Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Kultura

Dodijeljene nagrade Hercegnovskog filmskog festivala

Granpri za „S

BabisaMakri

HERCEGNOVI

-Granpri -

Zlatnamimoza zanajbolji

filmpripala je filmu„Pity“ (

Sažaljenje), BabisaMakridi-

sa. Žiri glavne selekcije 32.

Filmskog festivalaHerceg

Novi –MontenegroFilmFe-

stival, ukome suradili Teona

Mitevska (predsjednica) i

članovi AndrijanaStojković,

ErminBravo, IvanĐurović i

VladanPetković. Odlukuo

nagradamadonio jeusagla-

šavanjemmišljenja– saop-

šteno jenakonferenciji za

novinarekoja jeodržanau

foajeuDvorane „Park“.

Kako je rečeno, Makridisov

film istražuje emociju koja je

zajednička svim ljudima, ali je

rijetko u fokusu umjetničkih

djela.Kroz likkoganijebrigani

zakogadosamogasebeinjego-

vih sebičnih potreba, reditelj

paradoksalano uspijeva da

stvori duboko humanistički,

istinit i prije svega savršeno

strukturiranfilmoljudskojpri-

rodi,uzosvježavajućesofistici-

ranhumor.

GLAVNASELEKCIJA

Zlatnumimozuzarežijuzaslu-

žila je Keren Ben Rafael za

film„Virgins“ (Djevice).

- Prvijenac rediteljke suptilno

prepliće s jedne stranemit i re-

alnost, a s druge zrelost i naiv-

nost, na zadivljujuće nježan

način. Vjerujemo da rediteljka

ima potencijal da u budućim

radovima stvori dirljive, izne-

nađujuće i pronicljive filmske

svjetove – saopštio je žiri.

Zlatna mimoza za scenario po

odluci žirija pripada „jedin-

stvenom reditelju koji je do-

voljno hrabar da nas zabavi i

edukuje scenarijem neobično

didaktičke, ali istovremeno

iznenađujuće pristupačne for-

me, koja se rijetko viđa u savre-

menom filmu“. Radu Jude na-

građenjezafilm„IDoNotCare

If We Go Down in History as

Barbarians“ (Nevažno je da li

ćemouistorijuućikaovarvari).

Žiri je konstatovao da njegova

intelektualna snaga i proniclji-

vost savršeno odgovaraju civi-

lizacijski značajnoj, bolnoj i

teškoj temi iz prošlosti, koja

danas posebno univerzalno

odjekuje.Zlatnu mimozu za

mušku ulogu dobio je Janis

Drakopoulos za ulogu u fil-

mu „Sažaljenje“.

Uobrazloženju je navedeno da

se nagrada dodjeljuje izvan-

rednom glumcu koji iznosi či-

tav veoma zahtjevan film kroz

uzdržanu i savršeno kontroli-

sanumikroglumu,kojapodsje-

ća na divove kao što su Baster

Kiton i Piter Selers.

Zlatna mimoza za žensku ulo-

gu dodijeljena je Džoj Riger za

ulogu u filmu „Virgins“ jer ne

samo da prikazuje odrastanje

Žiri glavne selekcije32. Filmskog festivalaHercegNovi

na prelijep način, već razvija

slojevitliksaširokimspektrom

dopadljivih, aponekadi iritira-

jućih osobina, pružajući nam

istinituijasnuslikumladežene

koja živi u konstantnom limbu

izmeđumašte i stvarnosti, dje-

tinjstvaizrelosti,inteligencijei

emotivnog naboja.

Specijalno priznanje žirija do-

dijeljeno je i filmu „Lazy Guy“

(Lijenština), Alekse Stefana

Radunovića. Taj je film „ži-

ri dirnuo iskrenošću, nevino-

šću, jednostavnošću i fokusom

u pristupu mladog reditelja,

kao i amaterskimmladimglav-

nimglumcemkoji otjelotvoru-

je sve odnavedenihosobina“.

Žiri „Fedora“ radio je u sasta-

vu Dubravka Lakić, Zlatko Vi-

dačković i Vuk Perović. Kako

su saopštili, njihovu nagradu

zaslužio je film „Comic Sans“,

rediteljaNeviaMarasovića „za

ležeran ali promišljen i dubok

prikaz turbulentnog odnosa

između oca i sina i jednostav-

nih radosti života“.

DOKUMENTARCI

Žiri dokumentarne selekcije u

saopštenju je naveo da je im-

presioniran raznovrsnošću

prikazanih filmova, a zbog vi-

sokog kvaliteta filmova, umje-

sto tri, nagradili sučetiri ostva-

renja.

Nagrada za najbolji film dodi-

jeljena je filmu „Isti“, Dejana

Petrovića iz Srbije, „za svjež i

osoben autorski glas i za inge-

nioznokorišćenjedokumenta-

ristike u stvaranju majstorske

metafore o sudbini čovjeka i

pravomznačenjupojmova slo-

boda i identitet“.

Žiri je nagradio film„Jonaš sa-

nja kišu“, reditelja Dragoša

Hančijua iz Rumunije, „za vje-

što kombinovanje sredstava

klasičnog, opservacionog do-

kumentarcasapoetikomsnova

u dirljivoj priči o prolaznosti

vremena“.

