Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 7. avgust 2018.

CEDIS

Radovi u

11 opština

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 8 do 14:30

sati Gnjili Potok.

BAR:

od 10 do 11 sati Dubrava

(dio iznadmagistrale), od 5 do

7 sati: Kovači i tunel Sozina.

BERANE:

od 8 do 14:30 sati

Zagorje, Buče 2, Petnjik, Dapsići

(nova brojila).

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15

sati Tomaševo, Muslići, Gliba-

vac, Pape, Grančarevo, Ujnice,

Obod, Zaljevo, Potrk, Obod,

Lijeska, Sokolac i Barice.

BUDVA:

od 8:30 do 12:30

sati dio naselja Krš Midžora

(Manastir Gradište, Benzinska

pumpa).

KOLAŠIN:

od 9 do 15 sati

Ocka Gora, Skrbuša, Matesevo,

Vranestica, Vukićevića lug,

Drndari, Jabuka i Puco Đekic,

Crkvine (nova brojila).

MOJKOVAC:

od 9 do 15 sati

Krašića strana, od 9 do 10 sati

Javorije.

NIKŠIĆ:

od 17 do 18 sati: Nje-

goševa, Manastirska, Zgrada

EPCG, Ivana Milutinovića, dio

Ulice Vuka Karadžića, Novice

Cerovića i Pete proleterske, od

13 do 14 sati: Dio Rubeža i dio

Žirovnice, 14:10 do 15:15 sati Dio

Vidrovana i dio Rastovca, 8 do

12 sati Trebješka, Naselje pod

Trebjesom, Školska i Rudarska,

10 do 12 sati: Vraćenovići, 12:30

do 15 sati Podvrš.

PETNJICA:

od 8 do 14:30 sati

Tucanje, Vrševo, Orahovo,

Lješnica.

PLUŽINE:

od 9 do 13:30 sati:

Smriječno.

ROŽAJE:

od 12 do 14 sati: Kača-

ri, od 9 do 12 sati Razdolje.

T. Č.

Nikšić:

Učinak kampanje „Rock and reciycle“

Pivopije sakupileoko

6.000plastičnihčaša

NIKŠIĆ

Tokom trodnevnog festivala ,,Bedem fest“ prikuplje-

no je oko 6.000 plastičnih čaša. Riječ je o ekološkoj akciji

„Rock&recycle“koju jePivara ,,Trebjesa“prvi put realizovalaza

vrijeme tog popularnogmuzičkog događaja.

Posjetioci ovog festivalamogli su da sakupljaju iskorišćene pla-

stičnečaše i odlažuihnazatopredviđenomjesto, azaprikuplje-

nih20komada nagrađivani sumajicom.

Iz nikšićke pivare saopštavaju da će, u saradnji sa Ekološkim

pokretomOzon,kampanjaovegodine,šestiput,bitiorganizova-

na i na predstojećemLejk festu, uz brojne aktivnosti u kampu i

na festivalskomprostoru.

Ra. P.

Kolašin:

Nesvakidašnje nadmetanje u okviru etno-kampa

„Oj –ha“ i igranje „pocrnogorski“

KOLAŠIN

Javni čas četvr-

tog etno-kampaodržan je

preksinoćna centralnom

gradskomtrgu. Naziv jebio i

tradicionalan i inspirativan

– „Oj –hauKolašinu“ i pri-

vukao jepažnju i turista.

Kako je kazao Davor Sedlare-

vić,pokretačijedanodorgani-

zatora etno- kampa, javni čas

je bio prilika da se javnosti i

gledaocima približi sve što se

radi tokomtemanifestacije.

- Tradicija je neiscrpna inspi-

racija, nekada za njom treba

tragati, anekada je tolikoblizu

nas. Svi umijemo i znamo da

uzviknemo „Oj –ha“, a time

zapravo spajamo i razumije-

mo vrijeme. U okviru javnog

časa, između ostalog smo or-

ganizovali i svojevrsno nad-

metanjeuuzvikivanju„Oj-ha“

i igranju„pocrnogorski“.Ovaj

originalni je dobio i posebno

pravo da koristi Logo godine

evropskog kulturnog nasljeđa

- objasnio je Sedlarević.

Etno-kamp se održava četvrti

putiprvijeovakvevrstekojise

održava u Crnoj Gori, okupio

jepredavače izŠtipa,Kraljeva,

Novog Sada, Beograda, Banja-

luke, Kikinde, Kotora i Kolaši-

na. Radionice na kampu su

besplatne, otvorene za javnost

i korisne i za profesionalce.

