Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 7. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

-Vojni izasla-

nikCrneGoreuRepublici

Hrvatskoj, pukovnik Ivan

Mašulović, učestvovao jena

obilježavanjuDanapobjedeu

okviruredovnihaktivnosti i

napozivdomaćina, u skladu

sauobičajenimdiplomat-

skimprotokolom. Pukovnik

MašulovićuKninunijebioda

proslavljabiločijepobjede ili

poraze, niti, kakonavode,

stradanjabilokognaroda, ka-

ko se tozlonamjernoželi insi-

nuirati, saopštili suPobjedi iz

Ministarstvaodbrane.

Saopštenje Ministarstva od-

brane uslijedilo je nakon reak-

cijabrojnihsrpskihpartijakoje

su oštro negodovale zbog pri-

sustva crnogorskog vojnog di-

plomateuKninu, prilikomsve-

čanosti povodom godišnjice

vojne akcije ,,Oluja“, koja je u

Hrvatskoj državni praznik i

obilježava se kao vrijeme kada

je kompletna hrvatska teritori-

ja stavljena pod kontrolu vlasti

uZagrebu.

Godinamasevojnaakcija,,Olu-

ja“ svečano obilježava uHrvat-

skoj, dok se u Srbiji pad tako-

zvane Kninske Krajine i

egzodus oko 200 hiljada Srba

smatradanom,,velikogsrpskog

stradanja“.

Crna Gora, kao članica NATO,

u skladu sa državnimprotoko-

lom, odredila je vojnog atašea

Mašulovića da bude državni

predstavnik tokom obilježava-

nja „Dana pobjede i domovin-

ske zahvalnosti“ uHrvatskoj.

- Retorika i smještanje ovog

bezazlenog civilizacijskog či-

naukontekst suludograta90-

ih, ne priliči 20-im godinama

ovog vijeka, novom vremenu

ukojemsu iCrnaGora i Srbija

zemlje kandidati u pregova-

račkom procesu sa EU - kaže

se, između ostalog, u saopšte-

njuMinistarstva odbrane Cr-

neGore.

DF zavanreDnu

sjeDnicuskupštine

Povodom prisustva crnogor-

skog vojnog atašea uHrvatskoj

Ivana Mašulovića na proslavi

„Dana pobjede i domovinske

zahvalnosti“uKninu,reagovali

su predstavnici opozicionih

partija u Crnoj Gori, ali i neki

zvaničnici Srbije.

Demokratski frontpokrenuo je

juče inicijativu za sazivanje

vanredne sjednice Skupštine

Crne Gore za 23. avgust sa jed-

nomtačkomdnevnogreda.Oni

traže da Skupština raspravlja o

Zaključku povodom prisustva

vojno-diplomatskog predstav-

nikaCrneGorenaproslavi obi-

lježavanja akcije ,,Oluja“uKni-

nu.

Iz DF-a traže da Skupština

,,najoštrije osudi odluku Vlade

Crne Gore da ,,učestvuje i po-

držiproslavugodišnjicepogro-

ma i etničkog čišćenja neduž-

nog srpskog naroda, civila,

žena, djece, staraca iz nekadaš-

nje Republike Srpske Krajine“,

da se opozove vojno-diplomat-

ski predstavnik Crne Gore iz

Ambasade u Zagrebu, te da se

Vlada Crne Gore ,,javno izvini

svimžrtvama pogroma“.

Demokratski front u Skupštini

CrneGore ima 18poslanika. Za

zakazivanje vanredne sjednice

neophodno je 27 potpisa, pa je

ova politička grupacija ovu ini-

cijativu dostavila na potpisiva-

nje svim opozicionim poslani-

cima.

Za SNP ćutanje Vlade i Mini-

starstva odbrane u vezi sa pri-

sustvom vojnog atašea Crne

Gore u Hrvatskoj, na proslavi

,,Dana pobjede i domovinske

zahvalnosti“, „potvrđuje da za

taj neodgovorni čin nema

opravdanja“.

Iz Demokratske Crne Gore su

poručili da zločin i žrtve ne

znajuzavjeruinaciju,alinijesu

se konkretno odredili prema

prijedlogu Demokratskog

fronta o sazivanju vanredne

sjednice parlamenta jer posla-

nici te stranke i dalje bojkotuju

radSkupštineCrneGore.

GP Ura je saopštila da je prisu-

stvo vojnog atašea Crne Gore u

Hrvatskojpovodomproslavlja-

nja „Dana pobjede i domovin-

skezahvalnosti“„usvimmogu-

ćimokolnostimaneprimjereno

i nepotrebno“.

Ministar odbrane Srbije Alek-

sandar Vulin rekao je juče da

mu je žao što je na obilježava-

nju godišnjice hrvatske akcije

,,Oluja“ u Kninu vidio oficira

crnogorske vojske i poručio da

Srbija ,,tonijezaslužilaodCrne

Gore“.

ne želimoDabijemo

tuđebitke

IzMinistarstvaodbrane,među-

tim, decidirano odgovaraju da

je crnogorska država pokazala

odnos prema svim stradalnici-

ma kada je tobilonajpotrebnije

idaodbacujupolitičkemanipu-

lacije i zloupotrebe dijela opo-

zicionihpartija uCrnoj Gori.

- Crna Gora je svoj odnos pre-

ma stradalima pokazala kad im

je to bilo najpotrebnije. Danas

je okrenuta sigurnoj evropskoj

budućnosti i odlučno ide u ko-

rak sa razvijenim demokrat-

skim zemljama, oslobođena

balasta prošlosti. Bez obzira na

bilo čija očekivanja, Crna Gora

ne želi nikad više da bije tuđe

bitke, već je okrenuta svom ra-

zvoju i napretku i izgradnji do-

brosusjedskih odnosa sa svim

zemljama u okruženju, što je

najboljiputzajačanjeregional-

ne stabilnosti. Takav odnos Cr-

na Gora ima i prema bliskoj,

prijateljskoj Srbiji, kao i prema

bliskojiprijateljskojHrvatskoj,

uz to i savezničkoj zemlji uNA-

TO-u. Ovo je pozicijaCrneGo-

re u odnosu na taj događaj. Sve

drugo sunajobičnije insinuaci-

je, koje uglavnom dolaze od

onih koji su i tada, kao i danas,

pokušavali da lamentiraju nad

sudbinom poginulih i progna-

nih, i da politički profitiraju na

njihovoj nesreći - kazali su iz

Ministarstva odbrane.

j.đ.

Prisustvo crnogorskog vojnog atašea na proslavi „Dana pobjede i

domovinske zahvalnosti“ uHrvatskoj izazvalo reakcije u Crnoj Gori

MašulovićuKninu

nijeproslavljaobilo

čijepobjede ili poraze

VojniizaslanikCrneGoreIvanMašulovićuKninu