Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

-Ovogodišnji

prajd, koji jeplaniranzakraj

ljeta, bićemasovniji odpret-

hodnih, saopštio jepred-

sjednikUpravnogodbora

LGBTIQasocijacijeKvir

MontenegroDanijelKale-

zić.

ODBOR

Organizacioni odbor šestog

Montenegro prajda, naveo je

on, broji 49 LGBTIQ osoba,

članova porodice i prijatelja, a

prošle sedmice su održali prvi

sastanak gdje su diskutovali o

temi i programu koji će uprili-

čiti.

-Datumodržavanja prajda još

nije utvrđen i vjerujemo da će

tokomsljedeće sedmiceOrga-

nizacioni odbor to pitanje dis-

kutovati i vjerovatno donijeti

odluku. Ono što sigurno zna-

mo jeste da je prajd generalno

planiranzakraj ljeta, desiće se

šesti put uPodgorici i da ćemo

ponovo zajedno šetati za slo-

bodu svih LGBT osoba u Cr-

noj Gori - kazao je on, prenosi

PRcentar.

Na pitanje očekuju li podršku

ključnih predstavnika Vlade

našestomMontenegroprajdu,

s obzirom da je prošle godine

izostala, Kalezić je rekao da je

podrška izostalazatošto ihOr-

ganizacioni odbor nije pozvao

da prisustvuju događaju. I ove

godine će, dodaje on, „vjero-

vatno ostaviti svakome na sa-

vjest da odluči o tome na koji

način će obavljati posao“.

-Smatramodasvičlanoviičla-

nice Vlade treba da obavljaju

svoj posao na način kojim će

aktivnodoprinositi rješavanju

položaja svih društvenih gru-

pa, uključujući LGBTIQ oso-

be, da doći na prajd nije sra-

mota i da se ne dolazi samo po

pozivu ili po izvršenom priti-

sku - istakao jeKalezić.

RASKORAK

Ako ponovo niko od članova i

članicaVladenedođenaprajd,

toće,dodajeon,rećidostaoto-

me koliko je iskreno ukupno

zalaganje za poštovanje ljud-

skihprava uCrnoj Gori.

Upitan koliko je Crna Gora u

prethodnom periodu napre-

dovala kad je u pitanju pošto-

vanje prava LGBTIQ osoba,

Kalezić je ocijenio da je Crna

Gorausmislupoštovanja ljud-

skih prava LGBTIQ osoba u

proteklom periodu napredo-

vala na zakonodavnomnivou,

„na nivou postupanja institu-

cija i nadležnih organa koji su

zaduženi na procesuiranje

slučajeva nasilja i zaštite od

diskriminacije“.

- Ono u čemu, kao društvo, i

dalje kaskamo i na čemu svi

zajedno kao građani treba da

aktivno poradimo to je na

društvenom prihvatanju

LGBT osoba. To je suštinski

najvažnija stvar koja će nam

omogućiti da svi koji jesmo

lezbejke, gejevi, biseksualne,

trans, inter ili kvirosobeuovoj

zemljipočnemodaživimoslo-

bodno - rekao je on.

N.R.

Ako ponovo niko od članova i članica

Vlade ne dođe na prajd, to će reći

dosta o tome koliko je iskreno ukupno

zalaganje za poštovanje ljudskih

prava u Crnoj Gori, rekao je Kalezić

Predsjednik Upravnog

odbora Kvir Montenegra

o ovogodišnjemprajdu

Očekuju

veću

podršku

građana

PODGORICA

- PredsjednikSavjetaMitropolijeCrnogor-

skepravoslavne crkveStevoVučinićkazao jedaSrpskapra-

voslavna crkva sprovodi anticrnogorskukampanjuu susret

usvajanjuzakonaovjerskimzajednicama, koji će regulisati

pitanje crkvene imovineuCrnoj Gori.

Vučinić je, prenosi portal RTCG, reagovao na intervjumitropo-

lita Amfilohija, koji je, između ostalog, rekao da je CPC stvorio

,,isti fašistički duhkoji je stvorio i takozvanuPravoslavnuhrvat-

sku crkvu“.

Reagujućina takvestavove,Vučinićocjenjujeda jeriječoanticr-

nogorskoj kampanji, navodeći da crkva koja je ,,za sveca progla-

sila kralja Milutina i dvojicu zlikovaca iz Pljevalja“, te koja je

ostavila iza sebe ,,dubokekrvave tragovenaovimprostorima, ne

može da pretenduje da drži predavanje iz oblastimorala“.

- Sve što govore danas je upereno direktno protiv ove države,

predstavlja antidržavnu organizaciju i na koncu zbog tog člana

52novog zakona, čije je donošenje u toku, oni supokrenuli čita-

vu jednu kampanju koja se vodi na bezočan, brutalan, svirep

način - rekao jeVučinić.

