Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Hronika

STRAZBUR/PODGORICA

- Evropski sudza ljudska

pravauStrazburunaložio je

Crnoj Gori dapolicijskom

službenikuEkanuJasaviću

isplati 1.500eurana imene-

materijalne štete jermu je

državapovrijedilapravona

suđenjeurazumnomroku,

vezanoza slučaj u javnosti

poznat kaoMoldavkaS.Č.

Istom odlukom naloženo je i

da se Jasaviću isplati i 500 eu-

ra na ime troškova postupka.

Jasavićjetužiodržavuzatošto

jepostupakkojijevodioprotiv

dnevnog lista ,,Dan“ trajao

šest godina, jedanmjesec i se-

dam dana, pred Osnovnim i

VišimsudomuPodgorici.

Sud je našao da ni složenost

predmeta niti ponašanje pod-

nosioca predstavke ne objaš-

njavaju dužinu trajanja po-

stupka.

- Sud smatra da je, u nedostat-

kubilokakvogopravdanja,du-

žina trajanja postupka više od

šest godina na dva nivoa nad-

ležnosti bila prekomjerna i da

nije ispunila zahtjev ,,razu-

mnog vremena“ - navodi se u

odluci suda.

Tužbu je protiv dnevnog lista

podnio uoktobru 2004. traže-

ći nadoknadu za nematerijal-

nu štetu zbog povrede časti i

ugleda, koje jeprouzrokovano

objavljivanjem netačnih in-

formacija o njemu u vezi sa

slučajemMoldavka S.Č.

Osnovni sud je 2006. godine

djelimičnousvojiotužbeni za-

htjev Jasavića i naložio da mu

izdavač JumediaMont isplati

osamhiljada eura zbog povre-

de ugleda i časti.

Viši sud je ukinuo tupresudu i

vratio je Osnovnom sudu na

ponovno odlučivanje.

Jasaviću je2010. godinepono-

vodjelimičnousvojen tužbeni

zahtjev i naloženo je da mu se

isplati 8.000 eura.

Međutim, Viši sud je u okto-

bru 2010. godine odlučujući

po žalbi preinačio presudu sa-

moupogleduvisineodštetnog

zahtjeva i Jasaviću dosudio

četiri, umjesto osam hiljada

eura.Takođejenaložioiobjav-

ljivanje presude u tom dnev-

nomlistu.

Jasavićjepodnioiustavnužal-

bu Ustavnom sudu, ali je ona

odbijena.

Presudamacrnogorskihsudo-

va je utvrđeno da je ,,Dan“

objavio seriju tekstova kojima

je Jasaviću povrijedio čast i

ugled, kao građaninu i kao du-

gogodišnjem službeniku

MUP-a, dovodeći ga u vezu sa

slučajemseks trafikinga.

Brat Ekana Jasavića, Ekrem,

bio je osumnjičen za seksual-

no zlostavljanje i krijumčare-

nje S. Č. ali optužnica nikada

nije podignuta.

Kasnije je Jasavić sa još jed-

nimtadaosumnjičenim,Zora-

nom Piperovićem, tužio S. Č.

zbog davanja lažnog iskaza i

ona je nakon više ukinutih

presuda osuđena u odsustvu

za to krivično djelo na kaznu

zatvora.

B.R.

PODGORICA

–Nikšićaninu

MilošuVujoviću (21), osum-

njičenomda jeunedjeljupo-

kušaodaubijedvije godine

starijeg sugrađaninaSava

Radulovića juče jeupodgo-

ričkomVišemsuduodređen

pritvor, potvrdio je zanje-

govbranilac, advokatNikola

Terzić.

Odlukuopritvorudonio je su-

dija za istrage Višeg suda u

Podgorici VladimirNovović.

Prema riječima advokata Ter-

zića, njegovomklijentu je pri-

tvor određen zbog opasnosti

uticaja na svjedoke.

Vujovićusulisicestavljenena-

kon što su zaposlenici Medi-

cinskogcentrauNikšićuprija-

vili policiji da suprimili osobu

sa tri ubodne rane u predjelu

stomaka.

Pošto je ljekarski pregled po-

kazao da su povrede zbog ko-

jih seRadulović obratio zapo-

moćnastalenasilnimputem, a

ne od pada na žičanu ogradu,

PODGORICA

–Marijani

Vuljaj, SrđanuDaniloviću,

Nikoli Gjetaju i AntonuVu-

klaju, uhapšenimaupolicij-

skoj akciji „Barba“, koji se te-

rete zameđunarodni šverc

droge, produžen jepritvor

zbogopasnosti odbjekstva.

OdlukujedonijelovijećeVišeg

suda.

U rješenjuVišeg suda se navo-

di da tužilaštvo nije predložilo

produženje pritvora za Vulja-

ja, Danilovića, Gjetaja i Vukla-

ja, ali da je sud po službenoj

dužnosti cijenio da i dalje stoji

osnov za pritvor.

Osim njih četvoro, optužnim

aktom obuhvaćeni su još i Ni-

kola Đokić, Vlado Čubrilo,

Marko Todorović, Đon Junčaj

iŽaklinaGlobarević.Oni se te-

rete za međunarodni šverc

drogeizastvaranjekriminalne

organizacije.

