Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 7. avgust 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI-

Novomopremom

koju jeobezbijedilohercegnovsko

preduzećeVodovod i kanalizacija

omogućeno je sistemsko ispitiva-

nje gradske i okolnevodovodne

mreže i detekcija svihprocuriva-

nja - saopšteno jena jučerašnjoj

konferenciji zanovinareu tom

preduzeću.

Direktorica Olivera Doklestić kazala

je da je nova oprema, švajcarske fir-

me „Guterman“, svjetski poznatog

brenda u proizvodnji akustične de-

tekcijekvarovanavodovodnojmreži,

koštala oko 30.000 eura. Postignuta

je nova organizacija unutar tehnič-

kog sektora koja se tiče gubitaka na

mreži i kojom rukovodi inženjerka

GospavaMilović.

- Zbog enormnih gubitaka odlučili

smodaunaprijedimo tehnički sektor

zaduženza njihovudetekciju, gdje je

do sada bilo zaposleno dvoje ljudi.

Nabavljena je i nova oprema čiji je

proizvođačkompanijakojaseusvije-

tu smatra liderom u tzv. inteligen-

tnommenadžmentu vodnih gubita-

k a . S u š t i n a z a d a t k a j e u

permanentnompraćenju stanja kroz

sve poznate oblike procurivanja na

vodovodnoj mreži, od detekcije kvara,

alarmiranjauodređivanjumikrolokaci-

je procurivanja ili obrnuto, do reparira-

nja cjevovoda - objasnila jeDoklestić.

RukovodilactehničkogsektoraGospava

Milović je rekla da se primjenomnovog

sistema detekcije kvarova skraćuje vri-

jeme otkrivanja kvara, prave velike fi-

nansijske i uštedeumaterijalu, anapro-

storu vršeminimalne intervencije.

DušanMihajlović, instruktor ispred fir-

me Dukamam iz Niša, je istakao da se

starim aparatom koji je Vodovod imao

moglo dejstvovati samo u slučajevima

kada građanin ili ekipe preduzeća prija-

vekvar,štoznačidasemogloraditisamo

na kvarovima koji su vidljivi ili pak skri-

veni,avećsunapraviliproblemnavodo-

sistemu.

- Sada ćemomoći pomoćunove opreme

da snimimo oblast grada i jasno vidimo

da li imamogubitaka i gdje-kazaojeMi-

hajlović.

Doklestić je dodala da su ekipe putem

nove metode obišle Bijelu i dio rivijere,

te da će nastaviti da na ovakav način

utvrđuju gubitke na mreži i otklanjaju

ih.

Prema nepreciznim podacima, kako je

kazala, trenutno smanjenje gibitaka se

kreće odpet do osamodsto.

Ž.K.

MOJKOVAC–

Juče jena

gradskomtrguodržan„Dan

pčelara“. Vrata suza svekoji

sebave timposlombila ši-

romotvorena. Trideset pče-

lara, ameđunjima i ljudi iz

Čačka i Prijepolja, došli su

da sedruže i ponude što

imaju. To imbaš nijepomo-

glo.Malo je stiglounjihov

džep.Meda, jednostavno,

nema, a slična je situacija i u

Srbiji.

Pčelari iz Prijepolja i Čačka su

došli uMojkovac i ispričali da

jegodina, zbogvelikihpadavi-

na, uništila pčekare i to u čita-

vom regionu. Isto pričaju i

Mojkovčani.

Iskusna pčelarka Cica Čabar-

kapa kaže da je godina dobro

krenula, a onda su počele da

padajujukiše, i to svaki dan.

-Onaj ko je imaopet-šest kilo-

grama po košnici, dobro je

prošao. Pokrićebaremtroško-

ve - rekla je Čabarkapa koja

već godinama, sa suprugom,

vlada crnogorskim pčelar-

stvom.

IMilijaMadžgalj,predsjednik

udruženja pčelara „Mojko-

vac“, koje je organizovaloma-

nifestaciju saglasan je da je

godina loša.

-Ustartujeizgledaladrugači-

ja i onda su kiše krenule... Pa-

dale su svaki dan. Ništa od

meda tu nije bilo, osim onih

koji su košnice selili na jug, a

njih je malo. Mi smo ranije u

dobrimgodinamakojihodav-

no nema, imali prosjek po

košnici od 50 kilograma me-

da. Sad o tomemožemo samo

da sanjamo - kazao je Mad-

žgalj.

Vladimir Radulović, Sekretar

Savezapčelarskihorganizaci-

ja, koji jeprisustvovaomojko-

vačkom danu meda rekao je

da će Savez učiniti sve što je

moguće da se, čak i uz neke

finasijske olakšice, pomogne

ne samoMojkovčanima, već i

svim pčelarima na sjeveru

CneGore.Onnijepreciziraoo

kakvoj pomoći se radi, ali je

kazaodaćebitivezanazaniže

cijene, najprije invertovanog

sirupa i svega ostalog štonudi

kuća meda u Danilovgradu.

OnjedodaodaćeSavezučini-

ti sve štomože, kakobi sepre-

vazišli nesporazumi dvamoj-

kovačka udruženja pčekara i,

konačno, otvorila, nakon dvi-

je godine prepucavanja dva

udruženja (drugo je Potarje)

kućameda uMojkovcu.

