Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Kultura

HERCEGNOVI

-Knjiga

„Kapetani i jedrenjaciHer-

cegNovog“ autoraPetra

Palavršićabićepredstav-

ljena sjutravečeubašti

GradskogmuzejaMirko

Komnenović. Govoriće

prof. drDragoŠerović, dr

GoranKomar i autorPetar

Palavršić.

„Kapetani i jedrenjaci Her-

ceg Novog“ je spomen-knji-

ga posvećena pomorcima i

jedrenjacima novske opšti-

ne, a namijenjena novim ge-

neracijamakoježeledaupo-

znaju prošlost svoga kraja i

da iz nje uče.

Ovo djelo obrađuje period

od1720.do1900.godine,tač-

nije glavne istorijske doga-

đaje i ličnosti koji su uticali

na razvoj pomorstva našeg

kraja.

Nastalo jezahvaljujući saču-

vanim dokumentima, veći-

nomuarhivskim, ali i privat-

nim zbirkama. Sadržaj je

obogaćensaoko170fotogra-

fija kapetana, jedrenjaka,

lučkih gradova i pomorskih

žaljenje“

isa

Zlatnumimozu za režiju zaslužila

je Keren Ben Rafael za film „Djevice“.

Priznanje za najboljumušku ulogu

dobio je Janis Drakopoulos za ulogu

u filmu „Sažaljenje“. Nagradu za

najbolju žensku ulogu dobila je Džoj

Riger. U kategoriji dokumentarnih

„Zlatnamimoza“ dodijeljena je filmu

„Isti“ Dejana Petrovića

Nagrada „Milan Žmukić“ za

ukupan doprinos festivalu

tokom svih godina njego-

vog trajanja, a samim tim

i razvoju domaće kinema-

tografije pripala je Mileni

Dravić po odluci žirija koji

čine predstavnici Centar

filma iz Beograda i direk-

cije festivala. Nagrada se

sastoji od povelje, statuete

akademskog vajara Nikole

Nikše Kosića i umjetničke

slike akademskog slikara

Dragana Stojkova.

Mileni

Dravić

priznanje

zaukupan

doprinos

Selekciju studentskog fil-

ma ocjenjivao je žiri u sastavu:

Maša Seničić (predsjednica) i

članovi Peter Cerovšek i Dani-

jelaRadulović.

STUDENTSKI FILM

Film „Doma za Božić“ Tomi-

slava Đurineca (Hrvatska) na-

građen je za izuzetnu hrabrost

– na formalnom, idejnom i te-

matskomplanu.

-TojeonopočemuseTomislav

Đurinec izdvaja kao snažan

glasmlade regionalne kinema-

tografije. Otvorenost i nepre-

tencioznost koje funkcionišu

nanivoufilmskogjezikajedna-

ko koliko i u odnosu reditelja

prema sopstvenom autor-

stvu, čime „Doma za Božić“

emotivno i strukturalno sloje-

vitim narativom, daleko pro-

dornijim izvan i unutar filma,

nego što bi mogao da pretpo-

stavi zahtjev jednog student-

skog zadatka – navodi se u od-

luci žirija.

U selekciji studentskog filma

dodijeljena su i dva specijalna

priznanja - filmovima „Mari-

ca“ (Judita Gamulin - Hrvat-

ska)i„Loop“(MatijaGluščević

- Srbija)

Uobrazloženju jenavedenoda

preciznost filma „Marica“ po-

stavlja temelj na kojem se on

istovremenorazvijakaoveoma

sirovo i izrazito stilizovano os-

tvarenje. Nenametljiv humor,

promišljena fotografija i muzi-

ka, u neprestanom dijalogu sa

premisom filma, pojedinačni

su, estetski dosljedni elementi

koji čine skladnu celinu.

U filmu „Loop“ uspješno je us-

postavljena atmosferaneizvje-

snosti i neiskrenosti, pa ga to

čini zanimljivimpokušajemda

filmprevaziđesamupričuipo-

nudi nagovještaj odvažnog po-

igravanja sa žanrovskim kon-

vencijama, između ostalog

kroz odličnu glumu Jovane

Gavrilović.

