Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Hronika Podgorice

CENTARSAVREMENEUMJETNOSTI CRNEGORE

Dvorac Petrovića

Izložba Lene Nikčević i Julijana Helmšrota Modike „In-between“

Galerija „Centar“

Kolektivna izložba radova crnogorskih umjetnika „Mnogolikost

savremene umjetnosti“

JUMUZEJI I GALERIJE

Moderna galerija

Izložba slika akademskog slikara Muharema Muratovića

Radno vrijeme: 9 - 20h svakog dana, osimponedjeljkom

KONCEPTART SPACE

/ Karađorđeva 13

Izložba slika i crteža Sanje Raonić

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Policija

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Tačno vrijeme

125

Telegrami

126

Sigurnost na moru

129

Crnogorski Telekom - info.

1181

Crnogorski Telekom -kol cen.

1500

Telenor - kol centar

1700

M-tel - kol centar

1600

Telemah - kol centar

1800

Orion Telekom

12777

Klinički centar

412 412

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro Call centar (turistički serfvis)

080001300

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

Podgorica iz godineugodinu

postaje sve atraktivnjija tu-

rističkadestinacija, štopo-

tvrđujupodaciMonstata i

Turističkeorganizacije, ali i

brojni turisti naulicamana-

šegglavnoggrada. Zaprvih

šestmjeseci zabiljžen jepo-

rast broja turista za 30odsto

uodnosunaprošlugodinu,

koja jebila rekordna. Poziti-

van trendnastavljen je i u ju-

nu i julu, što seočekuje i to-

komovogmjeseca.

REZULTATI

Nina Pajović iz Turističke or-

ganizacije Podgorice kazala je

za Pobjedu da je za prvih šest

mjeseci ove godine glavni grad

posjetilo 71.737 turista, odno-

sno 30,71 odsto više u odnosu

na isti periodprošle.

-Ostvareno je 112.666noćenja,

što je za 15,45 odsto više u od-

nosu na uporedni period. Pre-

maMonstatu, u junu ove godi-

nebroj turista je17.139, što jeza

22,54 odsto više dolazaka u

odnosu na isti period prošle

godine. Broj noćenja je 26.645,

što je za 16,21 odsto više noće-

nja u odnosu na jun prošle go-

dine. Na osnovu prijave borav-

ka turista, koju radi TO

Podgorice, u junu ove godine,

naš grad je posjetilo 19.637 tu-

rista, što je25,65odstovišedo-

lazaka u odnosu na isti period

prošlegodine, abrojnoćenja je

33.390, što je22,04odstovišeu

odnosu na isti period prošle

godine –kazala jePajović.

Ističućidasuovouporednipo-

daci sa 2017. godinom, koja je

bila rekordna po ostvarenom

turističkom prometu, sa više

od 40 odsto povećanja dolaza-

ka i noćenja turista, Pajovićka-

že da je trend rasta broja dola-

z a ka i no ć en j a t u r i s t a

nastavljen i u julu ove godine.

Kako dodaje, i nagovještaji za

avgust su takvi da i pored viso-

kihtemperatura,kojesunajav-

ljene do kraja mjeseca, očeku-

ju rekordanbroj turista.

-Posebno jevažno toštopored

povećanja broja dolazaka turi-

sta i noćenja, kontinuirano ra-

ste trend zadržavanja turista u

našem gradu, pa samim tim

imamo i zadovoljnije pred-

stavnike turističke privrede.

Hotelski kapaciteti su popu-

njeniji nego ikad, tako da i lo-

kalna zajednica može osjetiti

benefite od turizma – ističe

Pajović.

KAPACITETI

Na porast broja turista u glav-

nomgradu uticao je veliki broj

faktora.

