Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Politika

ATO-u,

ićena

pročitatinedavnuizjavugene-

ralaMatisa, koji je državni se-

kretar zaodbranu, daSADpo-

državajumisijuAlijanse.

POBJEDA:

ZagovorniciNA-

TO-auCrnoj Gori sukao

glavni argument za članstvo

iznosili tvrdnjuda će saula-

skomuNATOdoći i velike

investicije izZapadneEvro-

pe. Još nijesmo svjedoci da

se takoneštodešava?

VIZNER:

Da se razumijemo,

NATOjeodbrambenaalijansa

i nije fer gledati na NATO kao

na nekoga ko bi trebalo da sti-

muliše investicije. Ali, činjeni-

ca je da Crna Gora u Alijansi

kreira imidž i reputaciju koja

asocira na mir i stabilnost. To

znači stabilniju i predvidljivi-

ju klimu za investiranje. Ali,

nije odgovornost Alijanse da

privlačiinvestitore.ToštoNA-

TO može da učini, a siguran

samda se to već dešava, može

dajačacrnogorskeodbrambe-

ne snage i kapacitete bezbjed-

nosnih agencija. Takođe, na

ovo članstvo treba gledati kao

na dio slagalice koja će vas od-

vesti u punopravno članstvo u

EU.

POBJEDA:

Naš cilj jeda

uđemouUniju štoprije, ali

jevelikopitanjekakva ćenas

EUsačekati 2025. kada je

predviđenoproširenje?

VIZNER:

Trebaće mi kristal-

na kugla da pokušamda zami-

slim kako će svijet izgledati u

2025. godini. Unija će sigurno

postojati, možda neće biti Ve-

like Britanije tamo, ali će ova

organizacija opstati. To će biti

efikasna ekonomska i socijal-

na unija, i sigurno je da će biti

mnogo raspravaobudućnosti,

ali nemam dilemu da će EU

preživjeti. U zajedničkom je

interesu Unije i Sjedinjenih

Državadaseprocesproširenja

nastavi naBalkan. Gledao sam

izvještajmoje grupe istraživa-

ča pod nazivom -,,Vrijeme je

za akcijunaZapadnomBalka-

nu“ i u ovom izvještaju se po-

zivaju i SAD i EU da rade na

zajedničkom pristupu za Ju-

goistočnu Evropu. I zato sma-

tram da snažnim porukama i

zalaganjemna terenu EUmo-

ra održati proces proširenja

živim, kako to za građane Bal-

kana ne bi bilo samo obećanje

već i bliska budućnost.

POBJEDA:

Bili steuCrnoj

Gori i oduševljeni steCeti-

njem. Da li ćeteponovodo-

ći?

VIZNER:

Sreo sam se sa Ne-

bojšomTodorovićem u Sena-

tu i on vam je istinito prenio

mojuželjudaponovodođemu

Crnu Goru i moje oduševlje-

njeCetinjem. Tomjesto je pu-

no istorije i snažnog crnogor-

skog duha da me ta energija

vuče da dođemponovo.

MarijaJOVIĆEVIĆ

SaMoskvomsamo

čvrsto i iskreno

POBJEDA:

Kako vidite odnose CrneGore i Rusije u buduć-

nosti?

VIZNER:

Ono štome uvijek impresioniralo kod Crne Gore

i Crnogoraca jeste to što ste kroz istoriju znali da zaštitite

svoje interese. Bili ste spremni da branite svoj suverenitet i

ubijeđen samda ćete donositi, kao što već donosite, dobre

odluke u domenu spoljne politike. Vi ste evropska nacija i

vaš prozor je otvoren prema Zapadu. Odluka da se pridru-

žite NATO-u i da idete ka članstvu u EU je potvrda da ste

dio Zapada i transatlantske zajednice. Naši ruski prijatelji to

moraju prihvatiti, možda nijesu srećni zbog toga i smatraju

da je proširenje Alijanse prijetnja Moskvi. Ali, jedini način

na koji se nacija kao vaša može ponašati jeste graditi bliske

ekonomske i kulturne veze između dva naroda, ali vaša

evropska i evroatlantska orijentacija ostaje prioritet. Znači,

Ruse ne bi trebalo iznenađivati, niti im slati dvosmislene

poruke, budite iskreni i Rusija ne može učiniti ništa da vas

zaustavi na tomputu. Držite se vašeg kursa i Moskva će

shvatiti da vaš odnos sa Zapadomne šteti njima. Samo je

nemojte iznenađivati i nastavite otvoreno da joj stavljate do

znanja kakve su vaše namjere. Tada Rusija neće imati razlo-

ga da pogrešno tumači vašu spoljnu politiku i da se miješa.

PODGORICA

- Predsjed-

nikSrbijeAleksandarVučić

sastao se juče sapredstav-

nicima srpskih stranaka i

kulturnihustanovaSrba iz

CrneGore, kojima jeprenio

uvjeravanjada će ,,Srbija

uvijekbiti uz svoj narod i za

očuvanjenjegovognacio-

nalnog identiteta i vangra-

nicaSrbije“.

- Takođe, Srbija će, koliko

može, u skladu sa svojimmo-

gućnostima, da pomogne da

se ekonomski, nacionalni i

kulturni položaj SrbauCrnoj

Gori unaprijedi, poštujući

državuCrnuGoru i njene za-

kone - rekao je Vučić, a obja-

vilapres službapredsjednika

Srbije.

Na sastanku se, kako je saop-

šteno, razgovaralo o proble-

mima zapošljavanja i načini-

ma za unapređenje položaja

srpskog naroda uCrnoj Gori.

