Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

Strukovni

odbor vatrogasaca-spasilaca

iniciraćeorganizovanjepro-

testa zbogNacrta izmjena

ZakonaPIOkoji, kakonavo-

de, dovodi upitanje egzisten-

cijuzaposlenihuovoj struci.

Kako je Pobjedi kazao pred-

sjednikStrukovnogodbora va-

trogasaca-spasilacaCrneGore

Ratko Pejović, vatrogasci se

suočavaju sa brojnim proble-

mima, od malih, neujednače-

nih i neredovnih plata, nepla-

ćenih poreza i doprinosa,

nedovoljnog broja zaposlenih

u pojedinim službama, nedo-

statka lične i kolektivne zaštit-

ne opreme do nepostojanja

kvalitetnih zakonskih i podza-

konskih akata, kojima se bliže

uređujubrojnaprava i obaveze

vatrogasaca-spasilaca...

ZAKONI

Svi ti problemi, kako tvrdi Pe-

jović, proistekli su iz nepošto-

vanja zakonske regulative ili

zbog lošihzakonskih rešenja.

- Jedini i pravi način da vatro-

gasci-spasiociuCrnojGorido-

biju mjesto u društvu koje za-

služuju jeste izrada zakona o

zaštiti odpožara i jošvažniji po

njih – zakon o vatrogastvu, ka-

ko su to riješile zemlje u regio-

nu. Imamo informacije da je

izrada tih zakona predviđena

agendom Vlade, a ovaj stru-

kovni odbor će uzeti aktivno

učešće u izradi - najavio je Pe-

jović.

Njihov tim će, kako je dodao,

pored članova Strukovnog od-

bora sačinjavati i stručnjaci iz

ove oblasti čije se mišljenje do

sada slabo čulo.

- Vatrogasci-spasioci su se da-

nas našli između čekića i na-

kovnja,žargonskirečenoizme-

đu dvije vatre. Naravno, za

takvo stanje zaslužna su dva

zakonska rješenja -već pome-

nuti Zakon o zaštiti i spašava-

nju i zakon čije su izmjene u

proceduri - Zakon o PIO. Za-

kon o zaštiti i spašavanju u čla-

nu46ekažedavatrogascu-spa-

siocu služba traje do navršenih

55 godina života, a stiče pravo

za odlazak u penziju ako isto-

vremeno ima 32 godine radnog

staža pod uslovomda za svaku

godinuimauplaćenbeneficira-

ni radni staž od četiri mjeseca.

Takvorešenjejedovelodositu-

acije da 80-tak naših kolega sa-

mo u ovoj godini strahuje za

svoju egzistenciju jer opet isti

zakon kaže da ako vatrogasac-

spasilac istovremeno ne ispuni

oba uslova raspoređuje se na

drugo radnomjesto koje odgo-

vara njegovoj stručnoj spremi

- objašnjavaPejović.

Kakoondaljenavodi,akonema

drugog radnogmjesta vatroga-

sac-spasilac završava na evi-

denciji Zavoda za zapošljava-

nje.

- Kako je Strukovni odbor va-

trogasaca-spasilaca formiran

prije godinu dana, nije mogao

učestvovati u izradi Zakona o

zaštiti i spašavanju, ali jesu ko-

legeizdrugesindikalnecentra-

le. Kolegama vatrogascima-

spasiocima ostavljamo da sami

procijene i shvate doprinos di-

rektnih učesnika u izradi po-

menutog zakona na čije je insi-

stiranje član 46e u onakvom

obliku, akoji seodnosi na traja-

nje službe i sticanje prava na

odlazak u penziju unijet u za-

kon - kažePejović.

Drugi, još veći problem koji će

imati ne samo vatrogasci-spa-

sioci već i drugi zaposleni na

poslovima na kojima se radni

staž računa u uvećanom traja-

nju je, ističe naš sagovornik,

nacrt Zakona oPIO.

- Taj zakondovodi do obesmiš-

ljavanja tog dodatka jer će za-

posleni raditi do 65 godine bez

obzira na radni staž. Upravo

zbog toga Strukovni odbor va-

trogasaca-spasilaca ovih dana

jepokrenuo aktivnosti za orga-

nizovanje protesta. Razlog za

protestjeodbijanjesvihprijed-

loga članova radne grupe koji

suseodnosilina povoljneuslo-

vezapenzionisanje.Pozivdase

uključeuorganizacijuprotesta

poslat je kolegama iz drugog

sindikata - kazao jePejović.

