Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 48 Next Page
Page Background

23

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Drugi pišu

Piše: Milivoj Bešlin

Imenica predator u naš četvo-

roimeni jezik došla je iz engle-

skog i prvenstveno znači napa-

dač, istrebljivač, grabljivac.

Etimološki reč potiče iz latin-

skog jezika i osnovno značenje

joj je pljačkaš. Upravo zbog či-

njenice da je letnju sezonu na-

pada, uvreda i orkestrirane

kampanje protiv Crne Gore u

SrbijipokrenuopatrijarhIrinej,

a da su njegovi motivi, sam to

nije krio, prevashodno finansij-

sko-materijalneprirode,ovajse

udarnemožedrugačijeokarak-

terisati nego kao predatorski.

Prisvajanjetuđeimovineustra-

noj državi nemože imati drugo

ime. Daljim konsultovanjem

rečnika stiže se i do toga da cilj

predatora nije samo preživlja-

vanje, već težnja za dominaci-

jomvlastitevrste, istrebljenjem

nekedrugevrste.Takojeuživo-

tinjskom svetu, u ljudskim

društvima, predator bi se zado-

voljio i time da se „odmetnuta“

nacija vrati svojim, kako često

ističu, „pradedovskim koreni-

ma“.OsimCrnogoraca,navede-

na antilogika srpskog naciona-

lizma seodnosi i naBošnjake.U

manjoj meri na ostale narode u

regionu,skojimajeSrbijauper-

manentnom stanju neobjavlje-

nog rata.

„KosovsKi zavet“

Utomkontekstu,većinskaSrbi-

ja i dalje igra ulogu detonatora

Balkana, tačnije, postjugoslo-

venskog regiona. Narativ je ne-

promenjen od kraja osamdese-

tih godina 20. veka i tiče se

položaja Srba u regionu, njiho-

ve, navodne, ugroženosti i kon-

stantne potrebe da ih se „zašti-

ti“ destrukcijom susednih

država u kojima žive, ili ako je

moguće pripajanjemdelova te-

ritorija tih država. U danima

kada supredstavnici režimaza-

uzeti pregovorima sa kosov-

skim vlastima, na braniku „za-

š t i t e “ s rps t va s e na l az i

opozicija.

DokAleksandarVučićinjegova

premijerka sve frekventnije i

direktnije upozoravaju da je

Kosovo izgubljeno i da se iz di-

jaloga nema šta očekivati, kao

da mir i stabilnost u regionu

građanima Srbije ništa ne zna-

če, opozicija se fanatizuje i do-

lazi na pozicije s kojih je Vučić

otišao 2008. kada je napustio

Šešelja.Moždajeivećiproblem

što je samVučić te pozicije na-

pustio samo retorički i čini se,

samoprivremeno i taktički.Već

je rečeno da i vlast i opozicija u

Srbiji iz svojih nacionalističkih

šinjela, srpsko pitanje vide is-

ključivo kao teritorijalno. Tako

je bilo i devedesetihgodina. Te-

ritorijalni okvir nacionalnog

pitanja nužno vodi ka nasilnim

promenama granica na Balka-

nu.

Novi opozicioni Savez za Srbi-

ju, podpredvodništvomDraga-

na Đilasa i Vuka Jeremića oku-

pio sena „kosovskomzavetu“, a

njegovi lideri, uključujući i ek-

stremnodesničarskeDveriive-

rovatnoDSS,rešenisudazauzi-

maju prazan prostor koji ostaje

iza Vojislava Šešelja i njegovih

radikala.Osim„borbe“zaKoso-

vo sabeogradskihTerazija i op-

tužbi protiv Vučića za izdaju,

drugi stubovekoalicije jeborba

za demokratizaciju Srbije. Tra-

gično jedasrpskaopozicija, po-

sle pune tri decenije i uprkos

svemu kroz šta je društvo proš-

lo, još nije naučila osnovne ele-

mente političke teorije – nacio-

nalističko ili demokratsko! Ne

možete imati „drveno gvožđe“,

kako je upozoravala istoričarka

Latinka Perović, nije se još ro-

dio „krokodil vegetarijanac“,

plastičniji je bioNenadČanak.

