Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 48 Next Page
Page Background

Srijeda, 8. avgust 2018.

2

Arena

Košarka

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković impresioniran

Gradu i državi z

PODGORICA

Odlukano-

voggradonačelnikaPod-

gorice IvanaVukovića, da

mandat započne zvanič-

nomposjetomSportskom

centru ,,Morača“u fazi re-

konstrukcije, je simbolič-

na. Vuković jedemonstri-

raokolikoćeupravi

glavnoggradabiti važna

saradnja sauspješnimpri-

vrednimsubjektima, po-

put kompanije „Voli“ koja

rukovodi našimevrliga-

šemBudućnostVolijem.

- Ovo je pravi primjer koji

pokazuje štoznači kadgrad

i društveno odgovorno pre-

duzećekvalitetnosarađuju.

Ovo je jedna vrstaputokaza

koji treba da slijede i druge

kompanije. U ime glavnog

grada mogu da obećam da

će Budućnost Voli imati

kredibilnog partnera. Vje-

rujem da će kompanije po-

put „Volija“ u narednom

periodu prepoznati interes

da sarađujemo - istakao je

Vuković.

Gradonačelnikglavnoggra-

da je istakao da je plasman

Budućnost Volija u Evroli-

gu izuzetno važan za grad i

državu.

- Ovo je prva akcija i doga-

đaj ovakvog tipa nove grad-

skeuprave i nijenimaloslu-

čajno što je upravona ovom

mjestu i ovim povodom.

Vezan jeza istorijski uspjeh

Budućnost Volija ove godi-

ne. Utoku supripreme koje

je bilo potrebno izvršiti ka-

ko bi početak Evrolige do-

čekali spremni. Sa jedne

strane, Budućnost Volijuna

ponos, sa druge strane

predstavljajući obavezu ka-

ko za kompaniju koja ruko-

vodi klubom, tako i za glav-

ni grad. Nemam apsolutno

nikakvudilemuda ćemomi

taj trenutak dočekati pot-

puno spremni, za ponos

kluba,gradaidržave-kazao

jeVuković.

Ulaganje u sport biće viso-

ko na listi prioriteta nove

gradske uprave.

- Jedno od strateških opre-

djeljenja uprave glavnog

grada u prethodnomperio-

Opština Podgorica vrlo brzo izaći će pred javnost sa

konkretnim kadrovskim rješenjima za najviše uprav-

ljačke funkcije, ljude koji će činiti krug najbližih saradni-

ka gradonačelnika Ivana Vukovića.

- Imampriliku da formiram kabinet najbližih saradnika.

Javnost je već spekulisala o konkretnim rješenjima,

imali ste prilike da pročitate neka imena i mogu kazati

da je to tačno, da to jesumoji prijedlozi. Stanje u budže-

tu je takvo da mi možemo servisirati sve potrebe funk-

cionisanja lokalne uprave - objasnio je Ivan Vuković.

Uskorotimsaradnika