Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Utorak, 7. avgust 2018.

PODGORICA-

Postupajući

po potjernici NCB Interpol

Podgorica, mađarska policija

uhapsila je Sefera Balića (32) iz

Novog Pazara, kojeg je Interpol

Podgorica potraživao zbog

služenja zatvorske kazne od tri

godine zbog pokušaja ubistva.

Ovu odluku donio je Viši sud u

Podgorici.

- Balić je, kako je presuđeno,

15. maja 2015. godine, u Ulici

žrtava fašizma u Budvi, sa

umišljajempokušao da ubije N.

M. tako štomu je, nakon kraće

prepirke, nožemnanio teške

tjelesne povrede - saopšteno je

iz Uprave policije.

U narednomperiodu slijedi

komunikacija nadležnih organa

Mađarske i Crne Gore radi izru-

čenja Balića našoj državi.

M. L.

Bosanski državljanin Igor Bošnjak tužioMinistarstvo unutrašnjih poslova

Tvrdi da je

neosnovano

protjeran iz

CrneGore

PODGORICA–

Bosanski

državljanin IgorBošnjak

podnio je tužbuUpravnom

suduprotivMinistarstva

unutrašnjihposlova jer je,

kako tvrdi, prije četirimje-

secaneosnovanoprotjeran

izCrneGore.

Prema navodima tužbe, u

rješenju MUP-a nije pravil-

no utvrđeno činjenično sta-

nje, niti su izvođeni dokazi

koji idu u njegovu korist.

Bošnjak je tužbom tražio da

mu se poništi odlukaMUP-a

o zabrani ulaska u Crnu Go-

ru.

RješenjemMinistarstvaunu-

trašnjih poslova Bošnjak je

protjeranzbogbezbjednostii

zabranjenmu je ulazak u Cr-

nuGoru90dana. Na to rješe-

nje Bošnjak je preko advoka-

ta Srđana Lješkovića podnio

žalbukoja je odbijena.

- Prilikom donošenja rješe-

njauzete suuobzir okolnosti

izčlana35ičlana36Zakonao

strancima, kao i činjenica da

imenovani prilikom davanja

izjave i izvođenja dokaza u

njegovu korist nijemogao da

dokaže pred ovim organom

danepostoje razlozi zaotkaz

boravka, zbog čega je ovaj or-

ganutvrdiodapostojeoprav-

dani razlozi za mjeru zabra-

ne ulaska na teritoriju Crne

Gore u trajanju od godinu

dana – obrazložili su iz Sek-

tora granične policije. U rje-

šenju je navedeno i da je od

Uprave policije CB Herceg

Novi konstatovano da posto-

je razlozi unutrašnje be-

zbjednostikojizahtijevajuda

Bošnjak bude protjeran.

Igor Bošnjak, prema be-

zbjednosnim evidencijama,

blizak jekavačkomklanu. On

jehapšenumajuprošlegodi-

ne u Beogradu zajedno sa

Vladimirom Roganovićem

zbog falsifikovanja dokume-

nata.

M. L.

Uhapšen Podgoričanin zbog pljačke kladionica

Prijeteći nožemukrao570eura

PODGORICA -

P. Š. (26) iz

Podgoriceuhapšen jeunedje-

lju veče u Budvi zbog sumnje

da je pokrao sportske kladio-

niceVolkano i Lob. Kako je sa-

opštilaUpravapolicije,sumnja

seda jeP. Š. jedno razbojništvo

i teškukrađuuBudvipočiniou

februaruove godine.

- On je 20. februara, ušao u kla-

dionicu„Volkanod.o.o.Vezuv“,

u naselju Podkošljun, gdje je

prijetećidaćeizvaditinož,rad-

nicuprimoraodamupredapa-

zar od 570 eura. Sumnja da je i

osam dana kasnije u objektu

kladionice „Lob“ u naselju

Podkošljun, dok je radnica sje-

djela za pultom, iz ladice rad-

nog stolakoji senalaziodopul-

taukrao400eura– saopštili su

iz policije.

U saopštenju se navodi da su

tokom istrage o ovim krivič-

nim djelima rasvijetljena još

tri za koja se sumnjiči P. Š. i to

za tri razbojništva počinjena u

januaru i avgustu ove godine u

Baru i Nikšiću.

P. Š. će biti priveden tužiocu u

ODTuKotoruzbogsumnjeda

je počinio navedena krivična

djela.

