Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Hronika/Društvo

NIKŠIĆ

–MilošVujović (21)

izNikšićauhapšen je zbog

sumnjeda jepokušaodaubi-

je sugrađaninaSavaRadulo-

vića (23), zadavšimunožem

tri ubodne raneupredjelu

stomaka. Vujović jeRadulo-

vićupovredenaniouUlici

VukaKaradžićauNikšiću

jučeoko 1 sat izponoći.

- Kod njega je pronađen nož

koji je, kako policija sumnja,

korišćen prilikom izvršenja

navedenog krivičnog djela, a

koji će biti poslat u Forenzički

centar radi vještačenja. M. V.

je uhapšen i on će, uz krivičnu

prijavu, biti priveden tužiocu

u Višem državnom tužilaštvu

u Podgorici zbog osnovane

sumnje da je pokušao da ubije

Sava Radulovića – saopštili su

izUprave policije.

Raduloviću sunanijete povre-

deopasnepoživot,onjeoperi-

san i smješten na Odjeljenje

intenzivnenjegeMedicinskog

centraNikšić.

S.D.

Nikšić

Nikšićanin uhapšen zbog pokušaja ubistva

Tri putaubonožem

sugrađaninaustomak

Drecunprijavioda

jepucanonanjega

Devet osoba lakše

povrijeđeno

CETINJE

–PolicijaprovjeravanavodeNikoleDrecunakoji je

prijavioda jeusubotuvečenanjegapucanouBajovojulicina

Cetinju.

Prema nezvaničnim saznanjima, Drecun je policiji prijavio da je

ispaljenonekolikoprojektiladok je išaoBajomulicom.

Kako je ispričao pred inspektorima, automobil iz kojeg je pucano

nanjegavelikombrzinomudaljiose sa licamjesta.

Inspektori cetinjske policije obavili su uviđaj, a istraga će utvrditi

motivnapadanaDrecuna.

M.L.

Cetinjanin obavijestio policiju da je biometa

oružanog napada

Pet udesa juče na crnogorskimcestama

PODGORICA

–Devetosoba

lakše jepovrijeđenoupetude-

sakoji suse jučedogodilinacr-

nogorskimputevima.

Uudesu koji se oko 12 sati dogo-

dio na putu Kolašin –Mojkovac

policijanijeimalainformacijuda

li imapovrijeđenih.

Zbog ovog udesa saobraćaj je na

putuKolašin –Mojkovac bio to-

talnoobustavljendo iza 14sati.

Dva sata kasnije automobil ce-

tinjskihregistarskihoznakaizza

sada nepoznatih razloga udario

je u tunel u kanjonuMorače, na

putuKolašin - Podgorica. Jedna

osoba je lakšeporvijeđena.

U udesu kod Reževića četvoro-

članaporodicaizAlbanijeprošla

je bez povreda, nakon što su au-

tomobilom sletjeli sa Jadranske

magistrale.

Nezgoda se dogodila oko 14.45

sati, kada je zbog klizavog puta

albanski državljanin koji je

upravljao automobilom izgubio

kontrolu i sletiosaputa.

U saobraćajnoj nezgodi koja se

juče dogodila u blizini Vrtnog

centra ,,Kalija“uPodgorici lakše

supovrijeđenečetiri osobe.

Iz OKC-a su saopštili da su u

udesuučestvovaladvavozila.

Top of FormI na magistralnom

putu Bar – Ulcinj u zoni naselja

Tomba došlo je do saobraćajne

nezgode, ali nije poznato da li je

bilopovrijeđenih.

C.H.

SaudesauUlcinju

ZgradaUpravepolicije

PODGORICA

-Radna gru-

pa, koja ćepripremiti prijed-

loge izmjena i dopunaGran-

skogkolektivnogugovora za

oblast prosvjete i njegovo

usklađivanje saZakonomo

zaradamau javnomsektoru,

biće formiranakrajemavgu-

sta ili početkomseptembra,

kazao jepredsjednikSindi-

kataprosvjeteZvonkoPavi-

ćević.

OnjeagencijiMinarekaoda je

formiranje radne grupe dogo-

vorenonanedavnomsastanku

saministromprosvjete Dami-

rom Šehovićem i ocijenio da

njen zadatak neće biti previše

zahtjevan.

- Ne bi trebalo da bude nekih

većih problema. U zakonu su

okvirno date tabele u četiri

grupe, A, B, C iD, i trebadana-

đemo prostora gdje smo mi -

kazao jePavićević.

Postoje, kako je naveo, i neke

specifičnosti,jeruprosvjetine

radesamoprofesori,negoina-

stavnici, pomoćno osoblje, za-

posleni u vrtićima, medicin-

ske sestre i drugi.

