Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 7. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Montenegro

erlajnz je tokomjulapreve-

zao98.297putnika, u sve tri

kategorije saobraćaja, sa

šest operativnihaviona, što

je za 12.854putnika ili 15od-

stovišenegou juluprošle

godine, saopšteno je iznaci-

onalnog avio-prevoznika.

- Time je postavljen novi re-

kord u preko dvije decenije

dugomposlovanjukompanije.

Čak i u periodima kada je to-

kom ljetnihmjeseci u saobra-

ćaj bilo uključeno osam avio-

na, nije bio dostignut ovoliki

broj putnika – kaže se u saop-

štenju.

Navodisedasudestinacijeko-

je su imale najveću prosječnu

popunjenost putničke kabine

Beograd i Ljubljana sa 88 od-

sto, zatimKopenhagen 85 od-

sto, Moskva 84 odsto, London

83 odsto.

Dodaje se da je MA za sedam

mjeseci ove godine ukupno

prevezao 348.659 putnika, što

je za 33.559putnika ili 10,7 od-

stovišeuodnosuna istiperiod

lani.

- Taj rezultat je ostvaren u

uslovima velike konkurencije

na tržištu avio-saobraćaja Cr-

ne Gore, gdje osimMA tokom

ljetnjih mjeseci saobraća oko

45 drugih redovnih, čarter i

niskobudžetnih avio-kompa-

nija –navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor avio-kompa-

nije Živko Banjević je istakao

da postignuti rezultati potvr-

đujuda semjerekojepreduzi-

maju Vlada i rukovodstvo

kompanije na finansijskom i

ogranizacionom restrukturi-

ranju kompanije sprovode na

pravi način i u skladu sa po-

stavljenim ciljevima za ovu

godinu, kao i dugoročno.

Tokomovogodišnje ljetnje se-

zoneMAsaobraćaka27desti-

nacijau15država.Planjedase

u tokuovegodineprevezeoko

620.000putnika.

S. P.

PODGORICA

- Inspektori

Uprave zabezbjednost hra-

ne suodpolovine junavan

prometa stavili i ocijenili ne-

bezbjednim418kilograma

meda, 22kilogramameda sa

orašastimplodovima i 65,5

litaramaslinovogulja, saop-

štila jedirektoricaUprave

VesnaDaković. Inspekcija

oveupraveMinistarstvapo-

ljoprivredepokrenula jeu

junuorganizovanuakciju

kontroleprodajemeda ima-

slinovoguljana tržištu, uci-

ljuzaštite zdravljapotroša-

ča i brenda crnogorskog

meda.

Provjera

- Oduzeti proizvodi su ocije-

njeninebezbjednim,jernijesu

ispunjavali propisane zahtje-

ve za stavljanje na tržište. Iz-

među ostalog, prodavci nijesu

posjedovali dokaz o porijeklu,

odnosno proizvođaču ove

hrane, proizvodi nijesu bili

označeni/deklarisani i nijesu

čuvani na propisani način –

kazala jeDakovićPobjedi.

Ona je navela da je prije uni-

štavanja oduzetih proizvoda

izvršena dodatna laboratorij-

ska provjera kvaliteta i prisut-

nosti potencijalnih supstanci

opasnihpo zdravlje ljudi.

- Laboratorijskim ispitivanji-

ma je utvrđeno u preko 50 od-

sto ispitanih uzoraka da ne is-

punjavaju propisane zahtjeve

kvaliteta u skladu sa Pravilni-

kom o minimalnom kvalitetu

meda i drugih pčelinjih proi-

zvoda: aktivnost dijastaze, ko-

ličinašećerasaharoza, slobod-

n e k i s j e l i n e , k o l i č i n a

hidroksimetilfurfurala(HMF)

iznaddozvoljene, a za sve ispi-

tane uzorke meda i maslino-

voguljautvrđenojedaneispu-

njavaju zahtjeve u skladu sa

uredbom o informisanju po-

trošača – rekla jeDaković.

On je dodala da u ispitanim

uzorcimanijeutvrđenoprisu-

stvo supstanci koje mogu uti-

cati na zdravlje potrošača.

Prevara

-Rezultati ispitanihpojedinih

parametara kvaliteta ukazuju

daseradio„falsifikatu“,odno-

sno da ispitani uzorak nije

proizvod pčela, što jasno uka-

zuje da su prodajom ovakvih

proizvodapotrošačiprevareni

i dovedeni uzablududa suku-

pili med, a kupili su gusti, še-

ćerni sirup–poručila jeDako-

vić.

Ona je navela da je odmah na-

kon dobijanja informacija da

se na tržištu Crne Gore vrši

prodaja meda i maslinovog

ulja sumnjivogporijekla i kva-

liteta na tezgama pored sao-

braćajnica, Uprava za be-

zbjednost hrane polovinom

juna preduzela pojačane kon-

trolne aktivnosti. Ona je na-

glasila da kvalitet, održivost i

stabilnost hrane zavise od

uslova čuvanja, higijene ruko-

vanja i nizadrugihfaktorakoji

određeni proizvod u procesu

prometamoguučiniti štetnim

ili nepogodnimza ishranu lju-

di.

- U cilju utvrđivanja bezbjed-

nosti meda, maslinovog ulja i

drugih vrsta hrane, posebno

uzimajući u obzir rizik koji

nosi prodaja hrane na otvore-

nom, bez zaštite od kontami-

nacije i direktno izložene sun-

čevoj svjetlosti, inspektori su

izvršili veći broj kontrola na

lokacijama pored vjerskih

objekata, kao i onihkoje sena-

laze na putnim pravcima ka

Nikšiću,Žabljaku,Njegušima,

Mojkovcu, Kolašinu, Đurđe-

vića Tari, Nacionalnomparku

Durmitorkao i pijacamauTu-

zima, Podgorici, Tivtu, Koto-

ru, Ulcinju i Budvi – navela je

Daković.

