Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

CrnomGorom

CETINJE

–Gotovodanema

svečanosti, svadbe ili vese-

lja, da sedanas nevijori cr-

nogorska zastava sadvogla-

vimorlom. Crnogorski

barjakpostao jedostupan iz

domaće, ali i kineskeproi-

zvodnje.

Prije samo 28 godina crnogor-

sku zastavu sa dvoglavim or-

lombilo je nemoguće naći jav-

no, a ukoliko je neko u kući

imao držao je dobro sakrive-

nu.

HRABROST

Ipak, jednahrabraCrnogorka,

SmiljkaBrajović,odlučilajeda

takvu zastavu sašije.

Priču o zastavi koja se već na

Badnji dan 1991. godine zavi-

jorila na Dvorskom trgu na

Cetinju, prilikom prvog pola-

ganja badnjaka na trgu, ispri-

čaonamje Smiljkin sinDanilo

Brajović.

- Tog, sad davnog, 27. decem-

bra 1990. na Cetinju je formi-

ram odbor za obnovu Crno-

gorske pravoslavne crkve.

Dogovorismo se tada da 6. ja-

nuara 1991. naložimo badnjak

ispred Dvora kralja Nikole na

Cetinju. Za tu priliku probali

smo da pronađemo crnogor-

sku zastavu sa dvoglavim or-

lom, ali se tovrlobrzopokaza-

lo kao nemoguća misija. Na

kraju, riješeno je kad je već

nema da je sašijemo. Ko će da

šije? Śetimo se da moja majka

Smiljkaimastaru,,singer“ma-

šinukoja joj jeostalaodmajke.

Mi pitamo, ona pristane i poč-

ne borba sa vremenom - priča

u jednomdahu Danilo, kao da

je juče bilo.

Pojašnjavada jeurokuodpola

sata iznijet kompletan namje-

štaj iz dnevne sobe porodič-

nog stanaBrajovića, aucentar

sobe stavljene su ,,singerica“ i

Smiljka.

- Ne mogu se sjetiti odakle je

bilo platno, ali je počelo šive-

nje dva alaj-barjaka. Zamisli

scenu u kojoj se četvoro ljudi,

koji pridržavaju platno, vrte

po sobi u skladu sa krivinama

koje igla treba da sašije –priča

Danilo.

I dok seSmiljkaBrajovićuno-

ći između 5. i 6 . januara 1991.

godine borila sa vremenom i

,,singericom“, koordinacioni

odbor za obnovu CPC pripre-

mao je nalaganje badnjaka na

Dvorskomtrgu.

-Doksekućišilo,mismokoor-

dinirali druge stvari. U jednoj

kući nas desetak je rezalo svi-

jeće na pola jer ih nijesmo

imali dovoljno. Ujutro su oba

barjaka donešena u kancelari-

ju i prilikomdolaska Bajica sa

badnjakomrazvijena.Jedanje

bio kod mene, drugi u ruke,

sad pokojnog, Rajka Mirano-

vića –prisjeća seDanilopoka-

zujući s ponosom fotografiju

na kojoj se vide barjaci koje je

Smiljka sašila.

SKUP

DaniloBrajović podsjeća da je

tog 6. januara 1991. godine po-

licija zabranila skup na Dvor-

skom trgu, ali kada su pred-

stavnici Bajica noseći badnjak

krenuli cetinjskim korzom

dva barjaka su razvijena.

-Policijajetadapokušala,,ma-

ricom“ da razbije skup, ali su

naišli na dvije ,,nevolje“ –

SmiljkuiLjubuPerazićkojesu

stale pred kombi. Nekako

iznenadaplamen svetogdrve-

ta je osvijetlio nebo - uspjeli

smo! Policija je odustala, a

pucnji iz oružja su označili da

jebadnjakcrnogorski ponovo,

prvi put nakon 1918, naložen

ispredDvora - pričaDanilo.

BarjacikojejeSmiljkaBrajović

sašila su kasnije svoje mjesto

nalazili na svim crnogorskim

skupovima. Na žalost, niko ne

zna gdje se danas nalaze.

Ipak, barjaci koje jeovahrabra

Crnogorka sašila označili su

početak nove borbe Crnogo-

racaza svojunezavisnost, koja

je krunisana sticanjem samo-

stalnosti 2006.

J.ĐUKANOVIĆ

PODGORICA

–GradNikšićod jeseni bićebogatiji za još

jednupivaruzbog čega je raspisan javni poziv ,,Lokalno

pivo traži kuma“ kojimsepozivajugrađani dadajunovo

imepivari, apobjednička ideja ćebiti nagrađena izno-

som500eura.

- Pivska industrija u Nikšiću biće još jača, a ljubitelji piva u

ovomgradumoći će da uživaju u potpuno novomukusu lo-

kalnog craft piva. S timu vezi pivnica, koja se nalazi u bližoj

okoliniNikšića, raspisuje javnipozivpodnazivom„Lokalno

pivo traži kuma“, čiji jeglavni zadatakda tekrođenomkum-

četu (čitaj pivo) da ime – saopšteno je.

