Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 5. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Iz Socijaldemokrata su se

oglasili nakon izjaveministra saobraća-

jaOsmanaNurkovića da se vezano za kon-

cesije za crnogorske aerodrome neće voditi

interesima Socijaldemokrata u ovoj kom-

paniji, ističući damu je izjava neodmjerena i

neprimjerena.

- Za sada ćemo komentarisati samo jedan

aspekt izjave ministra Nurkovića - transparen-

tnost. O transparentnosti kojuministar pomi-

nje najbolje govori činjenica da je predložio da

koncesioni akt o valorizaciji najvažnijeg držav-

nog resursa bude ponuđen na javnu raspravu

usred avgusta! Kako ,,javna“ rasprava o naci-

onalno važnomprojektu usred odmora ima

veze sa transparentnošću, nije nam jasno, pa

ga pozivamo da to objasni zainteresovanoj jav-

nosti – naveli su, između ostalog, u reagovanju.

Oni su poručili da Aerodromi, što se SD tiče,

trebaju i moraju biti valorizovani, ali ne

i rasprodati i moraju biti jedna od

ključnih državnih karika u kreiranju

brenda Crne Gore kao turističke i

biznis destinacije.

- Uvjereni smo da će Vlada odgo-

vorno da pristupi pitanju dalje

valorizacije Aerodroma Crne

Gore, kao jednog od naših naj-

uspješnijih preduzeća – naveli

su iz SD.

Sl. R.

Socijaldemokrate na izjavuministra saobraćaja

Osmana Nurkovića odgovorile pitanjem

Kako je raspravao

aerodromima

usredodmora

transparentna?

PODGORICA

Prijava i

odjava gostijuputemapli-

kacije eVisitornešto je što

bi upotpunilo izvore sazna-

njao turističkomprometuu

Crnoj Gori, koji su sadane-

potpuni i nepouzdani –ka-

zao je zaPobjeduprofesor

naFakultetuzabiznis i turi-

zamuBudvi i prodekanna

Fakultetuzamenadžment u

HercegNovomdr IvoŽupa-

nović. Kako jedodao,mi ne-

mamoegzaktan informaci-

oni i upravljački sistemu

turizmu, kao što to imaju

Hrvati, a zaboljunaplatu

boravišne takse smatrada

jepotrebno i unapređenje

zakona.

APLIKACIJA

- E-visitor predstavlja infor-

macioni sistem za prijavu i

odjavu turista koji integriše

sve turističke zajednice uHr-

vatskoj. Dostupan je putem

interneta bez potrebe za po-

sebniminstaliranjemnakom-

pjuteru, samo je zbog be-

z b j e d n o s n o g a s p e k t a

potrebna lozinka za svakog

konzumenta sistema. U isto

vrijeme, navedeni podaci su

dostupni predstavnicima Na-

cionalne turističke zajednice,

relevantnih ministarstava,

poput unutrašnjih poslova,

turizma, javne uprave, zatim

državnih organa putemPore-

skeuprave, ali i raznihinspek-

cija, kao i državnog zavoda za

statistiku – kazao je Župano-

vić.

Ovim bi se poboljšao i moni-

toring naplate boravišne tak-

se, prvenstveno se misli na

interesovanje za Poresku

upravu, turističkeorganizaci-

jenaraznimnivoima i inspek-

cije.

Kako ističeŽupanović, eVisi-

tor omogućava uvid u osnov-

ne informacije svih turistič-

kih zajednica, te oko 60.000

pružalaca usluga smještaja, a

posmatrana turistička zajed-

nica ima uvid u sve prikuplje-

ne podatke o istim i njihovim

smještajnim objektima kao i

kretanjima turista na svom

području.

- Dakle, na bazi evidentiranih

prijava i odjava gostiju te po-

datakaopojedinomsmještaj-

nom objektu eVisitor, auto-

matski, na bazi kriterijuma

koji se odnose na kategoriju

turističkog mjesta, trajanje

sezone i druge elemente ka-

rakterističnezaobračun, pra-

vi kalkulacijuboravišne takse

po smještajnomobjektu, ali i

povezuje i upoređuje izvrše-

ne uplate sa zaduženjima i ti-

me generiše trenutnu obave-

zu po ovom osnovu – kaže

Županović.

Krozovajsistemmožemodo-

biti značajne informacije o

profilunaših turista i turistič-

kimtrendovima, odnosno ka-

koćemouskladusnjimasvim

našimpotencijalnim gostima

Crnu Goru još više približiti

kao poželjnu turističku desti-

naciju.

On smatra i da je neop-

hodno i unaprijediti cr-

nogorski Zakon o bo-

ravišnoj taksi iliuvesti

podzakonska akta u

tomsmislu.

- Upoređujući ponu-

đena rješenja iz crno-

gorskog Zakona o bo-

ravišnoj taksi u

članu sedam, kada

je u pitanju grada-

cija iznosa bora-

višne takse u od-

no su na ka t ego r i za c i j u

objekata i ostalih parametara

sa modelomu okviru hrvatske

regulative, primarnouZakonu

o boravišnoj pristojbi i Uredbi

o utvrđivanju visine boravišne

pristojbe za 2018. godinu, mo-

žemorećidasuupitanjuslične

solucije.

