Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Završni koncerti učesnika

7. Ljetnjeg kampa za kamernumuziku

Noveinterpretacije

klasičnihdjela

CETINJE-

Završni koncerti

učesnikaLjetnjegkampa za

kamernumuzikubićeodr-

žani večeras uMinistarstvu

kulturenaCetinju i sjutrau

KIC-u„BudoTomović“u20

sati. Ulaz je slobodan.

Brojni kamerni ansambli pri-

premićeraznovrstanprogram

pisan za standardne i nestan-

dardne ansamble od manjih

sastava poput dua, trija, kvar-

teta, kvinteta, do kamernog

orkestra. Program koncerata

će obuhvatiti djela poznatih

evropskihkompozitorameđu

kojima su Volfgang Amadeus

Mocart, Franc Šubert, Joha-

nes Brams, Vitorio Monti,

Moris Emanuel, Antonjin

Dvoržak, Sergej Rahmanji-

nov, JohanKristijanBah, Gar-

bijel Pierne, Žak Ibert i drugi.

Ovaj program je kreiran u du-

hu obilježavanja godine

evropske kulturne baštine

2018.

Na ovogodišnjem Ljetnjem

kampu čiji je organizator KIC

„Budo Tomović“ učestvovalo

je preko 50 muzičara iz Crne

Gore, Makedonije, Bosne i

Hercegovine, Srbije, Bugar-

ske, Rusije, Njemačke, Fran-

cuske, Norveške i SAD-a.

Mentori Ljetnjeg kampa su

ugledni umjetnici i muzički

pedagozi iz Crne Gore, regio-

na i Evrope. Ove godine jedo-

živio sedmo izdanje, uz finan-

sijsku podršku Ministarstva

kulture Crne Gore, EU Info

CentraizPodgoriceiAmbasa-

de SRNjemačke. Organizaciji

doprinose i Umjetnička škola

zamuziku i balet „Vasa Pavić“

uPodgorici, JU„Lovćen–Be-

čići“,NacionalniparkoviCrne

Gore, Matica crnogorska -

ogranak Cetinje i Turistička

organizacijaCetinje.

V. S.

Tivat: „Kralj Ibi“ večeras

naPurgatorijama

„Omiševima i ljudima“

danasnaBarskomljetopisu

TIVAT–

Pozorišna predstava „Kralj Ibi“, urađena u produkciji

beogradskog Festivala Devet iz biće odigrana večeras u 21 sat, na

Sceni sinhro u nautičkomnaselju Porto Montenegro.

U predstavi, koju je po tekstu Alfreda Žarija režirao Goran Jevtić,

pored reditelja igraju: Mirjana Đurđević, Sonja Vukićević/Viktor

Kiss, Katarina Jovanović, Dimitrije Stajić, Sava Stojanović, Saša

Nićiforović, Nemanja Rafailović i Marko Milošević.

Glumci su smješteni unutar instalacije koju čine skulpture Viktora

Kissa, filmovi koji se emituju su djelo Srđana Ćešića i Džonatana

Ingliša, kostime je uradila Tijana Pavlov, a muziku je komponovao

Nemanja Aćimović.

-Autorski tim je pokrenuo i realizovao predstavu sa željomda

podstakne na razmišljanje o svakodnevnici, budućnosti, ratu,

gladi, nemoći, manipulaciji, otimanju, samoživosti, narodu i borbi

za opstanak - najavljuju iz tivatskog Centra za kulturu, uz pods-

jećanje da je „Kralj Ibi“ jedna od deset takmičarskih predstava

festivala mediteranskog teatra „Purgatorije“.

S. K.

BAR-

Predstava „Omiševi-

ma i ljudima”, koju jeprema

istoimenoj noveli nobelovca

DžonaStajnbeka, udramati-

zaciji SteleMišković, reži-

raoDinoMustafićbiće izve-

denavečeras u21:30 sati, na

sceni uStaromBaru, uokvi-

ru31. izdanja festivalaBar-

ski ljetopis.

Gradsko pozorište predstavu

je uradilo u koprodukciji sa

ovimfestivalom.

„Omiševima i ljudima“ govori

o posljedicama ekonomske

krize u Americi tridesetih go-

dina prošlog vijeka i u tom

smislu odlično korespondira

sa današnjim vremenom.

Osim teme socijalne pravde,

ovo je i priča o prijateljstvu,

snovima, iluzijama kao neop-

hodnosti opstanka u surovom

okruženju koje marginalizuje

drugačije, stare, bolesne i oso-

be sa smetnjama u razvoju; o

bijegu u utopiju kao jedinom

mjestu na kojemmožemo biti

srećni.

Igraju:MišoObradović,Miloš

Pejović, Branko Ilić, Pavle Ilić,

Vule Marković, Marija Đurić,

Dejan Đonović i Božidar Zu-

ber.

Dramatizaciju i dramaturgiju

potpisuje Stela Mišković, sce-

nografiju jeuradilaSmiljkaŠe-

parović-Radonjić, kostime Li-

na Leković, dok je autorka

muzikeTamaraObrovac.

R.K.

