Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 5. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Planom opti-

mizacijejavneupravezaperiod

do 2020. godine planirano je

smanjenje broja zaposlenih u

javnom sektoru od tri odsto na

centralnomnivouipetodstona

lokalnom nivou do kraja 2018.

godine. Do 2020. na central-

nom nivou broj zaposlenih bi

trebalo da bude manji pet od-

sto, a na lokalnom nivou deset

odsto, saopštila je u intervjuu

Pobjedi ministarka javne upra-

ve SuzanaPribilović.

Prema podacima do kojih je

došloMinistarstvo javne upra-

ve, a koji predstavljaju polaznu

osnovu u Planu optimizacije, u

javnom sektoru ukupno je

51.480 zaposlenih. Na central-

nom nivou ih je 39.306, a uku-

pan broj zaposlenih na lokal-

nomnivouje12.174.Toznačida

će do 2020. godine broj zapo-

slenih u javnom sektoru biti

smanjen za skoro 3.200, odno-

sno da će do kraja ove godine

bezposlaostatioko1.800zapo-

slenihu javnomsektoru.

-Uskladu saPlanomoptimiza-

cije, svi organi državneuprave i

javne ustanove čiji je osnivač

državauobavezisudaobustave

zapošljavanje po osnovu za-

ključivanja radnog odnosa na

neodređeno i određeno vrije-

me za period od godinu dana,

osim u sektorima od posebnog

javnog interesa, uz prethodnu

saglasnost Vlade – kazala je

Pribilović.

Ona je dodala da ograničavanje

podrazumijevaprivremenuza-

branu, u ovom slučaju na 12

mjeseci, za objavljivanje javnih

oglasa u cilju zasnivanja rad-

nog odnosa, odnosno zapošlja-

vanja u javnoj upravi.

- Posebno smo vodili računa da

utvrdimo koji su to izuzeci ka-

ko bismo obezbijedili normal-

no funkcionisanje sistema, pa

se ograničenje odnosi na ugo-

vore čije zaključenje je neop-

hodno za nesmetano vršenje

poslova organa, uz prethodno

pribavljeno odobrenje Mini-

starstvafinansijaiMinistarstva

javne uprave – rekla je Pribilo-

vić.

POBJEDA:

Vlada jepočet-

komjuladonijelaPlanopti-

mizacije javneuprave zape-

rioddo2020. godine. Koji su

glavni ciljevi togplana?

PRIBILOVIĆ:

Plan optimiza-

c i j e j avne uprave 2018-

2020. predstavlja jednu od naj-

značajnijih aktivnosti u okviru

reforme javneuprave. Prilikom

izradeplanavodilismosekom-

parativnim iskustvima država

regiona i članica EU, kao i po-

stojećimanalizamanašegsiste-

ma javneuprave. Cilj optimiza-

cije nije samo smanjivanje

broja zaposlenih nego unapre-

đenje efikasnosti, operativno-

stiifunkcionalnostijavneupra-

ve, a samim tim poboljšanje

kvaliteta javnih usluga. Naši

građani treba brzo i lako, bez

čekanja u redovima i na šalteri-

ma, da dobiju kvalitetnu uslu-

gu, uz niže troškove. Dakle, cilj

nam je da unaprijedimo nivo

konkurentnosti, poboljšamo

kvalitet javnih usluga, unapri-

jedimofiskalnustabilnost.Ovaj

proces odvija se paralelno sa

implementacijom dva sistem-

ska zakona o državnim službe-

nicima i namještenicima i o lo-

kalnoj samoupravi kojima smo

unaprijedilisistemodgovorno-

sti u javnoj upravi, kadrovsko

planiranjeidr.Planoptimizaci-

je daje set horizontalnih, ali i

prilagođenih sektorskih mjera

za prevazilaženje izazova koje

javna uprava ima u maksimal-

nom korišćenju svojih kapaci-

teta i ostvarivanju pune efika-

snosti. Mjere su podijeljene na

kratkoročne i srednjoročne, a

sprovodićeseuskladusaspeci-

fičnostima centralnog, odno-

sno lokalnog nivoa.

POBJEDA:

Kakvi sudosa-

dašnji rezultati praćenja rea-

lizacijePlanaoptimizacije

javneuprave ?

