Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

- Predstavnici

vladaCrneGore i Turske

potpisali su jučeOkvirni spo-

razumzanabavkuuniforme

zapotrebe crnogorskogMi-

nistarstvaodbrane zaperiod

od2018. do2022. godine, za

čiju je realizacijuopredijelje-

no5,3miliona eura.

Kako je saopšteno izMinistar-

stvaodbrane,potpisanjeiUgo-

vor o nabavci uniforme za po-

trebe tog resora za ovu godinu,

čija je vrijednost 1,26 miliona

eura.

Okvirni sporazum i Ugovor su

u ime Vlade Crne Gore potpi-

sali ministar odbrane Predrag

Bošković, a u ime Privredne

agencije Ministarstva nacio-

nalne odbrane Republike Tur-

ske „ASFAT“A.S. generalni di-

rektorMahmut Sami Ceylan.

-Ovo jeprilikadaMinistarstvo

odbrane prvi put od 2009. go-

dine obezbijedi vježbovno-te-

rensku uniformu za cjeloku-

pan sastav Vojske Crne Gore

(VCG) jer su u prethodnom

periodu nabavljane samo ne-

dostajuće količine uniforme -

navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, na osnovu

ovogOkvirnogsporazumaVla-

damožepotpisivatiugovoreza

nabavku uniformi za potrebe

Ministarstva odbrane svake

godine dok traje sporazum.

-Ovom nabavkom obezbijedi-

će se kompleti uniformi za oko

2.700 pripadnika Vojske, s ob-

ziromdaMinistarstvoodbrane

stvara preduslove za osposo-

bljavanje novih generacija voj-

nikakrozdobrovoljnosluženje

vojnogrokaodnarednegodine

- piše u saopštenju.

Nacrte uniforme je izradila

profesorica dizajna na Univer-

zitetu u BeograduMirjana Re-

ljić, u skladu sa zahtjevimaMi-

nistarstva odbrane.

J.Đ.

a daje rezultate

čne škole

60odsto

go lani

čima, zanemariti ni činjenicu

da su ove godine i programi iz

oblasti građevine i saobraćaja

bili u fokusu učenika. Tako su,

kaže on, na primjer, u Pomor-

skoj školi u Kotoru popunjena

svaupisnamjestauprvomupi-

snomroku.

InteresovanJe

- Sva upisna mjesta popunjena

su i uMedicinskoj školi u Pod-

gorici i Ekonomskoj školi u

Podgorici.Da

semijenja svijest

mladih kada je vezivanje is-

ključivo za administraciju, po-

tvrđuje i činjenica da je intere-

sovanje učenika za programe

iz ekonomije i pravamanje ne-

goprethodnegodine.Naravno,

ti programi svakako jesupopu-

njeni u prvom roku, ali pret-

hodnih godina je u Ekonom-

skoj školi u Podgorici bilo

prosječnooko 100učenika koji

nijesu u prvom navratu zado-

voljili upisne kriterijume ili,

kako se to popularno kaže, bili

su „ispod crte“, a ove godine ih

je oko40–naveo je on.

Programi iz oblasti usluga su,

dodao je Šehović, izazvali po-

većano interesovanje.

- Nijesmo imali problema sa

upisomnaprogramepoputku-

vara ili konobara. Kuriozitet je

tako da smo u Budvi zabilježili

značajan iskorak u interesova-

nju za programkuvar, ako zna-

mo da prethodnih godina inte-

resovanje u Budvi za ovaj

programfaktički nijepostojalo

- zaključio je Šehović.

U srednje škole u junskom ro-

ku upisano je 6.503 učenika.

Od tog broja, kako je ranije sa-

opšteno,uprogramegimnazije

upisano je 2.013 učenika, a u

stručne škole na programe u

četvorogodišnjem trajanju

3.419đaka. Naprograme struč-

nih škola u trogodišnjemtraja-

njuupisan je 1.071 učenik.

Kada je riječonaknadnomupi-

snomrokukojićeseobavitisre-

dinom avgusta, odnosno od 15.

do 17. avgusta, ukupanbroj upi-

snihmjestazaučenikesrednjih

škola je 2.720. Na programima

u trogodišnjem trajanju broj

upisnihmjesta je 996, a na pro-

gramima u četvorogodišnjem

trajanju 1.194, dok je broj mje-

sta za gimnazije 454.

n.Đ.