- Delegacija iz Crne Gore

prenijela je predsjedniku za-

brinutost za položaj srpske

zajednice uCrnoj Gori i izni-

jela prijedloge o načinima na

kojebiSrbijamogladapomo-

gne da se taj položaj popravi

- navodi se u saopštenju pres

službe predsjednika Srbije.

Sastanku je prisustvovao i

ministarspoljnihposlovaIvi-

caDačić,kojijerekaodaSrbi-

ja ne želi da se miješa u unu-

trašnje političke stvari Crne

Gore, ali je interesuju prava

srpskog naroda.

Dačić je rekao i da je pred-

sjednik Vučić pozvao pred-

stavnike Srba u Crnoj Gori

kakobiseupoznaosasituaci-

jomu toj zemlji, kada je riječ

o – pravima srpskog naroda,

o srpskom nacionalnom

identitetu, jeziku i kulturi.

Iz Nove srpske demokratije

sastanku su prisustvovali

predsjednikIzvršnogodbora

Milutin Đukanović i pred-

sjednik Političkog savjeta

Budimir Aleksić, a iz Demo-

kratske narodne partije Mi-

lan Knežević, Predrag Bula-

tović i Vladislav Bojović,

Ujedinjenu Crnu Goru je

predstavljao Goran Danilo-

vić, Pravu Crnu GoruMarko

Milačić, a Srpski nacionalni

savjetMomčiloVuksanović.

Pored predsjednika Srbije na

sastanku su bili i prvi pot-

predsjednik Vlade Ivica Da-

čić, generalni sekretar pred-

s j ednika Srbi j e Nikol a

Selaković i direktorKancela-

rije zaKosovoMarkoĐurić.

U ime crnogorskih Srba na-

kon sastanka oglasili su se

Marko Milačić, Momčilo

Vuksanović i Goran Danilo-

vić, čije prisustvo je iznena-

dilo pojedine predstavnike

Srba jer subili ubijeđeni da je

Ujedinjena Crna Gora gra-

đanska na ne nacionalna

stranka.

Milačić se pohvalio na druš-

tvenimmrežama da je pred-

sjedniku Srbije Aleksandru

Vučićupoklonioguslesamo-

tivima Manastira Ostrog, a

Danilović je saopštio da je

predsjedniku Srbije poručio

da će ukoliko Srbi uskoro ne

osvoje vlast nestati.

- Srbija može pomoći srpsku

kulturu, očuvanje crkve, tra-

dicijesrpskognarodauCrnoj

Gori i ne može pomoći Srbi-

ma upolitičkomsmislu, prije

nego mi pomognemo sebi -

rekao jeDanilović.

Vuksanovićje,kakosenavodi

usaopštenju,Vučićainformi-

sao i o organizovanju velike

svečanosti povodom 100. go-

dišnjice od održavanja Pod-

goričke skupštine i Dana uje-

dinjenja Crne Gore i Srbije,

koja će biti održana krajem

godine.

- U razgovoru je nagoviješte-

no da bi ovom velikomdoga-

đaju u Podgorici mogao da

prisustvuje i Vučić - kazao je

Vuksanović.

N. Z.

Predsjednik Srbije primio predstavnike srpskih političkih

stranaka i kulturnih ustanova iz Podgorice

Vučić: Pomoći ćemo

Srbimapoštujući

crnogorskezakone

Iz Nove srpske demokratije sastanku su prisustvovali predsjednik Izvršnog

odboraMilutin Đukanović i predsjednik Političkog savjeta Budimir Aleksić, iz

Demokratske narodne partijeMilan Knežević, Predrag Bulatović i Vladislav

Bojović, Ujedinjenu Crnu Goru je predstavljao Goran Danilović, Pravu Crnu

GoruMarkoMilačić, a Srpski nacionalni savjet Momčilo Vuksanović

Knežević:

Razgovarano

opopisu i referendumu

Detalje razgovora sa Vučićemotkrio je u izjavi za Pobjedu

predsjednikDNP-aMilanKnežević.

- Kao predsjednik DNP-a i jedan od lidera DF-a izražavam

zadovoljstvozbogsusretaspredsjednikomRepublikeSrbi-

je AleksandromVučićem i ministromspoljnih poslova Ivi-

comDačićem, uvjeren da ovakvi susreti moraju rezultirati

poboljšanjemodnosaCrneGore i Srbije.

Ono što bih posebno potencirao jeste či-

njenica da samAleksandra Vučica i Ivi-

cuDačicaupoznaosaaktuelnimdruš-

tveno-političkim trenutkom u Crnoj

Gori, posebno apostro irajući značaj

popisa stanovnišvta 2021. godine ali i

problematiku dvojnog državljanstva,

nostri ikacije diploma i obnove

platnog prometa. Shodno

programskim principima,

predsjednika Vučića sam

upoznaosaaktivnošćuobi-

lježavanja 100godina uje-

dinjenja sa Srbijom, ali i

prikupljanja potpisa za

organizovanje referen-

duma o poništenju pri-

znanja Kosova - rekao je

KneževićzaPobjedu.

Milačić se pohvaliona društvenim

mrežama da je predsjedniku Srbije

AleksandruVučićupoklonio gusle sa

motivimaManastiraOstrog, aDanilović

je saopštioda je predsjedniku Srbije rekaoda će

ukoliko Srbi uskorone osvoje vlast nestati

Detalj sa sastanka

BijelakućauVašingtonu