Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 5. avgust 2018.

Aktuelno

Što sve utiče na sigurnost plovidbe namoru, nadležni tvrde da reaguju na svaku prijavu

Ljudskećudi

teško jepredvidjeti

Ne postoji slučaj, prijava, odnosno informacija koju inspektori sigurnosti plovidbe

nijesu provjerili i po potrebi procesuirali. Ukupan broj prijava saopštiće na kraju

sezone. Od početkamaja samo iz Uprave pomorske sigurnosti proslijeđene su 72

prijave za nepridržavanje propisane sigurne brzine plovidbe

PODGORICA

–Ljudski fak-

tor kaouzroknesrećana

moru teškoda jemoguće sa-

svimeliminisati ni rigoro-

znimobukama za sticanje

zvanja, niti neposrednom

kontrolomsaobraćaja, ali

svakakoda jeu toj oblasti

neophodnododatnouticati i

doprinijeti samoj sigurnosti

plovidbe, ocjenjujupred-

stavnici institucijakoje je

Pobjedakontaktirala, ali i

sami skiperi koji sunamoru

svakodnevno.

Ne dijele, međutim, svi jedna-

ke poglede na situaciju koja

vlada kod nas, odnosno sma-

traju da se u nekim nivoima

pretjeruje sa rigoroznimmje-

rama, doknadrugoj strani fale

oštrije sankcije za saobraćaj-

nunekulturuna vodi.

VOLAN

Tu, kako tvrde, ležeključni ra-

zlozi zapomorskenesrećeko-

je, iakonijesu česte, nailazena

jak odjek u javnosti, kao što je

to bio slučaj sa nesrećom na

otvorenommoru, naosammi-

lja od zaliva Trašte, gdje je u

direktnom sudaru motorne

jahte,kojomjeupravljaocrno-

gorski skiper, i jedrilice pod

poljskom zastavom, dvoje

poljskih turista sa jedrilice iz-

gubilo život.

Prema podacima koje je Po-

bjeda objavila, protiv skipera

jahtejevećbilopodnijetihpri-

java za prekoračenje brzine.

- Zakon i pravilnici o obuci i

sticanjuzvanjapomoracaobu-

hvataju svemeđunarodnopri-

hvaćene mjere sigurnosti plo-

vidbe, takodakandidati jedino

nakon uspješno položenog is-

pita dobijaju ovlašćenja za

upravljanje plovilima. Da li,

međutim, svoje stečeno zna-

nje pomorci primjenjuju ili ne

primjenjuju u kasnijoj praksi,

sve zavisi od samih kandidata

– rečeno je Pobjedi iz Mini-

starstva saobraćaja i pomor-

stva.

Zavisno od vrste prekršaja,

odnosno od odgovornosti po-

jedinca ili pravnog lica, kazne

se za različite vidove naruša-

vanjaZakonaosigurnosti plo-

vidbe kreću od 200 pa do

15.000 eura.

Jedanodčestih,akoneinajče-

šćihprekršajakoji seevidenti-

raju u unutrašnjemmoru, od-

nosno Bokotorskom zalivu je

nepridržavanje propisane si-

gurne brzine plovidbe koja je

svedena na 10 čvorova, odno-

sno šest u Kumborskom i tje-

snacuVerige.

SamoUpravapomorskesigur-

Nije samo distanca utvrđena

za kretanje brodova i sku-

tera.

Članom 22 Zakona o sigurno-

sti plovidbe na moru de iniše

se dokle mogu plivači da se

udalje od obale.

- Zabranjeno je plivanje

izvan ograđenog vodenog

prostora uređenog ili izgra-

đenog kupališta i na udalje-

nosti većoj od 100metara od

obale prirodnog kupališta.

Izuzetno od stava 1 ovog

člana, dozvoljeno je plivanje

i na udaljenosti većoj od 100

metara od obale, u vodenom

prostoru prirodnog kupališta,

koje po svojoj kon iguraciji

onemogućava plovidbu

plovnih objekata (plićaci,

sprudovi, hridi, grebeni i sl.).

Iplivači imaju

zabranu

nosti nadležnoj je inspekciji

dostavila čak 72 prijave o pre-

koračenju najveće dozvoljene

brzine plovidbe u unutraš-

njemmoruuperioduod1.ma-

ja do 2. avgusta.

