Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Potpredsjednik Arton kapitalaMiloš Stojanović

o programu ekonomskog državljanstva

CrnaGora je

uradilapravu

stvar za

privlačenje

investicija

PODGORICA

Crnogorska

Vlada jeuradilapravu stvar

pokretanjemprograma eko-

nomskogdržavljanstva, ka-

zao je zaPobjedupotpred-

sjednikArtonkapitalaMiloš

Stojanović.

- Vlada je dala sebi dovoljno

vremena da pažljivo procijeni

sve opcije koje ima. Uradili su

pravu stvar pokretanjem

strukturiranog programa za

privlačenje stranih direktnih

investicija, što će pomoći u ja-

čanjunaše privrede i zauzvrat

biti korisnoza svegrađaneCr-

neGore - smatrapotpredsjed-

nikovekompanijekoja sebavi

promocijom ekonomskog dr-

žavljanstva i privlačenjem

stranih direktnih investicija

na taj način.

USPJEH

Podsjetimo da je Crna Gora

prošle godine bila domaćin

Foruma Global citizen, koji je

održan na Svetom Stefanu, a

čiji je osnivač vlasnik Arton

kapitalaArmandArton.Nafo-

rumu su pored holivudskog

glumca Roberta de Nira, uče-

stvovali bivši komandant NA-

TO snaga za Evropu Vesli

Klark, bivši predsjednik

Evropske komisije Žoze Ma-

nuel Barozo, motivacioni go-

vornik Robert Šarma, direk-

torka Uneska Irina Bokova,

supruga bivšeg britanskog

premijera Tonija Blera Čeri

Bler, bivši bugarski predsjed-

nikPetar Stojanov i drugi.

Stojanović je našoj redakciji,

komentarišući program eko-

nomskog državljanstva u koji

jeCrnaGorakrenula,kazaoda

je tomoćan alat.

- Mjesto boravka i državljan-

stvo koje se daju kroz investi-

cioneprogramene samoda su

moćan alat za privlačenje

mnogopotrebnogkapitalaveć

i dokazanih talenata i novog

znanja - ističe on.

Ova vrsta državljanstva, sma-

tra on, velika je pomoć ekono-

mijama.

- Danas je Crna Gora, ali i

mnoge druge zemlje, u proce-

suimplementacijerezidencije

ilidavanjadržavljanstvapreko

investicionih programa, kako

bipomoglesvojimekonomija-

ma. Ne bih se iznenadio da to

vidim u još 10 zemalja u na-

rednedvijegodine - ističepot-

predsjednikArtonkapitala.

To, dodaje on, postaje konku-

rentno tržište.

-Sveovezemljetakmičeseka-

ko bi privukle najbolje kandi-

date. UCrnoj Gori imamo sve

što treba da uspijemo - ocije-

nio je Stojanović.

Podsjetimo da je Vlada na

sjednici 26. jula tekuće godine

usvojila informaciju o progra-

mu sticanja crnogorskog dr-

žavljanstva prijemom na

osnovu ulaganja. Institucija-

ma je naloženo da obave sve

neophodnepretpostavkekako

biprogrammogaopočetidase

primjenjuje 1. oktobra tekuće

godine.

USLOVI

Uslov za sticanje državljan-

stva po ovom osnovu imaće

pojedinci koji ulože 250.000

eura u neki od razvojnih pro-

jekata prethodno odobren od

Vlade u nerazvijenom po-

dručju Crne Gore ili 450.000

eura u neki od razvojnih pro-

jekata prethodno odobren od

Vlade u razvijenom području

CrneGore. Vlada će, pored to-

ga, naplaćivati naknadu do

100.000 eura po podnesenom

zahtjevu koja će biti usmjere-

na u poseban fond za razvoj

nerazvijenihpodručja.

Program ekonomskog držav-

ljanstvaćebiti dostupanzanaj-

više 2.000 najreferentnijih

aplikanata iz zemalja koje ne

pripadaju Evropskoj uniji i to

tokomograničenog perioda od

tri godine. Programom će

upravljati posebna Vladina

agencija koja će angažovati

unaprijedodobrenemarketing

agente.Marketingagentićebiti

zaduženizauspješnupromoci-

ju ovog programa i privlačenje

zainteresovanih investitora.

Vlada će takođe angažovati re-

nomirane due dilligence agen-

te specijalizovane za provjeru

zainteresovanihaplikanatakao

i neku od renomiranih revizor-

skih kuća / pravnih savjetnika

da obavlja sve ostale potrebne

provjere zainteresovanih kan-

didata. Ovaj novi program je,

objasnili su, dio neprekidnih

napora Vlade da privuče nepo-

sredna strana ulaganja.

- Izmijenjenom odlukom je

propisano da će kriterijume,

način i postupak izbora apli-

kanatapredložitiorgandržav-

neupravenadležanzaposlove

ekonomije i organ državne

uprave nadležan za poslove

održivog razvoja i turizma i to

u roku od 120 dana od dana

stupanja na snagu ove odluke

-objašnjenojenakonsjednice.

Vlada očekuje da će ovaj pro-

gram dovesti do povećanja

privrednih aktivnosti i kreta-

nja kapitala - ocijenjeno je ta-

da na sjednici.

