Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Dramatičan

padprometa gaziranihpica,

međukojima i svevrstevo-

de, akoji jeuprigraničnim

naseljimadostizao i 30od-

sto, primorao jeVladuda za-

drži akcizunaoveproizvode

i ubudućena 20eurapohek-

tolitru - rečeno jePobjedi iz

Ministarstva finansija.

- Kasnije ćemo povećavati ak-

cizupo pet, a ne po deset centi

kako je bilo planirano - saop-

štili su izMinistarstva i naveli

da je crnogorska akciza na ove

proizvodemeđunajvećim.

- Postojeća akciza na gazirana

pića u Crnoj Gori značajno je

većaodzemaljauokruženju, a

na nivou je najvećih u svijetu.

U ovom slučaju se radi o proi-

zvodimakoji sunajvećimdije-

lom prisutni na svjetskom tr-

žištutepostojerazlozidaCrna

Gora vodi računa o fiskalnom

prilagođavanju. Zato je pred-

ložen akcizni kalendar koji je

adekvatan za akcizne obve-

znike i obezbjeđuje stabilne

budžetskeprihode i dovodi do

oporavka tržišta–navedeno je

u analizi koju je uradiloMini-

starstvo prilikom pripreme

redefinisanja akciznepolitike.

Novi akcizni kalendar pred-

stavlja instrument za ujedna-

čavanje cijena na domaćem

tržištu sa cijenama u regionu.

- Svi akcizni proizvodi su od

posebnog značaja za budžet

države, te seodakciznihobve-

znika očekuje ispunjavanje

zakonskih obaveza. Sa druge

strane treba da bude ispoljena

fleksibilnost države upogledu

uvođenja fiskalnog optereće-

nja koje osigurava motivaciju

akciznih obveznika za prisu-

stvo na njenom tržištu - obja-

snili su izMinistarstva.

Podsjetimoda je revidiranjem

akcizne politike utvrđena no-

va visina akcize od 30 eura po

hektolitru gazirane vode

umjesto dosadašnjih 40 eura i

izmijenjen je važeći akcizni

kalendar.

-Novimakciznimkalendarom

predviđeno je postepeno po-

većanje visine akcize tako da

od 1. septembra do 31. decem-

bra 2018. iznositi 20 eura po

hektolitru, a u 2019. godini 25

eura po hektolitru. Visina ak-

cize na ovaj proizvod, od 1. ja-

nuara 2020. bi se smanjila i

umjesto40pohektolitruizno-

sila bi 30 eura - objasnili su iz

Ministarstva.

M.P.M.

Sivo tržište u pograničnimopštinama primoralo

Vladu da revidira akcizni kalendar

Prodajagaziranih

pića30odstomanja

PODGORICA

Montažano-

ve električnevučnepodsta-

niceTrebešica jeuzavršnoj

fazi, kojapodrazumijeva teh-

nički prijemobjekta i priklju-

čenjenamrežu, nakončega

ćebiti predat naupotrebu.

Nakon tendera, krajem 2015.

godine potpisan je ugovor sa

ponuđačemkoji je projekat re-

alizovao po žutoj FIDIC knjizi

po principu ,,projektuj i izgra-

di“.

- Radovi su počeli u avgustu

prošle godine, nakon što je za-

vršena izrada i revizija glavnog

projekta i pribavljena građe-

vinska dozvola. Izgradnja

objekta i isporuka opreme za-

vršeni su u kraćem roku od

predviđenog, što je u prošloj

godini omogućilo povlačenje

svihsredstavaopredijeljenih iz

IPAfondova - navodi seu saop-

štenju i objašnjava da se iz IPA

fondova finansira85odstopro-

jekta, dok 15 odsto predstavlja

nacionalnoučešće.

Program sprovodi operativna

struktura za IPA komponentu

III, koju čine ministarstva odr-

živog razvoja i saobraćaja, kao i

Direkcija javnih radova.

