Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Savana holding preuzela zgradu Europoint u Podgorici

Mijač: Planiramnove

investicijeuCrnoj Gori

Namjeravamda još ulažem, prije svega u sektor nekretnina, sa

fokusomna turizam, ali ćemo u razmatranje uzeti bankarstvo i

poljoprivredu, kaže vlasnik Savana holdinga VeselinMijač, čija

poslovna grupa u Podgorici zapošljava više od 100 ljudi

PODGORICA

Upravo je

završena transakcijauko-

joj je švedskakompanija

Savanapreuzela zgradu

Europoint.

-ZgradaEuropoint je jednaod

najinteresantnijihuPodgorici

i to sa aspekta evropskih eko-

loških normativa. Zgrada je

vrhunskog kvaliteta, a na kli-

jenteli bi jojmogle pozavidjeti

evropske prijestonice – rekao

je Pobjedi vlasnik Savane Ve-

selinVeskoMijač.

Podsjetio je da se zgrada osla-

nja u potpunosti na prirodne

resurse i to je njena najveća

vrijednost.

- Ne namjeravam da promije-

nim koncept poslovanja, tako

da će se u Europointu i dalje

iznajmljivati kancelarijski

prostor i drugi kapaciteti – re-

kao jeMijač.

Europoint je izgradila 2010.

godine crnogorsko - slovenač-

ka firma Proinvest, a njeni

energetski bilansi oslonjeni su

na toplotnu energiju podze-

mnih voda. Prirodnu tempe-

raturu podzemne vode od 12

Kampanja ,,Budi odgovoran“

Sedamprimjedbi,

nulakazni

PODGORICA

U okviru kampanje ,,Budi odgovoran“ ove

sedmice je evidentirano sedamprimjedbi, na osnovu kojih

nije izrečena nijedna novčana kazna. Inspektori su, na osnovu

prijave vrtića „Arso Milić“ u Podgorici, ukazali poslodavcu da

u roku od deset dana otkloni nepravilnosti u vezi sa isplatom

naknade zarada za dva mjeseca zbog korišćenja roditeljskog

odsustva. U odgovoru na prijavu da diskont pića Nova Casa u

Meljinama zaposlenomduguje zarade i doprinose, inspektori

su naveli da je neophodno da se Upravi za inspekcijske poslo-

ve proslijedi naziv podnosioca inicijative. Nepotpuna prijava

bila je razlog zbog kojeg nije obavljena kontrola paraglajdera i

divljih taksista u

Budvi.

Nepravilnosti

nijesu utvrđene

prilikom kon-

trole kafane

bez naziva u

Beranama, Regal

Impeks GH iz

Podgorice i

tezge sa suveni-

rima na Cetinju.

Mina biznis

jošnemožepreciznoodrediti.

- Svaka supstitucija uvoza do-

maćim proizvodima direktno

utiče na smanjenje deficita,

bolje korišćenje domaćih ka-

paciteta i veće zapošljavanje -

saopštilisuizPKCGipodsjeti-

li da su u aprilu pokrenuli

akciju Kupujmo domaće, a

krajemmaja projekat Domaći

ukusi, čiji je cilj bolje pozicio-

niranje i prepoznatljivost do-

maćihproizvoda.

- PKCG od 2008. godine rea-

lizuje i projekatDobro izCrne

Gore, a kontinuirano prati i

analizira navike, ponašanje i

preferencije potrošača prili-

komkupovineproizvoda širo-

ke potrošnje, procjenjuje nivo

spremnosti za kupovinu do-

maće hrane i pića - naveli su iz

PKCG i dodali da je uočen sta-

lan rast potrošača koji daju

prednost domaćimproizvodi-

mauodnosunauvezene. Sada

17 odsto potrošača pokazuje

značajniju naklonost prema

domaćim proizvodima nego

prije godinu, a još 16 odsto

procjenjuje da će češće kupo-

vati proizvode domaćeg pori-

jekla.