Zadovoljan je činjenicomda su

skoro usvojene i izmjene Zako-

na o zaradama u javnom sekto-

ru kojim je zvanje vatrogasac-

spasilac prepoznato i za

određeni koeficijent složenosti

poslova od 5.1.

-Usvojenikoeficijentjerezulti-

rao poboljšanjemmaterijalnog

položajavatrogasaca-spasilaca.

Predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca ukazuje na brojne probleme s kojima se suočavaju

Pejović: Nacrt zakona

oPIO jeneprihvatljiv

PODGORICA

Krajnje jevri-

jemeda tužilaštvoprocesuira

AmfilohijaRadovića,mitro-

politaSPCuCrnoj Gori, zbog

izazivanjanacionalne, vjer-

ske, homofobnemržnje,

umjesto štonamšalje epistole

ukojimanjegovuotrovnumr-

žnjuvolšebnopretvaraupo-

rukemira i ljubavi - saopšteno

je izCrnogorskogpokreta.

Oni upozoravaju da je Radović

u tolikoj mjeri postao „nedo-

dirljivdanjegovi sljedbenici na

naše očigledno ukazivanje na

njegove prekršaje i krivična

djela, nas proglašavaju atakeri-

mananjegovuličnostinaorga-

nizacijukojoj pripada“.

GOVORMRŽNJE

- I inače je činjenje presedana,

ilinečinjenje,dovelodotogada

prestupnici, izvršioci i optuže-

ni za najteža krivična djela,

umjestoopštedruštveneosude,

pribavljaju sebi oreol žrtava.

Taj bezobrazluk ide toliko da-

leko da se njihova krivična od-

govornostpretvarauproganja-

nje cijelog naroda – navedeno

je iz ove organizacije.

UCrnojGori, kakododaju, više

ne postoji ni moralna, a kamoli

krivična odgovornost za govor

mržnjeinetrpeljivostujavnom

prostoru, ni za onoga ko izgo-

vara, ni za onoga koprenosi.

- Bojimo se da će i najnoviji

istupi Amfilohija Radovića u

kojima jepovrijediopravaatei-

sta nazivajući ih ljudima bez

srama, pripadnike LGBT po-

pulacije i posebnoCPC, štopo-

sljedičnoznačiinjenevjernike.

Ako već SPC u Crnoj Gori ima

nekakav pravni savjet na čijem

čelu je priučeni pravnik, čija

blagoglagoljivost oduševljava

neke Crnogorce, a koji se bavio

međunarodnimdeklaracijama

opravunasloboduvjeroispovi-

jesti i preporukamaVenecijan-

ske komisije i OEBS-a, mogao

je da nauči Amfilohija Radovi-

ća da nije na državama da se

bave crkvenim kanonima, niti

da arbitriraju ko je crkva, a ko

ne – saopštili su iz Crnogor-

skog pokreta.

Država je, kako dodaju, dužna

da registruje i ima isti odnos

premasvimvjerskimorganiza-

cijama.

- Ona može zabraniti djelova-

nje neke vjerske organizacije

samo u slučaju da predstavlja

prijetnju po javnu sigurnost i

ljudske živote. Reći da je CPC

sekta, pored toga što je uvreda,

govori o teološkom i opštem

obrazovanju Amfilohija Rado-

vića. Sekte su jeretičke organi-

zacijekojeodstupajuodučenja

svetih knjiga i od evharistije,

što apsolutno ne važi za CPC –

naveli suu saopštenju.

NOVI ZAKON

Kako stvari stoje, dodaju, veli-

ka jemogućnost da SPC izgubi

,,tomos dobijen od Vaseljenske

patrijaršije 1922. godine, koji je

ionako nekanonski stekla, pla-

ćajućiganovcem,čimećeizgu-

biti kanonski status u Crnoj

Gori“. Slanjeuvreda,nazivanje

CPC napoganijim imenima,

posredno i njenih vjernika, ne

smijeostatibezzakonskihkon-

sekvenci.VjerujemodaćeCPC

pokrenuti postupak, a i mi smo

spremni ići i domeđunarodnih

sudskih istanci ako jepotrebno

da se razobliči ta sprega ljudi iz

pravosuđa i Amfilohija i SPC.

Istakli su i daćečlan52. zakona

o slobodi vjeroispovijesti biti

pravi test za vlast.