Specijalno priznanje dobio je

film„Ljeto sa deset godina“ či-

ju režiju potpisuje kineski si-

neastaČenHao. To je djelo ko-

je „suptilno lovi uvezivanje

jedinke u autoritarni sistem,

kroz slikanje djece u jednoj

akrobatskoj školi uKini“.

Specijalno priznanje, namije-

njeno je i filmu „Krug“, redi-

teljke Džajiše Patel. Navodi se

da je to „snažan kratki doku-

mentarac koji koristi jedno-

stavnu formu i potresnu ličnu

pričudabi namponudiouvidu

krug tihog zlostavljanja i si-

stemskog nasilja“.

Nagrada „Živko Nikolić“ pripala je filmu „Let the Corpses Tan“

(Neka se leševi sunčaju) rediteljskog dvojca - Helen Katet i

Bruna Forcanija. To priznanje za poseban doprinos filmskom

izrazu dodjeljuje se filmu koji prestavlja pravu audiovizuelnu

gozbu.

- Živa i intenzivna šesnaestomilimetarska fotografija, besprije-

koran dizajn zvuka, prelijepi praktični vizuelni efekti, eksplo-

zivna, dinamična i savršeno precizna montaža, čine ovaj film

lekcijom za primjer među kinematografskimostvarenjima

- saopštio je žiri.

Nagrada„ŽivkoNikolić“

rediteljskomdvojcuHelen

Katet iBrunoForcani

Kadar izfilma „Sažaljenje“

TIVAT – Namaloj sceni Atri-

juma Buća večeras u 21 sat

biće izvedena pozorišna

predstava „FilomenaMar-

turano“.

Po tekstu Eduarda de Fili-

pea, predstavu je režirao

Jagoš Marković. Igraju: Anita

Mančić, Branimir Popović,

Jelisaveta Seka Sabljić, Boži-

dar Stošić, Kristina Stevović,

Andrea Mugoša, Emir Ćato-

vić, Božidar Zuber, Momčilo

Otašević i Simo Trebješanin.

Komična melodrama „Filo-

mena Marturano“ italijan-

skog glumca, reditelja i pisca

Eduarda de Filipea iz današ-

nje perspektive lagana je

vodviljska priča o braku i lju-

bavi. Ipak, dramska priča o

bivšoj prostitutki, koja lukav-

stvomnamami svog dugo-

godišnjeg uglednog ljubav-

nika i zaštitnika u brak, da bi

zatajenim vanbračnim sino-

vima obezbijedila njegovo

prezime i građanski ugled, u

okružju posfašističke, patrija-

halnim i katoličkimnormama

opterećene Italije (komad

je napisan 1946. godine),

nosila je i ozbiljnija značenja.

Komad je tada otvarao druš-

tveno relevantna pitanja o

potrebi ženske emancipacije,

jednakog tretiranja bračne

i vanbračne djece, te osim

melodramatske ljubavne i

porodične priče, predstavljao

i realističan konflikt između

represivne države oličene

u zakonima, i prava „malog

čovjeka“, žrtve različitih soci-

jalnih bijeda, da se bori za

individualnu pravdu.

S. K.

„Filomena

Marturano“

večerasuTivtu

Scena izpredstave „FilomenaMarturano“

Izložba „Mali format

- slike, crteži, objekti“

BUDVA

- Izložba „Mali for-

mat - slike, crteži, objekti“

bićeotvorenavečeras u21

sat na trgu ispredSpomen-

doma „StefanMitrovLjubi-

ša“, uzmini koncert budvan-

skog ženskogbenda

„Strenger trio“, koji čineSa-

raJoković (vokal), SaraVu-

jačič (klavijatura) iKsenija

Gaković (gitara i vokal).

JUMuzeji i galerijeBudvede-

veti put u ovom prostoru, u

Starom gradu, publici pred-

stavlja izložbu „Mali format -

slike, crteži, objekti“.

- Kao što je to već poznato, na-

mjera izložbe je da predstavi

dio savremene crnogorske li-

kovne scene kroz radove ma-

nje forme i raznovrsnost izra-

žajnogpostupka,auvažavajući

visokeumjetničkekriterijume

- ističu iz JUMuzeji i galerije

Budve.Takosuse,premaizbo-

ru selektora izložbe slikara

Đorđija Bata Boljevića, na

ovogodišnjojprezentacijinaš-

li radovi umjetnika koji su i do

sada izlagali - Ratka Odalovi-

ća, Nade Kažić, Vasa Nikčevi-

ća, Sanje Raonić, Ivanke Vane

Prelević, BiljaneKeković,Ma-

riceKuznjecov-Boljević,Dija-

ne Lazović, Rajka Sušića, Sre-

t ena Ni kčev i ća , Ti j ane

Dujović-Liščević, Svetlane

Dragojević, Miroslava Mira

Šukovića, Adina Rastodera i

ĐorđijaBataBoljevića, ali i ra-

dovi stvaralaca koji se prvi put

predstavljaju na ovoj izložbi:

Krsta Andrijaševića, Ilije Bu-

rića, JovaneVujanović, Vlatke

Vujošević i SinišeRadulovića.

Izložba se može pogledati do

19. septembra.

A.Đ.

Danas u Budvi