Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 6. avgust 2018.

Povodi

Prva arheološka istraživanja srednjovjekov-

nog Brskova izvršili su stručnjaci Polimskog

muzeja, u ljeto 2010. godine. Radili su i četiri

godine kasnije. Oni su do sada, praktično,

samo zagrebali po površini ostataka grada,

u kojem je kralj Uroš I iskovao prvi srpski

novac, a Mlečani ga, kasnije, u klasičnom

trgovinskom ratu, optužili da je falsi ikovao

njihove srebrnjake. Te prve potrage za sta-

rimBrskovom, u koji su, po legendi, pored

Uroša, povremeno dolazili i drugi Nemanji-

ći, obuhvatale su, u prvom redu, sondažna

istraživanja i katastarsko i geodetsko sni-

manje uzvišenja Gradina i početna iskopa-

vanja. Tu se stalo. Nije bilo para.

Tomprilikomotkrivene su i djelimično

otkopane zidine utvrđenja oblika elipse,

koje se poklapaju sa linijom istok-zapad.

Zidovi utvrđenja, debljine 2 2,5 metara, gra-

đeni su od nepravilnog laporastog kamena,

vađenog iz strukture uzvišenja Gradina i

vezanog krečnimmalterom. Utvrđenje,

površine oko 2.000 kvadrata, dugačko je

117 metara, a široko od sedam, na istoku, do

dvadeset metara, na zapadu. Izdvajaju se

tri kule, okrugla na zapadu, pravougaona

na istoku i polukružna na sjevernomdijelu

bedema.

IstraživanjanaGradiničekajupare

oslikavali VisokeDečane. Ne-

ki podaci, doduše, ukazuju da

su freskopisci mogli doći i iz

Soluna. Osim predstava, ot-

kriveni su i dragocjeni fra-

gmenti natpisa, među kojima

preovladava latinski, ali ima i

grčkih ligatura. Sve to nam,

kao i nizdrugihotkrivenihar-

tefakta, pokazuje da je građe-

vina bila luksuzno zidana i da

je Brskovo u srednjemvijeku,

kao rudarski i trgovački cen-

tar, cvetalo, sve dok nije palo

pod tursku vlast - kaže Živa-

nović, vođa tima koji vrši

istraživanja.

Prošlogodišnjim istraživanji-

ma je utvrđeno da je građevi-

na za koju se vjeruje da je bila

katedrala imala dva sprata.

Gornji je imao prozore čiji su

okviri bili bogato ukrašeni si-

gom, dok je na ulazu otkriven

prag od kvalitetnog rozika-

stog mermera. Pored toga,

otkriveni su i ostaci zanat-

sko-radioničarskog centra,

gdje su se prerađivali ruda i

metal srednjovjekovnog

rudnika.

- Nadam se da će buduća

istraživanja otkriti mnogo

toga iz bogate prošlosti Br-

skova i da ćemo već nared-

ne godine uspjeti da otkri-

jemo kompletne temelje

građevine, za koju vjeruje-

mo da je bila raskošno ure-

đena katedrala. Nimalo ne

sumnjam da će se radovi

nastaviti, jer je u pitanju

izuzetan arheološki lokali-

tet, značajan zaCrnuGoru,

koji krije priču o jednom

bogatom i regionalno važ-

nommjestu, uvrijemeXIII

i XIV vijeka - zaključio je

Živanović.

R. ĆETKOVIĆ

Pronađeniostaci

monumentalne

katedrale?

MOJKOVAC

Prošle go-

dine, uorganizaciji Cen-

tra zakonzervaciju i ar-

heologijuCrneGore,

započeta istraživanja le-

gendarnog srednjovje-

kovnoggradaBrskova,

na lokalitetuDoganjice,

nastavljena su i ovog ljeta

i dovelado, uvjeren je ar-

heologMilošŽivanović,

velikogotkrića–kate-

dralemonumentalnihdi-

menzija!

- Na pragu smo velikog ot-

krića, važnog za srednjo-

vjekovnu prošlost Crne

Gore. Istraživanja sada vr-

šimonaprostorugdjeje,po

svemu sudeći, bio centar

starogBrskova,nagrađevi-

ni za koju vjerujemo da je

bila katedralna crkva. Sa-

mo to mjesto mještani zo-

vu Saška crkva. Prošlogo-

dišnja istraživanja su

ukazivala da se radi o

objektu raskošno uređe-

nom, ali nijesmo bili sigur-

ni da li je u pitanju mana-

stirski kompleks ili neka

druga javna građevina. Sa-

da smo, međutim, ubijeđe-

nidaseradiokatedralimo-

numentalnih dimenzija,

izgrađenoj zbog velikog

brojaživljakatoličkevjero-

ispovijesti. Osimmještana,

u srednjovjekovnom Br-

skovu su živjeli rudari Sasi

njemačkog porijekla, kao i

trgovci izKotora i Dubrov-

nika, tako da nije čudno

očekivati da su oni tada tu

imali i svojucrkvu - smatra

Živanović.

Sada se na Doganjicama

arheološki tretira samo

jednaprostorijapomenute

građevine – sakristija, koja

je bila spolja i iznutra fre-

skopisana u vizantijskom

duhu. Prozori na njoj su,

potvrdila su dosadašnja

istraživanja, bili izvedeni u

romaničkom stilu, a zasta-

kljeni u maniru gotike, sa

izuzetno lijepo ukrašenim

vitražom.

- Taj spoj zapadnih i istoč-

nihuticaja jeposebno inte-

resantan. Ostaci fresaka,

na kojima se razaznaju li-

kovi plemića i svetaca, go-

vore namda su za odslika-

vanje bili angažovani

vrhunski majstori sa Pri-

morja, poput onih koji su

Tokomprošlogodišnjih

početnih istraživanja

jedne raskošno ukra-

šene podrumske pro-

storije, arheolozi su se

šokirali kada su naišli na

gomilu ljudskih kostiju.

U početku se mislilo

da se radi o ostacima

stotinak pokojnika, koji

su ko zna kad iz nekog

razloga tu premješteni.

Ovogodišnja istraživa-

nja pokazala su da ih je

znatno više.

- Potpuno neočekivano

u podrumskomdijelu

sakristije otkrili smo

masovnu sekundarnu

grobnicu. Zapravo, u nju

su iz nekog razloga pre-

mještene ljudske kosti

sa obližnje nekropole,

ali još uvijek nije utvr-

đeno kada se to desilo.

To je i dalje misterija.

Za sada, broj skeleta

pretenduje da bude naj-

brojniji uzorak srednjo-

vjekovne populacije na

Balkanu. Sada se upo-

redo vrše i antopološka

istraživanja. Prema

dosadašnjimprocje-

nama, u toj prostoriji je

pohranjeno čak preko

hiljadu skeleta - rekao je

Živanović.

Višeod

1.000

ljudskih

skeleta

ujednoj

prostoriji!

Mojkovac:

Arheolozi na pragu velikog otkrića

na lokalitetu srednjovjekovnog Brskova

Miloš Živanović

Sa istraživanjana

lokalitetuDoganjice

Istraživači na lokalitetuDoganjice