Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Svijet

Usamoubilačkom

napadupoginula tri

vojnikaNATO-a

KABUL

– Tri vojnika NATO-a poginula su u samoubilačkomnapa-

du izvedenomna istoku Avganistana.

NATO jedinice u Avganistanu saopštile su da je samoubilački

napad izveden na NATO konvoj koji je patrolirao na istoku zemlje.

Takođe, ranjena su tri vojnika, od toga jedan američki i dva pri-

padnika avganistanskih trupa. Napad je, kako je saopšteno, izve-

den u Hilazeju.

Informacije o identitetu stradalih nijesu podijeljene, a odgovor-

nost za napad preuzeli su talibani.

BEOGRAD/ZAGREB

-Uoči

obilježavanja23. godišnjice

operacije“Oluja”, srpski

predsjednikAleksandarVu-

čić jeusubotuodavajućipo-

štovanjestradalimSrbimana

skupukoji jeOlujunazvaopo-

gromom, rekaokako jeopera-

cijamotivisanamržnjompre-

maSrbimateda jakaSrbija

nećevišenikadadopustitini-

kakveOluje, prenosi Index.

Vučić je na tom skupu rekao da

“nije nikakva slučajnost što su

datumi zločina zbog različitosti

zbog vjere i nacije isti, jer suna-

cisti 4. avgusta 1944. provalili u

sigurno skrovište jevrejske dje-

vojčice Ane Frank i odveli je u

logordaumre.”

-Uobaslučaja,onikojisudruga-

čiji, optuženi su za samo svoje

postojanje. I nije puka koinci-

dencija to što jeHitler 1919. go-

dine optužio Jevreje za to što se

‘množe’ i što je istu tu riječ -

‘množili su se’ - upotrijebio

Tuđman u svom govoru u pra-

znomKninu, oslobođenomSr-

ba, od vlastitih stanovnika”, re-

kao je Vučić u obraćanju

okupljenima.

PARALELE

Kakojerekao,“Hitlerjehtiosvi-

jet bez Jevreja, aHrvatska i nje-

na politika je htjela Hrvatsku

bez Srba jer su, kako je rečeno,

‘razarali hrvatsko nacionalno

biće’. Kako, nije objašnjeno, niti

je to bilo potrebno. Odvratna

emocija, koja pokreće pogrom,

istrebljenje, ne traži pojašnje-

nje. Dovoljno joj je nečije ime i

prezime da učini sve ono što je

učinilauimesvogimena”,rekao

jeVučić.

REAKCIJE

Hrvatski ministri LovroKušče-

vić, Damir Krstičević i Tomo

Medvedodbacili suizjavuAlek-

sandra Vučića koji je uporedio

Hrvatsku s Hitlerovom Nje-

mačkom, istakavši da je Oluja

bila krunapravednog i odbram-

benog rata te da semora suočiti

s istorijskom činjenicom da je

velikosrpska politika uz pomoć

jugoslovenske armije izvršila

agresijunaHrvatsku.

Ministar uprave Lovro Kušče-

vić poručio je da jeDomovinski

ratbiopravedniodbrambenirat

na kojem je stvorena Republika

Hrvatska i da se svi moraju po-

miriti s tim.

Ministar hrvatskih branitelja

TomoMedved rekao je zaVuči-

ćevu izjavu, kao i slične kritike

proteklih godina, da je “to već

nažalost praksaodnjih”.

-Činjenica jedaće seonimorati

suočiti s činjenicama da je veli-

kosrpska politika uz pomoć ju-

goslovenske armije izvršila

agresiju na Republiku Hrvat-

sku,kojajeimalapotpunolegiti-

mno pravo provesti sve svoje

oslobodilačke operacije, kao i

Olujukaokrunusvihbitaka-re-

kao jeMedved.

Obilježavanje Oluje povod za srpsko-hrvatske

replike, 23 godine od te vojne operacije

Vučić

uporedio

Hrvatskusa

Hitlerovom

Njemačkom

U reakcijama na Vučićevu izjavu hrvatski ministar

uprave Lovro Kuščević poručio je da je Domovinski

rat bio pravedni odbrambeni rat na kojem je

stvorena Hrvatska i da se svi moraju pomiriti s tim

ILUSTRACIJA

KARAKAS

- Predsjednik

VenecueleNikolasMaduro

bio jemetaneuspjelognapa-

dauKarakasudok jedržao

govornavojnoj svečanosti,

javljajuagencije.

Dronovi napunjeni eksplozi-

vomaktivirani sublizumjesta

nakojemjepredsjednikVene-

cuele držao govor, ali su i on i

ostali članovi vlade neozlije-

đeni, potvrdio je venecuelan-

ski ministar informisanja

HorheRodrigez.

- Imamo dokaz da je ovo bio

pokušaj ubistva.Nijesuuspje-

li. Predsjednik Maduro je iz

napada izašao bez povreda i

nastavlja s radom - rekao je

Rodrigez.

SNIMAK

Kako se vidi na televizijskim

snimcima, Maduro je iznena-

da prekinuo govor kojeg je dr-

žao na vojnoj svečanosti. U

jednomtrenutku,dokjegovo-

rioMaduro je pogledao u ne-

bo, a kamera je prikazala više

desetina vojnika kako trče

prema Avenida Bolivar na ko-

joj se održavala svečanost. U

pozadini su se čuli vriskovi,

prenosi Al Džazira.

