Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 7. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Predstavnici

medija iz zemaljaCentralne i

IstočneEvrope imaju još de-

setakdanadapošalju svoje

autorske radovenaovogo-

dišnjenovinarsko takmiče-

njeSiemensCEEPress

Award2018, saopšteno je iz

kompanijeSimens. Rokza

prijavu ističe 15. avgusta.

- Novinari koji pošalju svoje

radove postaju dio Simenso-

vog takmičenja i stičušansuda

od strane regionalnog struč-

nog žirija budu proglašeni za

autora jednog od tri najbolja

regionalna novinarska rada na

temu „Digitalna budućnost

gradova, industrije i energeti-

ke“ –kaže se u saopštenju.

Takmičenje se održava udeset

zemaljaCentralne i Jugoistoč-

neEvrope (Slovačka, Rumuni-

ja, Mađarska, Bugarska, Ukra-

jina, Hrvatska, Slovenija, Crna

Gora, Srbija i Austrija) i u Izra-

elu. Navodi se da kompanija

Simens kroz takmičenje želi

da podstakne i nagradi medij-

sko izvještavanje o ključnim

temama modernog društva,

dok svim učesnicima pruža

mogućnost razmjene iskusta-

va sa kolegama iz zemaljau re-

gionu.

- U takmičenjumogu učestvo-

vati svi predstavnici medija

koji svoje objavljene radove

dostavedo15.avgusta2018.go

-

dine.Toobuhvatasvetekstual-

nečlanke izštampanihi onlajn

medija, reportaže agencijskih

novinara, kao i televizijske i ra-

dijske priloge objavljene u pe-

riodu između 1. septembra

2017. i 15. avgusta 2018. godine

–navodi se u saopštenju.

Dodajesedadostavljenirado-

vi moraju biti na temu „Digi-

talna budućnost gradova, in-

dustrije i energetike“ u

nacionalnom ili međunarod-

nom kontekstu i sadržati in-

formacije u skladu s odgova-

rajućimformatom.

S. P.

PODGORICA/BAR

Donoše-

njemProstornogplanapo-

sebnenamjene zaobalnopo-

dručjeCrneGore je stvoren

zakonski i planski osnovza

dalji investicioni razvoj pod-

ručjaprivredne zoneBar, a

naročito slobodne zoneLuka

Baruokvirukoje jevećuna-

zadviše godina iskazanzna-

čajan investicioni interes za

izgradnjuprivrednihkapaci-

tetau funkciji lučko-indu-

strijskogkompleksa, saopšte-

no je izkompanijeLukaBar.

- Postojećim korisnicima slo-

bodne zone, a posebno kom-

paniji Luka Bar, u skladu sa

njenimovlašćenjima operato-

ra slobodne zone, stvoreni su

neophodni preduslovi za dalji

razvoj postojećih i izgradnju

novih kapaciteta, kao dugo

očekivanu valorizaciju lokaci-

ja u slobodnoj zoni – kaže se u

saopštenju.

Podsjećasedajenakoninicija-

tive koju je pokrenula Luka

Bar,usaradnjisasvimrelevan-

tnim institucijama, Skupština

donijelaProstorniplanposeb-

nenamjenezaobalnopodruč-

je 27. jula. Uokviru ovog plana

donijeta je i detaljna razrada

lokacija prve faze privredne

zoneBar.

- LukaBar jeupregovorima sa

više investitora zainteresova-

nih za izgradnju kapaciteta za

obavljanje svoje djelatnosti u

slobodnoj zoni Luka Bar, za

koje se prema važećim propi-

sima nijesumogli izdati odgo-

varajući urbanističko-tehnič-

ki uslovi zbog nepostojanja

planskog osnova – kaže se u

saopštenju.

Navodi se da je urbanističkim

rješenjima detaljne razrade

stvoren planski osnov za već

iskazane investicione interese

i to utvrđenimodgovarajućim

urbanističko-tehničkim uslo-

vimazaveć iskazane investici-

one interese, kao što su, izme-

đu ostalog, izgradnja novog

kontejnerskog terminala u

okviru Luke II godišnjeg ka-

pacitetaodmiliontona, termi-

nal za prirodni tečni gas, iz-

gradnja silosa za žitarice

kapaciteta 30.000 tona i re-

konstrukcija postojećeg, iz-

gradnja fabrike prefabrikova-

nihmodula i dr.

S. P.

PODGORICA

- Cijene goriva u

Crnoj Gori ostaće nepromije-

njene u narednih 15 dana, saop-

šteno je iz Ministarstva ekono-

mije. Cijene eurosupera 95 i 98

iznosiće u naredne dvije sedmi-

ce 1,38eura, odnosno1,41 euro, a

eurodizela 1,26 eura. Lož ulje za

veleprodaju će koštati 1,23 eura.

Posljednje promjene cijena go-

riva bile su 24. jula kada je lož

ulje za veleprodaju pojeftinilo

tri centa. Prema odredbama

uredbe o načinu obrazovanja

maksimalnihmaloprodajnihci-

jena naftnih derivata, naredni

obračun će se obaviti 20. avgu-

sta, a eventualno izmijenjene

vrijednosti naftnih derivata va-

žiće od21. avgusta.

