Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Berane:

od 9 do 14:30 sati

Lukin vir; od 8 do 18 sati

Petnjik-zbog ugradnje novih

brojila.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati

Pavino Polje, Mahala, Čokrlije,

Bijeli Potok, Grab, Vergaševići,

Kovren, Bliskova, Stozer, Gori-

ce i Kičava.

Cetinje:

od 9 do 12 sati Paprati,

Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Pre-

sjeka, Ivanova Korita, Bostur,

Dolovi i Lovćen; od 9 do 14 sati

dio Njeguša.

Kotor:

od 11 do 12 sati dio oko

Autobuske stanice.

Kolašin:

od 9 do 15 sati Rovca,

Vrujica i Ravni.

Mojkovac:

od 9 do 15 sati Bje-

lojevići.

Nikšić:

od 9 do 15 sati Zaslap

i Nudo; od 9 do 17 sati Tupan,

Donji Klenak, Gornji Klenak i

Vignjište; od 8:45 do 13:30 sati:

Lug; od 11 do 12 sati dio Kliče-

va, Mehanizacija i Programat,

Šljunkara, PP Progres, Prijespa

i Gvozdenice; od 9 do 9:30

sati Ulica Nikole Tesle, Danila

Bojovića, dio Starog pazarišta i

Gradska pumpa; od 9 do 14 sati

Šume.

Petnjica:

od 8 do 14:30 sati

Tucanje, Vrševo, Orahovo,

Lješnica.

Rožaje:

od 12 do 15 sati Bolnica,

Autobuska stanica, Bandžovo

Brdo, Kamenjuša i Carine; od 9

do 14:30 sati dio Baća.

Šavnik:

od 9 do 15 sati Bijela,

Miloševići i Kruševice.

Žabljak:

od 8 do 18 sati Razvrš-

je-zbog ugradnje novih brojila.

M. N.

KOLAŠIN

- Savjetnikza

nedrvne sortimente i reon-

ski šumari kolašinskepo-

dručne jediniceUprave za

šumeRadovanDabetićpo-

četkommjesecakontrolom

gajbi prepunihborovnica

otkrili sudvanajvećapre-

kršajakada jeberba tog

dragocjenog šumskogplo-

daupitanju–ubrani suze-

leni plodovi, a to jeučinje-

nomehaničkimsredstvom,

odnosnogrebenom.

Dabetićobjašnjavadasuotku-

pljivača borovnica zatekli u

gazdinskoj jedinici Mušovića

Rijeka i da je imao ovlašćenje

od svoje firme i odAgencije za

zaštitu životne sredine kojom

se dozvoljava sakupljanje, ko-

rišćenje i izvoznizanezaštiće-

nihbiljnihvrsta i gljiva.

- Sve je to dozvoljeno pravnom

subjektu, ali nije da bere zelene

borovniceidatoradigrebenom.

Želja otkupljivača da što prije,

na tako nezakonit način, oberu

jednopodručje,uvodiihuneza-

konitost.Dasukazalipojedinci-

ma da neće otkupljivati zelene

borovnice i one koje su brane

grebenom, oni ih sigurno ne bi

brali na takavnačin.Otkupljiva-

či su ti koji postavljaju standard

kakvu će borovnicu otkupiti. O

svemu ovom je napravljena

službena zabilješka sa foto-ela-

boratom i obaviještene su nad-

ležne šumarske i ekološke in-

spekcije - kazao jeDabetić.

GREBEN

Onobjašnjavada jeprvihdana

maja počela redovna kontrola

korišćenja nedrvnih šumskih

proizvoda. Od početka avgu-

staposebnapažnjajeposveće-

na kontroli branja borovnica.

- U nedjelju smo 20 berača iz

Mojkovcaspriječilidagrebeni-

ma beru borovnice. Takođe,

nesavjesne berače smo regi-

strovaliuBijelomPolju,Andri-

jevici, Beranama u gazdinskim

jedinicama Mušovića Rijeka,

Rečinska Rijeka-Vranještica,

Bukovi Potok Sušac, Komovi I.

Greben je spriječen i na po-

dručju Lise i Bačkog brda. Ka-

tun Rupe Rečinske ima dosta

borovnjaka koji su na „udaru“,

dok ih jenaKljučudosta izgor-

jeloupožarima pa se obnavlja-

ju - objasnio jeDabetić.

Generalno,kažeon,jenajbolje

stanjenaKomovimagdjesuse

mještani organizovali da ne

dozvoljavaju branje grebeni-

ma. Sami kontrolišu i tako ču-

vajuborovnjake.

Prekršioce, kaže Dabetić, lako

prepoznaju.

