Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

–Ukupni go-

dišnji prihodi vrhovnogdr-

žavnog tužioca IviceStanko-

vića, glavnog specijalnog

tužiocaMilivojaKatnića i

predsjedniceVrhovnog su-

daVesneMedenice iznose

114.586eura, proizilazi iz

njihovih imovinskihkartona

prijavljenihkodAgencije za

sprečavanjekorupcije.

STANOVI

Vrhovni državni tužilac Ivica

Stanković za obavljanje te

funkcije godišnje prihoduje

oko 33.224 eura.

Osimtoga, Stanković je i pred-

sjednik Tužilačkog savjeta, na

osnovu čega ga godišnje slje-

duje 10.783 eura. Stanković je,

takođe,ipredsjednikKomisije

za ocjenjivanje u okviru Tuži-

lačkog savjeta, gdje po godini

prihoduje 870 eura. Na osno-

vučlanstvauKomisiji zapola-

ganje pravosudnog ispita,

Stanković dodatno godišnje

zarađuje 901 euro.

Stanković je apsolutni vlasnik

dvosobnog stana od 78 kva-

drata koji je, kako proizilazi iz

njegovog imovinskogkartona,

stekao kupovinom. Iz njego-

vog imovinskog kartona proi-

zilazi i da je kupio trosoban

stan od 124 kvadrata, ali i da

nema vlasnički udio nad tom

nekretninom.

Vrhovni državni tužilac po

osnovu nasljedstva posjeduje

50 odsto vlasništva nad poro-

dičnom stambenom zgradom

od 36 kvadrata, četiri pašnjaka

od39.980, 2.877, 1.163 i 591kva-

drat, dvije šume od 20.992 i

4.612 kvadrata, kao i livadom

od 6.737 kvadrata. Na njegovo

ime upisano je, takođe, 25 od-

sto vlasništva nad još jednim

pašnjakomod481 kvadrat.

Glavni specijalni tužilacMili-

vojeKatnićpoosnovuobavlja-

nja te funkcije, kako proizilazi

iznjegovog imovinskogkarto-

na, godišnje prihoduje oko

25.888 eura.

Katnićposjeduje100odstovla-

sništva nad stanom od 66 kva-

drata, kućomu izgradnji od120

i zemljištem od 84 kvadrata.

Posjeduje, takođe, i automobil

marke „škoda“ iz 2012. godine.

DODATNI PRIHOD

Predsjednica Vrhovnog suda

Vesna Medenica u ime obav-

ljanja te funkcije godišnje pri-

hoduje oko 33.533 eura. Tako-

đe, po osnovu članstva u

Sudskom savjetu Medenica

zarađuje 7.168 eura. Ona je i

članica Komisije za polaganje

pravosudnog ispita na osnovu

čega je godišnje sljeduje 2.219

eura.

Među njenom nepokretnom

imovinomupisano je apsolut-

no vlasništvo nad kućom od

146igrađevinskimzemljištem

od 334 kvadrata. Posjeduje i

vozilomarke „grand čiroki“ iz

1998. godine.

Na sajtuAgencijeza sprečava-

nje korupcije nije dostupan

imovinski karton predsjedni-

ka Ustavnog suda Dragoljuba

Draškovića.

ĐurđicaĆORIĆ

Imovina i prihodi čelnika pravosudnih ustanova u Crnoj Gori

Stanković,Medenica

i Katnićgodišnje

zarade 114.586eura

Vrhovni državni tužilac

Ivica Stanković i pred-

sjednica Vrhovnog suda

Vesna Medenica prijavili

su Agenciji za sprečavanje

korupcije vlasništvo nad

oružjem čiji je osnov stica-

nja kupovina i poklon.

Stanković posjeduje tri

pištolja marki „valter“, „smit

i veson“ i „tara“ kalibra

devet, 36 i devet milime-

tara.

Medenica je, takođe, vlasni-

ca tri pištolja marke „junik“,

„zastava“ i „bereta“.

Vlasnicipo

tripištolja

hov kratkoročni cilj da izjed-

načezaradeuprosvjeti sapro-

sjekom na nivou države, a

naredni cilj za koji će, kako je

naveo, biti potrebnomalo vre-

mena, je da ih izjednače sa za-

radama udržavnoj upravi.

- Kod nas je sada 490, u javnoj

upravi je 593 eura. Znači, mi

idemo postepeno ka tomcilju,

jer smatramo da ne može jav-

na uprava imati veće plate ne-

go zaposleni u prosvjeti - ka-

zao jePavićević.

Napitanjedokadabi taj dugo-

ročni cilj mogao biti ostvaren,

onjerekaodaćesa timkrenuti

tokomiduće godine.

