Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Pogledi

Našimgrađanimapotrebno

jeviše informacijaopravno

istorijskoj istini oCrnoj Gori

i oaktuelnoj temi - čija je

imovinaKraljevineCrneGo-

re. Dužni smona tapitanja

odgovoriti i zbogdobrihod-

nosa izmeđuSrba i Crnogo-

raca i izmeđuSrbije i Crne

Gore.Mediji u tome imaju

značajnuulogu.

IMOVINADRŽAVE

Imovina se može steći na tri

načina. Nasljedstvom, kupovi-

nom i poklonom. Valjda je to

jasno. Pa đe je onda i čija je

imovina Kraljevine Crne Go-

re?

Državu čine teritorija i narod.

Ne znajući tada što će se doga-

đati danas, 2003. godine sam

objavio ,,Geografsko-istorijski

atlas Crne Gore“, koji pokazu-

je kako je stvarana crnogorska

država, njena teritorija i insti-

tucije. Vjerujem da Atlas, koji

je izdao Filozofski fakultet za

potrebe obrazovanja, može

doprinijeti razumijevanju ak-

tuelne teme. Problemi koji su

proizašli oko imovine Kralje-

vine Crne Gore i oko crnogor-

ske nacije mogli bi se riješiti

definisanjemistine.

Od vremena kada su popovi,

umišljajući da subogovi, spali-

li Đordana Bruna, zato što je

rekao da se Zemlja okreće

(istina je da se stvarno Zemlja

okreće), tragalo se za istinom.

BojimsedadanasuCrnojGori

imamo određenu analogiju sa

popovima i istinom. Sasvim je

jasno da jeCPCbila autokefal-

na - i preko Vaseljenske sinta-

gme, i prekoUstavaKraljevine

CrneGore, i preko dokumenta

koji su potpisali Mitrofan Ban

u ime autokefalne CPC i patri-

jarh Dožić u ime SPC, i preko

dekreta kralja Aleksandra ko-

jom je ukinuo CPC. A sve i da

nije tako, imovina CPC isto-

vremeno je bila i imovina Kra-

ljevine Crne Gore, sa čime se

priča završava. Proizilazi da,

čak i da nije bila autokefalna,

CPC je bila država (u početnoj

fazi teokratska), i zato njena

imovina ne može biti ničija

drugo, no crnogorska. Ako to

nije istina, dajte da se utvrdi

neka druga.

Crna Gora je uvijek imala po-

seban osjećaj prema Srbiji, ali

je to dovedeno kroz crkveni

problem i pitanje porijekla do

apsurdnihgranica.

NACIJA

Može se jasnozapaziti da je je-

dina ugrožena nacija u Crnoj

Gori crnogorska. Nijedna dru-

ga nije nikada bila dovođena u

pitanje. A crnogorska jeste

stalno. Da li je Njegoš Srbin ili

Jevrej ili Crnogorac, kako je

pisalounjegovomPaseportu?

Takva pitanja ne mogu više da

budusuštinaživotausavreme-

nojCrnojGori. Ostaćeu istori-

ji svjetskog poretka zapisano

kako se u jednoj državi, za

kratko vrijeme, desila etnička

eksplozija u okviru punih 40

odsto crnogorskog državnog

bića - između dva popisa ne-

stalojepreko20odstoetničkih

Crnogoraca.

Crnogorski muslimani, pret-

hodnozastupljeni uCrnojGori

sa oko 17 odsto, su razdrobljeni

na više djelova. Novi mozaik

novihentitetaiskomplikovaoje

odnose u Crnoj Gori. Ovaj do-

gađaj je pokazaokoliko etnička

pripadnostmože biti više emo-

tivna nego realna kategorija,

koja je podložna promjenama.

Ipak se uspjelo, za sada i do sa-

da, i pored velikog zla kojeg

imamo, očuvati građansko

društvoCrneGore,štojeneza-

obilazan i osnovni kapital za

budućnost. Ovih 40 odsto

emotivnihpomjeranjauCrnoj

Gori,mogu se smatrati kaoela-

stična deformacija u fizici.

Može sedesiti daponovo, kao i

u prvom poslijeratnom popi-

su, bude u Crnoj Gori više od

95 odsto Crnogoraca, što sva-

kako više i nije bitno za jednu

građanskudržavu.

Kao i pitanje: da li je - u čitavoj

ovoj zbrci - suština jesu li Cr-

nogorci Srbi? Da li bi situaciju

riješilotodaCrnogorciprizna-

ju da su porijeklom Srbi? Na-

ravno da ne bi, jer iza čitave te

strategije stoji plan za nesta-

nak Crne Gore, što je više ne-

moguće.Činjenicajedajekroz

istoriju Crna Gora postojala

kaodržava, da postoji i danas, i

to nezavisno od nacionalne

strukture. Što bi, recimo, bilo

saBrazilomkadbi sedijelio iz-

međuŠpanaca i Portugalaca?

Dakle, Crna Gora je postojala

odDukljedodanas, i postojaće

i dalje. Ali, možda je došlo vri-

jeme da se suočimo i sa tomči-

njenicom - ako je nekome toli-

ko važna - što su ,,Crnogorci

poreklom“. Dosadašnja ispiti-

vanja DNK su pokazala rezul-

tat koji dezavuiše postojeću

priču o porijeklu. Mogu se i

ponoviti, iako to u građanskoj

državi nije bitno.

Nacionalisti bi tada izgubili

svoj posao ili bi se,možda, utvr-

dilo drugo stanje. Kakav god

bio rezultat, vrijedio bi truda.

