Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 7. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Crnogorski

pokret podnio je jučeOsnov-

nomdržavnomtužilaštvuu

Podgorici krivičnuprijavu

protivRistaĆirovogRadovi-

ća, umonaštvuAmfilohija,

zbogkrivičnogadjelapovreda

ugledanaroda,manjinskih

naroda i drugihmanjinskih

zajednica iz člana 169Krivič-

nog zakonikaCrneGore i kri-

vičnogadjela izazivanjanaci-

onalne, rasne i vjerskemržnje

iz čl. 370KZCG.

Kako senavodi uprijavi, Rado-

vić, kao arhiepiskop Crnogor-

sko-primorskemitropolijeBe-

ogradske patrijaršije, „u

monaštvupoznat pod imenom

Amfilohije, u intervjuu dnev-

nim novinama Vijesti od 5. av-

gusta2018.godineizjavioje:,,U

narodu i sad kažu - pusti ga, ta-

ko se ponaša jer nije kršteno.

Onajkojinijekrštennemastra-

ha božjega ni stida pred ljudi-

ma“.

UVREDE

- OCrnogorskoj crkvi je kazao:

...’da se sekta rodila iz tih zele-

naško-udbaških i četničko-

partizanskih podjela, a ne iz

pameti, ni od crkvenih ljudi...

Broz jeovdjeprvi uselio tusek-

tu.Brozomorajeurodilabrato-

ubilaštvom u toku Drugoga

svjetskoga rata, bratoubilaš-

tvom za vrijeme Gologa otoka.

I taj duh bratoubilaštva poro-

dio je tu sektu... ali ako hoće

crkvi da pripadaju moraju da

se vrate crkvi božjoj, crkvi Sve-

toga Vladimira, crkvi Svetoga

Petra Cetinjskoga, crkvi kralja

Nikole i duha kralja Nikole...’

Pa je nastavio: ‘Crnogorsku cr-

kvu stvara isti fašistički duh

koji je stvorio i takozvanu Pra-

voslavnu crkvu hrvatsku. Nju

su stvorila dvojica Crnogoraca

- prokleti Sekula Drljević, tvo-

rac fašističke nezavisne Crne

Gore i Savić Marković Štedi-

mlija iz Pipera. Isti je taj i duh

koji stvara ovdje Crnogorsku

crkvu’ –navodi se uprijavi.

UCrnogorskompokretu ističu

da je Radović ovim izjavama

počinio krivičnodjelopovrede

ugledanarodaidrugihmanjin-

skihzajednica,izčlana169Kri-

vičnog zakonika Crne Gore u

sticaju s krivičnim djelom iza-

zivanja nacionalne i vjerske

mržnje iz člana 370KZ-a.

- Povezujući Crnogorsku pra-

voslavnu crkvu, indirektno i

Crnogorcesazločinačkimfaši-

stičkim i nacističkim tvorevi-

nama iz Drugoga svjetskoga

rata,namjernojenarušiougled

Crnogorske pravoslavne crkve

i nacionalnoga imena Crnogo-

rac. To je učinio tako da njihov

pomen asocira na zlo, zločin i

zločinačkeorganizacijekojesu

u tokuDrugoga svjetskoga rata

vršile uništenje cijelih naroda,

s ciljem da bi Crnogorce i Cr-

nogorsku pravoslavnu crkvu

kompromitovaouzemljiivani.

Istovremeno je nekrštene gra-

đane izložio poruzi, zato što

kao ateisti ili muslimani nijesu

kršteni, da bi raspirio vjersku

mržnju između Crnogoraca

različitih konfesija i ideologija

–navodi se uprijavi.

Iz Crnogorskog pokreta upo-

zoravaju da ovakvim poruka-

ma Amfilohije Radović „šalje

mračnu poruku, sije strah i pa-

niku i nemušto poziva na pro-

gon Crnogoraca, Crnogorske

pravoslavnecrkve,ateista,Mu-

slimana i Bošnjaka i uništenje

CrneGore“.

Citiranomizjavom, navodi seu

prijavi, Radović je počinio kri-

vično djelo izazivanja nacio-

nalne i vjerske mržnje iz člana

370KZCG.