S. P.

PODGORICA

- Privredna

komora i izraelska ambasada u

Beogradu pozvali su privredni-

ke da se do 20. avgusta prijave

za učešće na međunarodnom

kursu o agroekološkimpristu-

pima za održivu poljoprivredu,

koji će se održati u izraelskom

gradu Šefajimu. Iz PKCG su

saopštili da kurs, koji će biti

održan od 21. oktobra do 9.

novembra, treba da doprinese

razmjeni iskustava, politika i

praksi Izraela, koji namjerava

da smanji negativne uticaje

intenzivne poljoprivrede na

životnu sredinu.

Kurs organizuje Izraelska

agencija za međunarodnu

saradnju i razvoj (MASHAV) u

saradnji sa Centrom za među-

narodni poljoprivredni razvoj i

saradnju (CINDACO).

S.P.

Novinarsko takmičenje kompanije Simens

Rokzaprijavu ističe 15. avgusta

gih proizvoda na tržištu

ilograma

meda

Ona je poručila da će inspek-

tori i dalje sprovoditi kontrolu

do potpunog eliminisanja ove

pojave na tržištu.

- Rezultati akcije su već vidlji-

vi i na sve većembrojupostav-

ljenih tezgi se sada nalazi do-

maći, pravilno označeni med

proizveden u Crnoj Gori, a

naročito nakon vrcanja meda

sa crnogorskih pčelinjaka u

julu– izjavila jeDaković.

SEZONA

Ona je navela da je u toku turi-

stičke sezone kao i uvijek po-

većana prodaja hrane i da je

Uprava u saradnji sa lokalnim

udruženjima poljoprivrednih

proizvođača i u neposrednoj

saradnji sa samim poljopri-

vrednim proizvođačima izvr-

šila upis u registre proizvođa-

ča hrane na gazdinstvima koji

proizvode sokove, džemove,

čajeve, med, maslinovo ulje,

voće, povrće i druge proizvo-

de, kako bi nesmetano mogli

staviti u prodaju svoje proi-

zvode proizvedene u malim

količinama i na tradicionalni

način.

- To je upravo hrana koju želi-

mo učiniti dostupnom potro-

šačima i turistima, prodajom

na kućnom pragu ili u nepo-

srednoj blizini domaćinstava i

promovisati ove proizvode na

pravi način – kazala je Dako-

vić.

Ona je dodala da je cilj Uprave

i dalje spriječiti ponudu nebe-

zbjedne i sumnjive hrane, za-

štititi zdravljepotrošača i spri-

ječiti prevare i obmane

potrošača.

- To nije nimalo lak posao, ali

smo sigurni da smo u saradnji

sa proizvođačima već unapri-

jedili stanje i poslali jasnu po-

ruku nesavjesnim trgovcima

da će svako ponovno nezako-

nito činjenje biti sankcionisa-

nonajstrožijimkaznama–po-

ručila jeDaković.

Ona je podsjetila da je inicija-

tiva za ovu akciju potekla od

Saveza pčelarskih organizaci-

ja i da je na upravnom odboru

ovog saveza ukazano na poja-

vu prodaje meda sumnjivog

kvalitetana štandovimapored

puta ili pojedinimspecifičnim

lokacijama.

-Naravnodasuonizadovoljni,

jer sa jedne strane na ovaj na-

čin se uklanja nelojalna kon-

kurencija,kojomsestvaramo-

gućnost za prodaju pravih

domaćih proizvoda, sa druge

strane, ne narušava se ugled

pravog crnogorskog meda –

zaključila jeDaković.

S. POPOVIĆ

Neodgovorni

prodavci i

neoprezni

kupci

Prema riječima Daković,

postoje neodgovorni

prodavci koji i pored izre-

čenihmjera, oduzimanja

proizvoda, pokretanja

prekršajnih prijava i

izricanja novčanih kazni,

pokušavaju i dalje povre-

meno staviti proizvode

bez porijekla i oznaka na

neuslovnimmjestima.

- Takođe, imamo još

jedan problem koji se

ogleda u tome da kupci

vrlo često vjeruju da baš

u timpodručjima mogu

kupiti domaći proizvod

i neoprezno se odlučuju

za kupovinu neoznače-

nih proizvoda – upozorila

je Daković.

U Luci Bar zadovoljni donošenjemProstornog plana posebne namjene za obalno područje

Osnovza razvoj

slobodnezone

Lojpur

predsjednik

Odbor direktora Luke Bar

izabrao je Anđelka Lojpura

za predsjednika tog tijela.

- Lojpur je izabran na kon-

stitutivnoj sjednici odbora,

koja je održana u četvrtak

- navodi se u saopštenju

Luke Bar i dodaje da je za

zamjenika predsjednika

odbora direktora izabran

Borislav Lalević.

S. P.

Domaće tržište na nih derivata

Cijenegorivabezpromjene

USD

1.15880

JPY 129.30000

GBP 0.89050

CHF

1.15280

AUD

1.56890

CAD

1.50850

Kursna lista

Kursu Izraelu