DRŽAVA

Crna Gora je nastala kraljevi-

nomDukljom. Duklja je razore-

na1186.godine,nagodinuvatre-

n o g k o n j a i z v r e m e n a

Džingis-kana, od Nemanjića.

TadajeuCrnuGorudošaoiSava

Nemanjić.Kontroverzeinevolje

iz tog vremena i danas traju.

Prošla je Crna Gora tursko do-

ba,doživjelameđunarodnopri-

znanjenaBerlinskomkongresu

još1878.godine-kaoKraljevina

Crna Gora, nasilno aneksirana

poslije 1918. godine, pa ponovo

vraćena poslije 1941. godine… i

konačno 2006. godine. Tako da

su se pretendenti preselili na

naciju i crkvu, viđevši da naj-

manje uporištemogu naći u dr-

žavnosti CrneGore.

Crkva je tvorac savremene Cr-

neGore(teokratskaCrnaGora

je jedina zemlja u Osmanlij-

skomcarstvukartiranakaodr-

žava 1500. godine na karti

Evrope). Zato je ona osnovna

meta napada, što naravno nije

slučajno. Jer, ako uništite ono

štojestvorilodržavu,ondalak-

še dovodite u pitanje i samu

državu. Zato današnja vlast ne

može više da se izmiče od te

istine i te suštine.

Takođe se zna damoderna Cr-

na Gora počinje od Ivana Cr-

nojevića (pa bio on Srbin,

Francuz, Albanac ili Crnogo-

rac), i da je CPC dugo bila i cr-

kva i država. Takođe se zna da

je njena preteča bila Duklja,

kao prva crnogorska država, u

vrijeme postojanja Raške kao

srpske države.

Savremena literatura Srbije

objašnjava da je Duklja prva

srpska država. Što li je onda

Raška koja je pokorila Duklju?

Takoponeko,opravdano,sarka-

stično pita: čija je naša Duklja?

Zar je stvarnopored toliko isto-

rijskih izvora teško utvrditi što

je istina; zar državanema snage

da objavi kratku i razumljivu

monografiju – recimo: ,,Vodič

za crnogorske državljane“ - u

velikom tiražu, kako bi narod

bio informisan o svemu, što je

sada vlasništvo svađa imedija…

POMIRENJE

Treba je koncipirati otprilike

onako kako je to uradila Nje-

mačka, definišući istinu kao

platformu života - od Marksa

doHitlera.

Tu nam Njemačka dodatno

možepomoći i okonametnutih

besmislenih dilema iz Drugog

svjetskog rata. Zato izražavam

javnu zahvalnost Fondaciji

,,Konrad-Adenauer“,kojajeor-

ganizovalasavjetovanjeuhote-

lu ,,Hilton“ sa temom ,,Državni

i kulturni identitet“.

Poslije tog skupa, shvatio sam

dapostojirješenjezaCrnuGo-

ru - da se utvrdi i verifikuje

istina,kaoštojetosvojevreme-

nouradilaNjemačka.Tojenaj-

bolji metod izlaska iz zbrke

stvoreneokocrkvenog,kultur-

nog, nacionalnog i državnog

identitetaCrneGore.

Kad se utvrdi stvarna istina,

CrnaGora je poslije toga auto-

matski pomirena. A, preko

utvrđivanja istine, treba osvi-

jetliti i povraćaj imovine Kra-

ljevine Crne Gore; reparaciju

CrneGorezamaterijalne štete

i ljudskežrtvekojesuposljedi-

ca 1918. godine (kada je iselje-

no više od 25.000 a pobijeno

više od 5.000 crnogorskih pa-

triota, kojima se tek sada podi-

že spomenik); povratak glav-

nine ratne reparacije iz Prvog

svjetskograta(oko723miliona

franaka u zlatu); kao i ekspro-

prijaciju svega što je rađeno

pod bilo kojim oblikom bilo

koje okupacijeCrneGore.

Nadam se da niko ne pomišlja

na apsurde da Austriji vraća-

mo tvrđave sa zemljištem,

Turskoj mostove i džamije,

Njemačkoj bunkere, ili Srbiji,

ako na nešto pretenduje... Sve

što je rađeno pod okupacijom,

civilnom ili vojnom, pripada

Crnoj Gori. Crna Gora može,

naravno,mnogotogaidaopro-

sti, posebno bratskoj Srbiji, ali

teknakon što se utvrdi istina.

U tom kontekstu, smatram da

treba prihvatiti izvinjenje sa-

vremene Francuske za ono što

se dogodilo Crnoj Gori 1918.

godine, jer može doprinijeti

utvrđivanju istine.

Samose istinom

možedopomirenja

Od vremena kada su popovi, umišljajući da su bogovi, spalili Đordana Bruna, zato što je

rekao da se Zemlja okreće (istina je da se stvarno Zemlja okreće), tragalo se za istinom.

Bojimse da danas u Crnoj Gori imamo određenu analogiju sa popovima i istinom

Piše:

Prof. drMihailoBURIĆ

SlobodnaCrnaGorausrcuOsmanlijskogcarstva1500.godine

Crkva je tvorac savremene Crne

Gore (teokratska CrnaGora je jedina

zemlja uOsmanlijskomcarstvu

kartirana kaodržava 1500. godine na

karti Evrope). Zato je ona osnovnameta napada,

štonaravnonije slučajno. Jer, akouništite ono što

je stvorilodržavu, onda lakše dovodite upitanje

i samudržavu. Zatodanašnja vlast nemože više

da se izmiče od te istine i te suštine

STAV:

Čija je imovina Kraljevine Crne Gore?

Cetinjskimanastir