Manifestaciju u Mojkovcu

otvorio je Ranko Mišnić,

predsjednik opštine. On je

pčelarima poželio uspjeh u

radu i pozvao sve poljopri-

vrednikedaorganizujuslične

događaje, te obećao podršku

lokalne uprave.

R.Ć.

Mojkovac:

Na sedmomsajmumeda učestvovalo više od 30 pčelara iz zemlje i Srbije

Lošagodina, ni pet

kilogramapokošnici

NIKŠIĆ–

Na čelu nevladine organiza-

cije „Dani drenjina“ od juče je Marija

Vujović. Ona je na tommjestu zamijeni-

la Slobodana Mirjačića koji je deceniju

obavljao funkciju direktora NVO.

Mirjačić kaže da je zadovoljan onim što

je urađeno dok je bio na čelu organi-

zacije, ali da ga zdravstvena situacija

sprečava da je i dalje vodi.

- Tokomdecenije postojanja smo

uspješno organizovali sajam „Dani

drenjina“ u Nikšiću. Napravili smo isto

toliko sajmova u gradu i obišli deset

mjesnih zajednica na periferiji u kojima

ima drenjina. Prvi sajam smo počeli sa

pet domaćica koje su napravile nekoli-

ko proizvoda od drenjina, da bi prošle

godine na sajmu bilo 35 izlagača sa 15

različitih proizvoda od drenjina, ali se su

se mogli naći i maslinovo ulje, smokve,

vino, med i obavezno proizvodi od

kozjegmlijeka – podsjetio je Mirjačić.

On je ponosan i na saradnju sa organi-

zacijama sličnog tipa iz zemlje i regiona.

- Značajno je pomenuti da je u tom

periodu oko drenjina koje su zarasle u

korov očišćeno oko 10-12.000 stabala,

a zasađeno je i više od 8.000 sadnica,

ne samo u Nikšićkom kraju, već gotovo

u svimmjestima Crne Gore. Kvalitetu je

svakako doprinio i dr Vučina Jaćimović

koji je mnoge loše sorte drenjina naka-

lemio kvalitetnimpelcerima - rekao je

Mirjačić.

S. D.

Nikšić:

Promjena na čelu NVO „Dani drenjina“

VujovićumjestoMirjačića

HERCEGNOVI -

Predsjednik

Skupštine opštine, dr Miloš

Bigović, sazvao je šestu van-

rednu sjednicu za danas, sa

jednom tačkomdnevnog reda

– razmatranje situacije u PZU

Bolnica ,,Meljine“.

Odbornici Skupštine opštine,

kao predstavnici građana u

lokalnomparlamentu, na taj

način žele da doprinesu rješa-

vanju ovog gorućeg pitanja,

navedeno je u zahtjevu o razlo-

zima za sazivanje sjednice.

- Imajući u vidu tešku situaciju

u PZU Opšta bolnica ,,Meljine“,

pogotovo odliv kadra, otežanu

finansijsku situaciju, iskazano

nezadovoljstvo zaposlenih, a u

kontekstu negativnih posljedi-

ca koje bi nefunkcionisanje bol-

nice imalo po naš grad, smatra-

mo neophodnimda Skupština

raspravlja o ovoj temi – nave-

deno je u dokumentu.

Na inicijativu Kluba odbornika

DPS-a, SO je 24. jula, jednogla-

sno podržala stav da se u što

skorijem roku održi vanredna

skupština na kojoj bi se aktu-

elna situacija u bolnici razma-

trala na što kvalitetniji i kon-

struktivniji način, uz prisustvo

predstavnika menadžmenta

bolnice, sindikata, vlasnika bol-

nice i resornogministarstva.

Zaposleni su prošlogmjeseca

dvije sedmice svakodnevno

protestovali u krugu bolnice

kako bi skrenuli pažnaju nad-

ležnih na sitaciju u kojoj se

nalaze. Oni zahtijevaju da se

riješi pravni status bolnice tako

što će se uključiti u sistem jav-

nog zdravstva, te da se ne čeka

epilog sudskog procesa koji

Vlada ima sa Atlas grupom, jer

tada može biti kasno. Od pro-

testa su odustali nakon što je

ministar Kenan Hrapović naja-

vio u petak da će Vlada ovih

dana naći rješenje za bolnicu.

Ž. K.

Herceg Novi

Parlament

danaso

,,Meljinama“

BIJELOPOLJE -

Direktor

turističke organizacije Bijelo

Polje objavio je javni poziv

za davanje u zakup plani-

narskog doma ,,Cmiljače“ na

Bjelasici putemdostavljanja

zatvorenih ponuda - saop-

šteno je na sajtu Turističke

organizacije.

Dom se daje u zakup na tri

godine, a minimalna počet-

na cijena iznosi 2.000 eura

godišnje. Ugovor će biti

zaključen u skladu sa namje-

nom i dužinom zakupa, sa

mogućnošću produženja po

isteku roka.

Rok za podnošenje ponuda

je od 7. do 22. avgusta.

Otvaranje ponuda će se

održati 27. avgusta u zgradi

opštine u 11 časova.

T. Č.

BIJELOPOLJE

Zakup ,,Cmiljače“

najmanje2.000eura

HercegNovi:

Nova oprema za detekciju gubitaka na vodovodnoj mreži

Mogućeotkrivanje i skrivenihkvarova

PROVJERILIBIJELUI

DIORIVIJERE:

Radnici

Vodovodanazadatku

KIšaIsPRaznILasaća:

JučeuMojkovcu