Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ministar-

stvoprosvjete razmotriće

mogućnost dauvedeveća

ograničenja zakorišćenje

mobilnih telefonauosnov-

nimškolamakojabi važila

zađake.

To je Pobjedi rečeno iz ovog

Vladinog resora povodom to-

ga što je francuski parlament

nedavno usvojio zakon kojim

od septembra zabranjuje

osnovcima da tokom boravka

u školi nose i koriste mobilne

telefone. Tamošnji ministar

obrazovanja ocijenio je, pre-

nose mediji, da je ovakva za-

brana nužna kako bi se đaci

mogli bolje koncentrisati na

nastavu. Telefoni predstavlja-

ju tehnološki napredak, ali,

kažeon, nesmijubitimonopol

u našim životima. Objasnio je

da se đaci ne mogu snalaziti u

tehnološkom svijetu ako ne

znajudačitaju, pišu, računaju,

poštujudruge i radeutimu, ao

francuskoj inicijativi, u smislu

mogućnosti primjene, sudeći

premapisanjusvjetskihmedi-

ja, počelo se ozbiljno rasprav-

ljati i u Velikoj Britaniji i Ir-

skoj.

Sagledavajući ovu novinu, iz

crnogorskog Ministarstva

prosvjete rekli sukratkozana-

še novine da će dodatno raz-

motritimogućnost većihogra-

ničenja upotrebe mobilnih

telefona.

- Podrazumijeva se da se mo-

bilni telefoni ne bi smjeli kori-

stiti na časovima. Za, pak, šire

ili potpuno ograničenje i is-

ključivanjeupotrebemobilnih

u školama potrebno je napra-

viti dodatne analize, zbog čega

za sada to i nije uradio najveći

broj zemalja–rekli suizresora

Damira Šehovića.

RODITELJI

Osimnadležnih, prema riječi-

ma psihološkinje Adriane Pe-

jaković, u donešenje ove novi-

ne, s druge strane, trebalo bi

svakako uključiti i roditelje,

kako bi se sačinila što bolja od-

lukazadobrobit djece. Kadabi

se slična ideja, kao što je ona u

Francuskoj, primijenila i kod

nas, djecabi, smatraPejaković,

mogla sa roditeljima da se do-

govore na koji način mogu da

komuniciraju kada je potreb-

no.

-Danaspostoje i uređaji uvidu

ručnogsatakojidijetemožeda

koristi, koji imaju ugrađen

GPS za praćenje kretanja, du-

gme za pozivanje roditelja i

dugmezaopasnost,akojedije-

te u opasnosti damože odmah

pozvati roditelje. Lokacija se

vidi preko GPS-a koji zapravo

pokrivajusvepotrebedjetetau

školi –navela je ona.

Možda nijesmo, kaže ona, do-

voljno svjesni da se zbog kori-

šćenja tehnologije, odnosno

telefona koddjece javljaju loše

pojave: sporije, siromašnijera-

zvijaju maštu, komunikacija

im je osiromašena, uče se da

budu pasivni konzumenti,

umjesto aktivni i radoznali

mališani.

- Sada već imamo i naučna

istraživanja koja govore o pro-

mjenamaumoždanoj struktu-

ridjeceimladihkojasuizazva-

na korištenjem tehnologije

– rekla je ona.

Poručila je, takođe, dabi treba-

lodapostoji utvrđenastarosna

granica od koje semože uvesti

korišćenje tehnologije, jer

smatra damališani prije, mož-

da, 12. godine nijesu spremni

da koristemobilne telefone.

- Kada ostavite dijete samo uz

modernu tehnologiju to je kao

da ste ga ostavili samog na uli-

ci. Nikada ne znate kakva opa-

snostvrebasadruštvenihmre-

ža, sadržaja interneta itd.

Nasilje i buling preko društve-

nihmreža, pravljenje fotogra-

fija i njihovo iskorištavanje

mogu biti predmet velike pat-

nje za neku djecu, pa samim

tim i nadležni moraju sve ovo

uzeti uobzir –navela je ona.

Važno je, dodaje ona, da djete-

tu, na način koji je prilagođen

njegovom uzrastu, objasnimo

šta su opasnosti, šta su pred-

nosti, a šta mane tehnologije

uopšte da bi kao odrasla osoba

dijete već steklo vještinu

upravljanja tehnologijom do-

bro i bezbjedno.

-Natajnačinnećemoimatipo-

sla sa osobom koja po čitave

dane provodi u sobi sa kom-

pjuterom, koja sebe dovodi u

opasnost na internetu i koja

imatipičnemanestalnihinter-

net korisnika: nerazvijene so-

cijalne vještine, nedostatak

pažnje, slaba tolerancija na

stres, nemogućnost odlaganja

instant zadovoljstva – priča

ona.

UZORI

U ovoj priči, ističe naša sago-

vornica, treba istaći kako

osnovci, zapravo, samo prate

trendove koje odrasli postav-

ljaju, a koji ne ispuštaju telefo-

ne iz ruku i tako šalju loše po-

ruke djeci da se orjentišu na

uređaje, ne na ljude, da površ-

nokomuniciraju,daseučeras-

pršenoj i plitkoj pažnji, da ne

čitaju.

