Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Cijene i prodaja stanova

su sepovećaleposljednjihmjeseci u

Podgorici, takoda jemetar kvadratni

stanau izgradnji poskupiood 100do

čak300eura, saopštila jedirektorica

podgoričke agencije Ivanekretnine

MiraRadović.

PORASTCIJENA

- Cijene stanova su se posljednjih četiri-

petmjeseci primjetnopovećale. Smatram

da je rast cijena povezan sa projektom

,,Hiljadu plus“, jer je rast započet krajem

marta i početkomaprila – kazala je Rado-

vićPobjedi.

Vlada je u aprilu pozvala zainteresovane

investitore da ponude izgrađene ili stam-

beneobjekteu izgradnji, koji ćebiti ponu-

đeni za prodaju građanima u okviru pro-

jekta rješavanja stambenih potreba po

povoljnimuslovima,,Hiljaduplus“.Crno-

gorskigrađani,kojinemajuriješenostam-

benopitanje, od23. julamogukonkurisati

za kupovinu stanova kroz treću fazu pro-

jekta ,,Hiljaduplus“.

Radović je navela da je ova agencija ranije

stanove u izgradnji u podgoričkomnase-

lju Stari aerodrom prodavala po cijeni od

1.000do 1.100 eura po kvadratu, a sada ta-

kve stanove nude po 1.250 eura. Stanovi u

blokuokoDelta sitija prodavali su se rani-

je od 1.250 do 1.300, a sada od 1.350 do

1.400 eura pometrukvadratnom.

- Došlo je do rasta cijena stanova na svim

lokacijama na nivou cijele Podgorice, od

nekih minimum 100 eura povećanja po

kvadratu u izgradnji do čak i 300 eura po

kvadratu. Po cijeni ispod 1.200 do 1.250

eurapokvadratuuPodgoriciništavaljano

nemožete naći - rekla jeRadović.

Dodala jeda jepovećana i prodaja stanova

izainteresovanostgrađanazakupovinom.

- Najčešće se traže stanovi u dijelu grada

PrekoMorače,uokoliniDeltasitija,odno-

snoSitikvartu,kaoijednosobnistanovina

Starom aerodromu, to su tri najtraženije

lokacije – izjavila jeRadović.

Navela je da ova agencija za nekretnine

ima dosta kupaca koji traže jednosoban

stan u kvartu Preko Morače po cijeni do

50.000 do 55.000, ali ova agencija takvih

stanova nema uponudi.

-USiti kvartuteškodamožetenaćiuseljiv

stanjerganema, tuvamnepomaženovac,

i tu je gotovo nemoguće kupiti stan, a ako

ga i nađete u pitanju su nerealne cijene –

objasnila jeRadović.

Prema njenim riječima, došlo je i do rasta

cijena i potražnje u starogradnji.

POSKUPILA

STAROGRADNJA

-Uposljednjevrijemesusepojaviliikupci

koji traže i stanove u starogradnji u kvali-

tetnijimzgradama. Teško da semože naći

stariji stan na bilo kojoj lokaciji po cijeni

ispod 1.000 eura –naglasila jeRadović.

Rekla je da njihova agencija nema poslov-

nog interesa, odnosnodogovora i ugovora

sa investitorima, što se tiče projekta ,,Hi-

ljaduplus“.

- Smatramda niko od investitora ne sara-

đuje sa agencijama u vezi sa projektom

,,Hiljadu plus“, jer te kompanije imaju si-

guranposao i zaštobi davali provizijubilo

kome kad već imaju odrađen posao. Mi

nemamouovomprojektuni sakimsarad-

nju i prosto taj dio posla ne radimo – rekla

jeRadović.

Objasnila je da je ovo period godine kad

agencije imajunajviše posla što se tiče za-

kupa stanova.

- Jul, avgust i septembar sumjeseci kad se

najviše radi popitanjuzakupa i tounajve-

ćojmjeri zbog studenatakoji uovomperi-

odu traže stanove u zakup. Cijene zakupa

su stabilne i na prošlogodišnjom su nivou

–kazala jeRadović.

Prema posljednjim preliminarnim poda-

cima Monstata, koji su objavljeni krajem

maja, prosječna cijena kvadratnog metra

stana unovogradnji uCrnoj Gori uprvom

kvartaluove godine iznosila je 1,16hiljada

eura i bila je manja 0,9 odsto u odnosu na

isti period prošle godine, pokazuju preli-

minarni podaciMonstata.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana

u novogradnji u Podgorici u prvom kvar-

talu iznosila je 1,14hiljada eura i bila je ve-

ća 2,1 odsto u odnosu na uporedni period.

