Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI:

SO bez predstavnika države i Atlas grupe raspravljala o situaciji u Bolnici ,,Meljine“

Vladadadajeplate radnicimado

okončanja spora saAtlas grupom

HERCEGNOVI

–Skupština

opštineHercegNovi i sa ju-

čerašnjegvanrednog zasije-

danjauputila jeporukuVla-

di dapreuzme finansiranje

usluga i plata zaposlenihu

PZUOpštabolnica ,,Melji-

ne“dookončanja sudskog

spora saAtlas grupom. Uza-

ključku, koji jepredložila

DraganaStanišić (SNP) za-

htijevaju i daSkupštinado-

nese leks specijalis kojimbi

bili stvoreni uslovi za rješa-

vanjeproblema teustanove.

Potrebnu većinu nijesu imali

prijedlozi kluba odbornika

DPS-a da opština opredijeli

jednokratnu pomoć u visini

dvije plate u cilju javnog inte-

resairadabolnice,kaoidapra-

ti funkcionisanje bolnice i naj-

manje jednom u tri mjeseca

organizuje sjednicu SO na tu

temu.

Vanredna sjednica sazvana je

na inicijativu Kluba odbornika

DPS, koju su podržali svi od-

bornici lokalnog parlamenta.

Napozivdaprisustvujusjedni-

ci nijesu se odazvali ministar

zdravlja, predstavnik vlasnika

Atlas grupe imenadžment bol-

nice,dokjeuskupštinskimklu-

pama bila predsjednica Sindi-

ka t a zapos l en ih S l av i ca

Drobnjak. Iz Ministarstva

zdravlja stigao je dopis da po-

državaju spremnost odbornika

lokalne vlasti da se uključi u

rješavanjeaktuelnihproblema.

- Međutim, kako se iz dostav-

ljenog dopisa ne vidi o kojim

mjerama je riječ, mišljenja

smo da je prvenstveno neop-

hodno konkretizovati prijed-

logemjera i aktivnosti koje lo-

Predsjednica Sindikata zapo-

slenih u OB ,,Meljine“ Slavica

Drobnjak je kazala da se priča

o bolnici na sjednici ispoliti-

zovala i da se na taj način ne

može doći do rješenja.

- Svi treba da idemo ka istom

ciju, jer je očuvanje institu-

cije od značaja za građane.

Ne zamjeramo što nam SO

nije izglasala da namdaju

plate, jer znamo da nijesu u

zakonskimmogućnostima

da to učine. Naše plate smo i

u zahtjevima koje smo uputili

Vladi stavili na drugomjesto,

a prioritet je da bolnica uđe u

sistem javnog zdravstva. Tako

Drobnjak:Pričajepolitizovana

ćemo sačuvati naša radna

mjesta ali i radna mjesta

budućih generacija. Očekuje-

mo rješenja od Ministarstva

zdravlja, onomora da vodi

računa o svakoj zdravstve-

noj ustanovi, o svakom

zaposlenom radniku u tim

ustanovama, bez obzira jesu

li privatne ili državne - kazala

je Drobnjak.

Radman:

To što neko nije došao, govori ne samo o njegovomodnosu prema

problemu, već i kako doživljava onoga ko ga je pozvao.

Bigović:

Prebacivanje

odgovornosti pokazuje koliko je Vlada ozbiljna u rješavanju problema.

Bakrač:

Vlada je 2015. zadužila Fond damjesečno u bolnicu ulaže 100.000

eura i privremeno je uključila u sistem javnog zdravstva

Radnicima bolnice ,,Melji-

ne” je početkommjeseca

isplaćena jedna zarada.

Predsjednik opštine Stevan

Katić kazao je da imne

znači što će sada dobiti

jednu platu jer pitanje svih

pitanja je da je ovo neko

tolerisao 10 godina.

-Jedino je rješenje da bol-

nica uđe u sistem javnog

zdravstva i da preuzme

isplatu zarada zaposlenima.