- Imamo najavuVlade da BDP

raste, da su ekonomski i pri-

vredni pokazatelji dobri. Zna-

či, namaće tobiti svakodnevni

zadatak tokom naredne godi-

ne - dodao jePavićević.

R.P.

I prije tri i po godine carinici

su u Luci Bar pronašli oko 33

kilograma kokaina. Droga je

pronađena u kontejneru pu-

nom džakova kafe dopre-

mljenomizBrazila.

- Prilikom uskladištenja kon-

tejnera sa kafom, koji su u Lu-

ku Bar dopremljeni 25. no-

vembra 2015. godine brodom

,,Tongan II“, carinski službe-

nici su na osnovu lučke doku-

mentacije i analize rizika pri-

stupili pregledu određenog

broja kontejnera koji su stigli

iz Južne Amerike. Kontrolom

kontejnera utvrđeno je da su

carinskaobilježja jednogkon-

tejnera oštećena, ali da se radi

o identičnom broju plombe

koji je naveden na teretnici –

tada je saopšteno iz policije.

Godinu ranije, u junu

2014. godine carinici su

u Luci Bar zaplijenili

ogromnu pošiljku -

253 kilograma

kokaina.

M. L.

uane i skanka

IvicaStanković

VesnaMedenica

ZvonkoPavićević

Osnovni suduNikšiću

MilivojeKatnić

BAR

–Na policijskomgliseruvezanomnaGatu5ubar-

skojmarini izbio jepožar,

pišeJedro.me

Kako prenosi ovaj portal, brzom intervencijom vatrogasne

jedinicebarskeSlužbezaštite i spašavanja, vatra jeugašenapa

na plovilunije bilo veće štete.

Vatra je, kakosaznajemo, buknulaukabini, ali jepravovreme-

nomiadekvatnoreakcijomvatrogasacaspriječenonjenošire-

nje.

Uzrokpožara utvrdiće istraga.

C.H.

Požar u barskoj marini

Goriopolicijski gliser

PODGORICA

-Osnovni sud

uNikšićupotvrdio jeoptuž-

nicuprotivokrivljenogM.M.

izNikšića zbogkrivičnogdje-

la teškodjeloprotivbezbjed-

nosti javnog saobraćaja.

Prema navodima optužnice,

okrivljeni je 12. maja ove godi-

ne, oko 20.30 časova, namagi-

stralnom putu Nikšić – Pluži-

ne, umjestuGornjePolje, iako

je bio svjestan damože učiniti

krivičnodjelo, nepridržavaju-

ći se saobraćajnih propisa,

upravljao vozilommarke ,,la-

daniva“poddejstvomalkoho-

la, pri koncentraciji od 1,101

promil apsolutnog alkohola u

krvi.

- Ugrozio je saobraćaj i doveo

u opasnost živote maloljetnih

M. A. i J. K, M. D. i M. M., a na

način štonije propustio vozilo

marke,,volksvagen džeta“,ko-

jim je navedenim magistral-

nimputem,izpravcaNikšićau

pravcu Plužina, upravljao M.

D. Iako je bio dužan da propu-

sti sva vozilakoja sekrećuma-

gistralnim putem na koji se

uključivao, usljed čega je na

sredini navedenog magistral-

nog puta došlo do sudara

prednjegčeonogdesnogdijela

vozila kojimjeupravljaoM. D.

i prednjeg čeonog lijevog dije-

la vozila kojim je upravljao

okrivljeni M. M., kojom prili-

komsuM. D. i saputnici u nje-

govomvozilumaloljetniM. A.

i J.K., teoštećeniM.M., saput-

nikuvoziluokrivljenogM.M.,

zadobili tjelesne povrede.

Prema navodima optužnice,

maloljetni J. K. je zadobio teš-

ku tjelesnu povredu u vidu

rupture tankog crijeva dužine

oko cm, maloljetniM. A. teške

tjelesne povrede u vidu prelo-

ma baze lobanje, preloma

maksilarnog sinusa sa desne

strane, preloma etmoidalnog

sinusa sa desne strane i obo-

stranog nagnječenja pluća sa

razdernom ranom u predjelu

licasadesnestrane,M.M.laku

tjelesnu povredu u vidu krv-

nog podliva u predjelu donje

vilice i M. D. laku tjelesnu po-

vredu u vidu preloma nosne

kosti bez pomjeranja koštanih

fragmenata.

C.H.

Potvrđena optužnica protivNikšićanina

Uskoropredsudom

zbog izazivanjaudesa

JEDRO.ME

ILUSTRACIJA