Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

-Nijedan

američki predsjednik, figu-

rativno rečeno, nemožepo-

kupiti klikere i igrati seneg-

djedrugo, tj. nemože

napustitNATO. Bliže se iz-

bori, pa se svepolitizuje i

svoj ovoj buci, kojučujete iz

Vašingtona, dajtednevno-

politički smisao. Janebih

biozabrinut da li ćeSADna-

pustitiNATOili čak razma-

trati topitanje - kazao jeu

intervjuuPobjedi američki

diplomata i ekspert zaBal-

kanFrenkVizner.

SagovornikPobjedejebiospe-

cijalni izaslanik SAD u prego-

vorima o budućem statusu

Kosova i američki ambasador

naFilipinima, uIndiji, Zambi-

ji i Egiptu. Vizner je pokrivao i

visoke funkcije u Stejt depar-

tmentu - bio je zamjenik se-

kretara za odbranu u admini-

straciji Bila Klintona, kao i

zamjenik sekretara za među-

narodneodnoseuadministra-

cijiDžordžaBuša.Viznerkaže

dajeCrnaGoraevropskanaci-

ja i da je njen prozor otvoren

premaZapadu.

POBJEDA:

CrnaGoraobi-

lježava godinuodulaskau

Alijansu i to je, poredne-

zavisnosti, našenajveće

državnodostignuće. Toće

nam, vjerujemo, obezbije-

diti dodatnu stabilnost da

dosegnemo i članstvou

EU. Zato je javnost uCrnoj

Gori veoma zbunjenapo-

rukamapredsjednika

Trampaonašoj agresivno-

sti i trećemsvjetskomra-

tu. NamanaBalkanu jedi-

no trebamir.

VIZNER:

Crnogorcisuhrabar

narod i činjenica da ste dio

Alijanse je još jedan korak na

putu stvaranja cjelovite, slo-

bodne i stabilne Evrope. Ja i

mnogi Amerikanci smo odu-

ševljeni štojeCrnaGoračlani-

ca Alijanse, ali kada me pitate

šta je govorio američki pred-

sjednik, ja se moram ograditi

jer ne mogu pričati u njegovo

ime, ali ćureći ipreporučiti cr-

nogorskomnarodu i njegovim

liderima da ovo pitanje na

dnevni red nije stavio Donald

Tramp, već Vladimir Putin.

Rusija je bila protiv širenja

Alijanse naCrnuGoru i ne ču-

di što je ruski predsjednik

otvorio ovo pitanje na sastan-

ku sa američkim kolegom. Sa

druge strane, ne postoji nika-

kva sumnja da su Crna Gora i

SjedinjeneDržavečlaniceAli-

janse i da iz tog članstva proi-

zilaze obaveze kojima je be-

z b j e d n o s t C r n e G o r e

zagarantovana. I zato duboko

sumnjam da predsjednik

Trampželi, daubilokomobli-

ku, dovodi u pitanje članstvo

SADuNATO-u, jer takodovo-

di se u pitanjemir i sigurnost i

Evrope i Crne Gore. Pitanje

novinara na ovu temu ja bih

prokomentarisaojednostavno

- živimo u politizovanom svi-

jetu, ali se realnost zasniva na

čvrstimmeđunarodnim oba-

vezama, koje garantuju mir i

stabilnost.

POBJEDA:

Senatori demo-

krata i republikanaca su

predložili uvođenje zakona

koji bi Trampuzabranioda

napustiNATO. Znači, posto-

ji bojazan i uSenatudabi

ovomogloda sedesi. Da li

američki predsjednik ima

moćdadovededo togada

SADnapusteAlijansu?

VIZNER:

Odnosi Sjedinjenih

Država iAlijanse se temeljena

međunarodnom ugovoru iz

pedesetihgodinaprošlogvije-

ka. Nijedan američki pred-

sjednik, figurativnorečeno, ne

može pokupiti klikere i igrati

se negdje drugo, tj. ne može

napustit NATO. Bliže se izbo-

ri, pa se sve politizuje i svoj

ovoj buci, kojučujete izVašin-

gtona, dajte dnevno-politički

smisao. Ja ne bih bio zabrinut

dalićeSADnapustitiNATOili

čakrazmatratitopitanje.Uko-

liko želite još dodatno uvjera-

vanje za ovu tvrdnju možete

Intervju:

Frenk Vizner, američki diplomata i ekspert za Balkan

SADostajuu

CrnaGorazaš

Pitanje agresivnosti

Crnogoraca i

pominjanje trećeg

svjetskog rata na

dnevni red nije stavio

Donald Tramp, već

Vladimir Putin – kaže

Vizner i objašnjava da

je Crna Gora evropska

nacija i da je njen

prozor otvoren prema

Zapadu

PODGORICA

- SjednicaSO

Budva, koja jeodržanaupe-

tak, dokaz je totalitarnevla-

sti kojuDemokrate iDFpo-

kušavajuda sprovodeu

ovomgraduvećdvije godi-

ne, saopštio je članOODPS

Budva Ivan Ivanović.