MINI PITCH

Odluku o proznanjima juče je

saopštio i žri programskog se-

gmentaMini Pitch. Ta radioni-

cajebilanamijenjenastudenti-

ma crnogorskih filmskih škola

i akademija, koji pripremaju

kratkometražni igrani film.

Cilj je bio da se pomogne mla-

dimfilmskimautorima i autor-

kamadasavladajutehnikepre-

zentacije filmskog projekta,

što je danas ustaljena praksa u

filmskoj industriji.

Žiri koji je radio u sastavuMa-

rijaNikčević, IvanBakrač i To-

mislavPavlićsakonsultantima,

ocijenio je da svaki od pred-

stavljenih projekata na ovogo-

dišnjem Mini Pitch-u, iako u

različitim fazama produkcije i

senzibilitetima, nosi jasnekva-

litete koji imaju potencijal da

se razviju u filmove kojima će

seovimladi autori iproducenti

prvi put ozbiljno predstaviti

filmskoj publici.

Uzevši u obzir sve bitne aspek-

te – kvalitet i originalnost pri-

če, rediteljsku eksplikaciju,

autorski izraz, produkcionu

izvodljivost projekta i samu

prezentaciju, žiri je nagradio

timkoji je najuvjerljivije pred-

stavio autentičnost priče, ideju

i autorskumotivaciju.

Jednoglasnomodlukom žirija,

nagrađen je projekat „Posma-

trač“ autoraMladena Ivanovi-

ća i producenta Dmitra Janju-

ševića sa Fakulteta dramskih

umjetnosti saCetinja.Nagrada

ovogodišnjeg Mini Pitch pro-

grama je učešće studenata na

Zagreb film festivalu u okviru

programa Industrija Mladost,

kao i novčani dio nagrade u

iznosu od 2.000 eura, koji obe-

zbjeđuje Filmski centar Crne

Gore.

Žiri jepohvalio i projekat „Pra-

skozorje“ autora Andrije Mu-

gošeiproducentkinjeKatarine

Kastratović koji su pred fazom

postprodukcije ovog projekta,

kao i projekat „Nasukani“ au-

torke Sare Stijović i producen-

tkinje Asje Šašić koji posebno

ohrabrujemoudaljojrealizaci-

ji, prepoznajući produkcioni

potencijal ove filmske priče.

Ž.K.

RIJEČVIŠE:

Koncert „Tri dive“ na Don Brankovimdanimamuzike

Nostalgična i emotivna

noćnaLjetnoj sceni

KOTOR

-Uz tihopjevuše-

njepublikekoja jedopo-

sljednjegmjesta ispunila

Ljetnju scenu, otmeno, po-

malonostalgično i svakako

emotivno, protekao jekon-

cert podnazivom„Tri di-

ve“naovogodišnjemKoto-

rArtu. RadojkaŠverko,

GabiNovak i TerezaKeso-

vija, kojedecenijamaobi-

lježavajumuzičku scenu

(eks)jugoslovenskogpro-

stora, ali i šire, nastupile su

preksinoćnaDonBranko-

vimdanimamuzike.

UzpratnjugitaristeAnteGe-

la, basisteRobertaVrbančića

i pijaniste Matije Dedića,

pjevale su pojedinačno, sva-

ka u svom bloku pjesama, a

na samom kraju zajedno su

izvele pjesmu „Odlazak“ ko-

ju je na tekst Tina Ujevića

komponovaoArsenDedić.

RadojkaŠverkojenastuppo-

čela pjesmom „Kud plovi

ovaj brod“, kojomjepobjedi-

la na festivalu uRio de Žane-

iru 1970. godine, što je ozna-

čilo prekretnicu u njenoj

karijeri. Pažnja publike, koju

je iste godine dobila i na

Splitskom festivalu, kao i ka-

snije na drugim jugosloven-

skimfestivalima, traje do da-

nas. Nastup na KotorArtu

nastavila je hitovima „Lan-

terna“,„Ništanova“;„C´estla

vie“, dabi predkraj otpjevala

pjesmu „Život moj“ Zvonka

SakoncertaRadojkeŠverko, Gabi Novak i TerezeKesovijeuKotoru

Špišića, koju je svojevremeno

ocijenila kao biografsku. U

obraćanju publici pjevačica je

kazala da se osjeća srećno

zbog nastupa u Kotoru u ko-

jem je nastupala prije nekoli-

ko godina, kao i da pjesmom i

pjevanjem želi da ostavi trag,

kao što to žele i svi umjetnici.

