Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 7. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

Novi direk-

torKlinike za ginekologiju i

akušerstvo jedr IvanĐukić –

potvrdio je zaPobjedunovo-

imenovani čelnikKliničkog

centradr JevtoEraković.

Prema njegovim riječima, Đu-

kić je postavljen još prošle sed-

mice.

Mjesto direktoraKlinike za gi-

nekologiju bilo je upražnjeno

nakon što je u maju ministar

zdravlja Kenan Hrapović tra-

žiosmjenutadašnjegdirektora

Vojislava Miketića zbog skan-

dala oko zamjene beba u Kli-

ničkom.

Nakon smjene, Miketić je sa-

opštio da odgovornost za pro-

pust koji sedesionaOdjeljenju

za terminsku novorođenčad

Kliničkog centra treba utvrditi

objektivno,anelinčomljekara.

Još u maju mjesto direktora

nuđeno je osim dr Đukiću i dr

Danku Nataliću i dr AzizuHa-

litiju.Međutim,svisuizkolegi-

jalnosti odbili ponude.

Zbog skandala oko zamjne be-

ba, poredMiketića smijenjene

su i načelnica i glavna sestra

Odjeljenja, a protiv njih su kao

i protiv dežurnog ljekara-neo-

natologa, pokrenuti disciplin-

ski postupci.

Sl.R.

PODGORICA

Šesnaesto iz-

danje godišnjenaučnekonfe-

rencijekojuorganizujuCrno-

gorska sportska akademija i

Fakultet za sport i fizičkovas-

pitanjeUniverzitetaCrne

Goreodržaće seod4. do7.

aprila 2019. godinenaDubro-

vačkoj rivijeru, uhotelu

,,Kroacija“uCavtatu.

Kako je saopšteno, organizatori

suotvorilijavnipozivzaprijavu

radova koji je dostupan na zva-

ničnoj internet stranici konfe-

rencije od 1. avgusta, a biće za-

tvoren 15. decembra.

- Po ustaljenoj formi, tada će po-

saopreuzeti naučni odborkoji će

recenzirati pristigle radove i do-

nijeti odluku o prihvatanju, od-

nosnoodbijanju-saopštilisuoni.

U ovogodišnjem naučnom od-

boru su: Alper Aslan, Antonino

Bianco, Branislav Antala, Cata-

lina Casaru, David Kalaj, Fer-

man Konukman, Haris Pojskic,

Hugo Sarmento, Humberto

Carvalho, Juan Cortell-Tormo,

Ligia Rusu, Ljubiša Stanković,

Mehmet Uygur, Nejc Sarabon,

Pantelis Theodoros Nikolaidis,

Predrag Božić, Rodica Traista-

ru,SandraMandic,SergejOsto-

jić, Seyed Morteza Tayebi, Ya-

sar Salci, dok su rukovodioci

naučnog odbora Stevo Popović

i SelčukAkpinar.

U organizacionom odboru su,

pod rukovodstvom Kemala

Idrizovića i Bojana Mašanovi-

ća,iAldijanaNokić,BatrićMar-

ković, Danilo Bojanić, Dragan

Krivokapić, Gorica Zorić, Ivan

Vasiljević, Jovan Gardašević,

Marija Bubanja, Marina Vuko-

tić, Milovan Ljubojević, Miro-

slav Kezunović i Rajko Milaši-

nović.Predsjednikkonferencije

je, kao i proteklih godina, prof.

drDuškoBjelica.

- Pored predavanja po pozivu i

radionica koje se ugovaraju sa

potencijalnim partnerskim or-

ganizacijama i na narednoj

konferenciji otvoren jepozivza

dvijenagrade:zanajboljegmla-

dogistraživačainajboljuženuu

nauci – navedeno je u saopšte-

nju.

Sve dalje informacije se mogu

pronaći na sajtuwww.csakade-

mija.me

.

N.Đ.

PODGORICA

Kad su kasnih

osamdesetih počele morbid-

ne „šetnje“ moštiju pojedinih

pravoslavnih svetaca i nepod-

nošljivo kičerajska revitalizo-

vanja kosovskogmita, a ranih

devedesetih guslarska veličanja

i popovska blagosiljanja Arka-

novih, Kornjačinih, Lukićevih,

Šešeljevih i inih srpskih dobro-

voljačkih gardi, bilo je savršeno

jasno - što slijedi.

Naročito, kad je počela faza

osveštanja vojnih i paravojnih

jedinica, Karadžićeve i Mla-

dićeve lake, a naročito teške

artiljerije, Panićevih tenkova,

vladičanskih šmajsera, odno-

sno kalašnjikova, beogradskih

borbenih vozila zasipanih cvije-

ćem iz ruku oduševljenih (Beo)

građana, Kornjačinih kama,

Lukićevih, Žapčevih i Guzanovih

noževa i žica („nož, žica - Sre-

brenica“), postalo je očigledno:

Popovi su se rasrdili.

ZAVISNICI OD

MILOSTINJE

Duhovne pripreme za lične i

kolektivne, gotovo svenarodne

tragedije, obavljene su temelji-

to. Po željama ondašnjih ovo-

zemaljskih bogova. Oglasili su

se, potom, i topovi, pa je pokolj

mogao da počne. Od Hrvatske,

preko Bosne, sve do Kosova,

brojne klanice jeziva su svjedo-

čanstva sistematski razarane

(nekadašnje) etničke, a što je

civilizacijski još pogubnije, i etič-

ke strukture.