Scena izpredstave

„Omiševima i ljudima“

Teatrološki spisi Veselina Radunovića predstavljeni na Trgu pjesnika u Budvi

Spomenikpozorišnomživotu

BUDVA-

UokviruKnjižev-

nogprogramaovogodišnjeg

Grada teatra, naTrgupjesni-

kauBudvi predstavljeno je

dvotomno izdanjeknjige „Te-

atralije“VeselinaVeskaRa-

dunovićakoje jeprirediokri-

tičar i teatrologAleksandar

Milosavljević.

On je o ovom izuzetnom djelu

govorio pred brojnom publi-

kom.Moderator razgovorabila

je novinarka Radmila Ra-

dosavljević.

-Vesko nije bio na margini, bio

je u epicentru pozorišnog

zbivanja, pozorišnog života i

Crne Gore i ondašnje Jugo-

slavije - rekao jeMilosavljević,

uzkonstatacijudajeRadunović

shvatao da je pozorište užasno

specifično po tome što je

prolazna umjetnost i da svako

izvođenje iste predstave uvek

podrazumjeva drugačiju pred-

stavu.

-Vesko je shvatao koliko je živo

tkivo pozorišta nešto što,

zapravo, presudno određuje

njegovususštinu –rekao jeMi-

losavljević.

Svjedočećiskakvimsjećanjima

i osjećanjima ona danas čita

„Tetralije“,BranislavaLiješević

je istaklada jeRadunović, ovim

knjigama, zapravo, podigao

svojevrstan spomenik ovdašn-

jempozorišnomživotu.

-Jako sam uzbuđena što mogu

da se prisjetimsvega toga što je

Vesko učinio, ne samo za Grad

teatar, nego i zapoziorišnuum-

jetnost Crne Gore, nego i či-

tavog regiona. Čitajući njegove

knjigevidimoštasesvedogađa-

lo od 80- tih godina na pozo-

rišnim scenama, šta je to što je

bilo vrijedno i važno, kako je

pozorište živjelo. On se nije

bavio samo njegovom estets-

kom, već i etičkom stranom.

Uvijek se borio za dostojanstvo

samog pozorišta. Sva moja

sjećanja vezana za Grad teatar

vezana su i za njega, stalno je

bio tu. Njegova biografija upra-

vonamgovori o tomeda jecije-

li život posvetio pozorištu. Či-

tajući ove knjige, danas bih

mogla da potpišem sve što je

Vesko zapisao, čak i one kritike

onekimpredstavamaGradate-

a t r a ko j e s am sma t r a l a

preoštrim, ponekad čak i pole-

misala s njima o tome, a sada

vidim koliko je, zapravo, bio u

pravu - kazala jeLiješević.

B.R.

Aleksandar Milisavljević: Radunović je

shvatao da je pozorište užasno specifično

po tome što je prolazna umjetnost

SapredstavljanjadjelaVeselinaRadunovićauBudvi

Završen 16. Internacionalni festival tamburaških orkestara

Muzika jespojila

ljude i prostore

BIJELOPOLJE-

Nastupom

sarajevske grupe „HariMa-

taHari“na gradskomtrgu

okončan je Internacionalni

festival tamburaškihorke-

stara.

HiljadeljudiskupasaHarijem

Varešanovićem pjevali su ne-

zaboravne hitove „Ja ne pi-

jem“, „Voliobi da tene volim“ ,

„Što je bilo, bilo je“, „Strahme

da te volim“...Sarajevski bend

tamburicama jeobogatiozvuk

na svomdvanaestomnastupu

u gradupodObrovom.

-BijeloPolje jesve ljepše i ljep-

še, omladina je vedra i što je

najvažnijesvisubilisjajnoras-

položeni

Festivalsko veče biće upamće-

no i po nastupima orkestara

„Zlatnežice“ i „Lovor“ iz Srbi-

je, „Marvanyos“ iz Mađarske,

te „Muzički signali“ i „Limski

biseri“ izBijelogPolja.

Predsjednik Opštine Bijelo

Polje Petar Smolović kazao je

da je taj grad proteklih dana

bilo kulturna prijestonica Cr-

ne Gore, a Internacionalni fe-

stival tamburaških orkestara

kruna kulturnog ljeta.

-Bijelo Polje je grad koji se

prepoznaje po brojnim kul-

turnimmanifestacijama i fe-

stivalima, a čast je bila po 16.

put reaizovati ovu muzičku

priču, koja je ove godine oku-

pila jedanaest tamburaških

ansambala iz Mađarske, Hr-

vatske, Makedonije, Srbije i

Crne Gore. Ovaj festival ima

dugu i bogatu tradiciju i pre-

vazilazi granice Balkana, što

nas obavezuje da svake na-

redne godine budemo još bo-

lji - kazao je prvi čovjek opšti-

neBijeloPolje.

Sumirajući utiske nakon dvije

festivalske večeri, umjetnički

direktor XVI Internacional-

nog festivala tamburaških or-

kestara,MiloradMićoMirano-

vić, kazao je da je ovogodišnja

manifestacija jedna od najbo-

ljihdo sada.

-Ovaj grad je mjesto gdje se

spajajunovaprijateljstva,grad

koji je povezuje ljude, kulture,

prostore.Izovoggradanaoba-

li Lima nose se samo naljepše

uspomene, aza toposebnuza-

hvalnost dugujemo građani-

ma Bijelog Polja, koji su se još

jendompokazali kao sjajni do-

maćini - zaključio je Mirano-

vić.

V.Šb.

„HariMataHari“ nacentralnomgradskomtrguuBijelomPolju