- Koliko ljudi vidite na ulici sa

telefonom, a koliko sa knjigom

u ruci? Zaštita, kontrola, po-

svećivanje pažnje djeci, jasna

pravila koja se tiču i korištenja

mobilnih telefona će doprini-

jeti pravilnom razvoju djece –

navela jePejaković.

Roditelji, poručuje ona, svojim

primjerommogupokazati djeci

koliko je tehnologija važna, ka-

ko sekoristi, nakoji način je tre-

babezbjednoupotrebljavati.

- Edukacija i kontinuiran rad

sa djecom i roditeljima na

ovom polju je neophodna. Ne

možemo prosto zabraniti ko-

rištenje mobilnih telefona u

školi, a da nijesmo ustanovili

pravila, oblike saradnje sa ro-

diteljima, njihovo mišljenje i

pristanakda bi svi učesnici išli

ka jednom cilju. Poenta je da

zaštitimodjecu, da i sebe i njih

edukujemo, da ih naučimo da

upravljaju tehnologijom i so-

bom, da bi bili zdravi i zado-

voljni odrasli ljudi – zaključila

je naša sagovornica.

N. ĐURĐEVAC

Ministarstvo prosvjete o odluci parlamenta u Francuskoj da se zabrani korišćenjemobilnih telefona u školama

IgorPEROVIĆ:

Protivnik samda djeca

koriste smartfone u školi jer

su oni u njihovim rukama

ponajmanje sredstvo komu-

nikacije, a ponajviše dekon-

centracije i ometanja nasta-

ve. Mislimda je đačko doba,

kako kaže izreka, najljepše

zbog druženja kojem škola

doprinosi, a zurenje u ekran

smartfona - smeta. Nažalost,

zabrinjavaju i primjeri svo-

jevrsnog vršnjačkog nasilja

gdje se fotogra ije snimljene

telefonom koriste za zagor-

čavanje života djece, što

samo govori u prilog zabrani

njihovog korišćenja.

MirjanaRADOVIĆ:

Nijesam sigurna da je pot-

puna zabrana korišćenja

mobilnih telefona u osnov-

nim školama dobra ideja.

Svima nam je jasno da

pametni telefoni imaju više

funkcija od one osnovne –

da se ostvari komunikacija.

Potrebno je kontrolisati

njihovu upotrebu, odnosno

spriječiti zloupotrebu. U

tom smislu, škole bi mogle

ograničiti njihovu upotre-

bu u skladu sa potrebama

nastavnog procesa. I narav-

no, i u kući i u školi raditi sa

djecom i ponavljati koliko

je loše dopisivanje na časo-

vima, tajno snimanje i ismi-

javanje drugarica, drugova

i nastavnika… Vjerujemda

je smislenije pokušati da se

već u osnovnoj školi stvori

atmosfera odgovornog kori-

šćenja telefona, prije nego

apsolutne zabrane.

JelenaMARKOVIĆ:

Kao bivši prosvjetni radnik

i majka, smatramda bi uki-

danje telefona u školama,

osnovnim ali i srednjim, bilo

pametna odluka. Djeca su

dekoncentrisana na časovi-

ma, jer samo vrebaju trenu-

tak kada će provjeriti društve-

ne mreže, snimiti profesora

ili jedni druge, pa napraviti

zabavan ,,stori“, a onda odu

na odmor i grupisani gledaju

u telefone, umjesto da jure

po dvorištu ili razgovaraju.

Za sve što im je neophodno

imaju školski telefon, zaista

im je mobilni nepotreban.

Premalo je i odraslih ljudi koji

koristi tehnologiju pametno,

većina su žrtve. Moramo naći

način da bar djeci pomogne-

mo da se otrgnu ovoj strašnoj

zavisnosti, a ovo bi bio zaista

veliki korak u tompravcu.

IvanaKANDIĆ:

U potpunosti podržavam

predmetnu zabranu iz razlo-

ga što smatramda mobilni

telefoni ne treba da budu u

upotrebi u toku nastave. Kao

jedan od glavnih razloga bih

navela značaj koncentracije

u toku nastave, djeca u tom

uzrastu su veoma aktivna

i lako im stvari kao što je

telefon i sve opcije koje

danas telefoni nude skreću

pažnju, naročito u odnosu na

nastavu. Naravno, upotreba

moderne tehnologije naroči-

to telefona ima brojne pred-

nosti, ali ono što se zanema-

ruje je da način izbjegavanja

njihovog negativnog uticaja

leži u umjerenosti. Očekivati

umjerenost kod uzrasta ispod

okvirno 15 godina je nerealno.

Francuska

idejakod

nasna

čekanju

ANKETA

Možda nijesmo dovoljno svjesni

da se zbog korišćenja tehnologije,

odnosno telefona kod djece javljaju

loše pojave: sporije, siromašnije

razvijajumaštu, komunikacija im

je osiromašena, uče se da budu

pasivni konzumenti, umjesto

aktivni i radoznali mališani, kaže

psihološkinja Adriana Pejaković

Ministarstvo

prosvjete

ILUSTRACIJA