Malo je ko, poslije svega, mogao

ostati isti. Hiljade satrvenih

domova ostalo je bez domaći-

na; bez potomaka i bez predaka.

U izbjeglištvu se našlo stotine

hiljada, uglavnomnejači, čiji

se znatan dio i danas zbrinjava

po kolektivnim smještajima,

prehranjuje na zajedničkim

kazanima, a sve ostalo im zavisi

od državne i drugih vidova

milostinje.

Počev od odjeće, obuće, sezon-

skog zapošljavanja, preko

cjelovite zdravstvene zaštite, pa

do šansi za više stepene obra-

zovanja ili doškolovavanja, sve

je, baš sve, uz još mnogo čega,

zavisno od drugih. Bez obzira

odlučuju li o tome (ovlašćeni)

pojedinci, grupe, humanitarne

organizacije, državne ustanove

ili institucije, životni bilansi

očeva, majki i njihove đece sa

izbjegličkim statusom (a takvih

je samo iz Hrvatske oko 20.000

u Srbiji) uglavnom su nepro-

mjenljivi.

I u tako čemernoj situaciji,

ponovo su ih dočekali isti miris

tamjana i isti duhovnici, u istim

odorama. Sa tek neštomodeli-

ranimblagoslovima, kletvama

i osvještanjima. Ali, i poslije

detronizacije ovozemaljskih

bogova, „odlaska“ Karadžića,

Mladića, Arkana, Kornjače, Luki-

ća, Žapca, Guzonje i još mnoštva

skaradnih „branilaca“ srpstva i

pravoslavlja, temeljni koncept

klerikalnog nacional-šovinizma

ostao je nedirnut, samo što su,

naravno - silomprilika, morali

biti promijenjeni parametri

dometa i „lokacije“ njegovog

uticaja.

CJENKANJE SA

OJAĐENIMA

Jer u Ljubljani, Zagrebu, Sara-

jevu, Skoplju i Prištini, novopri-

PODGORICA

Univerzitet

CrneGorekrajemsedmice

raspisaće tender zaoprema-

nje sudnicenaPravnomfa-

kultetukoja će, kako jeplani-

rano, biti otvorenakrajem

oktobra.

To je za Pobjedu kazao dekan

Pravnog fakulteta Velimir Ra-

kočević, pojašnjavajući daće se

prijave za opremanje sudnice

primati 20dana. Precizirao je

da će sudnica biti uređena u

skladu sa najvećim standar-

dima, jer će se putem ten-

dera nabaviti najkvalitetni-

ji namještaj, od punog

hrastovog drveta.

- Tako je fakultet ranije

opreman i gledamo da sve

uklopimo. Ovo jenajvažniji dio

u opremanju sudnice, a takav

namještaj je trajan. Traje po 50

do 100 godina. U sudnici će da

senalazestolovi zasudećevije-

će, zaodbranu, za tužioca, kao i

grbCrneGore – istakao je on.

Fakultet je, prema njegovimri-

ječima, takođe, obavio određe-

nepripremneradove, koji pret-

hode opremanju prostorije,

odnosno sredili su instalacije i

slično. Tim potezima je, ističe

Rakočević, okončano već pola

posla, a sudnica će koštati fa-

kultet oko 150.000 eura.

- To su sve naša sredstva… Sve

ide po planu i kao dekan sam

zadovoljan–naveo je on.

Kada se okonča tender za na-

bavku namještaja može se, do-

daje, očekivati da se sudnica

opremizamjesecilidva,aonda

je u planu da se svečano otvori

naDan fakulteta, 26. oktobra.

- Planirano je tada da se otvori.

Vidjećemo kako se bude odvi-

jaotender,hoćelisenekožaliti,

što je onda moguće da se malo

oduži –kazao je on.

Pravni fakultet je još ranijepot-

pisao sporazum o saradnji sa

Vrhovnimsudom,teRakočević

ističe da će oni procijeniti koja

suđenja bi mogla da se odvijaju

u sudnici na Pravnom fakulte-

tu, što bi studenti mogli da pra-

te i uče.

- Imaćemo pravo suđenje, ne

simulirano. Tako ćemo obezbi-

jediti ekspertsko znanje za na-

še studente koji će kada završe

studije biti baš vrhunski kadar

za 21. vijek… Student kada iza-

đe sa našeg fakulteta imaće

znanje da radi najsloženije

pravneposlove,davrhunskira-

di presude, optužnice, da rješa-

va najteže slučajeve…Moći će

da rade kao gotovi stručnjaci, a

nedapočinjuodnule–kazao je

dekanPravnog fakulteta.

U sudnici će se odvijati vježbe

za studente svih godina, a Ra-

kočević je najavio i da će ovu

prostoriju ustupiti, takođe, za

potrebe Fakulteta političkih

nauka i svih srodnih fakulteta.

N.Đ.

Klinički centar Crne Gore

IvanĐukić

novi direktor

Klinikeza

ginekologiju

IvanĐukić

Naučna konferencija sljedeće godine u Cavtatu

Otvorenpozivza

stručne radove

DuškoBjelica

POVODI:

Da li su recidivi radikalizma najuticajnijeg dijela klera SPC (oz

Kadse rasrdep

oglašavajuse (i)

Arkan (desno), podzaštitomAm lohija

Radovića, naCetinju 1992. godine

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore ove sedmice raspisuje tender

Opremajusudnicu

vrijednu 150.000eura

Pravni fakultet

VelimirRakočević