Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

- Budućehad-

žije i hadžinice, ukupnonjih

82, okupili su se juče ispred

Medrese „Mehmet Fatih“u

Podgorici, odakle suautobu-

simakrenuli zaTiranu, oda-

kle će avionomnastaviti put

doSaudijskeArabije, gdje će

ispuniti jednuodpet islam-

skihdužnosti, javila je agen-

cijaAnadolija.

Veliki broj rodbine i prijatelja

budućih hadžija došao je

ispred medrese, kako bi ih

ispratili.

Najstarija među vjernicima

koji su ove godine krenuli na

hadžjeŠarkaKajević,kojaima

82 godine. Najmlađi među

putnicima jeAdmirKojić, koji

ima 31 godinu.

Na hadž je prvi put ove godine

krenuoRefikToskić iz Podgo-

rice. On je kazao da je osjećaj

predodlazak „neopisiv“.

- Kako se približava čas kada

treba da krenemo, sve se bolje

osjećam i to ne mogu opisati

riječima.MolimAlahadanam

ukabuli put, da namprimi do-

ve, da se zdravo i veselo vrati-

mo - kazao jeToskić.

Među putnicima je i Denis

Martinović.

- Prvi put idem hodočastiti

Meku. Osjećaj je divan, uzbu-

đenjeraste.ZahvaljujemBogu

štome je počastio da odemna

hadž - poručio jeMartinović.

Cijena aranžmana hodočašća

ove godine je 3.800 eura. U

okviru aranžmana budućim

hadžijama obezbijeđena je

povratna avionska karta, pre-

vozautobusomdoaerodroma,

prevoz autobusom do Meke i

Medine, hotelski smještaj,

hrana, kurban, ihram, pratnja

vodiča, teologa i ljekara.

Prošle godine na hadž iz Crne

Gore otišla su 83 vjernika, dok

je godinu dana ranije, 2016.

godine, ta brojka iznosila 50.

Hadž je jednaodpet islamskih

dužnosti, koju tokom života

treba da ispuni svaki punolje-

tan muškarac i žena koji ste-

knuuslove za to.

Dan Arefata je u ponedjeljak,

20. avgusta. Deveti dan po-

sljednjegmjesecahidžretskog

kalendara poznat je pod nazi-

vom Jevmu’l-arefe (Dan Are-

fata). Arefat je brežuljak uda-

ljen od Meke petnaestak

kilometara, a boravak na Are-

fatu jeobaveza svakogahadži-

je, sastavni je dio obreda had-

ža , te se sve hadž i j e 9.

zul-hidžeta, danuoči Kurban-

bajrama, okupe na ovommje-

stu.

Kurban ili Hadžijski bajram,

tokom kojeg je potrebno za-

klati kurban i podijeliti kur-

banskomeso siromasima, pri-

jateljima i komšijama, traje

četiri dana, a ove godine poči-

nje 21. avgusta.

R.D.

UMinistarstvu prosvjete zadovoljni rezultatima prvog upisnog roka, refor

Šehović: Za str

prijavilosečak

višeučenikan

PODGORICA

–Kada sumi-

ramo svepodatkeprvogupi-

snog rokakoji se tiču trećeg

stepena, imamopodatakda

se samouprvomupisnom

rokuzaprograme trećeg ste-

penaprijavilo60odstoviše

učenikauodnosunaprošlu

godinu, aočekujemodana-

konpredstojećegupisnog ro-

ka, taj broj bude skoroudvo-

stručenuodnosuna

prethodnugodinu, rekao je

zaPobjeduministarprosvje-

teDamir Šehović.

U Ministarstvu prosvjete su

izuzetno zadovoljni rezultati-

ma ovogodišnjeg prvog upi-

snogroka,odnosnointeresova-

njemza srednje stručne škole.

Luče

-Zaove škole sada seuvelikom

broju odlučuju i takozvaneLu-

če. To je bilo posebno vidno

kroz podatak da je u prvom

upisnom roku Elektro školu

upisalo 14 dobitnika Luča di-

ploma – istakao je Šehović.

Dodao je da je interesovanje za

elektrotehniku obilježilo ovo-

godišnji upis.

- Učenici su prepoznali značaj

digitalne tehnologije, pa je u

Podgorici za nove programe -

elektrotehničar računarskih

sistema i mreža i elektrotehni-

čar za razvoj web i mob aplika-

cija, konkurisalo oko 150 uče-

nika i formirano pet odjeljenja.

