Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

–Rekon-

strukcijaMirkovogmosta

kasni nekolikodana zbog

vodostaja rijekeZete, ali će

od 15. septembrabiti otvo-

ren–kazala jePobjedi pred-

sjednicaopštineZoricaKo-

vačević.

Ona je precizirala da će funk-

cionisati jedna saobraćajna

traka i staza za pješake.

- Veoma nam je bitno da most

bude što prije otvoren, jer u

septembrupočinješkolskago-

dina,alinajvažnijejedaradovi

budu kvalitetno izvedeni -

istakla jeKovačević.

Rekonstrukcija mosta ,,Rado-

van Pavićević“ počela je u

aprilu, prvobitno je bilo plani-

rano da bude otvoren do 1.

septembara, a da se komple-

tan posao završi do 1. novem-

bra.

Rekonstrukcija glavnog grad-

skogmostakoštaće 1,1miliona

eura. Projekat realizuje lokal-

na uprava u saradnji sa Vla-

dom i Direkcijom za javne ra-

dove.Projektomjepredviđeno

da bude proširen za više od

dva i po metra, da se ojačaju

temelji i betonski prstenovi,

postavi nova rasvjeta, a da se

između pješačke staze i kolo-

voza postavi ograda.

Tokom rekonstrukcije, sao-

braćajprekorijekeZeteodvija

seprekopomoćnogmostakoji

je izgradila inžinjerska jedini-

ca Vosjke iz kasarne ,,Milovan

Šaranović“.

Mirkovmost izgrađen je 1869.

godine.

B.K.

BUDVA

-Veoma smozado-

voljni primjenomodlukeo

cijenamauslugauauto-

taksi prevozukoja sepri-

mjenjujeod 1. jula. Za sada

nijesmo imali primjerakr-

šenja, a sve informacije sa

terena govoreda sebud-

vanski taksi prevoznici po-

našajuu skladu sanjom–

kazao je zaPobjeduv.d.

sekretaraSekretarijata za

privreduMarkoMarković.

Prema tomdokumentu, mini-

malna cijena starta je 0,50 eu-

ra, a maksimalna euro. Kilo-

metar će minimalno koštati

0,70 eura, a maksimalno 1,80

eura. Čekanje po satu mini-

malno košta šest eura, maksi-

malno 12. Marković objašnja-

va da cijenu slobodne vožnje

formiraju taksi prevoznici i ne

smije biti formirana tako da

dovodi u nepovoljan položaj

mušterije u odnosu na prve

dvijetarife,azabranjenojepo-

sebno tarifiranje za prevoz

prtljaga i dolazakna adresu.

PRIJAVE

On ističe da su obezbijedili

uslove da korisnici prijave sve

nepravilnosti i na taj način u

hodu rješavajuprobleme.

- Javno je promovisan broj te-

lefona067 111988zažalbekod

Komunalne policije i Komu-

nalne inspekcije na koji je

osim poziva moguće i slanje

fotografija i video snimaka

preko aplikacijaViber iWhat-

sapp ukoliko dođe do nekih

nepravilnosti – istakao jeMar-

ković.

Opština sada, kako kaže, radi

na ovjeri cjenovnika, koji mo-

rajubiti vidno istaknuti u taksi

vozilu,tedajevišeodpolovine

taksista već ispunilo tu obave-

zu.

Premanjegovommišljenju,do

zloupotrebaodluke za sadane

dolazi jer smatra da je lokalna

upravablagovremenoobavije-

stila građane o novoj odluci,

štoprekomedija, štopreko sa-

mostalnih istupa.

– Obavještenje o tome je do-

stavljeno i Crnogorskom turi-

stičkom udruženju (CTU),

kakobinašihoteli ipartnerske

turističke agencije mogle da

upoznaju goste sa ovomodlu-

kom, što su oni i uradili, kako

su potvrdili iz CTU– naglasio

jeMarković.

LICENCE

Sagovornik Pobjede kaže da u

opštiniBudva imaoko80taksi

preduzetnika ioko25privred-

nihdruštava,odnosnoukupno

je oko 346 taksi vozila.

- Prema elaboratu koji je ne-

davno urađen, a bavi se pro-

blemima saobraćaja, a jednim

dijelom i taksi prevozomkon-

statovano jeda jepreviševozi-

la, odnosno da je veći broj vo-

zila od optimalnog u odnosu

naveličinuBudve i infrastruk-

ture koju ima – kazao je ranije

Marković za naš list.

On ističe da u posljednjih mje-

secnijeukinutanijednalicenca.

- Početkom godine ukinute su

tri licence, a jedna je istekla,

tako da ove godine imamo če-

tiri vozila manje na ulici. Nije

izdata ni jedna nova licenca ni

izvod licence – rekao je Mar-

ković.

