Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Politika

Predsjednik Srbije o prisustvu crnogorskog vojnog atašea na proslavi u Kninu

Vučić: Hvalavam,

prijatelji, kako

vodite računao

interesimaSrbije...

PODGORICA

-Hvalavam,

prijatelji, kazao je ironično

predsjednikSrbijeAlek-

sandarVučićkomentarišu-

ći prisustvocrnogor-

skogvojnog atašea

uHrvatskoj Iva-

naMašulovića

naproslavi

„Danapobjede

i domovinske

zahvalnosti“u

Kninu.

Preds j edn i k

Srbije je na

Iz Vlade Crne Gore demanto-

vali su navode predsjednika

Srbije Aleksandra Vučića,

da mu je premijer Duško

Marković tokomboravka i

u Beogradu obećao da će

Crna Gora voditi računa o

interesima Srbije pred važne

i značajne datume.

Vlada je za TVCG saopštila

da Marković tokom kon-

ferencije za novinare u

Beogradu 3. februara 2017.

nije ništa obećao Vučiću već

da je, kako kažu, govorio o

unapređenju položaja srpske

zajednice u Crnoj Gori.

- Crna Gora i ova Vlada

će biti snažno posvećena

ne samo očuvanju i una-

pređenju položaja srpske

zajednice, nego pažljivog

odnosa prema onome što

su glasovi ili nezadovoljstva

i primjedbe koje dolaze iz

srpske zajednice. Predsjedni-

če, želimo da o timpitanjima

razgovaramo sa vama i sa

vašom vladom. Za taj dijalog

namnijesu potrebni posred-

nici niti političke platforme

bilo koje stranke. Želimda

vas uvjerimda je srpski jezik

Vlada:Markovićgovorioounapređenju

položajasrpskezajednice

konferenciji za novinare ista-

kao da se trudio da sa Crnom

GoromSrbija imanajboljemo-

guće odnose.

Podsjetio je da je, prilikom

posjeteBeogradu, pred-

sjednik Vlade Crne

Gore Duško Marko-

vić javno rekao „da će

CrnaGora da vodi ra-

čuna o interesima

Srbije i pred važne i

značajne datume i pi-

tanja da će Crna Gora

itekako da se konsultuje

sa Srbijom“.

- Imali smo i slučaj slanja

njihovih oficira u

NATO misiju

na Kosovu,

imali smo i

ovaj slučaj.

Sveštomogudakažemje:Hva-

la vam, prijatelji, kako vodite

računa oSrbiji i srpskomnaro-

duinašiminteresima-kazaoje

Vučić.

Podsjetimo, Ministarstvo od-

brane je prekjuče saopštilo da

je vojni izaslanik Crne Gore u

RepubliciHrvatskoj, pukovnik

IvanMašulović učestvovao na

obilježavanjuDanapobjedena

poziv domaćina, u skladu sa

uobičajenim diplomatskim

protokolom.

-PukovnikMašulović

uKninunije bioda

proslavlja bilo

čije pobjede ili

poraze, niti,

kako navo-

de, stra-

d a n j a

bilo kog naroda, kako se to

zlonamjerno želi insinuirati

- saopštili su izMinistarstva

odbrane.

Z.D.

ćirilica ustavna kategorija,

da iz budžeta u okviru

našihmogućnosti podr-

žavamo i podstičemo

poziciju srpske zajednice,

ali ako postoje problemi,

a vjerujemda postoje

ako postoji više prostora.

Spremni smo da zajedno

sa vama taj prostor širimo

i da pronalazimo najbolje

odgovore, jer je to u duhu

našeg prijateljstva i našeg

ukupnog interesa - rekao

je Marković na konferen-

ciji u Beogradu.

Marko Pecarski, Filip Petrušev, Marko Kuzmanović, Zoran

Paunović, Arijan Lakić, Dalibor Ilić, Uroš Trifunović i ostali

će najvjerovatnije doživjeti oštre kritike susjednogministra

vojnog i opšteg komentatora svega što se dogodi od Tuti-

na do Horgoša. I okolo...