Zadovoljstvo što je ponovo u

KotoruizrazilajeiGabiNovak

koja je podsjetila na koncert

koji je održala s ArsenomDe-

dićemposljednjiputuKotoru,

baš na Don Brankovim dani-

mamuzike. Sjećanje na Arse-

na nastavila je muzikom, pje-

smom„Vino i gitare“ zakoju je

Arsenipisaotekst,kaoinjego-

vom pjesmom „Ono sve što

znaš omeni“. Potomsu se slu-

šale numere „On me voli na

svoj način“ i „Nada“. Najveću

interakciju publike izazvala je

posljednja interpretacija, od-

nosno pjesma „Pamtim samo

sretne dane“, koju jeGabi prvi

putizvelanaZagrebfestu1979.

godine, gdje je i započela festi-

valsku karijeru dvije decenije

ranije.

Tereza Kesovija je izvođenje

započela pjesmom „Nježne

strune mandoline“, nagrađe-

ne numere sa Splitskog festi-

vala1975. godine, što jeodmah

izazvalo pozitivne reakcije

publike. Pored starih hitova,

kaoštosu„NaStradunu“,„Pri-

jatelji stari, gdje ste“, „Nono“,

„Larinapjesma“,kojomjepje-

vačica 1966. godine zadobila

pažnju francuske publike, Te-

reza je otpjevala i noviju nu-

meru, „Oči duše“ (2016). Ipak,

nastup je završila pjesmom

starijegdatuma–zahvaljujući

pjesmi„Mojaposljednjaiprva

ljubav“ na Mesamu 1986. go-

dine proglašena je za pjevači-

cu Jugoslavije, a taj status, kao

jedne od najboljih, sudeći po

reakciji publike, i dalje drži.

BorisMARKOVIĆ

Čuveni američki glumac najavio penziju

Redfordseumorioodglume

LOSANĐELES

- Slavni ame-

rički glumacRobertRedford

(81) najavio jedanapušta glu-

mačkukarijeru i da ćemu film

„Starac i pištolj“najvjerovat-

nijebiti posljednjauloga.

U intervjuu za „Entertejnment

vikli“ rekao je da razmišlja o

penziji pošto se umorio od glu-

me. Redford koji ovog mjeseca

puni 82 godine, kaže da glumi

od21. godine.

- Pomislio sam, pa to je dovolj-

no...Nikadnerecinikad,alisam

gotovo zaključio da je to to što

se tiče moje glume – dodao je

slavni glumac, a prenosi „Blic“.

U vjerovatno svom posljed-

njem filmu, on glumi Foresta

Robert Redford

Takera, stvarnu ličnost osuđe-

nika koji se, navodno, hvalio da

je uspješniji u bježanju od Ha-

rijaHudinija.Filmbitrebaloda

bude prikazan u bioskopima

28. septembra.

-Bilomijeizvanrednodaigram

takvu ličnost u ovom trenutku

mog života. Ono štomi je stvar-

noostaviloutisakkodnjega,što

će filmnadamse pokazati, je to

da je opljačkao 17 banaka,

uhvatili suga17puta, alije i bje-

žao isto toliko puta – kazao je

Redford, prenosi „Blic“.

Na pitanje da li su i njegovi re-

diteljski dani završeni, kako

prenosi list, glumac je bio re-

zervisaniji i nagovijestio je „to

ćemo još vidjeti“.

R.K.

Promocija knjige „Kapetani i jedrenjaci Herceg Novog“

Spomenknjigaposvećenapomorcima

karata mora kojima su plo-

vili novski pomorci.

-Mišljenja sam da knjiga,

nastala kao rezultat dugo-

trajnog istraživanja istorij-

skih dokumenata iz oblasti

pomorstva18. i 19. vijekana-

šeg kraja, koja je autor radio

pedantno, stručno i sa puno

ljubavi, predstavlja pravo

bogatstvo za istoriju herce-

gnovskogkrajaiveomazna-

čajanmaterijalzaraznaizu-

čavanjaiistraživanja-rekao

jeoovomdjeluprof. drDra-

go Šerović.

R.K.