Pokušaje sličnog amalgamisa-

nja je imala opoziciona alterna-

tiva vladajućim komunistima

sedamdesetih i osamdesetih

godinaprošlogveka.Znamoka-

ko se završilo – niti su uveli de-

mokratiju, niti su zaštitili naci-

ju. Potom je istu grešku

ponovila opozicija Miloševiću

devedesetih godina prošlog ve-

ka. I najzad, isti film sa intelek-

tualno sve inferiornijim, ali sve

ekstremnijim akterima gleda-

mo ponovo. Da li će ikada srp-

skodruštvoneštonaučiti iz tra-

gičnih posledica i istorijskih

grešaka koje je počinilo pret-

hodnihdecenija?

zagovaranje

zaMrznutog

KonfliKta

Osim protivljenja Briselskom

dijalogu izmeđuSrbije iKosova

i zagovaranju tzv. zamrznutog

konflikta, odnosno otvaranju

novog konflikta između Srba i

Albanaca, novi opozicioni Sa-

vez za (veliku) Srbiju se poseb-

no koncentrisao na pretenzije

prema Crnoj Gori. Imajući u

vidu ruskuopsesijuCrnomGo-

rom, izvesno i zbog toga što de-

taljisudskogprocesazapokušaj

državnog udara (16. oktobra

2016) i ruska umešanost u ovaj

terorističkiaktsvejasnijeizlaze

na videlo, čitava prokremljov-

ska menažerija i svekoliko cr-

kveno, političko, intelektualno i

medijskoruskokolonaštvo i ud-

vorištvo u Srbiji se ustremilo

poslednjih nedelja protiv Crne

Gore.

Nemožeseotetiutiskuda jereč

o organizovanoj akciji koordi-

nisanoj iz jednog centra. Sezo-

nu anticrnogorske histerije

otvoriojesrpskipatrijarhkojije

položaj Srba u jedinoj građan-

skoj državi na Balkanu upore-

diosa fašističkomNDH, apolo-

ž a j c r kve s a v r emenom

Osmanskog carstva. Irinejeva

izjava, izgovorena, kakvog li pa-

radoksa, upravo dok je bio gost

u Crnoj Gori, na moralno ne-

podnošljiv način relativizuje

fašizam i genocid nad Srbima u

NDH.

Intelektualno najograničeniji

srpski patrijarh u poslednjih

najmanje sto godina ne može

znati da se upoređivanjem i

sravnjivanjem fašizma sa bilo

čime, neminovno vrši njegova

normalizacija. Uz to, svako ko

zna koliko je Srba ubijeno u

NDH, koliko je sveštenika ubi-

jeno, crkava srušeno i zapalje-

no, morao bi se zapitati koliko

ima smisla komparirati sa da-

našnjom situacijom u Crnoj

Gori,gdenaekskluzivnimloka-

cijama u crnogorskim gradovi-

ma niču monumentalni i sa ar-

h i t ek t onske s t rane v r l o

kontroverzni hramovi Srpske

crkve. SPC upravo ima hege-

monijuu javnomprostoru.

Ohotelskimlancima i neopore-

zovanim biznisima Srpske cr-

kve u Crnoj Gori izlišno je i go-

voriti. Trebalo bi podsetiti i na

činjenicuda jedržavaCrnaGo-

ra suštinski pristrasna u korist

SPC, jernedopuštapristupver-

nicima i sveštenstvu obnovlje-

ne Crnogorske crkve da vrše

verske obrede u hramovima

nastalimpre 1918. koje je gradi-

la Crna Gora i njena autokefal-

na crkva. Svi verski objekti se

danas nalaze u vlasništvu cr-

kvene organizacije koja je Cr-

noj Gori tuđa i ne krijući to,

otvorenopremaCrnojGorinje-

noj državnosti i identitetu ne-

prijateljska. Urgentnost dono-

šenja novog zakona o verskim

zajednicama zbog svega toga

postaje imperativ i društvena

potreba uCrnoj Gori.

„identitetsKi genocid“

Irinejevu izjavu najtiražniji re-

žimski tabloid u Beogradu do-

čekao je uz velika slova na na-

slovnici:„MilogoriodPavelića!“

KnjiževnikTomaMarković iro-

nično je Irinejevu letnjubombu

nazvao: „Jasenovac na pjenu od

mora“.Patrijarhajeubrzopodr-

žalo čitavo stado ekstremnih

nacionalista i ruskokolonaša u

Beogradu. Proruski potpred-

sednik Vlade Srbije, Nenad Po-

pović, u svojstvu vicepremijera

je izgovorio retku budalaštinu ,

„identitetski genocid“ nadSrbi-

ma u Crnoj Gori. Zbog čega li

mu neko ne objasni smisao i de-

finicijupojma genocida?! Ili ne-

ka pređe Drinu i uveri se u po-

s l ed i ce praks e s t va rnog

genocida.

