Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 48 Next Page
Page Background

3

Srijeda, 8. avgust 2018.

Arena

Košarka

dinamikom rekonstrukcije Sportskog centra ,,Morača“

ponos

du bilo je vezano upravo za

razvoj sporta, profesional-

nogiamaterskog.Zadovolj-

stvo mi je informisati jav-

nost da je tokom proteklog

četvorogodišnjeg mandata

u infrastrukturne projekte

ovog tipa uloženo preko 20

miliona eura. Mi kao nova

lokalnauprava smoodlučni

u namjeri da nastavimo tim

putem, da stvorimo sve ne-

ophodne pretpostavke za

bavljenje profesionalnim i

rekreativnim sportom -

istakao je IvanVuković.

Konačno, gradonačelnik je

predstavnicima javnosti u

,,Morači“ kazao da je zad-

voljan, jer će projekat biti

realizovan najvjerovatnije

bez dana kašnjenja.

- Nemam sumnje da će

ovakvih projekata i prilika

biti još, a u ime glavnog

grada mogu da obećam da

ćemoumaksimalnojmjeri

podržati ovakve i slične

inicijative - zaključio je

gradonačelnik Podgorice,

IvanVuković.

S.S.

Foto:

D.MALIDŽAN

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković juče nije

mogao da govori o konkretnimprojektima i prioriteti-

ma koje planira tokom svogmandata.

- Preuzeli smo grad u sezoni odmora, što nas u prvom

periodu ograničava. Ipak, mnogo je toga što ne može

da čeka, tako da samod prvog dana angažovan u pot-

punosti. Radićemo punomparom, u toku je formiranje

tima najbližih saradnika. Kada oni budu na radnimmje-

stima, pristupićemo konkretnimprioritetima - rekao je

Vuković.

Prvi izazoviupravljanja