Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Utorak, 7. avgust 2018.

Analitičar Ranko Đonović o nedavnomsastanku Aleksandra Vučića sa Srbima iz Crne Gore

Vođe semijenjaju,

poltronstvoostaje

PODGORICA

Na sastankupred-

sjednikaSrbijeAleksandraVučića

sa crnogorskimSrbimadesilo se

ono što je razumančovjekmogao i

očekivati. Vučić je ispratiocrno-

gorskeSrbeotprilike savjetujući ih

dabududobri, da slušaju, neprave

probleme i ne zaboravekako jeCr-

naGoradržava, koja ima svoje za-

kone i kojeonimorajudapoštuju,

rekao je zaPobjedupolitički anali-

tičarRankoĐonović.

On je, komentarišući nedavni susret

prvog čovjeka Srbije sa predstavnici-

maparlamentarnihstranaka i kultur-

nih ustanova Srba iz Crne Gore, pod-

sjetio da im je sličnu poruku uputio i

šef srpske diplomatije IvicaDačić re-

kavši da Srbija ne želi i da se nećemi-

ješati uunutrašnjapitanjaCrneGore.

-MoždasuguslekojejeVučićdobiona

poklonnajzanimljivijimomenatsatog

sastanka, no nije vjerovatno da će

Aleksandar na njima skoro zaguslati.

Šta je to novo što su crnogorski Srbi

saopštili Aleksandru Vučiću što on od

njihvećniječuo?Ništa.Aštajetonovo

što je njima rekao predsjednik Srbije

što oni već nijesu znali?Ništa. Ono što

je razumančovjekmogaoočekivati od

ovog i ovakvog sastanka, to se i desilo.

Na njemu je ipaknedostajaoRistoRa-

dović, pada i njegovaelaboracijabude

još jedno ništa, što inače od njega slu-

šamo posljednjih 30 godina. Ali nešto

glasnijeposljednjihdana.KaodaRisto

neštopredosjeća – ističeĐonović.

Ministarstvo kulture

osudilo najavu SNS-a

Bogdanović:

CrnaGora

proslavljasamo

časnedatume

PODGORICA

Ministarstvo kulture

osudilo je najavu proslave stogodiš-

njice Podgoričke skupštine. Ministar

Aleksandar Bogdanović saopštio je za

TVCG da bi takva manifestacija pred-

stavljala veličanje datuma nestanka

Crne Gore. Podgorička skupština

označava potiranje svega što je sim-

bolizovalo crnogorsko ime, kulturu i

identitet, saopštio je ministar kulture

Aleksandar Bogdanović. Zato bi,

smatra ministar, proslava tog datuma

dovela do novih društvenih podjela.

- Proslave tog i sličnog tipa nijesu ori-

jentacija zvanične Crne Gore i zasigur-

no predstavljaju nastavak aktivnosti

usmjerenih u cilju obnavljanja podjela

u našemdruštvu, iz tog razloga naja-

vu organizacije i proslave smatramo

neumjesnom, ako ništa drugo, a onda

i zbog svih onih koji su u Crnoj Gori

stradali tokomdiktature koja je poče-

la Podgoričkom skupštinom - saop-

štio je on.

Bogdanović kaže da Crna Gora pamti

i proslavlja časne datume i događaje

iz prošlosti, a Podgorička skupština

nije jedan od njih.

R. P.

Napominje i da je sada upitno da li će

crnogorski Srbi konačno shvatiti da

se vođe srpskog naroda mijenjaju, a

dasuoni injihovopoltronstvonepro-

mjenjivi.

- Da li će shvatiti da Rusi i Srbi

znaju da onaj ko radi protiv

svoje države, radiće i protiv

svake druge? Oni su na beo-

gradskomkanabeupokaza-

li svoje dostojanstvo i pa-

met, tražeći milosno od

Vučića da ih pomiri ili će

kao Srbi nestati sa politič-

ke sceneCrneGore - kaže

Đonović zaPobjedu.

Prema mišljenju Đono-

vića,predstavniciovdaš-

njih prosrpskih strana-

ka su Vučiću svjesno

prećutali određene informacije.