Neko je dozvoljavao da se

150 stranica tereta i ogra-

ničenja stavi na zemljište i

objekte bolnice. Znamo ko,

onaj ko je i dozvolio ovakvu

privatizaciju. Sud ovo neće

riješiti za 20 godina - kazao

je Katić.

Katić:Sud

ovoneće

riješitiza

20godina

ZAHTIJEVAJUTRAJNORJEŠENJE:

Jučeuhercegnovskomparlamentu

Tamara Vujović (Demo-

krate) smatra da se bolnica

sistemski uništava već deset

godina.

- Neposredno prije privati-

zacije bolnice, 2007. godine,

tada Vojna bolnica je imala

na raspolaganju 243 kreveta.

U njoj je radilo 46 ljekara

specijalista i 148medicinskih

sestara. Tada je konstato-

vano da su aparati stari tri

do pet godina, a svi objekti

funkcionalni. Sada, 10 godina

kasnije, imamo ukupno 144

zaposlena, od čega 12 ljekara

specijalista, što je poražavaju-

će - konstatovala je Vujović.

U ,,Meljinama“ je2007. radilo46

ljekaraspecijalista,danassamo12

kalna smouprava planira

sprovesti i dostaviti ih Mini-

starstvu na razmatranje– piše

u dopisu iz kabineta ministra

zdravlja.

Dopisom su odsustvo oprav-

dali i izAtlas grupepredlažući

sastanak na kojembi učestvo-

vali predstavnici Ministarstva

zdravlja, Vlade, kao i glavni

akcionar Atlas grupe Duško

Knežević.

Poziv sjednici odbila je i dr

OliveraElez, izvršnadirektor-

ka Bolnice ,,Meljine“, koja je

kazalada je svoj stavoznačaju

te ustanove više puta saopšta-

vala.

IGNORISANJE

Predsjednik SOMiloš Bigović

je kazao da je neprisustvo mi-

nistrazdravljaKenanaHrapo-

vićazanjegarazočaranje, da je

na taj način ministar svojim

postupkom više pokazao ka-

kav imastavpremagrađanima

Herceg Novog. Naglasio je da

su odbornici lokalnog parla-

menta uvijek bili jedinstveni

kada jeupitanjuOB ,,Meljine“

i podsjetioda jeSO2015. doni-

jela zaključke kojim od Vlade

traži raskidanje ugovora sa

Atlas grupom.

- Biti ministar zdravlja a ne

doći na sjednicu u trenutku

kada jedan grad gubi bolnicu,

govori o ljudskim kapaciteti-

ma te osobe - poručio je Bigo-

vić.

On je rekao i da prebacivanje

odgovornosti zabolnicupoka-

zuje koliko je Vlada ozbiljna u

rješavanju tog problema.

– Još 2013. namje rečeno da je

Ministarstvo finansija odgo-

vorno, izMinistarstva jeporu-

čeno da nijesu oni nego Savjet

za privatizaciju iMinistarstvo

zdravlja, a sa ovih adresa da je

to ipakMinistarstvo finansija

–rekao jeBigović.

Mladen Ivanović (Izbor) je

istakao da je riječ o još jednoj

neuspjeloj i po grad pogubnoj

privatizaciji, tedaopštinamo-

ra da insistira da Vlada hitno

vrati bolnicu u sistem javnog

zdravstva.

ODGOVORNOST

Maja Bakrač (DPS) je kazala

da su iz te partije pokazali do-

voljnu odgovornost, insistira-

jući na održavanju vanredne

sjednice.

- Podsjetiću da je oktobra

2015. godine Vlada zadužila

ministarstva finansija i zdrav-

lja da pokrenu raskid ugovora

sa Atlas grupom. Vlada je za-

dužila Fond zdravlja da mje-

sečnoubolnicuulaže 100.000

eura i privremeno je postavila

bolnicuusistemjavnogzdrav-

stva - kazala jeBakrač.