R. E.

Kursna lista

USD

1.15880

JPY 129.30000

GBP

0.89050

CHF

1.15280

AUD

1.56890

CAD

1.50850

glasnost

s budžeta

jeakciza

icit budžeta

stepeni toplotne pumpe pre-

vode u funkcionalnu toplotnu

energiju i sezonski balansi op-

timalne radne temperature

svode senadogrijavanje zimi i

dohlađivanje ljeti. Što se tiče

zakupaca poslovnog protora,

uEuropointususmješteniUr-

ban bistro, Trebjesa, Simens,

Filip Moris, Noivartis, Krka,

La Roš, KPMG, Ekomedika,

austrijska ambasada...

Mijač je prije dvije godine ku-

pio hotel ,,Ramadu“ i Mol of

Montenegro i zadovoljan je

poslovanjem kompanija koje

upravljaju ovim poslovnim

prostorima.

- Odluku da aktivno investi-

ram u Crnoj Gori, odakle sam

u Švedsku otišao prije pet de-

cenija, dobio samnakon stica-

nja samostalnosti 2006. godi-

ne.Pozitivnaklimazaulaganje

je omogućena nastojanjem

Vlade da stvori povoljan eko-

nomski i investicioni ambi-

jent, koji je postao još privlač-

niji nakon ulaska Crne Gore u

NATO – rekao je Mijač i ista-

kao da će investicije njegove

firme i kapital koji je došao iz

Švedske vremenom otvoriti

prostor i drugimšvedskim fir-

mama da ulažuuCrnuGoru.

- Što semene tiče, namjeravam

da još ulažem, prije svega u

sektor nekretnina, sa fokusom

na turizam, ali ćemo u razma-

tranje uzeti bankarstvo i poljo-

privredu, prije svegau turizam

i bankarstvo – kazao je Mijač,

čija poslovna grupa u Podgori-

ci zapošljava više od 100 ljudi.

Objasnio je da je transakciju

sa Europointom koordinirao

Milovan Novaković, prvi čo-

vjek kompanije Colliers In-

ternational za Crnu Goru i

naglasio da će se ova uspješna

saradnjanastaviti i za sljedeća

ulaganja.

J.R.

VeselinMijač

Novim akciznim kalendarom

za duvan, koji je predložen iz-

mjenom Zakona o akcizama,

akcizne stope na cigarete se

vraćaju na nivo koji je važio u

periodu od avgusta 2017. i taj

nivosezadržavadokraja2019.

Ovimizmjenamasezaustavlja

dalji pad u naplati ovih priho-

da, jer će se smanjenjem cje-

novne razlike između proi-

zvoda sa sivog tržišta i

proizvoda iz legalne prodaje,

povećati prodaja kroz legalne

tokove i samim tim, obezbije-

diti stabilan izvor prihoda -

smatraju u Ministarstvu fi-

nansija.

Oni su podsjetili da su reba-

lansombudžetaizvornipriho-

di umanjeni za 8,24 miliona,

doksuukupni planirani izdaci

takođesmanjeni za4,55milio-

na.

- Planirani deficit uneto efek-

tuuvećan je za 3,7miliona eu-

ra, ali je on ostao na nivou od

3,2 odsto procijenjenog BDP-

a - podsjetili su iz Ministar-

stva.

M.P.M.

UMinistarstvu inansija još nijesu procijenili koliki bi mogao

biti efekat Plana optimizacije zaposlenih u javnoj upravi.

- U ovom trenutku nije urađena precizna projekcija iskalnih

efekata sprovođenja Plana optimizacije javne uprave, usljed

konzervativnog planiranja marko iskalnih trendova. Međutim,

očekivani su pozitivni efekti kao rezultat implementacije krat-

koročnih i dugoročnihmjera optimizacije, kako na centralnom

tako i na lokalnomniovu - kratko su odgovorili iz Ministarstva

u odgovoru na pitanje koliki se efekat očekuje od najavljenog

otpuštanja, po grubimprocjenama, oko četiri hiljade zaposle-

nih.

Jošnijeizračunat

mogućiefekatbudućeg

otpuštanjazaposlenih

Zgrada

Europointa