- Zaboraviše reći da gotovo svaki od

njih ima kao i on platu, ako ne i veću.

Zaboraviše reći kakooni uCrnojGo-

ri imaju više srpskih novina, srpsku

maticu, više srpskih radija, srpskih

televizija, pa i toda jenajaktivniji dio

civilnog sektora praktično na njiho-

voj strani. Zaboraviše reći i kako nji-

hova srpska crkva drži svu crnogor-

sku državnu imovinu, koja je do juče

pripadala našoj crkvi. Zaboraviše

kako su najobespravljeniji

uCrnojGori zapravoCr-

nogorci, i to više od jed-

nog vijeka. I sad bi još

da slave stogodišnjicu

izdajničke Podgorič-

ke skupštine, koja

bratski poništi Crnu

Goruisvenjeno.Me-

đutim,Vučićneobe-

ća da će na tu pro-

slavu doći. Ne zato

što ne bi volio, već

zato što bi od toga

imao političku šte-

tu – zaključio je

Đonović.

Đ. Ć.

Demokratska partija socijalista naja-

vila je da će inicirati izmjene Zakona

omanjinskimpravima i slobodama

u dijelu koji se odnosi na inansiranje

rada nacionalnih savjeta.

Iz DPS-a je ovo saopšteno nakon što

je predsjednik Srpskog nacionalnog

savjeta Momčilo Vuksanović, tokom

sastanka sa prvim čovjekom Srbije

AleksandromVučićem, rekao da će

organizovati veliku svečanost povo-

dom 100 godina od održavanja Pod-

goričke skupštine i Dana ujedinjenja

Crne Gore i Srbije.

- Postavlja se pitanje zašto bi Crna

Gora bila jedina država na svijetu

koja inansira političku zajednicu

koja se predstavlja kao nacionalna,

a čije su akcije u kontinuitetu usmje-

rene protiv te iste države – saopštili

su iz DPS-a.

U toj partiji navode i kako od izbora

do izbora sve manje građana glasa

za partije čiji su predstavnici bili na

sastanku kod predsjednika Srbije, te

da je to ključni problem koji pokuša-

vaju da sakriju pod plaštombrige za

srpski narod u Crnoj Gori.

- Srpski narod, niti jedan drugi, u

ovoj državi nije ugrožen i o njima,

kao i o svimostalimgrađanima,

podjednako brine država Crna Gora

– navode u DPS-u.

DPSpredlažedadržavanefinansira

projekteusmjereneprotivCrneGore

Predsjednik Prave Crne Gore na sastanku kod Vučića optužio

DF da je privatizovao nacionalnu instituciju Srba u Crnoj Gori

Milačić traži udio

uSrpskoj kući?

Za prostor u kome

se nalazi Srpska

kuća, Vlada Srbije je

isplatila 3,4miliona

eura nikšićkom

biznismenuMiodragu

Daki Davidoviću.

Sada je taj objekat u

vlasništvu preduzeća

čiji osnivači su 27

srpskih intelektualaca,

od kojih su čak

desetorica funkcioneri

Mandićeve Nove

srpske demokratije

PODGORICA

Predsjednik

PraveCrneGoreMarkoMi-

lačićoptužio je, na sastanku

kodpredsjednikaSrbije

AleksandraVučića, Demo-

kratski front da jeprivatizo-

vaoSrpskukuću, nacionalnu

institucijuSrba, navodeći da

jepotrebnanjenahitna reor-

ganizacija.Milačić jena sa-

stanku i saopštiodaproblem

SrbauCrnoj Gori nije samo

crnogorskavlast, već, kako je

kazao, profesionalni Srbi koji

su ihdo sadapredstavljali.

-Štose tiče institucija, želimda

pohvalimMaticu srpsku zato

što rade sjajan posao, sa zaista

ograničenim sredstvima rade

puno. Srpska televizija, odno-

snoSrpskonacionalnovijeće,u

ograničenim mogućnostima

zaista radi dobro i želimda po-

hvalim gospodina Vuksanovi-

ća. Srpska kuća je druga priča:

ona je privatizovana, ona nije

kuća svih Srba. Srpska kuća,

kaonacionalna institucija,mo-

ra biti nadpartijska, odnosno

mora da bude dom svih Srba, i

onihuPravojCrnojGori,DF-u,

ali i Srba u DPS-u. Ako želimo

da tobudekrovnakućasvihSr-

ba, mora se hitno reorganizo-

vati - rekao je Milačić u svom

govoru na sastanku kod Vuči-

ća.