I. T.

TIVAT

–Nacrtomdetaljnog

urbanističkogplana „Lepe-

tani“, koji jeuradioRepu-

blički zavodzaurbanizami

projektovanje, predviđeno

jeograničenje gradnjeuzo-

ni sanitarne zaštitevodoi-

zvorištaPlavda i zone zašti-

tekulturnebaštine (HIA).

Mještani tovidekao jedan

odnedostatakadokumenta.

Slavica Ilić ocijenila je da su

objašnjenja planera nepri-

hvatljiva.

-Kažeteda jezabranjenanova

izgradnja zbog zaštite vodoi-

zvorišta, anikonijeprethodno

sproveo validno ispitivanje.

Najveći vodni slivovi u Lepe-

tanima su danas u zoni najve-

će gradnje, a ne na terenu gdje

zabranjujete radove. Tamo

vodu nećete naći - poručila je

Ilić.

Zorana Grubišić, biolog i član

opštinskog Zelenog tima, na-

glasila je da se samo Plavda

kao vodizvorište treba zaštiti.

-Sanitarnazonakojustepred-

vidjeli, nema vode. Jedan čo-

vjek je već tu kopao bistijernu

pokušavajučidanađevodu, ali

je nije našao - rekla je Grubi-

šić.

Prema mišljenjuMarije Vuči-

nović, mještanke i ministarke

u Vladi, donošenje novog

DUP-a treba da riješi pitanje

puta do groblja.

- To je gorući problem. U Le-

petanima se 40 godina priča o

tome putu, jedva dolazimo do

groblja - rekla jeVučinović.

U naselju se, istakla je Karoli-

na Vučinović, za tri decenije

nije ništa promijenilo.

- Nemamo put do groblja, ali

zato imamo okretnicu u sred

urbanističke parcele. Ovaj

plan će biti dobar kad svima

bude dobar - konstatovala je

Vučinović.

Nacrtom su privatne parcele

transformisane u park. Elena

Ljiljanić smatra da se mogao

planirati na obližnjem zemlji-

štuuvlasništvuopštine i drža-

ve.

- U tompodručju imate kasar-

nu, pa tu planirajte parkove, a

ne na privatnim parcelama -

kazala jeLjiljanić.

BrankoTomanović ocijenio je

da se planom koji je predstav-

ljen u DUP-u, naselje podre-

đuje saobraćaju.

- Put je trebalo da bude plani-

ran iznad naselja i to bi bila

znatno jeftinija saobraćajnica.

Zaštokroznaseljeumjesto sa-

obraćajnicenijeplaniranapje-

šačka zona. Tobi bilovažnoza

turizam. Sumnjam da će te za

ovaj plan dobiti saglasnost In-

stituta za biologijumora zbog

biljnihvrstaumoru, aLepeta-

nisupodsjećamdiobaferzone

Uneska – rekao je Tomanović

podsjećajući da naselje posje-

duje izuzetnu ambijentalnu

vrijednost i da jedio starihku-

ća sagrađenkrajem18. vijeka.

DUP se odnosi na površinu od

15,74 hektara na kojoj je nase-

lje sa 184 stanovnika i 144

stambena i 51 pomoćnim

objektom i Crkvom Svetog

AntunaPadovanskog.

Nacrt DUP-a Lepetani je na

javnoj raspravi do 21. avgusta.

S.K.

DANILOVGRAD:

RekonstrukcijaMirkovogmosta

Jednomtrakom

od 15. septembra

KVALITETNAPRVOMMJESTU:

Most ,,RadovanPavićević“

Tivat:

Žitelji Lepetana nezadovoljni DUP-omnaselja

Mještanimasporne

zonezaštitePlavda

PUTGORUĆIPROBLEM:

Sa javne rasprave

DUP se odnosi na

površinuod 15,74

hektara na kojoj je

naselje sa 184 stanovnika

i 144 stambena i 51

pomoćnimobjektom i

CrkvomSvetogAntuna

Padovanskog

Budva:

U lokalnoj upravi zadovoljni primjenomnove odluke

Zaveden redu

taksi prevozu

NIJEBILOPRIMJEDBI:

Detalj izBudve

Do sada nijesmo imali primjera kršenja odluke, a

informacije sa terena govore da se budvanski taksi

prevoznici ponašaju u skladu sa njom

Rampeza slabije

pokretljiveosobe

- Još se nijesu stekli uslovi za ugradnju rampi za lica sa

smanjenompokretljivošću. Razmatramomodalitete. Nova

odluka o organizaciji i načinu obavljanja taksi prevoza je u

inalnoj fazi, a njome će biti predviđena ugradnja rampi na

četiri ili pet vozila – kazao je Marko Marković.

MarkoMarković