- Bez tog člana zakon neće ri-

ješitielementarnepretpostav-

keza sekularizaciju i svođenje

teokratskoguticajanadruštvo

u mjeri kakva postoji u svim

modernim, demokratskim,

građanskimdruštvima - saop-

štili suoni.

Crnogorski pokret predao je

prekjuče krivičnu prijavu

Osnovnom državnom tužilaš-

tvu u Podgorici protiv mitro-

polita crnogorsko-primor-

skog Amfilohija, zbog

povrede ugleda naroda,

manjinskih naroda i

drugihmanjih nacio-

nalnih zajednica i

izazivanja nacio-

nalne, rasne i vjer-

skemržnje.

N.Đ.

Crnogorski pokret negoduje što nadležni ne reaguju na govor mržnje

Nemanimoralne, ni krivične

odgovornosti zaAmfilohija

Uslovizapenzionisanje

Am lohijeRadović

Jedini i pravi

način da

vatrogasci-

spasioci u

Crnoj Gori

dobijumjesto

u društvu koje

zaslužuju jeste

izrada zakona o

zaštiti od požara

i još važniji po

njih – zakon o

vatrogastvu,

kako su to

riješile zemlje

u regionu -

kazaoj eRatko

Pejović

Umjesto da problemi vatrogasaca-spa-

silaca budu riješeni Zakonomo zaštiti i

spašavanju, taj isti zakon je, kako ističe

Pejović, proizveo druge probleme.

- Stav našeg Strukovnog odbora je da

Zakon o zaštiti i spašavanju generalno

nije dobar. Naročito u dijelu koji se odno-

si na sticanje uslova za penzionisanje

i statusa vatrogasaca-spasilaca poslije

nezadovoljenja uslova po pitanju psiho-

izičke sposobnosti. U tom zakonu vatro-

gasac-spasilac se pominje u desetak

članova što je još jedan od razloga za naš

veoma loš aktuelni položaj. Poseban

problem je što se i takav kakav je,

zakon nije poštovao umnogim

opštinama. Osimovih činjenica,

zakon ima i veliki broj drugih

anomalija koje se mogu i moraju

nadomjestiti donošenjemdrugih

zakona čime bi se unaprijedio

položaj vatrogasaca-spasilaca,

ali i znatno povećao nivo

bezbjednosti građana sa

aspekta zaštite od različitih

hazarda - naglašava Pejović.

Stav našeg Strukovnog odbora

je da taj koeficijent nije poklo-

njen ni od koga. Za njegovo

usvajane nije zaslužan niti je-

dan sindikat, kako bi pojedinci

to voljeli prikazati - naglašava

Pejović.

Kategoričan je da Strukovni

sindikat vatrogasaca koji djelu-

je pri Uniji samostalnih sindi-

kataCrneGoreikojipostojiviše

od 10 godina nije učinio dovolj-

no, ali i dodaje da suotvoreni za

saradnju sa njima.

SARADNJA

- Nijesmo naišli na otvorena

vrata. Naprotiv, spočitavaju

nam reprezentativnost, a nji-

hova je upitna. Mi smo stru-

kovni odbor koji djeluje kroz

najveći i najbrojniji granski

sindikatCrneGore i reprezen-

tativnostcrpimoiztečinjenice

- kazao je Pejović dodajući da

je Sindikat uprave i pravosuđa

jedini ovlašćen po zakonima

koji regulišu tu oblast da za-

ključuje kolektivne ugovore i

ugovore kod poslodavca, pa i

one koji se tiču vatrogasaca-

spasilaca. Strukovni odbor će

nastavitiobilaskekolegavatro-

gasaca-spasilacausvimgrado-

vimaCrneGore.

- Pripremićemo kolektivni

ugovorkoji će seodnositi samo

zavatrogasce-spasioce i koji će

prepoznati sve specifičnosti

poslova kojima se bave. Uspo-

stavićemo saradnju sa kolega-

ma iz regiona i unajskorije vri-

jeme aplicirati za članstvo u

Međunarodni sindikat vatro-

gasaca. Naravno, bavićemo se i

humanitarnim radom i van

radnihmjesta i vanradnogvre-

mena – zaključio jePejović.

N.KOVAČEVIĆ

Pripremićemo kolek-

tivni ugovor samo za

vatrogasce-spasioce i

koji će prepoznati sve

speci čnosti našeg posla

RatkoPejović