ProsječnacijenakvadratauPodgorici bila

jevećadvaodstouodnosunačetvrti kvar-

tal prošle godine.

S.POPOVIĆ

Projekat ,,Hiljadu plus“ oživio tržište nekretnina

Stanovi skuplji od 100

do300eurapokvadratu

rodrome Crne Gore

turu

esionara

njih bruto prihoda ostvarenih

od strane koncesionara – kaže

se prijedlogu koncesionog ak-

ta.

Vlada je navela da je spremna

da smanji izloženost koncesio-

narakreditnomrizikuodeven-

tualnog nastavka neplaćanja

aerodromskih usluga MA, na

način damu država nadoknadi

novac koji ne naplati od kom-

panije.

- Ministarstvo i Vlada obezbi-

jediće koncesionaru određene

mehanizme umanjenja i oslo-

bađanja u slučaju neplaćanja

MA - navedeno je u prijedlogu

koncesionog akta.

Nj.B.-S.P.

Pro it Aerodroma lani je

bio četiri miliona eura,

godinu ranije 4,3 miliona,

na kraju 2015. 1,4milion

i na kraju 2014. 2,8milio-

na eura. Ukupna aktiva

kompanije na kraju prošle

godine iznosila je 118,6mili-

ona eura, vrijednost stalne

imovine je 93,4miliona, od

čega je vrijednost nekret-

nina, postrojenja i opreme

88,5 miliona eura.

Neraspoređena dobit

na kraju 2017. bila je 6,4

miliona eura. Dugoroč-

ne obaveze kompanije,

odnosno dugoročni kre-

diti su 5,86miliona eura,

a kratkoročne obaveze

3,7 miliona eura. Poslovni

prihod kompanije na kraju

prošle godine iznosio je 34

miliona eura i u stalnom je

porastu zadnjih godina. Na

kraju 2014. iznosio je 24,5

miliona, na kraju 2015. 25,5

miliona i na kraju 2016. 29,5

miliona eura. Poslovni ras-

hodi kompanije se posljed-

nih godina kreću u raspo-

nu od 18 do 20,5 miliona

godina, koliki su bili lani. U

Aerodromima je na kraju

prošle godine bio zaposlen

761 radnik. Udio troškova

za zaposlene u ukupnim

poslovnimprihodima izno-

si 68 odsto, odnosno oko

14miliona eura.

Profit

kompanije

četirimiliona

stavkad

ente

sta počela javna rasprava i o Nacrtu

izmjena i dopuna Zakona o penzijskom

i invalidskomosiguranju (PIO). Vlada

je, međutim, odlučila da će se javna

rasprava o nacrtima zakona o iskali-

zaciji u prometu proizvoda i usluga i o

inansiranju lokalne samouprave održa-

ti u septembru, iako su oba dokumenta

od početka avgusta na sajtovima mini-

starstava. Iz oba ministarstva je pojaš-

njeno da se radi o značajnim zakonima,

pa se o njima ne može raspravljati

tokomgodišnjih odmora. Istovremeno,

javna rasprava o izmjenama penzijskog

zakona počela je 31. jula.

Posljednjihmjeseci došlo

je do rasta cijene i prodaje

novih i starih stanova,

tako da se teškomože

naći stariji stan na bilo

kojoj lokaciji u Podgorici

je iniji od hiljadu eura za

kvadrat, kaže direktorica

podgoričke agencije Iva

nekretnineMira Radović

PODGORICA

Željeznički

prevoz je za pola tekuće

godine ostvario gubitak od

1,37 miliona eura, što je 400

hiljada eura više nego u

istomperiodu prošle godine.

Prihod je bio tri miliona, a

rashod 4,3 miliona eura.

M.P.M.

Željeznički

prevozu

gubitku 1,3

miliona

PODGORICA

Port of Adria je za šest mjeseci ostvarila

pro it od 632.600 eura čime je preokrenula rezultat jer

je u istomperiodu prošle godine bila uminusu 573.000

eura.

Prihod ove kompanije bio je 5,1 milion eura, što je dva

miliona više nego u istomperiodu prošle godine.

Rashod je bio 3,9miliona, što je 140.000 eura više nego

u uporednomperiodu.

M.P.M.

PortAdriauplusu

633hiljadeeura

MiraRadović