PODGORICA

-Regulatorna

agencija za energetiku

(RAE) dala je saglasnost na

ažurirani investicioni plan

Crnogorskogoperatoradis-

tributivnog sistema (CE-

DIS) zaperiododnaredne

do2021. godineudijelukoji

seodnosi na investicijeuku-

pnevrijednosti od76,1mili-

oneura.

Ažurirani investicioni plan,

koji je regulator odobrio, je

dostavljenshodnoodredbama

Zakona o energetici.

- Procjenjuje se da će realiza-

cija odobrenih investicija

omogućiti poboljšanjenapon-

skih prilika u distributivnom

sistemu, povećanje pouzda-

nosti i sigurnosti napajanja

kupaca, smanjenje gubitaka i

priključenje novih korisnika -

navodi se u saopštenju RAE i

dodaje da je CEDIS, tokom

prethodnog investicionog ci-

klusa, dao prioritet mjerama

čijijeefekatsmanjenjegubita-

ka udistributivnomsistemu.

-Nivogubitakajeuperioduod

2008. doprošlegodinesveden

sa 22,97 odstona 14,96odsto, a

za postignute rezultate je naj-

zaslužniji ranije odobreni

projekat ugradnje novih, od-

nosno pametnih brojila čija se

realizacija privodi kraju -

objasnili su izRAE.

Premaažuriranomplanu,CE-

DISzapočinjenovi investicio-

ni ciklus u čijem je fokusu po-

boljšanje stepena kvaliteta

usluga koje pruža kupcima

električne energije. RAE je u

avgustuprošlegodinedonijela

pravila ominimumu kvaliteta

isporuke i snabdijevanja elek-

tričnom energijom, kojom se

bližeodređujuobavezeopera-

tora distributivnog sistema

prema njegovim korisnicima.

Cijene za angažovani mrežni

kapacitetizagubitkenadistri-

butivnom nivou za ovu i na-

rednu godinu su utvrđene od-

lukom RAE iz 2016. godine i

ostajuneizmijenjene.

S. P.

PODGORICA

-CrnaGo-

ra se,međuzemljama re-

giona, našlanadrugom

mjestuposmatrajući

brutodomaći proizvod

(BDP) po stanovniku

prema standardukupov-

nemoći zaprošlugodinu.

Preliminarni rezultati Eu-

rostata pokazuju da Hr-

vatska od zemalja regiona

ima najveći BDP po sta-

novniku prema standardu

kupovne moći koji iznosi

61 odsto prosjeka Evrop-

skeunije. CrnaGora sena-

lazi na drugommjestu na

nivouod46odstoprosjeka

EU, prenosi

Indikator.ba.

Makedonija i Srbija se na-

laze na nivou od 37 odsto

evropskogprosjeka,Bosna

i Hercegovina na nivou od

32odsto,dokjeAlbanijana

nivou od 29 odsto evrop-

skog prosjeka.

Od zemalja članica EU,

najveći BDP po stanovni-

ku prema standardu ku-

povnemoći zabilježen je u

Luksemburgu, čiji je nivo

više od dva i po puta iznad

prosjeka EU i iznosi 253

posto evropskog prosjeka,

dok se Bugarska nalazi na

najnižem nivou sa 49 od-

stoprosjekaEU.

r. e.

PODGORICA-

Broj posjetilaca u

nacionalnimparkovima manji je od

očekivanog, ali je posjeta bolja u

odnosu na prethodne godine, saop-

štio je direktor Nacionalnih parkova

Crne Gore Elvir Klica.

Klica je rekao da je posjeta u posljed-

nja dva mjeseca, zbog vremenskih

uslova, bila malo slabija od očekivanja.

- Kad to pretočimo u brojke, možemo

reći da smo zadovoljni, pošto imamo

rast u odnosu na prošlu godinu od

20 odsto, odnosno 200 hiljada turista

ove godine - kazao je Klica i dodao

da očekuju rekordnu sezonu od 400

hiljada posjetilaca. Lani je nacionalne

parkove posjetilo 330 hiljada turista.

r. e.

Montenegro erlajnz obara rekorde

U juluprevezli 100.000putnika

RAE dala saglasnost na ažurirani investicioni plan CEDIS-a

Zamanjegubitke i

bolji napon76miliona

SporazumsaUpravomza

inspekcijskeposlove

Predstavnici RAE i Uprave za inspekcijske poslove potpisali su

sporazumo saradnji sa ciljemda kroz zajednički rad i razmje-

nu iskustava doprinesu zaštiti korisnika električne energije.

Direktor Uprave Alija Košuta i izvršni direktor RAE Novak

Medenica zajednički su ocijenili da će se saradnja ostvarivati

u dijelu unapređenja zaštite korisnika i suzbijanja obavljanja

djelatnosti bez ispunjavanja zakonompropisanih uslova.

Rezultati pojačane kontrole prodaje pčelinjih i dr

Oduzeto440

falsifikovano

Rezultati su pokazali da ispitani

uzorak nije proizvod pčela i da su

kupci prevareni jer nijesu kupili

med, već gusti šećerni sirup, navela

je direktorica Uprave za bezbjednost

hrane Vesna Daković

Rezultati akcije su

vidljivi i na sve većem

broju tezgi sada je

pravilno označenimed

proizvedenuCrnoj

Gori, a naročitonakon

vrcanja u julu

BDP u regionu po standardu kupovnemoći

CrnaGorana

drugommjestu

Posjeta

nacionalnim

parkovima

veća za petinu