On je ocijenio i da je takva kampanja ,,duboko anticrnogor-

ska“.

R.P.

Predsjednik SavjetaMitropolije CPC ocijenio

da suAm lohijeve izjave anticrnogorske

Vučinić: Brutalna

kampanjaSPCzbog

člana52novog zakona

PODGORICA

-CrnaGoranemadefinisanovodeće tijeloza

migracionapitanja, navodi seuprijedlogu strategijenacio-

nalnebezbjednosti, koju jeutvrdilaVladakrajemjula.

Istaknuto je, prenosi agencijaMina, danominalnoovaodgovor-

nost pripadaMinistarstvuunutrašnjihposlova.

-Međutim, postoji naglašena potreba da se radi o što većeman-

gažovanju i uključivanju i drugih relevantnihorgana, kao i jača-

njumeđuresorske saradnje, kako bi se uspostavile čvrste struk-

ture za koordinaciju - navedeno je udokumentu.

Istaknuto je i da Crna Gora preduzima sve zakonskemjere i ak-

tivnosti u borbi protiv trafikinga ljudi, prvenstveno sa ciljem

zaštite bezbjednosti građana, ali i ,,u cilju sprečavanja kriminal-

nih grupa da koriste ili regrutujumigrante za kriminalne aktiv-

nosti“.

- Kontrolom ilegalnemigracije sprečava se nekontrolisan priliv

migranata u Crnu Goru, ostvaruje nadzor i kontrola nad njiho-

vim rutama kretanja prilikom ulaska u Crnu Goru, a u slučaju

ulaska, ostvaruje se kontrola nad njihovim daljim kretanjem -

napisano je u strategiji.

Ističe se da je Crna Gora odlučna da unapređuje pravni okvir,

institucije i administrativne kapacitete, sarađuje sa drugimdr-

žavama imeđunarodnimorganizacijama.

- Krajnji cilj je uspostavljanje društva sa efikasnim sistemom i

prepoznatljivim rezultatima na polju integrisanog upravljanja

migracijama, štoćedoprinijeti regionalnoj i ukupnoj stabilnosti

saglasnopravilima i standardimaEvropskeunije-navedeno jeu

dokumentu.

N.R.

Prijedlog strategije nacionalne bezbjednosti

Pitanjemmigracija

baviće seviše resora

PODGORICA

–Evropska

uredbaozaštiti ličnihpoda-

taka, koja jena snazi odmaja

ove godine, obavezuje sve

kompanije čije je sjedišteu

EU, a imaju filijaleuCrnoj

Gori, daosigurajubezbjed-

nost podataka građanaEU,

prenosi portal RTCG.

MUP je, kako pišu, pripremio

nacrt zakona o zaštiti ličnih

podatakakoji ćebiti usaglašen

sa tomuredbom.

Telekomunikacione kompa-

nije, banke, turističke agenci-

je, osiguravajuća društva koja

posluju u CG, a imaju sjedište

u EU, na osnovu evropske

Uredbeozaštiti ličnihpodata-

ka obavezni suda spriječe zlo-

upotrebe ličnih podatka gra-

đanaEU.

Iz Agencije za zaštitu ličnih

podataka Mirjana Volkov je

rekla da subjekti koji imaju

predstavništvo u nekoj od ze-

malja članica EU, a koji su iz

CG obavezni su da primjenju-

ju opštu uredbu kao i svi oni

subjekti koji obrađuju podat-

ke u Crnoj Gori, podatke gra-

đanaEU.

PremaEK, lični podaci su sva-

ka informacija koja se odnosi

naobraduličnihpodatakabilo

da se odnosi na njihov privat-

ni, profesionalni ili društveni

život. To se odnosi na ime,

adresu, bankovne podatke. U

slučaju zloupotreba kazne su i

do 4% globalnog prihoda

kompanije ili 20miliona eura.

Crna Gora je pripremila nacrt

zakona o zaštiti podataka koji

će biti usaglašen sa uredbom.

Volkov, međutim, kaže da je

MUP formirao radnu grupu i

da će zadatak te radne grupe

biti da se norme uredbe tran-

sportuju u Zakon o zaštiti po-

dataka o ličnosti.

Uredbazahtijevadakompani-

jeprimijeneodgovarajućesof-

tvere, odnosno proces obrade

podataka koji će omogućiti

bezbjednost podataka i kon-

trolu. Dodaju i da uredba pre-

poručuje pseudonizaciju kao

proces koji zamjenjuje lične

podatke i sprečavakrađuelek-

tronskog identiteta, te da se

uredba ne odnosi na obradu

ličnihpodatakazapotrebena-

cionalne bezbjednosti.

R.P.

Kompanijemorajudaosiguraju

bezbjednost ličnihpodataka

Evropska uredba na snazi odmaja ove godine

ZgradaVlade

StevoVučinić

Sa jedneodprethodnihšetnji

Danijel Kalezić