Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 5. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri nema zakonskihmoguć-

nosti za surogatmajčinstvo

a, kako jePobjedi rečeno iz

Ministarstva zdravlja, o le-

galizaciji ovogpostupkau

kojemžene ,,pozajmljuju“

svojumatericuparovima

koji nemoguda imajudjecu,

za sada sene razmišlja.

Da naša zemlja nije spremna

za instituciju surogat majki

smatraju i sagovornice Pobje-

de, jer, kako kažu, crnogorske

žene teško bi se odrekle djete-

ta koje devet mjeseci nose u

stomaku,asadrugestrane,po-

stojala bi i mogućnost zloupo-

treba.

Povezanost

-Emocije su sastavni dio trud-

noće i ženamora biti spremna

i kadra da iznese sve te pro-

mjene koje će se tu desiti.

Smatram da je za to potreban

jedan drugačiji mentalni

sklop, koji nije nešto što je ti-

pičnozanašecrnogorskežene

– kazala je psihološkinja Rad-

mila Stupar-Đurišić.

Onaobjašnjavadase,bezobzi-

ra na namjeru da dijete daruje

drugimljudima,kodovihžena

razvijajumajčinski instinkti.

- Surogat majka nikako ne mo-

že da bude isključena niti fizio-

loški, niti psihološki iz stvara-

nja novog života. Stoga je

neophodna velika priprema

prije nego se krene u taj postu-

pak. Neophodno je posebno

mentalno podešavanje kako bi

iznijela tutrudnoćukakotreba,

porodila se kvalitetno i onda,

naravno, dalabebukoju jerodi-

la –kazala je Stupar-Đurišić.

Da je surogat majka itekako

biološkamajka, te da je nemo-

guće prekinuti vezu između

njeidjetetakojejerodila,sma-

tra i izvršna direktorica Crno-

gorskog ženskog lobija Aida

Petrović.

Premanjenimriječima, nepri-

hvatljivo je ženu svesti na po-

kretnumašinuzaproizvodnju

novihživota.

-Surogatmaterinstvozamene

kao ženu je neprihvatljivo sa-

da i unekomnarednomperio-

du. Na taj način žena se svodi

na nečiji inkubator, odnosno

na pokretnu mašinu čiji je or-

ganizam spreman da repro-

dukuje po potrebi - kako neko

naruči - za određeni novac.

Stoga je to čak i na granici tra-

fikinga jer se na neki način di-

jete prodaje - smatraPetrović.

Ona naglašava da u većini ze-

malja postoje agencije koje

nude usluge surogat majke, te

da se u većini slučajeva žene

na to odlučuju zbog siromaš-

tva.

Petrović kaže da razumije po-

trebu parova koji ne mogu da

se ostvare u ulozi roditelja, ali

da jemnogohumanijeusvojiti

dijete.

zlouPotrebe

UUdruženjuRoditeljikažuda

imsenikonijeobraćaokakobi

se informisao o mogućnosti

surogat materinstva. Prema

riječima izvršne direktorice

togudruženjaKristineMihai-

lović, u slučaju da se pokrene

priča o legalizaciji ovog po-

stupkanadležnimorajupreci-

znodefinisatizakonkakonebi

došlodo zloupotreba.

- Glavni fokus priče je taj da

možedadođedo togadasesu-

rogatmaterinstvozloupotrije-

bi u finansijskom smislu, od-

nosno da se na račun toga

obogate agencije i ljudi koji se

timebave. Sadruge strane, po-

stoje realni problemi ljudi koji

ne mogu da se ostvare kao ro-

ditelji i na taj način im se po-

maže. Smatramda država tre-

ba dobro da izvaga – ocijenila

jeMihailović.

sl.raDonJIĆ

TEMA:

Surogat

materinstvo u

Crnoj Gori nije

dozvoljeno, ne

razmišlja se o

legalizaciji

Surogat majka

nikako ne

može da bude

isključena niti

fiziološki, niti

psihološki

iz stvaranja

novog života.

Neophodno

je posebno

mentalno

podešavanje

da bi iznijela

trudnoću kako

treba, porodila

se kvalitetno i

onda, naravno,

dala bebu koju

je rodila – kazala

je psihološkinja

Radmila

Stupar-Đurišić

U Ukrajini surogat majka,

kako prenose srbijanski

portali, košta od 25.000

do 30.000 eura. U Kanadi

surogat majka ne može

biti plaćena, ali ima pravo

na otplatu troškova do

50.000 dolara. Kada su u

pitanju SAD, surogat mate-

rinstvo košta od 80.000

do 170.000 dolara i zakon-

ski je uređeno i dopušteno

u Kaliforniji, Ilinoisu, Masa-

čusetsu, Konektikatu, Mon-

tani i Koloradu. Takođe se

dobije rodni list sa imeni-

ma roditelja koji primaju

dijete. Dijete ima američko

državljanstvo.

U Rusiji ovaj postupak

košta 42.000 eura, a u

Velikoj Britaniji od 7.000

do 15.000 funti.

U Škotskoj je besplatno,

dok u Makedoniji surogat

majka se ne plaća, a odo-

breno joj je da tokom trud-

noće ili nakon porođaja

dobije najviše 100 eura.

Uloga

čijacijena

dostiže

170.000

dolara

Od bivših jugoslovenskih

zemalja, surogat-majčinstvo

legalizovano je samo u Make-

doniji i to prije tri godine, a

u 2017. rođena je prva beba

surogat majke.

U toj zemlji zakon je definisan

tako da pravo na taj postu-

pak ostvaruju samomake-

donski državljani. Surogat

majke mogu da budu žene

između 25 i 50 godina, koje

imaju rođeno bar jedno svoje

dijete. Surogat majka može

da bude samo jednom, a

bračni parovi imaju pravo da

na ovaj način dobiju najviše

dvoje djece.

Institucija surogat majke

legalizovana je još u SAD,

Engleskoj, Holandiji, Poljskoj,

Škotskoj. Ono je moguće i

u Rusiji, Ukrajini, Americi i

Kanadi.

UMakedonijiprošlegodinerođenaprvabebasurogatmajke

UMinistarstvu zdravlja

nemaju podatke da li je bilo

slučajeva da su crnogorski

parovi dobili bebu koju im je

rodila surogat-majka.

- Nemamo saznanja o

rađanju djece surogat

materinstvom jer je izričito

zabranjeno zakonom. Zako-

nomo liječenju neplodnosti

asistiranim reproduktivnim

tehnologijama koji je donijet

2009. godine, zabranjeno

je liječenje neplodnosti pri-

mjenompostupaka ART-a

ženi koja namjerava da dijete

poslije rođenja, uz naknadu

ili bez naknade, prepusti

trećem licu (surogatnomate-

rinstvo) - naveli su iz ovog

resora Vlade.

Nemasaznanjaorađanjucrnogorske

djecekroz ,,pozajmljeno“majčinstvo

Teškosemožemajčinski

instinkt vezati normama

AidaPetrović

RadmilaStupar-Đurišić