M. L.

Uhapšen

Podgoričanin zbog

porodičnog nasilja

Pesnicama

pretukao

maloljetnog

sina?

PODGORICA-

A. P. (39) iz

Podgorice uhapšen je zbog

sumnje da je pretukao

desetogodišnjeg sina, piše

portal Fos. Kako prenosi

ovaj portal, događaj se

odigrao tokom vikenda, u

porodičnoj kući u kasnu

noć, kada je otac napao

desetogodišnjeg sina

zadajući mu više udaraca

pesnicama. Dijete je od

udaraca zadobilo povrede.

O događaju je obaviješten

dežurni tužilac kojem će A.

P. biti priveden zbog sum-

nje da je počinio krivično

djelo nasilje u porodici ili

porodičnoj zajednici.

C. H.

Srpski državljanin

uhapšen uMađarskoj

po potjernici Interpola

Balićosuđen

zapokušaj

ubistva

Apelacioni sud odbio žalbe branilaca u slučaju osumnjičenih koji se terete za više krivičnih djela

PODGORICA–

Apelacioni

sudodbio je žalbe advokata i

produžiopritvor još dva

mjeseca grupi koja se tereti

zaplaniranjeviše likvidacija,

učešćeuubistvima, teškim

ranjavanjima, iznudama i ze-

lenašenjima.

PritvorjeproduženRankuRa-

duloviću, Radošu Petrušiću,

Stefanu Raduloviću (22), Luki

Raduloviću (24), RatkuMarti-

noviću (38), Darku Vickoviću

(38), Nikoli Mandiću (20), dr-

žavljanimaBosne iHercegovi-

ne Nenadu Luburi (52), Rado-

ju Preradoviću (54), Miladinu

Dedoviću. Naredbom su obu-

hvaćeni i ZlatkoMatanović iz

Skadra i Nikšićanin Stefan Pe-

rović.

Vođa

Kakosenavodi uodluciApela-

cionog suda, Ranko Radulović

je na čelu kriminalne grupe,

koja je formirana radi vršenja

teškihkrivičnihdjelazakojase

može izreći kazna zatvora od

četiri godine ili teža.

On je grupu formirao radi sti-

canjanezakonitedobiti imoći,

a djelovanje je bilo planirano i

sprovođenonaduževrijeme, u

međunarodnim razmjerama,

pri čemu je svaki član krimi-

nalne organizacije imao una-

prijedodređenizadatakiliulo-

gu.

Radulovićeva uloga bila je da,

kaoorganizator,planiraizvrše-

nje krivičnih djela, da vrbuje,

pridobija pripadnike, da daje

nalogeiuputstvapripadnicima

kriminalne organizacije za iz-

vršenje krivičnih djela, da na-

bavlja sredstva za izvršenje

krivičnih djela, oružje, vozila,

te da finansira krivična djela.

Naredbom o sprovođenju

istrage StefanRadulović, Luka

Radulović, Darko Vicković,

Ratko Martinović, Nenad

Lubura, Radoje Preradović i

Milutin Dedović sumnjiče se

da su postali članovi kriminal-

neorganizacije,čijedjelovanje

je planirano i sprovođeno na

duže vrijeme u međunarod-

nimrazmjerama.

Pojašnjeno jedasuulogeLuke i

StefanaRadulovićabiledapru-

žaju pomoć i podršku u izvrše-

nju krivičnog djela kriminalne

organizacije po nalogu i uput-

stvima organizatora, da prido-

bijaju druge pripadnike krimi-

nalne organizacije, da prenose

uputstva i zadatke organizato-

ra pripadnicima grupe.

StefanRadulovićjeimaozada-

tak i da sakriva pripadnike kri-

minalneorganizacijeipomaže

imubjekstvuodpolicije.

Uloga Darka Vickovića bila je

da sa ostalim članovima kri-

minalne organizacije prati i

prikuplja podatke o kretanju

osoba koje su planirali da li-

kvidiraju.

On je morao da sazna koje au-

tomobile voze, koje su njihove

navikeidasveštosaznaprene-

se ostalimčlanovima.

Kako je pojašnjeno u naredbi

za sprovođenje istrage, Vicko-

vić je trebaodapruža logistiku

ubicama i skriva članove kri-

minalne organizacije ako po-

stojepodacidaihtražipolicija.

Ratko Martinović, Nenad

LuburaiRadojePreradovićbi-

li su obezbjeđenje Ranku Ra-

duloviću.