ČakjeinerežimskatelevizijaN1

dovelaustudionacionalističkog

istoričara Čedomira Antića koji

već godinama haranguje protiv

CrneGoreiprozivavlastiuBeo-

graduzbog,navodnog,odsustva

volje da urade nešto „efikasno“

u zaštiti Srba u susednoj državi.

Svi mediji su preneli izjavu

predsednika Srpskog nacional-

nog saveta u Crnoj Gori, Vuksa-

novića da je položaj Srba u Cr-

nojGorinepodnošljiv.Medijisu

prenosili i propagandu ruskog

gebelsovskogSputnikada jeCr-

na Gora pred ekonomskim slo-

mom. Ponovo se zavrteo tvit li-

deraklerofašističkihDveridaće

crnogorsko primorje uskoro

opet biti srpsko.

Vuk Jeremić, „šovinista šeše-

ljevskog tipa“, kako ga je nedav-

no nazvao njegov politički otac,

BorisTadić, rekao jedasuSrbi u

CrnojGori„najugroženijinarod

u Evropi“. Istoričar i potpred-

sednik SPS-a, Predrag Marko-

vić je u državnoj Politici antifa-

šističku Crnu Goru, jedinu

zemlju u regionu u kojoj se ne

vijore barjaci kolaboracije, na-

zvao„duhovnim“nastavljačima

kvislinga Sekule Drljevića. Mi-

nistar za širenje mržnje prema

susedima, Vulin, ničim izazvan

je dao provokatorsku izjavu –

„Mi nećemo kao neke druge ze-

mlje iznajmljivati zaštitu svog

neba...“ – sa ciljemdauvredi Cr-

nuGoru, čiji vazdušni prostor je

odnedavnopodzaštitomNATO

saveza.

I da ne bi zaostao za opozicio-

nimjurišnicima,ilisvojimmini-

strima, a i uvek jedobro skrenu-

ti pažnju sa neprijatne teme

kosovske kapitulacije i poraza,

predsednik Srbije je obznanio

da poziva predstavnike srpskih

nacionalističkih i proruskih

stranakaizCrneGorenasaveto-

vanje.Zanimljivobibilo,kadabi

u Srbiji postojali i takvi glasovi,

upitati koji su tačno kriterijumi

uzeti prilikom slanja pozivnica

na ovo savetovanje?!

Političari koji su pozvani na ru-

koljub u Beograd (Knežević,

Bulatović, Milačić...) politički

su marginalci i uzimajući u ob-

zir rezultate poslednjih izbora,

predstavljaju manjinu, ne u Cr-

nojGori,većsumanjinaikadaje

reč o Srbima u toj državi. Ipak,

tu je reč o političkojmanjini ko-

jajejasnopodaničkiiposlušnič-

ki orijentisana prema Rusiji i

manjini koja je, pokazalo se,

spremna da legalnemetode po-

litičke borbe zameni nasilnim,

rušeći državu u kojoj žive i pro-

težirajući velikosrpstvo sa svim

za njega karakterističnim cilje-

vima. Jedan od ključnih tiče se i

nestankasamostalneCrneGore

i negiranja njenog istorijskog,

nacionalnog i kulturnog identi-

teta. Takvi „Srbi“ su bili potreb-

ni svakomrežimu uBeogradu u

poslednjih trideset godina.

jedannarod, jedna

država, jedanvođa!

Recimo i to, Srbi u Crnoj Gori

nisu ni dijaspora, ni iseljenici,

ni okupirani delovi organske

nacije, već autohtoni narodCr-

ne Gore. To se danas negira, a

Vučić je nedavno imao izjavu

koja je prekopirani stav laktaš-

kog odlazećeg firera – Dodika.

Onjerekaodanepostojehrvat-

ski Srbi, crnogorski Srbi ili slič-

no, već da postoje samo Srbi:

„Mi smo Srbi jedan narod i

istom rodu pripadamo“, rekao

je predsednik svih građana Sr-

bije. Ipak, ova esencijalizacija

nacije, osimšto negira istoriju i

etnogenezu različitih delova

srpskognarodanaBalkanu, ka-

rakteristična je za sve ekstre-

mno desne ideologije. Ovome

se moglo naučiti samo u Šeše-

ljevoj školi političke i nacional-

ne ideologije. I kao koncept,

kaoiostališešeljevskikoncepti,

potpuno jeneoriginalan. Nave-

dena vrsta unifikacije ili nacio-

nalnog „gleichschaltunga“,

prema istorijskim zakonitosti-

ma zavrašava se usklikom: Je-

dan narod, jedna država, jedan

vođa!