Ko sumomci sa početka priče? To su članovi juniorske

reprezentacije Srbije, koja je u nedjelju postala prvak Evro-

pe. Uvjerljivo su u inalu pobijedili domaćina, reprezentaci-

ju Letonije. Superiorni, razigrani sa dalekometnom koš-arti-

ljerijom. Bilo ih je milina gledati...

Zašto onda pobjednici i šampioni treba da očekuju kritike

susjednogministra vojnog. Kada je u posljednjem sekundu

inalne utakmice na semaforu ostalo „zaključeno“ 99 : 90 u

korist Srbije, šampioni i pobjednici su kolektivno potrčali ka

tribini na kojoj su bili članovi juniorske reprezentacije Crne

Gore, koji su tokom cijele utakmice bili najglasniji navijači

svojim kolegama iz Srbije. Prvi trenuci šampionske radosti

ne dijele se ni sa roditeljima, kojih je bilo u publici, ni sa svo-

jim trenerima, već sa juniorima Crne Gore...

I kada su u istom trenutku bili na parketu, bilo je – čojski.

Crna Gora je prokockala vođstvo u regularnomdijelu, iz

dobijene utakmice „otišla“ u produžetke, koje je zasluženo

dobila reprezentacija Srbije. Ima i nastavak - dok je Crna

Gora grabila ka svojoj istorijskoj pobjedi protiv Španije,

neposredno iznad klupe „crvenih“ bili su juniori Srbije koji

su bodrili i hrabrili naše reprezentativce.

E, sada, kako da se ponaša susjedni ministar vojni Aleksan-

dar Vulin, zvani A.V.

Slike iz Letonije se uopšte ne uklapaju u crno-bijelu tehniku

90-ih godina prošlog vijeka koju uporno priželjkuje i vraća

susjedni ministar vojni A.V. Da se „batrgaju“ ka 90-imgodi-

nama potvrdila je i „stihoklepačka“ obrada koja primitivno

kune i koja je upućena mladom i obrazovanom crnogor-

skomprofesionalcu koji je samo radio svoj posao. Onako

kako treba da ga radi u interesu Crne Gore. Niti je pobjed-

nik, niti je poražen, samo je Crnogorac koji poštuje obaveze

prema svojoj državi. I uniformu koju su „sašili“ crnogorski

slobodari. Odavno...

Detalj iz Letonije još je jedna potvrda da su devedesete

prošlog vijeka – tamo daleko. Bez obzira koliko pokušavao

da se u njima probudi susjedni ministar vojni A.V.

D. DRAŠKOVIĆ

Poukezagrljaja

uLetoniji

Jedno šampionsko radovanje „momčića“

iz Srbije je pokazalo kako su devedesete

prošlog vijeka, ipak – tamo daleko. Bez

obzira na to koliko susjedni ministar vojni

htio da se probudi u njima...

OSVRT

Gradonačelnik glavnog grada osudio najavu

proslave Podgoričke skupštine

Vuković: To jeposao

zanadležne institucije

PODGORICA

-Gradonačel-

nikglavnoggrada IvanVu-

kovićosudio jenajavupro-

slave stogodišnjice

Podgoričke skupštine, navo-

deći da je topitanje zanad-

ležnedržavneorgane.

Vuković je, nakon obilaska ra-

dova u Sportskom centru

„Morača“, na pitanje novinara

da li će zabraniti organizova-

nje proslave i kakav je njegov

Vuković je na pitanja novinara potvrdio da će Časlav Vešo-

vić, dosadašnji zamjenik gradonačelnika, i Slađana Vujačić

iz Zavoda za hitnumedicinsku pomoć biti zamjenici i novog

gradonačelnika.

– U narednih nekoliko dana počećemo da popunjavamo

mjesta i po dubini, kompletiraćemo tim i, nakon veri ikacije

u parlamentu glavnog grada, krenuti u realizaciju našeg pro-

grama – kazao je Vuković.

VešovićiVujačićzamjenici

stav po tom pitanju, rekao da

postojiokvirnadležnostiuko-

jem mora da se kreće i da ne

može bilo što da odobrava ili

zabranjuje.

- To je pitanje za nadležne dr-

žavne organe - rekao je Vuko-

vić i dodao da svi koji su upo-

znati sa njegovim političkim

stavovima i vrijednosnim su-

dovima znaju šta misli o ta-

kvim i sličnim inicijativama.