- Njihova uloga bila je da teh-

nički obezbjeđuju širi i uži

prostor oko kuće, kao i dvori-

šte, na način što su pratili vi-

deo-nadzor instaliran na

objektima organizatora kri-

minalne organizacije, analizi-

rali sadržaj, odnosnosvasum-

njiva lica i vozila i prenosili

podatke organizatoru krimi-

nalne organizacije koji je do-

nosioodlukeuvezi satim–pi-

še uodluci Apelacionog suda.

Kako se navodi u ovom aktu,

uloga Milutina Dedovića bila

je da pridobija druge pripad-

nike kriminalne organizacije

po nalogu i uputstvima orga-

nizatora iz škaljarskog klana,

daprenosi uputstvaorganiza-

tora pripadnicima, da pruža

pomoć i podršku u izvršenju

planiranih krivičnihdjela kri-

minalneorganizacijeponalo-

gu i uputstvima organizatora.

- Pa postoji osnovana sumnja

da je u tu svrhu ostvario kon-

kretnu saradnju sa okrivljeni-

ma M. N., R. R., R. Ž. i drugim

pripadnicima te kriminalne

organizacije–navodi seuodlu-

ci kojom je osumnjičenima

produženpritvor.

Praćenje

Dodajesedasudodokazadoš-

li mjerama tajnog nadzora,

pretresima stanova, odakle su

oduzeti brojni dokazi, vješta-

čenjima telefona, svjedočkim

iskazima, za koje je utvrđeno

da su vjerodostojni. Jedan od

ključnihdokaza bio je iskaz 19.

juna jednog od do tada okriv-

ljenih – Dejana Vujovića, ko-

jem je tada dodijeljen status

svjedoka saradnika.

- Svjedok saradnik V. D. je na

detaljan način opisao krivična

djela koja su predmet krimi-

nalne organizacije, kao i dru-

gih dokaza sadržanih u spisi-

ma predmeta, a koja činjenica

predstavljaosnovni uslovdabi

sepremanekomlicuodredio,a

samim tim i produžio pritvor

–navodi se uodluci ovog suda.

U proširenoj naredbi za spro-

vođenje istrage jasno su ozna-

čene uloge i zadaci svih osum-

njičenih, a vođe kriminalne

organizacije, prema sumnja-

ma istražitelja, su Nikšićanin

Ranko Radulović, Kotoranin

Igor Vukotić i albanski držav-

ljaninErogenBrajović.

Akcija Specijalnog policijskog

timapočelajenaosnovuopera-

tivnih podataka da se pripre-

maju likvidacije istaknutih po-

licijskih i službenikaANBD. G,

Z. L,D.K, kao i S.K, sinapolicij-

skog funkcionera, i da seopera-

cija organizuje nameđunarod-

nom nivou. U opsežnoj istrazi

došli su do albanskog državlja-

nina Erogena Brajovića, koji je

označenkaojedanodorganiza-

tora ove tri grupe, što je potvr-

dilo prvobitne sumnje da kri-

mina lna akc i j a ima š i re

razmjere. Na meti ove grupe

bilisu,premanalazimaistraži-

telja, i članovi suprotstavljene

grupe–„kavačani“:D.J,R.V,te

dvojica braće koji su takođe

članovi klana.

U proširenoj naredbi za spro-

vođenje istrage se navodi da je

Ranko Radulović planirao da

ubije dvojicuNikšićana - sino-

ve Milana Leza Vilotijevića,

osuđenog na 20 godina zatvo-

razbogubistvaSlavkaRadulo-

vića,rođenogbratauhapšenog

RankaRadulovića.

Ova petnaestočlana grupa iz

Nikšića,KotoraiAlbanijetere-

ti se za učešće u ubistvimaMi-

loša Šakovića, Dražena Čađe-

novića, Gorana Lenca, Đorđa

Sekulovića i Nika Roganovića,

kao i u pokušajima ubistva –

Novljanina Duška Roganovića

i Podgoričanina Vjekoslava

Lambulića, te u iznudama,

bombaškim napadima, zele-

našenju...

Prva hapšenja uslijedila su na-

konoperativnihsaznanjadasu

Zlatko Matanović, Stefan Pe-

rović i Dejan Vujović planirali

likvidacijubezbjednosnointe-

resantne osobe.

Ubrzo nakon toga uhapšena je

i druga grupa, koja je, kako se

sumnja, pripremala likvidaci-

jupolicijskih službenika.

a.G. –M. L.

SaprivođenjaRankaRadulovića

Radulović i ekipa

ostajuupritvoru