Prema navodima optužnice,

Gjetaj se tereti da je početkom

marta prošle godine osnovao

kriminalnu grupu čiji članovi

su postali Đokić, Danilović,

Čubrilo, Todorović, Vuljaj i

Globarević.

Onje, kakosesumnja, osmislio

plan kako da se u Albaniji na-

bavimarihuana koja je šverco-

vana uCrnuGoru.

Droga je trebalo da se prodaje

uCrnoj Gori, Bosni i Hercego-

vini i Srbiji.

Zadatak Đokića, prema navo-

dima tužilaštva, bio je da orga-

nizuje preuzimanje droge od

„kurira“ iz Albanije i prevoz

krozCrnuGoru.

-Danilović je, takođe, pronala-

zio kupce i kurire, a Čubrilo je

bio zaduženza prodajuuSrbi-

ji. Todorović je trebalo da uče-

stvuje u finansiranju prenosa i

nabavke izCrneGore u Srbiju.

Vuljaj je imao zadatakda upo-

graničnomdijelusaAlbanijom

uzme drogu i skladišti je u Tu-

zima – ovako su opisane uloge

optuženihu aktu tužilaštva.

M. L.

Evropski sud za ljudska prava utvrdio da

je policijskomslužbeniku povrijeđeno

pravo na suđenje u razumnom roku

Strazbur presudio

ukorist Jasavića

UVišemsudu saslušan Nikšićanin osumnjičen za pokušaj ubistva sugrađanina

Vujoviću pritvor do trides

Četvorci uhapšenoj u akciji ,,Barba“ produžen pritvor

Vuljaj, Danilović, Gjetaj i

Vuklaj ostaju izabrave

Istražni zatvor uSpužu

PODGORICA

–Ministar-

stvopravde tražilo jeodko-

lega saKosova izručenje cr-

nogorskihdržavljanaMarija

Miloševića (38) izPodgori-

ce, IgoraMašanovića (22) sa

Cetinja, VukanaVujačića

(23) saCetinja iĐorđaPavi-

ćevića (31) izNikšića.

Prema saznanjima Pobjede,

crnogorski istražitelji uputili

su zahtjev za izručenje i oče-

kuju odgovor od kosovskih

vlasti narednihdana.

Milošević,Mašanović,Vujačić

i Pavićević koji su, prema poli-

cijskim evidencijama, bliski

kavačkom klanu, uhapšeni su

u julu u Prištini, gdje su u ek-

stradicionompritvoru.

Dobro obaviješteni izvori iz

bezbjednosnihslužbi tvrdeda

bi izručenjemMiloševića, Vu-

jačića i Mašanovića mnoge

stvarimoglebiti jasnije.Oni će

se suočiti sa brojnim dokazi-

ma koji ih dovode u vezu sa

ubistvom Cetinjanina Rado-

mira Đuričkovića, aMiloševi-

ća povezuju sa još nekim zlo-

činima.

Ova trojica bezbjednosno in-

teresantnih lica bila su u bjek-

stvu tri godine. Za vrijeme

skrivanja koristili su lažna do-

kumenta i činili još neka kri-

vična djela. Crnogorske vlasti

tražile su ih po crvenimInter-

polovim potjernicama zbog

sumnje da su učestvovali u

ubistvu Đuričkovića koji je,

prema evidenciji bezbjedno-

snih službi, bio blizak škaljar-

skoj grupi.

Milošević je uhapšen u iznaj-

mljenom stanu u kojemmu se

posljednjihnekolikodanapri-

družio Pavićević, koji je 3. jula

pobjegao iz kotorske bolnice.

Pavićević je u bolnicu u Do-

broti prevezen izzatvorauko-

jemjebiozbogkrivičnogdjela

otmica u sticaju sa krivičnim

djelomiznudaupokušaju, po-

činjenog 15. septembra 2015.

godine uKotoru.

Milošević, Vujačić i Mašano-

vić terete se da su 10. oktobra

2016. godine ubili Radomira

Đuričkovića.Nanjega je izau-

tomatskepuškepucanoispred

kafane ,,Konoba“, u Ulici IV

proleterske.

Ubica jeposlije23sata, izauto-

mobila u pokretu samjesta su-

vozača pucao ka džipu „tigu-

an“ cetinjskih registarskih

oznaka, u kojem je bio Đurič-

ković,doksenamjestusuvoza-

ča nalazioMiloradRadulović.

RENOMEGAN

Istražitelji su na putu prema

CeklinuispodObodskepećine

pronašli izgorjeli plavi ,,reno

megan“, podgoričkih oznaka,

koji sukoristile ubice.

Milošević je, prema navodima

Tužilaštva, za ubistvo Đurič-

kovića angažovao Vujačića i

Mašanovića,kojisumupomo-

Crnogorske vlasti uputile zahtjev kolegama sa Kosova

Traže izručenje

Miloševića,

Vujačića,

Mašanovića

i Pavićevića

SahapšenjaMariaMiloševićauPrištini