- Tu su najprije, pojačane pro-

motivne aktivnosti, kako u re-

gionu, tako i šire, Turističke

organizacije Podgorice u sa-

radnji sa ostalim turističkim

organizacijama, kao i Nacio-

nalnom turističkomorganiza-

cijom. Zatim, otvaranje novih

smještajnihikongresnihkapa-

citeta. Podgorica je grad koji

nema izraženu sezonalnost i

relativno je jednako posjećen

tokom cijele godine. Domi-

nantna kategorija su biznis tu-

risti, pa se grad sve višeprofili-

š e i r a z v i j a ka o t a k v a

destinacija. Potencijale za ra-

zvoj kongresnog turizma pre-

poznali su i naši hotelijeri, na-

ročito visoke kategorije i svi

imaju reprezentativne kon-

gresne kapacitete – navodi Ni-

naPajović.

Kako dodaje, tu je i veliki broj

manifestacija i događaja, koje

Glavni grad organizuje, kao i

sve više sadržaja.

- Intenziviraserad izmeđuTO

Podgorica i predstavnika turi-

stičke privrede našeg grada,

tako da je sve doprinijelo da se

postižu ovakvi rezultati, što

nas svakako ohrabruje – za-

ključila je Pajović i dodala da

će i dalje raditi ovako aktivno,

kako bi se ovaj trendnastavio.

I. MITROVIĆ

Glavni grad postaje sve atraktivnija turistička destinacija

Podgoricuposjetilo

30odstoviše

turistanego lani

Posebno je važno to što, pored

povećanja broja dolazaka

turista i noćenja, kontinuirano

raste trend zadržavanja turista

u našemgradu, pa samim

tim imamo i zadovoljnije

predstavnike turističke privrede

– istakla je predstavnica TO

Podgorice Nina Pajović

Rasteinteresovanjeza

posjetemalimvinarijama

Navodeći da najveću pažnju turista koji dolaze

u Podgoricu i ove godine privlači Nacionalni

park Skadarsko jezero, vinski podrum ,,Šipča-

nik“ i vinograd kompanije ,,13. jul Plantaže“, Paj-

ović naglašava da veoma raste interesovanje

za posjete manjim vinarijama, odnosno imanji-

ma naših lokalnih proizvođača.

- Pored interesovanja za eko i vinski turizam,

postoji veliko interesovanje i za vjerski i

kulturni turizam. Pored spomenika kulture i

muzeja i galerija u gradu, naročito atraktivan je

arheološki lokalitet Medun sa MuzejomMarka

Miljanova i arheološko nalazište Duklja – navo-

di Pajović.

Kako dodaje, turisti koji borave u Podgorici,

veoma su zainteresovani za forme aktivnog

odmora, odnosno sve aktivnosti u neposred-

nom zaleđu našeg grada, poput prve pano-

ramske rute ,,Krug oko Korita“, te popularnih

izletišta u blizini Podgorice.

Najnižacijenaboravišne

takseuregionu

Kako je zakonska obaveza turista da boravak prijave 24 sata

nakon ulaska u zemlju, Pajović napominje da je ovih dana

povećan broj turista koji dolaze u njihove poslovnice tim

povodom.

- U 2017. godini ukupan prihod TO Podgorice ostvaren na

osnovu boravišne takse iznosio je 218.696 eura. U ovoj godini,

primijetan je trend rasta prihoda po osnovu boravišne takse

koji prati povećanje dolazaka i noćenja u Podgorici. Boravišna

taksa u Podgorici je 0,90 eura, a taj iznos niži je u odnosu na

bilo koji glavni grad u region – navodi Pajović, uz napomenu

da do sada nijesu imali primjedbi na visinu takse.

Kako dodaje, sve brojniji su i turisti koji posjećuju info centre

TO Podgorice tražeći neophodne servisne i informacije o turi-

stičkim lokalitetima u našemgradu i državi.

U glavnomgradu za danas je najavljeno sunčano i veoma

toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 24 stepena, najviša dnev-

na oko 38.

H. P.

Sunčano, do38stepeni

Zbog planiranih radova na rekonstrukciji mreže, danas će bez

snabdijevanja električnom energijombiti potrošači na sljedećim

lokacijama:

- Ulica Raka Mugoše (stari put za ribnjak) i dio Donje Gorice oko

marketa ,,Planet“ - u terminu od 8 do 15 sati.

H. P.

Isključenje struje

BROJGOSTIJUKONSTANTNORASTE:

Detalj iz grada

NinaPajović