Ivanović je, inače, ranije obav-

ljao funkciju direktora Medi-

teranskog sportskog centra, te

kaže da je tačka dnevnog reda

koja se odnosila na Medite-

ranski sportski centarpokaza-

la ,,strah, nemoć i neznanje

vladajućihpartija uBudvi“.

- Prilikomnadahnutih govora

na temu Sportskog centra

predstavnici ucjenjivačke vla-

sti suzaboravili da kažuda sve

prihode koje sada ubira MSC

ubira zahvaljujući meni jer

sam još 2013. godine podnio

niz tužbi za naplatu dugova

koji su tada iznosili oko

400.000 eura. Zaboravlja ne-

kompetentnavlast i da jeMSC

iporedpomenutihdugovapo-

slovao pozitivno, što dokazuje

i stanje na računu prilikom

mojesmjenesaoko70.000eu-

ra –naveo je on.

Razlog predsjednika opštine

za njegovu smjenu bili su, do-

daje Ivanović, upravo pome-

nuti dugovi.

-Međutim, isti taj predsjednik

zanemario je činjenicu da su

pravosudni organi donijeli

presuduukojoj senavodi da je

moja smjena bila van svih za-

konskih okvira. Da li, pred-

sjedniče „svh građana“, zaista

smatrate da ste iznad zakona

– saopštio je on.

Ispričao je i da je njegov za-

htjev za prisustvo posljednjoj

sjednici SO jednostavno izi-

gnorisan.

-Pribojavalistesedanekažem

da je MSC ispolitizovan do te

mjere da se na čeluOdbora do

nedavno nalazila sadašnja di-

rektorica vodovoda, supruga

dugogodišnjeg zakupca po-

slovnog prostora u MSC-u, a

čija jefirmaDokićkompanipo

pravosnažnoj presudi Pri-

vrednog suda iz Podgorice iz

2013. istom ostala dužna

19.054,52 eura. Vaše ne dirate,

vlast je vlast po cijenu ucjena

ili dugova, nepostavlja sepita-

nje. Pitanjeu imesvihgrađana

– šta se dogodilo sa vašim slo-

ganom„Pobjedeanepodjele“,

da li jeodjednompočeodabli-

jedi – istakao je Ivanović.

Cilj njegovog obraćanja, kaže,

nije želja da se vrati na pozici-

ju direktora MSC-a, već je

ukazao na ,,vođenje kobne po-

litike uBudvi“.

R. P.

ČlanOpštinskog odbora DPS-a u

Budvi kritikuje Demokrate i DF

PODGORICA

- Poslanički klubDemokratskog fronta traži-

će zakazivanjehitne sjedniceSkupštine zbogprisustva

predstavnikaVojskeCrneGoreobilježavanjugodišnjice ak-

cije „Oluja“uKninu, saopšteno je izDF-a.

Kako sunaveli, sa svojihvjekovnihognjištaprotjerano jena sto-

tine hiljada Srba, a ubijeno više oddvije hiljade, većinomcivila.

- Te činjenice očigledno nijesu bile od velikog značaja za vlast u

Podgorici, koja je slanjem svoga predstavnika u Knin nanijela

tešku sramotu građanima, obrukala Crnu Goru i pokazala da je

njen antisrpski karakter dosegao razmjere o kojima je skoro go-

vorio i patrijarh Irinej -naveli su izDF-a.

DF, kako se navodi, ne pristaje daCrnaGora bude ponižena.

- I želimo da pred građanima, uparlamentu, ovo pitanje raspra-

vimo i dobijemo informacijuko jeovlastiooficiraVCGdaprisu-

stvujedogađajukojislavizločiniprogonenadsrpskimnarodom

- naveli suu saopštenju.

R. P.

DF reagovao zbog prisustva predstavnika Vojske

Crne Gore obilježavanju godišnjice ,,Oluje“

Tražićehitnu

sjednicuSkupštine

Ivanović:

Sjednicadokaz

totalitarnevlasti

Budva

Ivan

Ivanović

FrenkVizner