić.

Čim je saznao za hapšenja,

Asad je odmah obustavio

akciju i napustio Crnu Goru.

Istraga je utvrdila da je Asad,

zajedno sa JoramomFri-

gom, prešao granični prelaz

Božaj u 14 sati i 38minuta.

Obojica su se hitro zaputila

ka Tirani, Asad se ukrcao na

avion za Istanbul, a Frig je

uhapšen na aerodromu jer

je posjedovao neregistro-

vane uređaje za protivelek-

tronsku zaštitu. Dan kasnije,

prema saznanjima Pobjede,

JoramFrig je napustio teri-

toriju Albanije.

Asad je vlasnik kompanije

„Peregrini konsalting“, spe-

cijalizovane za razne vrste

bezbjednosnih usluga.

A. G.

Istražni zatvor uSpužu

DžozefAsad

Ministarstvopravde