Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Politika

BEOGRAD

Poslanik Libe-

ralno-demokratske partije u

Srbiji i poznati dramski pisac,

profesor Nenad Prokić ističe

da je patrijarh SPC Irinej,

izjavomda je položaj Srba u

Crnoj Gori kao uNDH, a SPC

gori nego u vrijemeOsman-

lija, suštinski ponizio Srbe i

abolirao ustaškog poglavni-

kaAntu Pavelića.

– Izjavomda je položaj Srba u

Crnoj Gori kao u nekadašnjoj

NDH, a položaj SPC kao u

doba Otomanskog carstva,

patrijarh Irinej je zapravo abo-

lirao poglavnika Antu Pave-

lića! Od oka u glavi, do oka u

Pavelićevoj košari povađenih

očiju. Ako patrijarh ili neko

drugi ne zna o kakvoj košari

je reč, neka čita Malapartea.

Pri tom je patrijarh zaboravio

da je srpska crkva autoke-

falnost dobila upravo pod

Osmanlijama – kaže Prokić za

Pobjedu.

Prema njegovommišljenju,

Srpska pravoslavna crkva

dozvoljava da bude zloupo-

trebljavana u dnevno-politič-

ke svrhe jer je sama - korum-

pirana institucija.

- U ozbiljnoj republici, crkva

se učtivo pita za državnu poli-

tiku isključivo o blagdanima,

bez ikakvih obaveza. Crkva je

dozvolila, i danas dozvoljava,

da bude iskorišćena u dnevne

političke svrhe, jer je i sama

duboko korumpirana - kaže

Prokić.

POBJEDA:

Kako komen-

tarišete pričuo navodnoj

ugroženosti Srba uCrnoj

Gori i sastanakpredsjedni-

ka SrbijeVučića iministra

Dačića sa predstavnicima

srpskih stranaka i kulturnih

ustanova Srba iz CrneGore?

PROKIĆ:

Mene više brine što

je Vučić zvanično poslednji

put posetio Crnu Goru pre

šest godina zajedno sa Nikoli-

ćemuoči izbora 2012. godine,

pre nego što je pobedio.

Lično, to smatramnedopusti-

vimpolitičkimgafom. Jedino

je primio Filipa Vujanovića,

tadašnjeg crnogorskog

predsednika, pre dve godine.

Istovremeno se viđa redovno

sa predstavnicima Srba iz

Crne Gore među kojima su

mnogi osumnjičeni da su

učestvovali u pokušaju držav-

nog udara u Crnoj Gori posle

oktobarskih izbora 2016.

godine. To dosta liči na odnos

prema Bosni i Hercegovini,

kada Vučić govori da podrža-

va državu, a istovremeno ima

bliske odnose sa Dodikom

koji je ruši.

Uputio je Vučić prošle godine

3,4miliona eura iz budžeta

Srbije za Srpsku kuću u Crnoj

Gori, koja je zapravo sedište

partija Srba iz Crne Gore, koje

redomnegiraju crnogorsku

državnost i pišu deklaraciju o

opstanku Srba. Ta deklaracija

je trebalo da bude usvojena

na Dan državnosti, zajedno

s parlamentomRepublike

Srpske i srpskimparlamen-

tom, pa je očigledno neko

iz međunarodne zajednice

rekao da to ne bi trebalo

usvajati, jer podseća na veli-

kosrpski nacionalizam i man-

tru – svi Srbi u jednoj državi.

Najviše brine nejasan odnos

prema pokušaju državnog

udara u Crnoj Gori, što nije

slučaj kada je reč o Turskoj.

Čudi i to što se čini da je

Vučić u dobrimodnosima sa

Đukanovićem, baš se pitam

zašto, i što je u Crnoj Gori

predstavljen kao neko ko je

bolji i od Tadića i od Koštu-

nice, što naravno nije teško

jer je njihova politika prema

Crnoj Gori bila primitivno

ignorantska.

Ne možemo isključiti moguć-

nost da Irinej i Vučić koordi-

niraju poteze oko Crne Gore,

što nije dobro po odnose dve

države iz prostog razloga

što crkva ne bi trebalo da se

petlja u politiku, pogotovo

ako je povod, kao što se čini

da jeste, uvođenje crkvenih

inansija u tokove koje propi-

suje država Crna Gora.