- Sve to treba uskladiti, ali mi

smo već na tome dosta radili,

napravili smo neke prijedloge

i projekcije zajedno sa pred-

stavnicima Ministarstva i mi-

slimda tonebi trebaloda traje

dugo - rekao jePavićević.

Premanjegovimriječima, pla-

nirano je da to uđe u prijedlog

budžeta za narednu godinu i

da se počne primjenjivati od 1.

januara.

Pavićević je kazao da očekuje

pozitivan ishod jer, kako jena-

veo, imaju čvrste argumente

kojesuprezentovalinanekoli-

ko sastanaka.

-Razgovaraosami sapremije-

rom Duškom Markovićem i

iznio mu te argumente. Zna-

mo da su posljednje dvije go-

dine i premijer i predsjednik

najveći dio svojih govora po-

svetili tome da treba akcenat

staviti na obrazovanje - rekao

je on.

Pavićević je kazao da je na sa-

stanku u Ministarstvu pro-

svjete razgovarano i o isplata-

ma jubilarnih nagrada, u

zavisnosti od toga da li poslo-

davac ima sopstvenih sredsta-

va.

- I tusmosedogovorili, uznaj-

više razumijevanje. Prikuplja-

mopodatkeizškolakolikoima

ljudi sa deset, 20, 30 ili 40 go-

dina staža kojima nije isplaće-

na jubilarna nagrada, i da to

isplatimo - dodao je on.

Pavićević je istakao da je nji-

Formiraće radnugrupu

dopočetka septembra

Predsjednik Sindikata prosvjete o Granskomkolektivnomugovoru

PODGORICA

-Crnogorska

policija zaplijenila je zadvije

i pogodinevišeoddevet to-

na raznihvrstadroge i pro-

cesuiralavišeod 1.000osoba

zbogkrijumčarenjanarkoti-

ka. Najviše jebilooduzete

marihuane i skanka, ali i ko-

kaina i heroina.

Kako je Pobjedi saopšteno iz

Uprave policije, u2016. godini

zaplijenjeno je 2.817 kilogra-

ma i 563 grama droge, dok je

godinu kasnije pronađeno

3.374 kilograma i 282 grama

droge.

- Od početka ove godine, od-

nosno do 30. jula, ukupno je

zaplijenjeno više od tri tone

opojnih droga, i to 3.022 kilo-

grama i 296 grama. Od toga,

marihuane i skanka je bilo

2.986 kg 585 grama. Zapljena

kokaina iznosila je 34 kilogra-

ma i 505 grama, od čega je dva

kilograma zaplijenjeno u tzv.

uličnoj prodaji. Heroina je za-

plijenjeno u količini od 1 kg i

206gr,ekstazija1.273komada,

hašiša 145 gr, amfetamina 147

gr i LSD-a 25 komada – istakli

su iz policije.

Kako je navedeno, od svih vr-

stadroga, uCrnojGori je, kada

je količina u pitanju, najveća

zapljena marihuane i skanka,

a zatim kokaina, heroina, ek-

stazija i amfetamina.

Kada je riječ o pro-

cesuiranim oso-

bama 2016.

godinetužio-

cima je podnijeto 155 krivič-

nih prijava protiv 194 osobe.

Godinukasnijepolicijskisluž-

benici su podnijeli 182 krivič-

ne prijave koje su obuhvatile

279 osoba.

Iz policije je saopšteno da je

odpočetka2018.godineuhap-

šeno je i procesuirano 546

osoba.

- Od ovoga broja je protiv 157

osoba podnijeto 96 krivič-

nih prijava zbog po-

sjedovanja dro-

ge, prodaje

i krijumčarenja, od čega je je-

dan broj bio na organizovani

način, dok je protiv 389 osoba

podnijeto375prekršajnihpri-

java zbog posjedovanja droga

namijenjenih konzumiranju -

navode iz policije.

Policija i carinici su

prije dva mjeseca u Luci Bar

zaplijenili oko30kilogra-

ma kokaina.

Zaplijenjeno

višeoddevet

tonadroge

Crnogorska policija prethodne dvije godine najviše oduzelamari

BERANE

–Carinici suuakciji uBeranama i Budvi odu-

zeli 2.600cigaretabez crnogorskihakciznihmarkica.

Kako su saopštili iz Uprave carina, cigarete su bile namije-

njene nelegalnoj prodaji.

Cigarete suoduzete, aodgovornimlicima su izdati prekršaj-

ni nalozi.

C.H.

UBeranama i Budvi

oduzeto2.600cigareta

Akcija Uprave carina

JEDRO.ME