U oblasti elektrotehnike skoro

u svim školama su u prvom ro-

ku popunjena sva upisna mje-

sta uprogramima u četvorogo-

dišnjemtrajanju - rekao je on.

Učenici su, kako kaže, takođe,

bili zainteresovani za program

elektroinstalater na III stepe-

nu, tako da se sada ovi progra-

mi realizuju u školama u Pod-

gorici, Nikšiću, Beranama i

Bijelom Polju. U Podgorici u

Elektrotehničkoj školi se za

ovaj program, kao i za program

monter elektronske komuni-

kacijske infrastrukture, takođe

na III stepenu, prijavio dvo-

strukoveći broj učenikaod tra-

ženog broja.

- Od septembra u srednjim

stručnim školama imamo i pri-

mjenu 15 novih, modularizova-

nih programa, poput nautičkog

tehničara,frizera,elektrotehni-

čara za razvoj veb i mobilnih

aplikacija,kuvara,brodomašin-

skog tehničara i drugih. Modu-

larizacija znači da se kvalifika-

cija može postupno sticati, pa

ukoliko je neko počeo obrazo-

vanje po programu frizer ili ku-

var, i napustio, naprimjer, obra-

zovanje nakon drugog razreda,

moći će da stekne diplomu po-

moćnog frizera ili pomoćnog

kuvara –pojasnio je on.

Pozivamučenike

da se prijave

za stipendije

i u drugom,

avgustovskom

roku. Obrazovni

programi za koje

se dodjeljuju

stipendije su:

kuvar, konobar,

modni krojač,

stolar, pekar,

instalater - rekao

je Damir Šehović

Šehovićposebno ističe imoguć-

nost stipendija za učenike sred-

njih stručnih škola za deficitar-

ne kvalifikacije. Ministarstvo,

uzpomoćPrivrednekomore, će

tako ove godine dodijeliti više

od400 stipendija.

-Pozivamučenikedaseprijave

za stipendije i u drugom, avgu-

stovskom roku. Obrazovni

programi za koje se dodjeljuju

stipendije su: kuvar, konobar,

modni krojač, stolar, pekar, in-

stalater i drugi –naveo je on.

Ne treba, prema njegovimrije-

Ministar Šehović je istakao

da je veoma značajno što se,

konačno, ruše predrasude o

srednjim stručnim školama

i što je, kako je kazao, prije

svega medijima, a onda i

čitavoj javnosti jasno da

stručne škole ne ograničavaju

nastavak obrazovanja, a daju

izuzetno velike mogućnosti za

zaposlenje.

- Onda kada budemo shvatili

da namne garantuje škola

prestiž, već kvalitet znanja,

Protivpredrasuda

naše tržište će izgledati

mnogo drugačije. Mladi

moraju razumjeti da treba

da rade onaj posao za koji su

talentovani, jer će jedino tako

postići izvanredne rezultate,

a samim tim i omogućiti

sebi budućnost kakvu žele –

kazao je on.

Srednjaelektrotehnička školauPodgorici

Hodočasnici juče ispraćeni ispredmedrese u Tuzima

HADŽJEJEDNAODPET ISLAMSKIHDUŽNOSTI:

Saispraćajahodočasnika

IzCrneGorenahadž

otputovala82vjernika

Iz Željezničke infrastrukture upozoravaju da se ne kradu samo tegovi

Lopovi snalažljiviji odčuvara

PODGORICA

–Željezničke

pruge „pokrivene“ sučuvari-

ma, ali oni sunemoćni da iza-

đunakraj sa lopovimakoji

skoro svakodnevnokradu,

najčešće tegove zakontaktnu

mrežu, a jedanodrazloga je i

taj što jemreža željezničke

infrastrukture razuđena.

Najčešće krađe su na dionica-

ma Podgorica – Golubovci,

Podgorica – Bioče i Podgorica

– Danilovgrad, jer je tu pruga

pristupačna.

čuvaRi

Elektroinženjer u Željezničkoj

infrastukturi Edin Hasanović

je zaPobjedukazaoda se krađe

prijavljujupoliciji,dainspekto-

ri urade uviđaj sa komisijomza

isljeđenjeŽICG, ali lopovi, naj-

češće, ne budu identifikovani.