POBJEDA:

Što smatrate

ključnimuzrokomza istra-

javanje nacionalizma i dru-

gih retrogradnih ideologija

u Srbiji?

PROKIĆ:

To nikada nije ni

prestalo. Retki su primeri

da su se koalicije pravile na

drugimprincipima. Čak je i

Đinđić koketirao s nacionali-

stima, računajući da mu je to

neophodno, o Tadiću i ostali-

ma da i ne govorim. Trudili su

se da budu i oni kakvi-takvi

nacionalisti, iako u takvoj uta-

kmici sa Šešeljom i ekipom,

naravno, nisu imali nikakvih

šansi. Ispadali su smešni.

To je sve tako zato što je

nivo spoznaje prosečnog

birača u Srbiji često na nivou

dvanaestogodišnjeg deteta.

Dakle, nije problemnaci-

onalizam, nego neznanje.

Problempostaje još veći

kada shvatimo da je u Srbiji

reč o lažnomnacionalizmu,

onom koji nacionalna ose-

ćanja isključivo koristi za

sopstveni politički i inansijski

pro it. Nacionalizam je samo

posledica neznanja, predra-

suda i naopako shvaćenih

situacija. Kako kaže Koča

Popović: ,,Bašibozluk, bagra

i brabonjak ustali da obnove

Dušanovo carstvo... Takvi

su izdali i osramotili srpski

narod i narugali se njegovoj

slavnoj istoriji“.

S druge strane, neumitni

kauzalni lanci koji vitlaju

svetom, posebno kada je reč

o geostrateškim tektonskim

poremećajima i promenama

u sferi energetike, bili su dale-

ko iznad nivoa elementarne

dokučivosti svih srpskih

političkih elita još od 1970.

godine kada nastaje petro-

dolar, dakle dolar koji više

nema pokriće u zlatu. Većina

srpskih političara to ni dan-

danas ne zna. A zamislite šta

tek ne znaju o događajima

koji su se desili posle i koji se

dešavaju sada. Kada ne bi

birali saradnike po partijskoj

i ličnoj vernosti, nego po

stručnosti i elementarnom

ljudskompoštenju, možda

bi ponekad nešto na vreme i

saznali. Svet kuje novi pakt, a

mi podmetnuto raspravljamo

o prošlosti.

POBJEDA:

Kakoocjenju-

jete ulogu Srpske pravo-

slavne crkve ugeneriranju

nacionalizma i četništva,

posebno iz ugla da to reme-

ti odnose Srbije saCrnom

Gorom i drugimsusjedima

u regionu?

PROKIĆ:

U ozbiljnoj repu-

blici crkva se učtivo pita za

državnu politiku isključivo

o blagdanima, bez ikakvih

obaveza. Crkva je dozvolila

i danas dozvoljava da bude

iskorišćena u dnevne politič-

ke svrhe, jer je i sama duboko

korumpirana… Ljudi se kod

nas danas priklanjaju crkvi,

ne zbog toga što ona obe-

ćava večnost, nego zato što

je - stara. Ošamućeni, iskidani

savremenošću, pribijaju se uz

njene bedeme.

POBJEDA:

Kakou tom

kontekstukomentarišete

izjavupatrijarha srpskog

Irineja koji je položaj Srba

uCrnoj Gori uporedio sa

onimuNDH, a položaj SPC

kaoudobaOtomanskog

carstva?

PROKIĆ:

Na taj način je

srpski patrijarh zapravo

abolirao Pavelića i NDH. Sve

zarad pitanja imovine SPC

u Crnoj Gori. Od oka u glavi,

do oka u Pavelićevoj košari

povađenih očiju. Ako patri-

jarh ili neko drugi ne zna o

kakvoj košari je reč, neka čita

Malapartea. Pri tom, patrijarh

je zaboravio da je Srpska

crkva autokefalnost dobila

upravo pod Osmanlijama.