Naglasio jedapolitički osuđu-

je takvu inicijativu.

Predsjednik Srpskog nacio-

nalnog savjeta Momčilo Vuk-

sanovićnajavio je organizova-

nje svečanosti povodom

stogodišnjice od održavanja

Podgoričke skupštine i dana

ujedinjenjaCrneGore i Srbije.

S. S.

Danas ističe rok za predaju inicijative Fronta, Milutin Đukanović očekuje podršku cijele opozicije

Fale tri potpisa, čekaju

Demokrate, Uru i SDP

PODGORICA

- Šef klubapo-

slanikaDemokratskog fron-

taMilutinĐukanovićkazao

jedaočekujeda će sveopozi-

cionepolitičkepartijepodr-

žati njihovu inicijativuza sa-

zivanjevanredne sjednice

SkupštineCrneGore za 23.

avgust okozaključkapovo-

domprisustvavojnog atašea

CrneGorenaproslavi opera-

cije „Oluja“uHrvatskoj.

- Ne mogu da shvatim da neko

može da ne podrži ovu inicija-

tivu. Svima je upućen prijed-

log,očekujemoipodrškuneza-

visnih poslanika i ne znam

kako nekomemože biti sporno

da potpiše ovu inicijativu, ma-

kar poslanicima opozicije. Da

je sreće, trebalobi i strankevla-

sti da je potpišu - rekao je Đu-

kanović zaPobjedu.

Socijalistička narodna partija

je spremna da potpiše, aUjedi-

njena Crna Gora je to već ura-

dila, kažeĐukanović.

- Očekujemo da svi potpišu, to

je inicijativa koja zaslužuje da

je svi u parlamentu podrže, ali

vidjećemo šta će se dešavati -

naveo je poslanikDF-a.

Ranije juče izDF-a su saopštili

da imfale još tri potpisa opozi-

cionih poslanika kako bi se 23.

avgusta održala vanredna

sjednica Skupštine Crne

Gore.

-Danas u 12 časova isti-

če rokzapredaju inici-

jative, a potreban broj

potpisa je 27. Poslanici

DF-a ulažu velike

napore da

od kolega

iz opozi-

cije do-

bijemo

tri pot-

pisa koji nedostaju, kako bi

pred ukupnom javnošću otvo-

riliraspravuojednojodnajvaž-

nijihtema,kojaodređujebudu-

ći putCrneGore - da li ćemoda

budemo okupirani protektorat

i kolonija, ili ćemo biti zemlja

koja drži do sebe i svog dosto-

janstva - saopštili su izDF-a.

Izvor Pobjede iz DF-a je saop-

štio da tri nedostajuća potpisa

mogu nadomjestiti poslanici

SDP-a, Demokrata i Ure.

Zasada,međutim,nijeiz-

vjesnoda li ćeDFsakupi-

ti dovoljan broj potpisa i

koji će poslanici staviti

svoje ime i prezime. Svi

poslanici Demokrata i

Ure od novem-

bra 2016. go-

dine bojko-

t u j u s v e

aktivnosti u

parlamen-

tu,dokposlaniciSDP-ateškoda

će staviti potpise na inicijativu

koja nije u duhu programskih

opredjeljenja njihove partije.

Tokom jučerašnjeg dana stigle

subrojneosudeprisustvacrno-

gorskog vojnog atašea proslavi

Dana pobjede uHrvatskoj.

Poslanici Ujedinjene Crne Go-

re prihvatili su da budu predla-

gači inicijative, koja je potekla

od Demokratskog fronta, za

sazivanje vanredne sjednice

Skupštine povodom postupka

diplomatskog predstavnika u

Hrvatskoj, saopšteno iz te

stranke.

-Prisustvocrnogorskogvojno-

diplomatskog predstavnika na

proslavi ,,Oluje“ je bruka cijele

države-ocijenjeno je izDemo-

sa. Iz Prave Crne Gore pozvali

su ministra odbrane Predraga

Boškovića da se izvini srpskom

narodu.

J.ĐURIŠIĆ

MilutinĐukanović

IvanVuković

AleksandarVučić

DuškoMarković