JovanSubotić(Novska lista) je

kazao da je riječ o demagoškoj

priči iz klupaDPS, ali i iz dopi-

sa nadležnihkoje sudobili.

Andrija Radman (DPS) je oci-

jenio da ima krivice na obje

strane, jer to što neko nije do-

šao govori ne samo o njego-

vomodnosupremaproblemu,

već i kako doživljava onoga ko

ga je pozvao. On je naglasio da

jezaključkeSkupštine iz2015.

godineVladaispoštovalaikre-

nula u raskid ugovora sa Atlas

grupom.

Ž.KONTIĆ

BUDVA: Analiza Instituta za biologijumora

BUDVA

-Rezultati analizekvalitetamorskevode za 100 jav-

nihkupalištakoja je sprovedenaod 1. do4. avgustapokazali

suda jena96odstokupalištakvalitetmorskevodebioK1

klase, dok jena četiri bioK2klase - saopštili su izJavnog

preduzećaMorskodobro.

Analizuuzoraka vode radi Institut za biologijumora.

- Ovi rezultati pokazali su da jemorska voda sanitarno ispravna

ibezbjednazakupanjeirekreaciju–istaklisuizMorskogdobra.

Na području opština Ulcinj, Bar i Budva voda je bila odličnog

kvalitetaK1, na svimkupalištima.

Odukupnodevet kupalištauTivtuvoda jebilaodličnogkvalite-

ta na osam, a na jednom klase K2. U Kotoru je, od 15 kupališta

vodabilakvalitetK1 na 14 lokacija, ana jednojK2. Od21 plaže u

HercegNovomna 19 je vodaK1 klase, a na preostalimK2.

Rezultati ispitivanja, kao i podaci o temperaturi mora za svako

pojedinačno kupalište mogu se pogledati na aplikaciji koja se

nalazi na internet

straniciwww.morskodobro.com

T.Č.

Vodaprveklase

na96kupališta

NASVIMPLAŽAMA

ISPRAVNA:

Bar

PLJEVLJA:

SRK „Lipljen“ inspekciji prijavio akcident

Utvrditi zašto jeĆehotinamutna

PLJEVLJA

–Sportsko ribo-

lovni klub „Lipljen“ koji gaz-

duje ribolovnimvodamau

Pljevljima saopštio je jučeda

supoljoprivrednog inspek-

tora, nadležnog za slatko-

vodno ribarstvo informisali

oakcidentunaĆehotini. Ka-

ko sunaveli, proteklihneko-

likodana rijeka je zamućena,

a za tokriveRudnikuglja.

- Ribočuvari iz SRK „Lipljen“

suobilaskomterena, a i na rea-

govanje ribara, utvrdili činje-

nično stanje, da Rudnik uglja,

taložnik, muti rijeku jer ne

može da istaloži veliku mut-

noću. U ponedjeljak smo o to-

meinformisaliRudnikizamu-

ćenje je automatski prestalo.

Međutim, protekle noći i da-

nas rijeka je ponovo mutna.

Informisali smo Rudnik uglja

–navode iz SRK ,,Lipljen“.

PRETPOSTAVLJAJUDAJEPROBLEMU

TALOŽNIKU:

Lokacijagdjepočinjezamućenje

Premanjihovommišljenju, do

zamućenja vode može doći iz

više razloga, ali je menad-

žment rudnika obavezan da

kaže što je upitanju.

- Moguće da je u pitanju ne-

marpojedinaca,maloikapaci-

tet taložnika, ili su u pitanju

neke druge stvari. To bi iz

Rudnika uglja trebali da kažu.

Zapravo, trebalo bi odmah da

nas, koji gazdujemo vodama i

građane informišu, da znamo

čemu se radi – saopšteno je iz

SRK„Lipljen“.

Rudnikuglja jepostavio talož-

nikprije pola godine.

A.S.