Dodaju kako će ,,kum pored velike odgovornosti koje nosi

ovakav čin, dobiti i novčanunagraduod 500 eura“.

-Apliciraseuslobodnojformi,sanavedenimrazlozimazbog

kojeg ste odabrali baš to ime. Ideje se šalju na mejl adresu

[email protected]

. Budite kreativni i svjesni velike

kumovske odgovornosti - naveli suorganizatori konkursa.

Kakopojašnjavaju,jedankandidatmožedostavitiivišeapli-

kacija, ali za svakumora objasniti zašto baš to ime.

- Rok za dostavljanje aplikacije je 15. avgust, a odluka će biti

donešena sedamdana nakon toga – saopšteno je.

Za sva dodatna pitanja kandidati semogu javiti namejl: tra-

[email protected]

, a informacije mogu potražiti i na

Fejsbuk stranici: Tražimo kuma; ili na Instagram profilu:

trazimokuma.

R.P.

MOJKOVAC

–Danas će se

na gradskomtrgu, po sedmi

put, održati „Mojkovački

danimeda“. Prvi put učešće

namanifestaciji će za izlaga-

čebiti besplatno. Njihovo je

samodadođu, predstave i

ponude svojeproizvode, re-

kaonamjeu imeorganiza-

toramanifestacije sekretar

Udruženjapčelara „Mojko-

vac“DuškoJokić.

- Očekujemo učešće najma-

nje 25 izlagača iz CrneGore i

Srbije, iz susjednezemljedo-

ći će sigurno pčelari iz Prije-

polja i Čačka sa kojima godi-

nama uspješno sarađujemo.

Osimmeda i drugihpčelinjih

proizvoda, na trgu će biti

izložena iopremazapčelare-

nje, suveniri i ljekobilje. Biće

tu i kulturno-zabavni pro-

gram - kazao je Jokić. Mani-

festaciju će, dodao je on, po-

moći opština, Turistička

organizacija, Centar za kultu-

ru„NenadRakočević“ ikomu-

nalno preduzeće „Gradac“.

Medijski sponzori su RTCG i

RadioMojkovac.

R. Ć.

Raspisan javni poziv da građani daju

ime novoj pivari u Nikšiću

Tražekumakojegće

nagraditi sa500eura

Kako je jedna Crnogorka, uz pomoć stare ,,singerice“, vratila alaj-barjak đemu je i mjesto

Smiljkine

zastave

slobode

Priča je ovo o prvoj crnogorskoj

zastavi sa dvoglavimorlomkoja se,

nakon što ju je sašila Smiljka Brajović,

zavijorila na Dvorskom trgu, na

Badnji dan 1991. godine

RISAN

–Izložba fotografijapodnazi-

vomHirošima 1945-Risan2018 biće

upriličenavečeras u20 sati naprosto-

ruRimskihmozaika.

Riječ je o eksponatima i fotografijama iz

privatne zbirke kapetana Mihaila R.

Ognjenovića, koji je jedan od prvih Evro-

pljana koji je posjetio Japan nakon Dru-

gog svjetskog rata i Hirošimu, jedan od

dva japanska grada koja su se našla na

udarunuklearnihbombi.

Organizator izložbesjećanjana stradanje

HirošimejeTurističkaorganizacijaKoto-

ra, a u muzičkom dijelu programa uče-

stvovaćegudačkikvartetUnikizPodgori-

ce.

Moderator izložbe biće prof. Marina Du-

lović, a Anja Tadić iz Japanskog ugla u

Podgorici čitaće poeziju.

Autor izložbe je u izjavi Pobjedi naveo da

ćepored izložbeslika, biti izložen i japan-

ski servis za čaj kupljenuNagoji 1958. go-

dine, agosti će imati prilikudapijuauten-

tični japanski čaj.

Prema njegovim riječima, pored fotogra-

fija i eksponata, biće izloženi i primjerci

njegove knjige, kao i monografija Crne

Gore fotografa Dejvida Hamiltona, napi-

sana zahvaljujući Rišnjaninu BrankuVu-

čurovićukoji živi i radi uŠvajcarskoj.

R.P.

Sedmi „Mojkovački dani meda“ održavaju se danas

Prvi put besplatno za

učesnikemanifestacije

Večeras u Risnu izložba fotogra ja i eksponata

Sjećanjena

stradanje

Hirošime

Barjaci koje je ova

hrabra Crnogorka

sašila označili su

početak nove borbe

Crnogoraca za svoju

nezavisnost, koja je

krunisana sticanjem

samostalnosti 2006.

OkupljanjepodcrnogorskimvezenimbarjakomnaBadnji dan 1991. godine