Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 7. avgust 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

-Odavno sena gradskimulicamanijemoglovi-

djeti višekonjakao što je to slučaj proteklihnekolikoda-

na. Najmlađima zanimljivo jer, nažalost,mnogi su ihpr-

vi put vidjeli.

Šetkajuživotinjeodulazadoulaza, neđenađukoruodlube-

nice, krompira ili hljeba, neđe smoki, a kišno vrijeme, pa im

paše ne fali koliko god se komunalci trudili da sređuju zele-

ne površine.

Sedmicamavećpoportalima i društvenimmrežamaosviću

naslovi:„KonjiucentruNikšića“,„Konjinaulici“...nasport-

skom terenu, ispredmanastira... Ni fakultet, policiju nijesu

zaobišli.

I ranijesampokušavaoistražiti, ali teško jeutvrditiučijoj su

nadležnosti razuzdani konji. Taman kao i pas koji je, prije

dvije godine, otrovan lipsao u ulazu jedne zgrade, pa nije

uklonjendok se počeo raspadati. Sve zbog nenadležnosti.

Kao po običaju, oglasila su se i društva za zaštitu životinja.

Začudo, ali ovog puta nijesu imali tu epohalnu rečenicu „ko

ne voli životinje, ne voli ni ljude“. Međutim, svakako su se

zabrinuli za bezbjednost životinja. Kažu, može konj da na-

strada ako ga neko vozilom udari, a ne kažu da može biti

obrnuto, sve i da konj ne ide brzo. Mene je iskustvo naučilo

da vozačmože i od zeca da strekne, i nastrada.

I priča tek dobija na značaju ako se zna da je utvrđeno ko je

vlasnik konja. Rekoše, zna se već mjesec (neću otkrivati

identitet da ne bih oskrnavio istragu). Pročitah i da su ga

zvali veterinarski inspektori, ali da je on kazao da nije uCr-

nojGori,pakadjestigaonijestigaodaihpohvata,adjecamu

na selu u Pivi, pa ponovomu telefon isključen nekoliko da-

na...Moždami je i promakao neki važan detalj. Pitamse sa-

mo što će biti kad se vlasnik pojavi, pa mu se saopšti da će

biti kažnjen (a sumnjam da će) da li će reći da to, u stvari,

nijesunjegovi konji.

Pitamse kako će onda konji da reaguju.

Akonjunemožeobjasniti da roditelj dijeteu školunemože

poslati,jerstrahujezanjegovživotodpasalutalicavećgodi-

nama, pa sad još i konja.

I na kraju, da ne budempogrešno shvaćen – voli i potpisnik

ovih redova životinje. Konje pogotovo. I njegovi imaju ko-

nja, ali je zauzdan.

RatkoPEROŠEVIĆ

BAR

- SnabdijevanjeBara

vodomje i u jeku turističke

sezoneuredno i zadovolja-

vajuće - ocjenjuju izVodovo-

da i kanalizacije.

Direktor tog privrednog druš-

tva Zoran Pajović ističe da se

uprkos otežanim uslovima i

povećanoj potrošnji ulažu ve-

liki napori da svi korisnici

imaju kvalitetno i konstantno

snabdijevanje“.

KVAROVI

Dodatni problem, kaže on,

predstavljaju kvarovi koji na-

staju usljed dotrajalosti vodo-

vodnemreže upojedinimdje-

lovima grada, a koje stručne

ekipe Vodovod i kanalizacija

otklanjaju u najkraćimmogu-

ćimrokovima.

- Pored toga, česti kvarovi na

elektromreži uzrokuju preki-

de u napajanju električnom

energijom, što dovodi do pre-

stanka rada pumpnih postro-

jenja u Orahovom polju. Na-

kon normalizacije napajanja

električnom energijom po-

trebno je tri dočetiri časadase

uspostavi i normalno snabdi-

jevanje - objašnjavaPajović.