R.E.

Montaža nove vučne stanice Trebešnica u završnoj fazi

Čekase tehnički pregled

USD

1.16020

JPY 128.88000

GBP 0.89483

Kursna lista

CHF

1.15300

AUD

1.55990

CAD 1.50470

Počele javne rasprave o studiji lokacije i koncesionomaktu za A

PODGORICA

-Usvajanjem

nacrta lokalne studije lokaci-

je ,,Aerodrom“pružiće se

mogućnost zaproširenjeka-

paciteta i unapređenje infra-

strukturenapodgoričkom

aerodromu, saopšteno jena

jučerašnjoj centralnoj javnoj

raspravi uKIC-u ,,BudoTo-

mović“.Ministarstvo saobra-

ćaja i pomorstvapozvalo je

juče sve zainteresovaneda se

do 10. septembrauključeu

javnuraspravuokoncesio-

nomaktuzaAerodromeCr-

neGore i nacrtuugovorao

koncesiji za aerodromePod-

gorica i Tivat.

MASTERPLAN

Prema master planu razvoja

aerodroma do 2030. godine, či-

je smjernice su uvrštene u na-

crtLSL,,Aerodrom“,predviđe-

n a j e i z r a d a r a m e n a

poletno-sletnestaze, uširini od

po 7,5 metara lijevo i desno od

postojeće ivice, proširenje rul-

ne staze, platforme za parkira-

nje aviona, proširenje postoje-

ćih parkinga za avione i nove

putničke zgrade-terminala.

Planomjepredviđena imoguć-

nostrekonstrukcijeidogradnje

upravne zgrade sa VIP termi-

nalomi vatrogasna stanica.

Izvršni direktor Montecepa,

firme koja je radila LSL ,,Aero-

drom“, Saša Karajović kazao je

da se taj dokument donosi do

2025. godine, ali ako se donesu

planovigeneralneregulacijedo

2020.godine,ovajplan,kaoisvi

ostali DUP-ovi prestaće da va-

ži.

Naosnovusveobuhvatneanali-

ze, dodaje, došlo se do zaključ-

ka da u postojećim granicama

LSL nije moguće obezbijediti

dugoročan razvoj aerodroma

Podgorica. Izmjena granice lo-

kacije je dugotrajan proces jer

zahtijeva izmjenu susjednih

planova.

- Zbog nepromjenjivosti gra-

nice plana, u okviru ove LSL

razmatraće se samo potrebe

razvojaaerodromasavremen-

skim horizontom u sljedećih

pet godina. Za dugoročne po-

trebe razvoja daju se preporu-

kekojebiserealizovaleuokvi-

ru susjednog plana LSL

„Cijevna – planska cjelina 2.5“

i kasnije kroz izradu Plana ge-

neralne regulacije – rekao je

Karajović.

Sa zapadne strane područje

plana graniči se sa zahvatom

Lokalne studije lokacije Cijev-

na, prema sjeveru granica se

prostire do rijeke Cijevne, a na

krajnjem jugoistoku ovog pod-

ručja granica sepoklapa sa gra-

nicomLokalne studije lokacije

,,CentralnogrobljeGolubovci“.

U zahvatu planskog dokumen-

tanalaze seobjekti i infrastruk-

tura Aerodroma Crne Gore.

Površina zahvata ovog plan-

skog dokumenta iznosi 214,2

hektara.

KONCESIONI AKT

Premaprijedlogukoncesionog

akta koji je objavljen u pone-

djeljak, koncesionar će gazdo-

vati na ukupno 2,52 miliona

kvadrata državnog zemljišta u

kompleksu aerodroma Podgo-

rica, odnosno 544,6 hiljada na

aerodromu Tivat, kao i svom

imovinom preduzeća na obje

vazdušne luke. UMinistarstvu

saobraćaja su procijenili da

analizadavanjaukoncesijuae-

rodroma„pokazujedajeproje-

kat održiv i ekonomski oprav-

dan“.