- Njome, na direktan način

podstiče mržnju između pri-

padnika pravoslavne vjerois-

povijesti koji pripadaju dvije-

ma crkvama - Crnogorskoj i

Srpskoj pravoslavnoj crkvi - i

izmeđunjihkaohrišćana i gra-

đanaislamskevjeroispovijestii

ateista. To ne čini prvi put, već

u kontinuitetu, s krajnje zlim i

zadnjim namjerama dovođe-

nja zemlje u stanje haosa, da bi

u neredovnim prilikama, stra-

ne sile, podržane iznutra, sru-

šile ustavni poredak i zavele

kolonijalnu upravu u interesu

Srbije i Republike Srpske – na-

vode oni.

PODSJEĆANJE

Poznataje,podsjećaju,Amfilo-

hijeva izjava da su Crnogorci

„komunistički nakot ili kopi-

lad“.

-ULjubljanskojMladini,okto-

bra 1988. godine, Amfilohije

Radović kaže: ‘Stav Komuni-

stičke partije i to po direktiva-

ma Kominterne prije rata, bio

je da Balkan i u srcu Balkana

srpski narod treba da se oslabi.

Na temeljutogastvoreni suno-

vi narodi koji u istoriji nijesu

nikad ni postojali, kao recimo

Crnogorci,onisunajočigledni-

ji primjer’. Prije neku godinu,

na pitanje novinarke - Šta mi-

slite o crnogorskomdržavnom

projektu,odgovorioje:‘Nepra-

vi se pita od onoga’. Mitropolit

Amfilohije, mitropolit dabro-

bosanski Nikolaj i episkop za-

humsko-hercegovački Atana-

sije izdali su 1998. godine

zajedničko saopštenje: ‘Tako-

zvana autokefalna crnogorska

crkva sastavljena je od jednog

raspopa, jednog raskaluđera i

jednog nesvršenog učenika

Cetinjske bogoslovije, deli-

kventnogponašanja, predstav-

lja jednu necrkvenu i anticr-

kvenu sektu. Zato svako

učestvovanje u toj sekti znači

umjesto blagoslova božijeg,

prizivanjeprokletstvanasebe i

svoje potomstvo’! Prije nekoga

vremena, nakon liturgije u Cr-

kvi naRužici, prisutnima je ve-

ličao vladiku Danila i njegovo

tobožnje iniciranje pokolja cr-

nogorskih muslimana, koje je

nazvaolažnimljudima:‘Mnogi

i danas prigovaraju kako je to

smiovladikaDanilo. Jesteda je

strašno pobiti ljude, međutim,

još je strašnija duhovna smrt

koju siju oko sebe ti lažni ljudi,

sa lažnom vjerom’ – podsjeća-

juukrivičnoj prijavi.

Posljednjeuvrede crnogorskoj

naciji, kako se navodi, Amfilo-

hije je uputio 17. septembra

2017. godine, kada je, sa sve-

štenstvom služio liturgiju u

Cetinjskom manastiru, i tom

prilikom kazao „... A ovi misle

da su Crnogorci samo zato što

suse,kaoivolovi,rodiliuCrnoj

Gori. Nisu toCrnogorci“.

- Zatopredlažemoda ovo tuži-

laštvopokrenepostupakproti-

vu Rista Ćirovoga Radovića, u

monaštvu Amfilohija, zbog

uvrede crnogorskoga nacio-

nalnoga imena i raspirivanja

vjerske i nacionalne mržnje

između Crnogoraca pripadni-

ka pravoslavne vjeroispovije-

sti,iuopšte,pripadnikarazliči-

tih vjeroispovijesti i ideologija

u zemlji, i odredi mu kaznu

koja odgovara težini djela, ali

imajući uviduda je zboggovo-

ra mržnje i omalovažavanja

državeCrneGore, protivnjega

već pokretan postupak – za-

ključuje se uprijavi.

Crnogorski pokret u više na-

vrata podnosio je krivične pri-

jave protiv Amfilohija Radovi-

ća i Srpskepravoslavnecrkveu

Crnoj Gori –Mitropolije crno-

gorsko-primorske, ali one su

odbijane, jer naši tužioci ne

smatraju da Radović, na pri-

mjer, širi govor mržnje, ili da

Srpska crkva devastira crno-

gorskokulturnonasljeđe.

K.K.

PODGORICA

- Zatvorenici

uZavoduza izvršenjekri-

vičnih sankcijauSpužuna

osamhektarapoljoprivred-

nog zemljištaproizvedu

znatnekoličinehrane zapo-

trebe zatvorskekuhinje, ka-

zao je rukovodilacpoljopri-

vredneproizvodnjeu

ZIKS-u, poljoprivredni in-

ženjerDuškoRadović.

On je za Radio Crne Gore ista-

kao da proizvodnja junećeg i

svinjskog mesa, kao i jaja po-

drazumijeva i veliku uštedu

budžeta.