I kao i uvek kada je potrebno

pojačati pritisaknaCrnuGoru,

javi se tužna politička olupina

kojajedvaputabiranananepo-

sednimizborimazapredsedni-

ka te države. Uvek na usluzi

srpskim ili ruskim namerama

da se za sitan interes podrije

vlastita država, unize i identi-

tetski negiraju ljudi koji su ga

birali,MomirBulatović, sastal-

nimmestomživljenja u studiju

ruskog propagandnog Sputni-

ka, oglasio se ovoga puta u ti-

ražnomprovladinomBlicu i sa

frekvencija, takođe, provladine

Prve srpske televizije. Obrazla-

ganje njegovih teza vodilo bi u

političko lešinarenje.

Naposletku, kada je reč oCrnoj

Gori,sadavećkonstantnimpri-

tiscima i potpuno normalizo-

vanoj anticrnogorskoj histeriji

– u Srbiji se izbrisala granica

između vlasti i opozicije, izme-

đu ozbiljnog i tabloidnog novi-

narstva, između režimskih i

opozicionih medija, između

kafanskih narativa i intelektu-

alnihrasprava.Društvoukome

se opozicija i vlast takmiče u

nacišovinizmu i desnom ek-

stremizmu – ne može biti us-

pešno društvo slobodnih i za-

dovoljnih građana. Već ta

činjenica, šta je u Srbiji tačka

kompeticije dovoljno govori.

Primera radi, u Crnoj Gori, po-

slednjih meseci, dominantna

temapolitičkihsporenjavlastii

opozicije jeste – ko je veći i

iskreniji Evropljanin i zagovor-

nikštobržeguključivanjauEU.

***

I dok diže moralnu paniku

zbognavodneugroženosti ćiri-

liceuCrnojGori,iakoneposto-

ji zvaničan akt, izjava ili bilo

koji gest od strane nekog crno-

gorskog subjekta koji bi o tome

svedočio, dakle, reč je o utisku

– Srbija državnom represijom

proteruje latinicu. Ako bi Crna

Gora htela zaista diskriminaci-

ju bilo koje zajednice, prime-

njivala bi metode koje Srbija

odavnoprimenjuje.Predlogom

novogzakona, kazne zapisanje

latinicom, nije šala, kretaće se i

domilion dinara! I to je poželj-

ni model koji rusifikovani srp-

ski nacionalizam nudi. Poda-

n i š t v o i b e s p o g o v o r n o

kvislinštvo prema diktaturi iz

Kremlja i žandarisanje po regi-

onu, uz neprekinuti narativ o

srpskoj ugroženosti svuda ta-

mo gde postoji teritorijalna

pretenzija.

Crna Gora i Bosna i Hercegovi-

na ostaju jezgra velikosrpskog

projekta koji se posle poraza

devedesetih i zbunjenosti posle

2000. sada potpuno reafirmi-

sao, spreman da svoj „magnum

crimen“ ponovi. Srpski nacio-

nalizamnikada neće pristati na

ravnopravnost u državama čije

teritorije smatra „svojim“. Ako

vlast i popusti, tu jeopozicijada

nastavi i pojača. Ako se i opozi-

cija uspava, tu je provincijalna i

dofanatizmazagriženaintelek-

tualna elita kao „čuvar vatre“.

Sledi godišnjica „Oluje“, neka

se pripremiHrvatska. Posle to-

ga, u septembru, ide referen-

dum o imenu Makedonije, a

nakontogaizboriuBosniiHer-

cegovini. Punoposlazapreten-

zije Srbije u regionu. Samo da

se srpsko društvo ne posveti

sebi. Tada bi videlo užase naj-

zaostalije ekonomije zapadnog

Balkana, najnižeg BDP-a, naj-

bednijih zarada u regionu, naj-

više indekse korupcije, najloši-

jestanjeumedijima,aliinajviše

mafijaških obračuna na ulica-

ma.Zbogtoga jeuvek lepšegle-

dati„prekoplota“ištititivasko-

liko, a uvekugroženo, srpstvo.

Šešeljeva školapolitičke

i nacionalne ideologije

Učenik i Učitelj:

Mladi Aleksandar

Vučić i Vojislav Šešelj iz doba ljubavi