Očekuje se da će koncesija biti

datazaperiodod25do30godi-

naoddanaotpočinjanja, odno-

sno od dana kada koncesionar

ispuni sve neophodne predu-

slovepotrebnedabiprenospo-

slovanja aerodroma bio okon-

čan.

- Ovaj parametar će biti defini-

sanodstraneMinistarstvasao-

braćaja tokom posljednje faze

javnog nadmetanja na osnovu

ekonomske i finansijske anali-

ze projekta, tako da obezbijedi

potreban prihod od investicija

koncesionara, vrati vrijednost

zauloženi novacVladi imaksi-

mizuje javni interes – kaže se u

koncesionomaktu.

Dodaje seda trajanjekoncesije

može da se produži istekom

prvobitnog trajanja ugovora,

za pet godina, u skladu sa pri-

mjenjivim zakonima, ukoliko

je inicijalno utvrđen na period

od25 godina.

Vlada planira da od koncesija

zaaerodromeunaprijednapla-

ti 100miliona eura.

- Finansijska analiza pokazuje

da naknada koja bi se plaćala

unaprijed u iznosu od 50 do

100 miliona eura je razumna

suma, uzimajući u obzir veliči-

nu kapitalne investicije (oko

120miliona eura) koju će kon-

cesionar finansirati unaprijed i

rizike povezane sa prognoza-

ma turističkog saobraćaja.

Pretpostavljajući predujamod

100 miliona, predviđa se da će

Vlada dobiti znatan dio godiš-

Povećavajukvadr

aerodromazakon

Prema prijedlogu

koncesionog

akta, koncesionar

će gazdovati

na ukupno 2,52

miliona kvadrata

državnog zemljišta

na aerodromu

Podgorica,

odnosno 544,6

hiljada na

aerodromu

Tivat, kao i svom

imovinomna oba

aerodroma

Udecembru

ćeseznatiko

jekoncesionar

Prema prijedlogu koncesi-

onog akta, u septembru će

biti objavljeni pretkvali iko-

vani ponuđači i objavljen

javni poziv kvali ikovanim

ponuđačima da učestvuju

na tenderu.

Tokomoktobra i decembra

treba da se obavi podnoše-

nje i vrednovanje ponuda,

kao i da se objavi izabrani

ponuđač.

Finansijsko zatvaranje ten-

derskog postupka, odnosno

potpisivanje svih inansijskih

dokumenata trebalo bi da

bude završeno u junu nared-

ne godine.

SD:

Saopštićem

iščitamodoku

Iz Socijaldemokrata su juče Pobjedi

saopštili da za sada neće komentarisati

sadržinu koncesionog akta za Aero-

drome.

- Tek se upoznajemo sa sadržinom kon-

cesionog akta i vjerovatno ćemo imati

stav o tome kad ga budemo detaljnije

iščitali – kazao je portparaol SD Stefan

Šušter.

On se opet zapitao kako ,,javna“ raspra-

va o nacionalno važnomprojektu

usred avgustovskog odmora ima veze

sa transparentnošću.

Interesantno je da je pored javne

rasprave o ovom aktu, u toku avgu-

PODGORICA

Ministarstvo poljoprivrede počinje info kampanju

po opštinama, kako bi zainteresovanimproizvođačima pojasnili

uslove, kriterijume i mogućnosti javnog poziva za podršku inve-

sticijama u poljoprivredna gazdinstva sa ciljemunapređenja kva-

liteta sirovogmlijeka, a koji se realizuje kroz IPARD lajk 2.4 javni

poziv.

Prva promocija biće održana danas u staroj zgradi Vlade, sa

početkomu deset sati.

S. P.

Počinje info kampanjaMinistarstva poljoprivrede

Cilj poboljšanje

kvalitetamlijeka

Sa javne rasprave