-Kobježi i krije seodnas, zna-

modakoristi grebene.Oni koji

beru ručno, ne okreću se kad

nas vide. Dodatni dokaz savje-

snog i zakonitog branja jesu

ruke... Kada se bere rukama,

onda ruke i prsti na poseban

načinpoplave - pričaDabetić.

ŠTETA

Stručnjaci kažu da postoji sta-

nje vegetacije i sazrijevanja

kodborovnicekada segrebeni

i mogu koristiti, a to je kada je

sazrela. Ipak, malo je tako str-

pljivih berača, a znatno je više

onih koji beru zelene bobice i

koriste greben rizikujući ka-

zneod2.000eura,kolikoizno-

si za fizička, do40.000eura za

pravna lica. I što je najvažnije,

prave nepopravljivu štetu na

borovnjacima.

Dr. P.

BUDVA

-Opština ćekupiti udžbeni-

ke svimosnovcima a za tunamjenu

izbudžetaopredijeljeno je 100.000

eura–kazala jePobjedi LjiljanaPje-

rotić, rukovodilacSektora zaobra-

zovanje i informisanjeuSekretari-

jatuzadruštvenedjelatnosti.

Pravo na dodjelu besplatnih udžbeni-

ka ostvaruju učenici svih devet razre-

da osnovnog obrazovanja.

- Đaci su dužni da na kraju školske go-

dine vrate udžbenike koje su dobili na

korišćenjeuredne i uupotrebnomsta-

nju, kako bi mogli da se koriste u slje-

dećoj školskoj godini - istakla jePjero-

tić.

Pjerotić kaže da opština na taj način

podržava osnovno obrazovanje od

prethodne školske godine.

-Lani je za tunamjenuopština jeopre-

dijelila 200.000 eura. Nabavljeno je

ukupno 2.736 kompleta udžbenika,

ukupne vrijednosti 182.698 eura – ka-

zala jePjerotić.

M.N.

TIVAT

–Prilikompristajanjana gradskurivuPine, jedrilica

„MonAbri“, kojaplovi podzastavomSAD-a, zakačila jena

vezuŠkolski brod„Jadran“ i iskrivilamesinganuzvijezdu

petokrakunakosnikubroda.

Prema nezvaničnim informacijama, jedrilicomdugom13,7me-

tara upravljao je državljaninRusije.

O događaju, koji se zbio juče oko 13 sati, obaviještena je Uprava

pomorske sigurnosti, aprocjenušteteobavićenadležnakomisi-

ja Mornarice VCG. Uzroke incidenta utvrđuje inspektor be-

zbjednosti kotorske Lučke kapetanije Željko Lompar, koji je

napravio zapisnik o toj nezgodi.

S.K.

CEDIS

DioMojkovca

bez struje od

9 do 15 sati

Kolašin:

Inspekcija pojačala kontrolu branja šumskih plodova

Plave ruke

čuvaju

borovnjake

RUČNOBRANJEJEISPRAVNO:

BranjeborovnicanaBjelasici

Otkupljivačipostavljaju

standard, oni ne smiju

da preuzmuborovnicu

koja je ubranama

grebenima ili zelena jer

tonije dozvoljeno

DJELONESAVJESNIHBERAČA:

Borovniceubranegrebenima

Unedjelju

smo 20 berača

izMojkovca

spriječili da

grebenima

beru

borovnice.

Takođe,

nesavjesne

berače smo

registrovali u

BijelomPolju,

Andrijevici,

Beranama.

Oni rizikuju

kaznu od

2.000 do

40.000 eura –

kaže Radovan

Dabetić

Tivat:

Incident na rivi Pine

INSPEKTORNAPRAVIOZAPISNIK:

Školski brod ,,Jadran“

„MonAbri“ udarilau

školski brod „Jadranu“

BUDVA:

Lokalna uprava podržava obrazovanje

Opštinaće svim

osnovcimakupiti

udžbenike

OLAKŠICAZAKUĆNIBUDŽET:

ZgradaopštineBudva

Prijestonica

ćeopremiti

prvake

CETINJE

- Prijestonica

će obezbijediti besplatne

udžbenike za prvake.

Kako je saopšteno iz

lokalne uprave, prvaci-

ma u gradskim, prigrad-

skim i seoskim školama

biće poklonjeno 139

kompleta. Za tu namje-

nu biće izdvojeno oko

6.000 eura.

- Ulaganje u obrazovanje

je uvijek najisplativija

investicija. Želimo da

djeca prijestonice rastere-

ćeno započnu školovanje

i da, poput mnogih ranijih

generacija, budu ponos

grada i države – navode

iz prijestonice.

J. Đ.