On najavljuje da će se višego-

dišnji problem snabdijevanja

na visočijim kotama (poput

ŠušanjaiHajNehaja)bitirije-

šenveomabrzokrozzamjenu

dotrajalih pumpnih postroje-

njanovimmodernimuređaji-

ma. Ugradnja novih pumpi

počeće ovih dana, nakon

okončanja tenderskog po-

stupka.

Novepumpebiće instalirane i

na izvorištima Kajnak i Ilino.

Na području naselja Sustaš i

Zaljevo imamo višegodišnje

probleme u vodosnabdijeva-

njuusljedsmanjenjaizdašno-

sti vodoizvorišta, što će usko-

ro dovesti do restrikcija u

vodosnabdijevanjupotrošača

uovimnaseljima.

BAZENI

Problem snabdijevanja nase-

lja Zaljevo, Polje, Mala Voluji-

ca, Tomba, Rap i Gornje Polje

riješiće nova infrastruktura i

izgradnja bazena kapaciteta

500 kubika koji će biti priklju-

čenna regionalni vodovod.

-Osimbazenabićeizgrađenicje-

vovod koji će spojiti bazen i po-

stojeću vodovodnu mrežu u tim

naseljima, čime će tehnički biti

zaokruženapotrebnainfrastruk-

tura za trajno rješenje problema

vodosnabdijevanja. Izgradnja

togsistemajepočelaiočekujemo

daćeradovi biti sprovedeni udo-

govorenomroku, čime će sebrzo

uvesti uredno snabdijevanje po-

trošača u ovim naseljima - ističe

Pajović.

V.K.V.

NIKŠIĆ

–Svi prvaci unikšić-

koj opštini i ove godinedobi-

ćenapoklonudžbenikeod

lokalneuprave. Izopštine su

saopštili da, premabroju

upisanihučenika, treba

obezbijediti 750kompleta

knjiga, teda će za to izdvojiti

oko35.000eura.

- Služba predsjednika Nikšića

podsjećadanaovajnačinhoće

da požele srećan početak ško-

lovanja svimprvacima i u veli-

koj mjeri olakšaju njihovim

roditeljima – saopšteno je iz

lokalne uprave.

Udžbenici će, kako su dodali,

na vrijeme biti distribuirani

školama i djeci će biti uručeni

3. septembra.

-Ovaodlukasmatrase investi-

ranjemubudućnost grada i uz

stipendije, nagrade najboljim

studentima, ulaganje u obra-

zovnu infrastrukturu. Dokaz

jeda seuNikšiću i tekakovodi

računa o učeničkoj i student-

skoj populaciji - saopštavaju iz

lokalne uprave.

Ra. P.

KOLAŠIN

- Zbogpopravke

glavnoggradskog cjevovo-

da, danas ćeod8do 17 sati

vezvodebiti svi potrošači

sa gradskogvodovoda,

osimonihkoji se snabdije-

vaju sa starogvodovoda, a

to sudioSmajlagićaPolja i

Dulovine.

UsaopštenjuJPVodovod i ka-

nalizacija ističe se da je neo-

phodno otklanjanje kvarova

na gravnom transportnom

cjevovodugradskogvodovoda

uUlici BoškaRašovića.

U slučaju lošeg vremena ra-

dovi će biti odloženi za nared-

ni dan.

Dr. P.

Bićedovoljnovodeu

Šušanju i Haj Nehaju

Bar:

Menadžment Vodovoda najavio nove projekte

ZoranPajović

Nikšić:

Opština će prvacima kupiti udžbenike

Za750kompleta

knjiga35.000eura

Kolašin:

Radovi na glavnomcjevovodu

Gradbezvode

od8do 17 sati

Bilješka

Ko jekonj?

Višegodišnji problemsnabdijevanja na visočijimkotama biće riješen veoma

brzo kroz zamjenu dotrajalih pumpnih postrojenja novimmodernimuređajima

USKORO

ZAMJENA

STARIHPUMPI:

Haj Nehaj

BRIGAONAJMLAĐIMA:

Zgradaopštine