Damir Šehović

Povodi:

Da li su recidivi radikalizma najuticajnijeg dijela klera SPC

(ozbiljna) prijetnja crnogorskomdruštvu

Zapanjujućabezbožnost

U tomdestruktivnomposlu klerikalnim radikalima pomagao je i dio lijene i

nedovoljno kompetentne državne administracije, kao i nedovršena legislativa kojom

bi se jasnije i konsekventnije precizirali položaj - prava i obaveze - vjerskih zajednica,

u skladu sa temeljnimnačelima Ustava Crne Gore

PODGORICA

- Poslijepo-

gubnihuticajakoje jeodpo-

četka, padokrajadevedese-

tihgodina imaonadržavne

politikeuHrvatskoj, Bosni i

Hercegovini, Kosovu, Srbiji,

adjelimično i Crnoj Gori, ar-

hijerejski „krem“ Srpske

pravoslavne crkveušao je,

sticajembrojnihokolnosti, u

fazu svojevrsnog tihovanja.

No, trajalo je kratko. Taman

kolikojebilopotrebnodase,sa

mantija i kamilavki, poslije

upokojenja patrijarha Pavla,

razotkrivanja raznih afera ve-

zanih za pedofiliju (Pahomi-

je),klasičnilopovluk,reketira-

nje i rentijerstvo (Artemije) i

prijetećih raskolničkih simp-

toma unutar samog Sinoda

SPC, pokušaju sprati fleke za-

panjujuće bezbožnosti dijela

visokokotirajućeg i uticajnog

sveštenstva.

BeskraJneBIzarnostI

I, ponovo je „potegnuto“Koso-

vo kao kolijevka srpstva, a kao

izdajnička meta vaskolikog

pravoslavlja fiksirana je Crna

Gora. Posebno od obnove dr-

žavnosti 2006. najmorbidnije

javne kletve na adrese svih koji

u likovima rasrđenih duhovni-

ka nijesu mogli da prepoznaju

ništa drugo do licemjerne op-

sjenare nejasnih namjera, su-

stizale su jedna drugu. A da se

bizarnostima ne nazire kraj,

bilo je očigledno…

Jer, sve što se smatralo crno-

gorskimunacionalnom, držav-

nom, kulturološkom i svakom

drugom smislu kaštigovano je

do ivice elementarne razbori-

tosti, da bi nerijetko prelazilo i

tu liniju dosežući „nivo“ kari-

SPCdEvASTiRALACRNoGoRSKESvETiNJE,ALi

ZAToNiJETRPJELASANKCiJE:

ManastirOstrog

katuralnosti. Udaralo se po dr-

žavi i njenim ključnim institu-

cijama svim raspoloživim

sredstvima, a na većinu, tek

otvorenih, civilizacijski utme-

ljenih društvenih procesa rea-

govano je sa prezrenjem. Htje-

lo se javno i veoma jasno

pokazati da je Srpska pravo-

slavna crkva, u svakom pogle-

du, nadmoćnija oddržave.

LIJenaadmInIstracIJa

Doduše, u tomdestruktivnom

poslu klerikalnim radikalima

pomagao je i dio lijene i nedo-

voljno kompetentne državne

administracije;kaoinedovrše-

na legislativakojombi se jasni-

je i konsekventnije precizirali

položaj -prava i obaveze - vjer-

skih zajednica, u skladu sa te-

meljnim načelima Ustava Cr-

neGore.Ali,ionomalopropisa

koji suse, nužno,mogli imora-

li primjenjivati, ignorisano je.

Umjesto obavezujuće blago-

vremenog djelovanja nadlež-

nih, godinama unazad, među-

tim, postupalo se post festum.

I tadapriličnonevoljno i goto-

vo izvinjavajuće. Shodno to-

me, po pravilu i - neefikasno.

Za razliku od državne, vazda

pripravna crkvena „admini-

stracija“ djelovala je preven-

tivno. Po oprobanoj i sasvim

jednostavnoj recepturi.