Teško je spriječiti nove krađe,

kaže naš sagovornik dodajući

da je nemoguće predvidjeti ka-

da će i gdje prestupnici „udari-

ti“, s obzirom na razuđenu že-

ljezničkumrežu.

Objašnjava da o prugama brinu

čuvari, odnosno kako ihoni zo-

vu, „ophodari“ i svakomodnjih

dodijeljenajeodređenadionica

koju moraju preći u toku rad-

nog vremena.

- Čuvar obilazi i pregleda želje-

zničkuprugu, pružnapostroje-

nja i željezničke objekte, te

obavlja manje popravke (pod-

mazivanje i pričvršćivanjevija-

ka). U obavezi im je i da prate

stanje kontaktne mreže i deša-

vanjanapruzi, očemupodnose

izvještaj nadređenima – obja-

snio jeHasanović.

Prošlog ponedjeljka međuna-

rodni voz 432 iz Bara ka Beo-

gradu kasnio je u polasku više

od četiri sata, kako zbog toga

što se pokvarila lokomotiva, ta-

ko i zbog toga što je nova, iz

Podgorice, morala proći dioni-

cu kroz Virpazar, gdje je do pa-

da kontaktne mreže navodno

došlo zbog krađe tegova.

- Prilikom kidanja kontaktne

mreže potrebna je hitna inter-

vencija više službi, a da bi se

pristupilo njenom osposoblja-

vanju prvo se gasi napajanje

električnom energijom i uvodi

dizel vuča. Vozovi se prevlače

dizel lokomotivama preko dio-

nice na kojoj se dogodila hava-

rija. Za organizaciju saobraćaja

i dolazak ekipa za popravku

potrebno je vrijeme, što dovodi

do kašnjenja vozova koji se na-

đu na toj trasi pruge. Nakon

oslobađanja pruge uvode se

ekipe koje pristupaju saniranju

havarije, štou zavisnosti oddu-

žine kidanja kontaknog pro-

vodnika, te vrste oštećenja

ostalih dijelova koji čine kon-

taktnu mrežu, može prouzro-

kovatidugakašnjenjavozovaili

korišćenja dizel vuče na tom

potezu željezničke pruge –

objašnjavaHasanović.

StatiStka

Pored tegova koji služe za auto-

matsko zatezanje kontaktne

mreže, učestale su i, prema nje-

govim riječima, krađe svih me-

talnih elemenata koji se nalaze

pored kolosijeka, bakarnih ka-

blova koji služe za napajanje ra-

zličitihvrstapružnihistaničnih

uređaja, pojedinih djelova ure-

đaja, pa čak i cijelih sklopova.

Na prugama je, kako je Pobjeda

već pisala, za samo sedamdana

nestalo 78 tegova koji zatežu

kontaktnu mrežu na koju se

voz priključuje, dok je samo za

jednu noć na dionici pruge u

Zagoričuukradeno35komada.

Od početka godine nestalo je

oko 200 tegova, dok je na pruzi

Podgorica – Nikšić otkada je

puštena u rad ukradeno oko

600 komada, odnosno oko

15.000kilograma tegova.

Ovi tegovi služe za zatezanje

kontaktnemreže i omogućava-

judaje,kakojeHasanovićobja-

snio, voz tokom prolaska ne

pokida. Materijalna šteta, kada

se to ipak desi, rekao je on, je

velika.

J.BeHaROviĆ

Iz Željezničke infrastrukture

pozvali su građane da ako

imaju bilo kakva saznanja o

krađama, ili sumožda svje-

dočili akciji krađe, to prijave,

kako bi se očuvala bezbjed-

nost saobraćaja i putnika,

te sačuvala imovina koja se

havariše.

- Tegovi za zatezanje kon-

taktne mreže i ostalo što se

krade vjerovatno se prodaje

kao sekundarna sirovina za

veoma mali novac, što je

poražavajuće za naše druš-

tvo, kao i da se ugrožavaju

životi ljudi i njihova bezbjed-

nost na ovako bizaran način

Apelgrađanima

– poručili su iz Željezničke

infrastrukture.

Nabavna cijena tega je 35

eura. Težina tega je 25 kilo-

grama, a, kako su Pobjedi

objasnili iz Željeznice, s obzi-

romna to da na jednom zate-

znompolju ima 20 komada,

vjeruju da u krađama ovog

materijala učestvuje organi-

zovana grupa ljudi.