Supervizor ovogodišnjeg

kampa je Zlata Marjanović, a

mentorMartina Karin koja će

voditi i radionicu labanotaci-

ju. Vladimir Janevski će orga-

nizovati radionicu makedon-

sk i h i gara , dok će i gre

Dunavske klisure obraditi

Igor Popov. Davor Sedlarević

ćesebavitiigramakolašinskog

kraja, a Predrag Šušić i Hristi-

jan Nikolovski igrama Boke

Kotorske.

OrganizatorikampasuCentar

za kulturu, KUD ,,Mijat Maš-

ković“ i CirtipKolašin, a etno-

kamp je podržalo i Ministar-

stvo kulture.

Dr. P.

TRADICIJAJENEISCRPNAINSPIRACIJA:

Sa javnogčasa

Herceg Novi:

Sezona u punom jeku, u gradu boravi oko 39.000 turista

Kilometarskekolonena

graničnimprelazima

Vlasnici ugostiteljskih

objekata i trgovina

ističuda je zarada

ovoga ljeta dosta

manja nego lani, te da

supazari čak do 30

odstoniži. Nadaju se

da će prilično loš jul,

kada je riječ o pro-

metu, nadomjestiti

tokomovogmjeseca

HERCEGNOVI

Turistička

sezona na hercegnov-

skoj rivijeri u samom je

zenitu. Ugradu boravi

oko 39.000 registrovanih

turista, što je za osam

odsto više nego lani u isto

vrijeme.

Od ukupnog broja prijav-

ljenih gostiju, u privatnom

smještaju je 31.837, a u hote-

lima 6.718 gostiju.

KOLONE

U gradskoj Turističkoj orga-

nizaciji su zadovoljni sezo-

nom, jer kako kažu, počela

je dosta ranije, a zvaničnu

statistiku o broju prijavljenih

turista prate i inansijski

pokazatelji, barem kada je

riječ o naplati boravišne

takse.

Gužve su u saobraćaju, sva-

kodnevne su kolone auto-

mobila na magistrali, kao

i svimgradskimulicama.

Svako slobodnomjesto pre-

tvoreno je u parking, a plaže

su sve punije.

S druge strane, vlasnici ugo-

stiteljskih objekata i trgovina

ističu da je zarada ovoga ljeta

dosta manja nego lani, te da

su pazari čak do 30 odsto niži.

Nadaju se da će prilično loš

jul, kada je riječ o prometu,

nadomjestiti tokomovog

mjeseca. Sezonom su

zadovoljni u grad-

skoj luci na Škve-

ru, poseb-

no realizacijomdva „Jaht

vika“, koja su održana krajem

jula i prvog avgustovskog

vikenda. Prema riječima direk-

tora Agencije za gazdovanje

gradskom lukomBoža Ukro-

pine, u nedjelju je uplovilo oko

40 plovila koji su doveli više

od 450 nautičara iz Amerike,

Afrike, Australije, Evrope.

PRELAZI

Tokom vikenda, posebno u

nedjelju, kilometarske kolone

bile su na svim kopnenimgra-

ničnimprelazima na teritoriji

Herceg Novog. I dalje su veće

gužve na ulazu u Crnu Goru

nego na izlazu, a kako saop-

štavaju iz Granične policije,

tokomproteklog vikenda na

graničnimprelazima Debeli

brijeg i Kobila (sa Republkom

Hrvatskom), na Sitnici (gra-

nica sa BiH) i pomorskom

graničnomprelazu u Zelenici

registrovano je 119. 855 putni-

ka, 31.492 vozila i 50 plovila.

Kako nezvanično saznajemo,

duža zadržavanja su na hrvat-

skoj strani, a čekanja na crno-

gorskoj granici su u prosjeku

15 minuta, a u špicevima i do

40minuta.

Od 1. do 5. avgusta granične

prelaze u hercegnovskoj opšti-

ni prešlo je 180.850 putnika,

47.582 vozila i 77 plovila.

Ž. K.

Gužve su u saobraćaju, svakodnevne

su kolone automobila namagistrali,

kao i svimgradskimulicama,

svako slobodnomjesto pretvoreno

je u parking, a plaže su sve punije

UTOZADOVOLJNISEZONOM:

PlažanaToploj

ČEKANJEJENEIZBJEŽNO:

Granica saHrvatskom

NAJVEĆE

GUŽVE

VIKENDOM:

Kolona

naSitnici