PRIBILOVIĆ:

U ovom trenut-

ku je rano govoriti o konkret-

nim rezultatima, ali ono što

znamoizdirektnekomunikaci-

je sa resorima je da se stvaraju

preduslovi da se plan imple-

mentira ili ga već implementi-

raju u nekim segmentima. U

tomcilju, već u oktobru očeku-

jemoprvekonkretnijepodatke,

ali i pozitivne efekte. Ono što je

važno, obezbijedili smo unutar

Vlade veoma dobru koordina-

ciju procesa, pa takvim pristu-

pom neće izostati ni očekivani

rezultat.

POBJEDA:

Što jepredviđeno

za radnike-službenikekoji će

ostati bezposla, odnosnona

koji ćenačinbiti zbrinuti?

PRIBILOVIĆ:

Ministarstvo

javne uprave zajedno sa Mini-

starstvom finansija i drugim

organima razmatra modele za

lica koja budu sporazumno ra-

skinula radni odnos ili budu

proglašena tehnološkim viš-

kom. Za tehnološke viškove,

svakako, će biti obezbijeđene

otpremnine, a sada smo u fazi

utvrđivanja podsticaja za spo-

razumni prestanak radnog od-

nosa. Podsticajne mjere mogu

ići u pravcu davanja otpremni-

na ili nekog paketa mjera u

sklopu mjera aktivnog zapo-

šljavanja, povoljniji krediti i sl.

Podsjetićuda je planomdefini-

sanoda suprethodno instituci-

je u obavezi da obave anketira-

nja zaposlenih za sporazumni

prestanak radnog odnosa, pri

čemu će se voditi računa da se

anketiranjemne obuhvataju li-

ca čije su kompetencije neop-

hodne sistemu. Krajem okto-

bra planirano je da već imamo

prve rezultate ankete zaposle-

nih koji su zainteresovani za

sporazumni prekid radnog od-

nosa.

POBJEDA:

Da li jePlanom

optimizacije ili nekimdru-

gimaktompredviđeno i sma-

njenjebroja zaposlenihu

preduzećimaukojima jedr-

žavavećinski vlasnik?Ako je-

ste, da li će se toodnositi na

svapreduzeća savećinskim

državnimvlasništvomili sa-

monaonakojaposluju sa gu-

bicima?

PRIBILOVIĆ:

Vlada jezaduži-

la resorne ministre da otpočnu

postupak optimizacije u pri-

vrednimdruštvima u kojima je

država većinski vlasnik sa as-

pekta zaposlenosti i njihove

funkcionalnosti. Zaključak se

odnosi na sva državna privred-

na društva u većinskomdržav-

nomvlasništvu.

POBJEDA:

Da li jevećposlat

nalog timkompanijamada

radena smanjenjubroja za-

poslenih? Imate li procjenu

kolikobi radnika tihpredu-

zećamogloostati bezposla?

PRIBILOVIĆ:

To je obaveza

resornih ministara koji će Vla-

du izvještavati o ovoj mjeri.

Ideja je da Vlada preko svojih

predstavnika u upravnim od-

borima pokrene ovaj proces.

POBJEDA:

Da li jeucilju

ostvarivanjaPlanaoptimiza-

cijepredviđenousvajanjeno-

vih ili izmjenapostojećihza-

konskihrješenja?

PRIBILOVIĆ:

Od osnivanja

Ministarstva javne uprave sve

aktivnosti su usmjerene ka

stvaranju efikasne uprave, što

je jedan od ključnih ciljeva i

samog Plana optimizacije, za-

to su sva nova zakonska rješe-

nja koja smo predložili bila

dominantno u tom pravcu.

Podsjetiću da je novi zakon o

državnim službenicima i na-

mještenicima,kaoinovizakon

o lokalnoj samoupravi donio

niz rješenja koja će uticati da

se Plan optimizacije kvalitet-

no implementira. Naravno,

pomenula bih i novi zakon o

upravnom postupku, koji je

počeodaseprimjenjujeprošle

godine i njegovi pozitivni

efekti su već vidljivi. U nared-

nom periodu aktivnosti mini-

starstava biće usmjerene i ka

reorganizaciji državne upra-

ve,štoje,takođe,jednaodmje-

raizPlanaoptimizacije.Osnov

za ove aktivnosti stvaramo u

dva ključna zakona koja oče-

kujemo da predložimo, a na-

damo seda ćebiti i donešeni, a

to suzakonodržavnoj upravi i

zakon o elektronskoj upravi.