Kako je Pobjedi saopštio di-

rektor Uprave pomorske si-

gurnosti SafetKočan, nemaju,

međutim, informacija koliko

je prekršilaca kažnjeno osim

povratneinformacijedajepri-

javaprimljenaidaćeseponjoj

postupati.

Podnošenje prijava uz dokaze

koji prate uočene nepravilno-

sti sastavni su dio posla koji

obavlja Uprava pomorske si-

gurnosti.

DETEKCIJA

- UPS preko VTMIS sistema

za kontrolu i nadzor pomor-

skog saobraćaja ima moguć-

nost da elektronski detektuje

nepravilnosti u našem terito-

rijalnom moru i da ih u real-

nom vremenu automatski

prosljeđuje nadležnim insti-

tucijama, što i čini svakodnev-

no–navodi Kočan.

Na pitanje na osnovu čega su

utvrđenilimitibrzineuzalivu

i koja je predviđena za kreta-

nje plovila od obale, Kočan

precizira da su ograničenja

definisana Zakonom o sigur-

nosti plovidbe u članu 10.

- Limiti su rezultat procjena

nadležnih službi Ministar-

stva saobraćaja i pomorstva.

Plovilanaotvorenommoruse

moraju kretati sigurnosnom

brzinom (međunarodna pra-

vila o izbjegavanju sudara na

moru) kakobi semoglapodu-

zeti pravilna i djelotvorna

radnja koja bi spriječila sudar

– ističe on.

Objašnjava da su distance

kretanja plovila od obale re-

gulisane čl. 21Zakonao sigur-

nosti plovidbe.

- Prema toj odredbi, brodovi,

čamci i hidroavioni prilikom

plovidbe unutrašnjim mor-

skim vodama i teritorijalnim

moremCrneGoremorajudr-

žati određene distance.

- Brodovi i hidroavioni ne

smiju prilaziti na udaljenost

manju od 300metara, motor-

ni čamci 150, a plovni objekti

namlazni pogon (skuteri, jet-

ski i sl.) odnosno na vazdušni

jastuk,moguglisirati samona

udaljenosti većoj od 200me-

tara odobale –navodi Kočan.

NADLEŽNOST

Iz Ministarstva saobraćaja i

pomorstva navode da prije

krajasezonenemogusaopštiti

ukupan broj pristiglih prekr-

šajnih prijava, niti imaju po-

datke o tome kako je po njima

postupanojerpostojinekoliko

načina kako se prekršaji evi-

dentiraju.

- Tačan broj pritužbi građana

u periodu od 1. maja teško je

utvrditi kad su u pitanju pri-

vatne i komercijalne jahte, jer

i te informacije Inspekciji do-

laze sa četiri različita izvora

informacija. Vlasnici plovnih

objekata se u velikom broju

slučajeva opominju, a tamo

gdje postoje zakonske osno-

ve, kako u nacionalnom tako i

u međunarodnom zakono-

davstvu, sankcionišu. Tačan

broj izrečenih kaznenihmje-

ra možemo dostaviti na kraju

turističke sezone kada se su-

miraju i analiziraju rezultati

turističke sezone – navode iz

Ministarstva na upit Pobjede.

Precizira se da Lučka kapeta-

nija pritužbe građana dobija

na četiri načina, pa je kršenje

Zakona o sigurnosti pomor-

ske plovidbe teško izdvojiti

samonaosnovujednogizvora

informacija, odnosno preko

VTMIS sistema za nadzor i

kontrolu pomorskog saobra-

ćajakojiobavljaUpravazapo-

morsku sigurnost.

ARŠIN

- Ono štomožemo potvrditi je

da ne postoji slučaj, odnosno

informacija koju inspektori

sigurnosti plovidbe nijesu

provjerili i po potrebi proce-

suirali-saopštenojePobjediiz

Jedanod čestih, akone

i najčešćihprekršaja

koji se evidentirajuu

Bokotorskomzalivu je

nepridržavanjepropisane

sigurne brzine plovidbe

ZADUŽENI ZANADZOR I KONTROLUPOMORSKOG

SAOBRAĆAJA:

PloviloUpravepomorske sigurnosti