Kao i da su vojne postrojbe

NDH, prešavši most prema

Zemunu i salutirajući ispred

Saborne crkve u Beogradu

14. aprila 1942. godine, vratile

zameniku zatočenog patrijar-

ha Gavrila, mitropolitu Josifu,

kao i Nediću, kosti srednjove-

kovnih srpskih vladara, cara

Lazara, cara Uroša i vojvode

Štiljanovića, spasavši ih od

pustošenja po fruškogorskim

manastirima.

POBJEDA:

Izjavupatri-

jarha Irineja podržali su

mnogobrojni istoričari i

nacionalistički intelektualci

u Srbiji. Zašto je uticaj SPC

na kulturni i politički život u

Srbiji toliko istrajan?

PROKIĆ:

Zato jer je reč

o dvostrukoj uzajamnoj

korumpiranosti, koja već

duže vreme veoma odgova-

ra timgrupacijama. Tu nekog

drugog duhovnog ubeđenja

mnogo i nema. Oni bi ponovo

ljubili skute i Titu, da ustane iz

groba. Bašibozluk... Ovdje se

modernizacija crkve ogleda

samo umaterijalnom aspek-

tu. Duhovni aspekt služi tu

samo da potpomogne onaj

materijalni. Kada bi immisao

bila moderna kao vozni park,

gde bi nambio kraj?

Ljubeta LABOVIĆ

Profesor Nenad Prokić, dramski pisac i poslanik LDP-a u Skupštini Srbije

Ne isključujem

koordinacijupoteza

Vučića i Irineja

Nemožemo isključiti

mogućnost da Irinej

i Vučić koordiniraju

poteze oko Crne Gore,

što nije dobro po

odnose dvije države

iz prostog razloga što

crkva ne bi trebalo da

se petlja u politiku,

pogotovo ako je

povod, kao što

se čini da jeste,

uvođenje crkvenih

nansija u tokove

koje propisuje država

Crna Gora, kaže

Prokić u razgovoru za

Pobjedu

Cinični liderisamipodstičukrize

POBJEDA:

UCrnoj Gori djeluju prosrpske

i proruske stranke koje su i dalje neprija-

telji nezavisnosti CrneGore, članstva u

NATO-u i EU, te traže ukidanje priznanja

nezavisnosti Kosova. Utisak je da veliko-

srpski imperijalni san prema Crnoj Gori i

dalje traje?

PROKIĆ:

Ma kakav imperijalni san! Srbija

jedva glavu iznad vode drži. Ona ima pre-

više problema unutar svojih nede inisanih

granica da bi se uopšte bavila Crnom

Gorom. To su samo prazni zveketi. To je

eho ruske politike koja se prelama i preko

Beograda. Srbije se više niko ne boji, sve

je to njeno junačenje bez ikakvog osnova.

Odahnite. Sad se, baremnama u Srbiji,

smeši Višegradska grupa, ako i tu ne zaka-

snimo u tomneprestanom lamentu nad

samima sobom. Mi smo naporni partneri

svima, opterećeni smo političkim i istorij-

skim razmiricama, slabim ekonomijama i

besmislenimgraničnim sporovima. Mi smo

neuređeno zadnje dvorište Evrope i potreb-

ni smo joj kao čir na zadnjici ili, eventualno,

kao sirovinska baza i jeftina radna snaga.

Svi naši potencijali su izgubljeni u sramot-

nim sukobima. U takvomokruženju, cinični

lokalni lideri podstiču krize kako bi sebe

predstavili kaomirotvorce. Mi se svi pretva-

ramo da živimo posle raspada Jugoslavije,

a zapravo smo na beskonačnoj obilaznici

svetskih tokova.

Nacionalizam je samo

posledica neznanja,

predrasuda i naopako

shvaćenih situacija.

Kako kažeKoča

Popović: ,,Bašibozluk,

bagra i brabonjak

ustali da obnove

Dušanovo carstvo...

Takvi su izdali i osra-

motili srpski narod i

narugali se njegovoj

slavnoj istoriji“

Vučić se viđa redovno sa Srbima iz Crne

Goremeđu kojima suneki osumnjičeni

za učešće upokušajudržavnog udara