Cilj novih zakonskih rješenja

je da se unaprijedi organizaci-

ja državne uprave i uskladi sa

evropskim standardima, ali i

da se smanjuju troškovi javne

uprave.

POBJEDA:

Uizvještajuo

funkcionalnoj analiziMini-

starstva javneuprave iUpra-

ve zakadrove, koju jepripre-

mio timSvjetskebanke,

preporučuje seda seuCrnoj

Gori zaposlenost u javnom

sektoru smanji na taj način

štoće se značajno redukovati

brojministarstava i organa

javneuprave. Kakokomenta-

rišete tuanalizu i da li Crna

Gora imaprevišeministar-

stava?

PRIBILOVIĆ:

Radi se o veoma

značajnom dokumentu koji,

osimšto analiziraMinistarstvo

javneupraveiUpravuzakadro-

ve, daje preporuke u odnosuna

čitavu javnu upravu. Svakako

da nam je značajan taj eksterni

pogled sa strane, ali se u poslo-

vima reorganizacije javne

upravevodimoionimštosuna-

ša iskustva. U konkretnom slu-

čaju, želim da naglasim da što

se tiče broja ministarstava,

Svjetska banka je to navela kao

primjer, ali ne i preporuku, a

sveuokvirupredlogada se raz-

motri horizontalna raspodjela

funkcijauokviru javneuprave i

eventualno integrisanje posto-

jećihorgana, kakobi sesmanjio

broj zaposlenih spajanjemma-

lih organizacionih jedinica i

smanjenjem broja administra-

tivnog osoblja.

POBJEDA:

Uizvještaju se

upozorava i naumnožavanje

malihorgana, što, kako seka-

že, dovodi doznačajnog fra-

gmentisanjauprave i neefi-

kasnosti. Vaš komentarna to,

odnosnoda li treba smanjiti

broj postojećihdržavnihor-

gana i eventualno ih integri-

sati?

PRIBILOVIĆ:

Ova preporuka

Svjetskebanke jena liniji rješe-

nja koje će predložitiMinistar-

stvo javne uprave Vladi u pred-

logu novog zakona o državnoj

upravi.

S.POPOVIĆ

U FOKUSU:

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović o Planu optimizacije javnog sektora

Do2020. godine

3.200zaposlenih

ostajebezposla

Pribilović je navela da je u

Ministarstvu javne uprave

trenutno zaposleno 104 lica,

a sistematizovano 138.

- U pripremi nove sistema-

tizacije vodimo se i mjerom

iz Plana optimizacije da se

broj sistematizovanih radnih

mjesta smanji za deset do

30 odsto. Ideja je da kroz

novu sistematizaciju uva-

žimo, onoliko koliko je to

moguće, preporuke Svjetske

banke, ali i mjere iz Plana

optimizacije. Ministarstvo

javne uprave treba da bude

primjer svimorganima kada

je u pitanju implementacija

Plana optimizacije i na tome

ću insistirati – poručila je

Pribilović.

UMinistarstvutrenutnoradi 104lica

Vlada je zadužila resorneministre da otpočnu

postupak optimizacije i u preduzećima u kojima

je država većinski vlasnik sa aspekta zaposlenosti

i njihove funkcionalnosti. Zaključak se odnosi na

sva preduzeća u većinskomdržavnomvlasništvu,

naglasila jeministarka javne uprave Suzana Pribilović

Svi organi državne

uprave i javne

ustanove čiji je

osnivač država u

obavezi suda obust-

ave zapošljavanje po

osnovu zaključivanja

radnog odnosa

na neodređeno i

određeno vrijeme

za periodod godinu

dana, osimu sek-

torima odposebnog

javnog interesa,

uz prethodnu

saglasnost Vlade

Krajemoktobra

planirano je da već

imamo prve rezultate

ankete zaposlenih

koji su zainteresovani

za sporazumni prekid

radnog odnosa