Kako je dodao Rodrigez, u

ovom ,,napadu“ na Madura

povrijeđeno je sedampripad-

nikaNacionalne garde.

Prenos predsjednikovog go-

voraodmahjeprekinutnakon

napada.

Iako je Maduro ustvrdio da

iza napada stoji njegov ko-

lumbijskikolegaHuanManu-

el Santos, tajanstvena pobu-

njenička skupina koju čine

civili i vojnici preuzela je od-

govornost za neuspjeli napad.

- Danas su me pokušali ubiti.

Ne sumnjam da ime Huana

ManuelaSantosastoji izatoga

- kazao jeMaduro u razgovo-

ru za radio-televiziju.

Maduro takođe tvrdi da iza

atentata stoje i osobekoježive

u SAD-u i koje su ga finansij-

ski potpomogle.

- Prema prvim rezultatima

istrage, više osoba koje su fi-

nansirale napad žive u SAD-u

naFloridi - kazao jeMaduro.

Rekao je i da se nada saradnji

sa administracijom američ-

kog predsjednika Donalda

Trampa u rasvjetljavanju na-

pada, prenosi AP.

Venecuelanska vlada pak op-

tužuje ,,ekstremnu desnicu“,

štojenazivkojimopisujeopo-

ziciju, da stoji za atentata.

ODGOVORNOST

-Oprečnojevojnoj častidržati

vladu sastavljenu od onih koji

su zaboravili Ustav i koji obav-

ljaju javnu dužnost na opscen

način s ciljem bogaćenja - na-

vodi se u tekstukojegpotpisu-

je ,,Nacionalni pokret vojnika

ukošulji“, akoji jeobjavljenna

društvenimmrežama.

- Ne možemo tolerisati činje-

nicu da je stanovništvo glad-

no, da bolesni nemaju ljekova,

da novac ne vrijedi, da obra-

zovni sistemneobrazujenego

indoktrinirakomunizam-na-

stavlja se u sopštenju.

-Narode Venecuele, da bi ova

borba bila uspješna potrebno

je da svi izađemo na ulice, bez

povratka - dodaje se u saop-

štenju kojeg je na YouTubeu

pročitala novinarka Patricia

Poleo, bliska opoziciji s bora-

vištemuSAD-u.

Neuspio napad je dio ,,Opera-

cije feniks“, kazala je Poleo,

tvrdeći da je tekst saopštenja

dobilaodpobunjeničkegrupe.

Incident se dogodio u trenut-

ku dok u Venecueli vlada vrlo

napeta politička i socijalna si-

tuacija.

Zemlja je u dubokoj recesiji

zbog loše ekonomske politike

i pada cijena nafte, ograničen

je uvoz i vlada hiperinflacija.

U zemlji vlada nestašica hra-

ne, ljekova i robe široke po-

trošnje.

Neuspio napad na venecuelanskog lidera,

odgovornost preuzela pobunjenička grupa

Maduropreživio

pokušaj atentata

Dronovi

napunjeni

eksplozivom

aktivirani su

blizumjesta

na kojem je

predsjednik

Venecuele

držao govor, ali

su i on i ostali

članovi vlade

neozlijeđeni,

potvrdio je

venecuelanski

ministar

informisanja

Horhe Rodrigez

navodeći da

je u napadu

povrijeđeno

sedam

gardijaca

HUR

- Svih20putnikapogi-

nulo jekada se avion ,,jun-

kers ju52“ srušiona jugoi-

stokuŠvajcarskeukantonu

Gubinden, saopštila je švaj-

carskapolicija.

U nesreći je stradalo jedana-

est muškaraca i devet žena,

većinom iz Švajcarske, saop-

štili suzvaničnici, prenosiAP.

Avionjebiovlasnikkompani-

je ,,Juer“, kojanudi turistička

putovanja u bivšim švajcar-

skimvojnimavionima.

Prema riječima zvaničnika,

avionnijeposlaopoziv zapo-

moć, a smatraju da će istraga

ouzrokupadaavionabiti ,,re-

lativno komplikovana“.

Daniel Kneht iz Agencije za

bezbjednost saobraćaja Švaj-

carske rekao je da je avion po

svemu sudeći udario gotovo

vertikalnoutlo, pri velikoj br-

zini.

Policija u južnom dijelu kan-

tona Grubinden saopštila je

da se avion, u kojemimamje-

sta za nekoliko putnika, sru-

šio u švajcarskim Alpima na

nadmorskoj visini od 2.540

metara i to u oblasti u kojoj je

običnopunoplaninara i uko-

joj imamnogo glečera.

Švajcarski dnevnik Blik je

izvijestio da su avioni ove

kompanije građeni tako da u

svaki od njih staje ukupno 17

putnika i tri člana posade.

Švajcarsko civilno vazduho-

plovstvo je zatvorilo vazduš-

ni prostor iznad mjesta ne-

sreće za letove, navodi

agencija.

Unesreći je stradalo jedanaest muškaraca

i devet žena, većinom iz Švajcarske,

saopštili su zvaničnici, prenosi AP

Fatalan pad aviona na turističkom letu u švajcarskimAlpima

Nemapreživjelihu

paduaviona „junkers“

Nikolas

Maduro

Reakcijaobezbjeđenjanakoneksplozijedrona