Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Hronika Podgorice

GradskopreduzećeČistoća

počelo je jučeugradnjuno-

vihpodzemnihkontejnera

naviše lokacijaugradu, ka-

kobi se efikasnijeprikupljao

komunalni otpad, poboljšala

higijena i izgledgrada.

Pripreme za montažu prve is-

poruke od deset podzemnih

kontejnera započete su na

prethodno ispitanim lokacija-

maiutvrđenojedanatimmje-

stima nema podzemnih insta-

lacija, što je preduslov za

njihovo određivanje. Ukupna

vrijednost nabavke 20 podze-

mnih kontejnera, navode iz

Čistoće, iznosila je 79.860 eu-

ra, a sredstva za nabavku su

bila opredijeljena u budžetu

Glavnog grada za ovu godinu.

Prvih deset podzemnih kon-

tejnera, navode iz tog grad-

skog preduzeća, biće postav-

ljenona sljedećimlokacijama:

podvakontejneranaBulevaru

Ivana Crnojevića (br. 58) i u

blizini raskrsnice Nove Dal-

matinske i Vlada Ćetkovića, a

po jedan u ulicama Bratstva i

jedinstva (br. 9), Nikca od Ro-

vina (uz ogradu OŠ ,,Sutje-

ska“), VasaRaičkovića (br. 18),

Meše Selimovića (br. 16) i

princezeKsenije (br. 9 i br. 1).

- Prilikom odabira uzimali

smouobzironelokacijenako-

jima se trenutno pražnjenje

kontejnera vrši više puta u to-

kudana i gdje je, iporedčestog

pražnjenja, primjetno odlaga-

njeotpadaokokontejnera.Za-

to smatramo da će podzemni

kontejnerinaovimlokacijama

biti odgovarajuća zamjena za

metalnekontejnere, koji ćebi-

ti povučeni po okončanju

kompletnih radova – poruču-

ju izČistoće.

Završetak montaže prve gru-

pekontejnera, dodajuoni, pla-

niran je do kraja sedmice, a

nakon isporuke preostalih de-

set podzemnih, do kraja mje-

secaćebitizavršenikompletni

radovimontažeisvih20novih

podzemnih kontejnera će

funkcionisati.

Nakon okončanja radova u

gradu će biti 92 podzemna

kontejnera. Podzemni kontej-

neri se prazne svakodnevno, a

poslovi se obavljaju uz anga-

žovanje dva specijalna vozila

sa kranom, namjenski obezbi-

jeđenimza pražnjenje podze-

mnihkontejnera.

Podzemni kontejneri su već

nekoliko godina prisutni na

javnimpovršinama i, kako na-

vode iz Čistoće, za sada su ih

građani veoma dobro prihva-

tili. Na prostoru grada se tre-

nutno na 60 lokacija nalaze 72

podzemna kontejnera.

Budući da nabavna cijena jed-

nogpodzemnogkontejnera sa

montažom, u zavisnosti od vr-

ste i proizvođača, iznosi 4.000

eura, izČistoće apelujuna po-

jedince da čuvamo zajednička

dobra, jer je svima u interesu

da sredstva ulažemo u nove

sadržaje, umjesto za obnovu

postojećih.

I.M.

Agencija za izgradnjuPodgorice

planiradanapravi sportskudvo-

ranuuTuzima, uzahvatu lokalne

studije lokacije ,,Tuzi –dioplan-

ske zone 19“. Tender za izradu

glavnogprojektavrijedan je

25.000eura.

Sportska dvorana biće namijenjena

zakošarku, rukomet, odbojku i osta-

le dvoranske sportove, sa pratećim

sadržajima, a tenderomjepredviđe-

no i uređenje okolnog terena, odno-

sno zelenihpovršina.

- Površina urbanističke parcele je

4.439 kvadratnih metara, prizemlja

1.998 kvadrata, a ukupna bruto gra-

đevinska površina je 3.329. Dozvo-

ljena je gradnja podrumskih i sute-

renskih etaža. Prostor ispod tribina

(gdje broj redova to omogućava) bi-

će iskorišćen za smještaj pomoćnih

prostorija, svlačionica, tuševa i sl.

Dozvoljenesuiprostorijezapotrebe

administracijekaoizaposlovno-ko-

mercijalni sadržaj – navodi se u ten-

derskoj dokumentaciji.

Planirani kapacitet sportske dvora-

ne trebalo bi da bude između 2.000-

3.000mjesta za sjedjenje, a projekat

bi trebalo da obuhvati i manju, mul-

tifunkcionalnu salu, kao i teretanu

od150-300kvadratnihmetara,četiri

svlačionice, prostorije za sudije, ko-

mesare, doping kontrolu, redare,

prostorije za osobe sa posebnimpo-

trebama, kao i kompletno opremlje-

ni pres centar sa salomza konferen-

cijukapacitetaoko50mjesta. Tusu i

kancelarije zaposlenih, službene

prostorije za četiri sportska kluba,

ugostiteljski sadržaji, parking ...

PonudesepredajuuzgradiAgencije

u Ulici Jovana Tomaševića 2a, rad-

nim danima od 10 do 13 sati, do 27.

avgusta,kadaćebitiupriličenojavno

otvaranje. Odluka o izboru najpo-

voljnije ponude biće donešena u ro-

kuod30danaoddanajavnogotvara-

nja ponuda.

Nj. B.

Tender Agencije za izgradnju i razvoj

Tuzi ćedobiti sportskudvoranu

Gradsko preduzeće Čistoća počelo posao vrijedan 80.000 eura

Ugrađuju još

20podzemnih

kontejnera

PRIPREMAZAPOSTAVLJANJEPODZEMNIHKONTEJNERA:

Radovi uUliciMešeSelimovića

Kupuju300nadzemnihkontejnera

Preduzeće Čistoća raspi-

salo je tender za navbavku

300metalnih nadzemnih

kontejnera za odlaganje

komunalnog otpada,

zapremine 1,1 kubni metar,

u vrijednosti od 90.000

eura. Ponude se predaju

do 16. avgusta u prostorija-

ma Čistoće u Ulici zetskih

vladara broj četiri. Odluka

o izboru najpovoljnijeg

ponude biće donešena do

16 septembra, tj. u roku od

30 dana od dana otvara-

nja tendera.

I. MITROVIĆ