U brojnim reakcijama, nakon

što jeVlada krenula u ovaj po-

sao, preovladava upozorenje

da treba dobro voditi računa

da biografija onih koji dobiju

džavljanstvona ovaj načinbu-

de takva da ne ugrozi imidž

države - odnosno da ga ne do-

bije neko sa kriminalnom ili

drugom spornom biografi-

jom. Predlaže se i da komple-

tan proces bude transparen-

tan i da Vlada formira javni

registarsvihlicakojasudobila

crnogorsko ekonomsko dr-

žavljanstvo.

M.P.M.

Privredna komora o projektu Kupujmo domaće

Zakonkurentnecijene

trebapomoćdržave

PODGORICA

Privrednici

su svjesni damorajupoveća-

ti proizvodnju i proizvesti

hranuvisokogkvaliteta i

konkurentne cijene, zbog

čega imjepotrebnapomoć

države, ocijenili su izPri-

vrednekomore.

-Činjenica jedauvozimodosta

proizvoda za koje imamo kom-

parativne prednosti i kapacite-

te za proizvodnju. Domaća

proizvodnja hrane suočena je

sa velikom konkurencijom iz

inostranstva,pajepotrebnapo-

moć države za bolje pozicioni-

ranje na domaćem tržištu, do-

punu tur i s t i čke ponude

domaćomgastroponudom,kao

izajačanjekonkurentnosti-re-

kli su predstavnici PKCG i do-

dali da visokauvozna zavisnost

i rastući deficit karakterišu cje-

lokupno spoljnotrgovinskopo-

slovanje Crne Gore, naročito u

prometu hrane, koji je u direk-

tnoj vezi sa rastućom turistič-

komtražnjom.

Iz PKCG su naveli i da u vrije-

mesezonedomaćiprivrednici

povećavaju proizvodnju i pla-

smankojipredstavljatakozva-

ni ,,izvoz na pragu“ ili ,,nevid-

ljivi izvoz“, čija se vrijednost

POBJEDA JE PITALA:

Što podrazumijeva prećutna s

međunarodnih partnera na nedavno usvojeni rebala

MMF i SB: Smanje

možepovećati de

PODGORICA

Svjetska

banka iMMFupozorili su

Vladuda redefinisanjemak-

ciznepolitike i izmjenama

akciznih stopamožebiti do-

vedenoupitanjeostvarenje

planiranenaplateprihoda

po tomosnovu, štobimoglo

imati negativne efektena

deficit budžeta, rečeno je

Pobjedi izMinistarstva fi-

nansijauodgovorunapita-

nje štokonkretnoznači

„prećutna saglasnost ovih

međunarodnih institucija“

nanedavnousvojeni reba-

lans budžeta.

SKRETANJEPAŽNJE

Podsjetimo da je prilikom ra-

sprave o rebalansu ovogodiš-

njeg budžetaministar finansi-

ja Darko Radunović saopštio

da je Vlada odMMF-a i Svjet-

ske banke dobila „neku vrstu

saglasnosti, uz rezervu i skre-

tanje pažnje“.

Pobjeda je nakon toga pitala

Ministarstvo finansijakoje re-

zerve su iskazali izMMF i SB i

na šta su skrenuli pažnju.

Iz Ministarstva su odgovorili

da je u komunikaciji sa među-

narodnim partnerima iskaza-

no razumijevanje prema poli-

tici Vlade i izazovima sa

kojima se suočavamo.

- Konstatovano je da je ma-

kroekonomski okvir održiv.

Međutim, ukazano je da rede-

finisanjem akcizne politike i

izmjenama akciznih stopa

može biti dovedeno u pitanje

ostvarenje planirane naplate

prihoda po ovom osnovu, što

bimoglo imati negativne efek-

te na krajnji rezultat, odnosno

ostvareni deficit. Takođe, re-

balansombudžetauovojgodi-

ni povećan je fond zarada. Na-

ši međunarodni partneri su

dodatno podržali otpočinja-

nje Plana optimizacije zapo-

slenih u državnom sektoru,

kakobiseracionalizovaliizda-

ci za zarade i ostvario poziti-

van fiskalni efekat u nared-

MMF i Svjetska

banka su iskazali

razumijevanje

prema politici

Vlade, ali su

ukazali da

rede nisanjem

akcizne

politikemože

biti dovedeno

u pitanje

ostvarenje

plana naplate

prihoda, kažu

izMinistarstva

nansija

nom periodu - pojasnili su iz

Ministarstva.

AKCIZE

Podsjetimoda će od 1. septem-

bra tekuće godine akciza na

duvanske proizvode biti vra-

ćenasasadašnjih40na30eura

na hiljadu komada. Vlada je to

uradila, kako je objašnjeno, to-

komraspraveuparlamentu,da

bipoboljšalapunjenjebudžeta

i smanjila sivu ekonomiju koja

je eskalirala prilikom poveća-

nja akciza.

- Nakon sprovedene analize tr-

žišta tokom prvih pola godine,

bilo je neophodno donijeti od-

luku o promjeni akcizne politi-

ke na duvan i gaziranu vodu sa

dodatkom šećera, kako bi se

pružila podrška privrednicima

koji se suočavajusanelojalnom

konkurencijom i na taj način

obezbijedila kontinuirana na-

plata prihoda po ovomosnovu.

Miloš

Stojanović

Pokretanje

strukturiranog

programa za

privlačenje stranih

direktnih investicija

će pomoći jačanju

privrede i zauzvrat

biti korisno za sve

građane Crne Gore,

smatra Stojanović