Na farmi je četiri i po hiljade

koka nosilja, 24 tovnih junadi i

sedamdesetak svinja. Ovih da-

na pokošeno je 2.000 bala sije-

na za stočarsku proizvodnju, a

u plasteniku se uzgaja cvijeće

za uređenje kruga zatvora.

- Privredne aktivnosti i anga-

žovanje zatvorenika u ZIKS-u

su u cilju njihove resocijaliza-

cije i lakšeg uključivanja u ži-

vot nakon izdržane kazne. Po-

zitivni ekonomski efekti,

znači,nijesusamisebiciljnego

prevashodno, interes zatvore-

nika inakontogaefekti organi-

zacije privredne aktivnosti -

rekao jeRadović.

Vrijednost proizvedenih jaja,

kojom se zadovoljavaju potre-

bezatvorskekuhinje,nagodiš-

njem nivou je, kako je kazao,

120.000eura,anafarmisepro-

izvede i 6.000kilograma svinj-

skogmesa bez kosti koje vrije-

di 20.000 eura.

- Vrijednost junećeg mesa je

23.000 eura, što je ukupno

163.000 eura. Naravno, tu tre-

ba računati i troškove proi-

zvodnje – rekao jeRadović.

Naosamhektarapoljoprivred-

nog zemljišta zaposleno je 25

zatvorenika. U ZIKS-u, saop-

štio je Radović, vodi se poseb-

na briga kada je riječ o veteri-

narskoj zaštiti životinja i

kontroli kvaliteta i bezbjedno-

sti hrane i ističe saradnju sa

nadležniminstitucijama.

R.D.

Zatvorenici u Spužu proizvedu znatne količine hrane za potrebe zatvorske kuhinje

Prihodod farme 163.000eura

ZIKS

Crnogorski pokret podnio krivičnu prijavu protiv poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori

Amfilohijeopet raspiruje

mržnju i vrijeđaCrnogorce

Vučinić:Morada se

uspostavi jasna linija

zaštitedržavnih i

nacionalnih interesa

Potpredsjednik SavjetaMitropolije Crnogorske pravoslavne

crkve Stevo Vučinić upozorio je juče da Am ilohije Radović

vodi klevetničku kampanju protiv Crne Gore, Crnogoraca i

Crnogorskepravoslavnecrkve.

-CrnogorcedemoniziradovođenjemuvezusaSekulomDrlje-

vićem, kako ga je nazvao ‘prokleti Sekula Drljević tvorac faši-

stičke nezavisne CrneGore’. Anijemu proklet DražaMihailo-

vić, čije su trupe 1943. godine, samo u jednome pohodu na

Foču,Čajniče,Priboj,BijeloPoljeiPljevlja,zlikovačkipobileoko

9.200muslimana, negomu još i redovnodrži parastos. Para-

stos drži i Milanu Nediću, šefu srpskoga fašističkoga režima,

čijesutrupepomagaleNjemcima 1941. godine, dauKraljevu i

Kragujevcu, pobije preko 4.000 srpskih civila i domaja 1942.

godineuništiskorocijelupopulacijuJevrejauSrbiji.Nijesumu

prokleta ni dva poznata pljevaljska ratna zločinca, nego ih je

krvavihrukudolakata,nedavnokanonizovaokaosvece–ista-

kao jeVučinić.

Upozorio je da su Radović i njegovi,

„spolja i iznutra, izdajnički napali sop-

stvenuzemlju,brutalnojedevastirali,

a Beogradsku patrijaršiju nametnuli

kaomoćan politički faktor, štomože

daimanesaglediveposljediceposud-

binuzemlje“.

-Njenamoćjetakvadaćeubrzo

dovesti upitanjedržavu, uko-

liko joj se novimzakonomo

slobodi vjeroispovijesti ne

stane na kraj. Konačno

mora da se uspostavi ja-

sna linija zaštite držav-

nih i nacionalnih inte-

resa koju državna

administracija ne

smije preći, sem u

veleizdaju – upozo-

rio jeVučinić.

Iz Crnogorskog pokreta ističu da Am lohije

Radović u kontinuitetu, javnim istupima,

ima namjeru da našu zemlju dovede

u stanje haosa, „da bi u neredovnim

prilikama, strane sile, podržane

iznutra, srušile ustavni poredak

i zavele kolonijalnu upravu

u interesu Srbije

i Republike

Srpske“

Am lohijeRadović

StevoVučinić

Cetinjskimanastir