Prema saznanjima Pobjede, u

Demokratskom frontu su Mi-

lačićev stav da se „reorganizu-

je“ Srpska kuća shvatili kao za-

htjev da i Prava Crna Gora ima

udjela u vlasničkoj strukturi,

budući da se ona sada nalazi

pod direktnom kontrolom

MandićeveNovesrpskedemo-

kratije.

Za prostor u kome se nalazi

Srpska kuća Vlada Srbije je

isplatila 3,4 miliona eura nik-

šićkom biznismenuMiodragu

Daki Davidoviću. Sada je taj

objekatuvlasništvupreduzeća

čiji osnivači su 27 srpskih inte-

lektualaca.

Izvori Pobjede ukazuju na či-

njenicu da je od 27 osnivača

Srpske kuće, njih deset direk-

tno na visokim funkcijama u

Novoj. Emilo Labudović i Sla-

ven Radunović su potpred-

sjednici Nove, Milutin Đuka-

nović predsjednik Izvršnog

odbora, Budimir Aleksić pred-

sjednik Političkog savjeta, a

članovi GO i funkcioneri su

Bećir Vuković, Milorad Kadić,

Pero Radonjić, Nataša Jevrić,

Željko Komnenović i Goran

Kiković. To faktički znači da

visoki funkcioneriNoveraspo-

lažuudjelomodčak 1,26milio-

na eura.

Kada se ukupan iznos za Srp-

sku kuću prenese na osnivački

ulog, dolazi se do zaključka da

jedan osnivač posjeduje ulog u

vrijednosti od 126.000 eura.

-Ništanećemouraditi akoova-

ko nastavimo sa Srpskom ku-

ćom, stvorićemo temelje samo

za jednu partijsku infrastruk-

turu - kazao jeMilačić.

Osim Milačića, nezadovoljni

vlasničkomstrukturomSrpske

kuče ranije su bili i u DNP-u

Milana Kneževića, budući da

se među osnivačima nalazi sa-

mojedančlanDNP-aVladislav

Bojović.

Milačićjenasastankukazaoda

„za sve ovo ovdje što pričamo,

najveći problemsu ljudi“.

- Najveći problemu Crnoj Go-

ri,osimvlasti,zbogčegasuSrbi

u ovakvoj situaciji, jesu profe-

sionalniSrbi.Višeputasamgo-

vorio: nama trebaju novi i nei-

strošeni ljudi. Manje je bitno

da li će Srbi biti u vlasti ili ne,

kaošto jeovdjenekopomenuo,

bitno je kakvi smo i ko pred-

stavlja Srbe danas - rekao je

Milačić.

N. ZEČEVIĆ

Mitropolit crnogorsko-primorski Srpske

pravoslavne crkve Am ilohije Radović

je krajemoktobra prošle godine, tokom

promocije svoje knjige „Sveti Petar Drugi

Cetinjski pustinjak i Lovćenski tajnovidac“,

kazao da se protivi projektu Srpske kuće

Andrije Mandića.

- Čujemda se sad stvara neka Srpska kuća.

Kao da cijela Crna Gora nije srpska kuća,

pa još treba sada stvarati neku nišu, kako

je rekao jedan od crnogorskih čelnika koji

je to predvidio i za Mitropoliju crnogorsku.

Predvidio je nišu za Pravoslavnu crkvu.

Dakle, predviđena je, onda, niša i za Njego-

ša. Doduše, on je na goremmjestu negoli

u niši. Evo ga utamničenog od sedamde-

setih godina do danas u zindanu onog

mauzoleja - kazao je tada Am ilohije.

IAmfilohijebio

nezadovoljan

MarkoMilačić i

AleksandarVučić

Aleksandar

Bogdanović

Ranko

Đonović

Zgradaukojoj se

nalazi Srpskakuća