ovozemaLJskedILeme

Čimbi se nagovijestila bio ka-

kva neželjena reakcija držav-

nih organa, ustanova ili insti-

t uc i j a na pro t i vpravna

djelovanjaSPC,aktuelizovana

su pitanja navodne izdaje Ko-

sova, antisrpstva i rasrbljava-

nja, zatiranja srpskog pravo-

s l a v n o g n a s l j e đ a ,

marginalizovanja ćirilice, bo-

gohulnog NATO savezništva i

još koje-čega, što bi, uz zaglu-

šujuće vapaje, trebalo da pri-

krije mnogo čega. I odvrati se

pažnja od ovozemaljskih, sa-

svim prozaičnih dilema, kao

što su, primjera radi - funkcio-

nisanje nekih starih i novih

privrednih, poljoprivrednih,

turističkih, građevinskih i fi-

nansijskih djelatnosti i tran-

sakcijaSPC? Ili: kakva je razli-

ka između divlje gradnje,

dogradnje, rekonstrukcije i

radikalne sanacije poslovnih i

stambenihobjekata, uvlasniš-

tvugrađana, pa i potencijalnih

vjernika, i nelegalnih neimar-

skih poduhvata crkve? Čak i

na spomenicimapodzaštitom

države. Zar propisane konse-

kvence ne bi trebalo da snose

jednako?! Možda će se Njego-

vaSvetost patrijarhsrpski gla-

snuti i timpovodima…

(Sjutra: Porukakoja se

(ne)zaboravlja)

r. tomIĆ

Katolička nadbiskupija iz Fođe zahvalila Kliničkomcentru

Adekvatnimtretmanomi

terapijomspasili sveštenika

PODGORICA

-Katolička

nadbiskupija izFođe, Zajed-

nicaujedinjenja i oslobođe-

nja, uputila jepismozahval-

nostiKliničkomcentruzbog

tretmanakoji jeuovoj

zdravstvenoj ustanovi imao

njihov sveštenikmonsinjor

SeverioTrota, nakon što je

nedavnopovrijeđenu sao-

braćajnomudesu.

Kako prenosi portal Antena

M,upismusunavelidaćezau-

vijekbiti zahvalni napruženoj

njezi i intervenciji, nakon koje

se sveštenik postepeno opo-

ravlja.

Istakli su da su terapije date u

Crnoj Gori dale odlične rezul-

tate, što je potvrdila i klinika u

Milanu.

- Ovom porukom želimo da

vam zahvalimo svima, odMi-

nistarstva zdravlja, pa sve do

medicinskog i nemedicinskog

osoblja, a posebno Odjeljenju

Klinički centar

za reanimaciju i ortopediju, za

brzu i efikasnu njegu koju ste

svi pružali i pomogli našem

dragom monsinjoru Severiu

Troti, katoličkom svešteniku i

parohijskom svešteniku nad-

biskupije u Fođi. Znamo koli-

ko je teško intervenisati na

polutraumatizovanom paci-

jentu koji je bio u kritičnom

stanju. Posebno su pozitivno

rezultate terapijauCrnojGori

cijenili ljekari bolnice Nugu-

ardauMilanu, koji sumoglida

urade intervencije na osnovu

vašegprethodnograda–nave-

li su, izmeđuostalog, upismu.

Ove okolnosti, kako su dodali,

ojačaće uzajamno poštovanje

dvije zajednice, koje, ,,bez ob-

zira na jezičke i vjerske razli-

ke, dijele isti duh ljudske soli-

darnosti i prijateljstva, bez

kojih se sva dobra djela i sve

sposobnosti koje su pokazane

nijesumogle izraziti“.

sl.r.

Uložili višeod 15.000eura

PODGORICA

- LukaBarna-

bavila jenajsavremeniju

opremukojuvatrogasna

služba tekompanijenijepo-

sjedovalavišeod25godina.

Iz Luke Bar je saopšteno da je,

kako bi se stvorili optimalni

uslovi za rad svih lučkih se-

gmenata, prošlegodineulože-

no više od 5.000 eura u nabav-

ku crijeva i druge vatrogasne

opreme i preko 10.000 eura za

ličnu zaštitnu opremu za va-

trogasce.

- Nabavljeno je 14 kompleta

najsavremenije opreme koju

vatrogasna služba Luke Bar

nije posjedovala preko 25 go-

dina - navodi se u saopštenju

kompanije, prenijela je agen-

cijaMina.

Time su, kako se dodaje, ko-

načno stvoreni uslovi za neo-

metano funkcionisanje te luč-

ke s l užbe, na zakonom

propisannačin.

- Osavremenjavanjem, ulaga-

njem u opremu i infrastruktu-

ru, Luka Bar dobija obrise mo-

derne, međunarodne luke

–piše u saopštenju.

r.d.

Ministarstvo odbrane

ZauniformezaVojskuove

godine 1,26milionaeura