Međutim, treba reći da je u hr-

vatskom modelu to dodatno

unaprijeđeno, jer se gradiraju

iznosi za post i predsezonu,

glavnu sezonu i vansezonu, što

mislim da je fer rješenje i da

treba porazmisliti o unapređe-

nju crnogorskog zakona ili

podzakonskihakatautomsmi-

slu–objašnjavaŽupanović.

TAKSA

Takođe, kako dodaje, u hrvat-

skoj legislativi, odnosno

uredbi poovomosnovusede-

finiše da boravišna taksa u

mjestima koja nijesu razvr-

stanaukategorizovane razre-

de se uplaćuje u skladu sa ni-

voom D razreda turističkog

mjesta.

- Ovimse prevenira da svi po-

tencijalni prihodi buduupot-

punosti obuhvaćeni i za kate-

goriju vlasnika kuće ili stana

za odmor u turističkoj opštini

ili gradu, koji nije smještajni

objekat u smislu kategorija

definisanih zakonom, za po-

Profesor na Fakultetu za biznis i turizamu Budvi dr Ivo Županović o unapređenju evidencije gostiju

Kao prednosti aplikacije

eVisitor ističu se brža

prijava i odjava gostiju,

kao i automatski obračun

boravišne takse iznajmlji-

vačima. Korisnici eVisitora

su tako umogućnosti

imati momentalan uvid u

sve svoje obaveze i uplate,

kao i mogućnost preuzi-

manja i ispisa uplatnica za

plaćanje boravišne takse

(takođe je na kreiranoj

uplatnici po zaduženju

dostupan i barkod zadu-

ženja za plaćanje internet

bankarstvom). Budući da

će prijava i odjava gostiju

biti brža, ova aplikacija

omogućava i praćenje kre-

tanja turista s manjim vre-

menskimperiodom, što

omogućava bržu izradu

statističkih podataka.

Bržedo

statističkih

podataka

menutog vlasnika, ali i sve

osobe koje noće u toj kući ili

stanu u razdoblju glavne se-

zone.

Potom, 2,5 odsto od ukupno

uplaćenog iznosa se namjen-

ski koristi za razvojne projek-

te i programe kreiranja novih

turističkih programa u turi-

stički nerazvijenimpodručji-

ma – ističeŽupanović.

N.K.

PODGORICA

Poslanik

Demokratskepartije soci-

jalistaMilošNikolić sma-

trada su tvrdnjeportparo-

laSocijaldemokratske

partijeMirkaStanića, u

kojima izjednačavaproda-

ju i koncesijuAerodroma

CrneGore, ,,pokazatelj da

neznanje i dalje stanujeu

SDP-u“.

Stanić je u petak, za portal

CdM, kazao da je najava mi-

nistra saobraćaja Osmana

Nurkovića da Vlada planira

da u zakup na 25 do 30 godi-

na da aerodrome ,,neozbilj-

na i štetna po ekonomske in-

terese države Crne Gore, što

izSDP-asmatrajumanipula-

cijomi podmetanjima“.

Reagujući na ovu izjavu, Ni-

kolićocjenjujedauSDP-uni

prije par godina ,,nijesu ra-

zaznavali razliku između

prodaje i dugoročnog zaku-

pa“.

- Portparol SDP-a prećutku-

je da su 20 godina kadrovi

njegove stranke upravljali

Aerodromima i to tako kao

da su imu nasljedstvo ostav-

ljeni. A kako su gazdovali

ovim javnim preduzećem i

kakvusuvizijurazvoja imali,

najboljesvjedoči stanjeuko-

jemsu ga ostavili, koje je bilo

takvo da je ova Vladamorala

interventno da reaguje u ci-

lju proširivanja kapaciteta

aerodroma u Tivtu i Podgo-

rici - naveo je, između osta-

log, Nikolić.

On je poručio da će crnogor-

ski aerodromi ostati državni,

ali infrastrukturno i poslov-

no znatnounaprijeđeni.

- Jer je puna valorizacija ae-

rodroma, uz gradnju preo-

stalih dionica autoputa Bar

– Boljare i Jadransko-jonske

autoceste, preduslov daljeg

razvoja i povezivanja Crne

Gore, kako na unutrašnjem

tako i na međunarodnom

planu - kazao jeNikolić.

Sl.R.

NIKOLIĆ:

Neznanje i

dalje stanujeuSDP-u

Iz DPS-a poručili portparolu SDP-a da ni ranije nijesu

razaznavali razliku između prodaje i koncesije

Korišćenjemaplikacije

eVisitor poboljšala bi

se i naplata boravišne

takse. UCrnoj

Gori neophodno i

unapređenje

Zakona

o boravišnoj

taksi – kazao

je Županović

Kroz ovaj sistem

možemodobiti

značajne informacije

o pro lunaših turista i

turističkimtrendovima,

odnosno kako ćemo

u skladu s njima svim

našimpotencijalnim

gostima CrnuGoru

još više približiti kao

poželjnu turističku

destinaciju

Tačanbroj turistau

Crnoj Gori daobi eVisitor

OsmanNurković

IvoŽupanović

DobraVoda