Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 5. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

-Uokviru

„LBDMinicijative“ (Land

BattleDecisiveMunitionIni-

tiative - Inicijativazaodluču-

jućumunicijukopnenevoj-

ske) trenutnonijepokrenut

konkretanpostupaknabavke

municije, već jeupitanju

okvirniMemorandumora-

zumijevanju, koji jetekpotpi-

sani koji ćebiti implementi-

ranupredstojećemperiodu,

saciljemprepoznavanjapo-

tencijalnih projekatazana-

bavkumunicije, saopšteno je

Pobjedi izMinistarstvaod-

brane.

ODLUČUJUĆAMUNICIJA

U tokuNATO samita u Briselu

ministar odbrane PredragBoš-

ković potpisao je saministrima

odbrane15zemaljačlanicaNA-

TOiministromodbraneMake-

donije Memorandum o razu-

mijevanju, koji se odnosi na

multinacionalnu saradnju u

vezi sa nabavkom odlučujuće

municije kopnene vojske

(LBDM).

- Odlučujuća municija kopne-

ne vojske podrazumijeva uboj-

nasredstvamalogivelikogkali-

bra, raketna sredstva kao i

druge vrste ubojnih sredstava

kopnene vojske, koja zbog svog

značajnog dejstva mogu odlu-

čujuće uticati na ishod borbi -

navelisuizMinistarstva.Doda-

ju i da su dosadašnji planovi

nabavki VCGmunicije ovih vr-

sta u potpunosti realizovani u

prethodnomperiodu.

- Prilikom donošenja planova

nabavkimunicijezabudućipe-

riod, MOCrne Gore će razmo-

triti mogućnost da se dio tih

planova realizuje posredstvom

LBDM inicijative. Preostale

planirane nabavke MO Crne

Gore će samostalno sprovoditi

poustaljenim,zakonomdefini-

sanim, procedurama - ističu iz

Boškovićevog resora.

Premapodacimaonaoružanju,

CrnaGora nema borbene avio-

ne i tenkove. Unaoružanju ima

14 helikoptera i 16 oklopnih

borbenih vozila. Uz to, ima 73

artiljerijska oruđa, u koja se

ubrajaicijevnairaketnaartilje-

rija kalibra većeg od 100 mm,

uključujući minobacače 120

mm.

Takođe, crnogorska vojska ima

10 ratnih i pomoćnih brodova i

plovnihsredstava.

HELIKOPTERI

Novi helikopteri „Bel 412 EPI“

koristiće se, između ostalog, za

obezbjeđenje državne granice,

izviđanje, podršku policiji u

protivterorističkoj borbi, tran-

sport, medicinsku evakuaciju,

potraguispašavanje,kaoigaše-

nje požara. Jedna letilica već je

stigla u Crnu Goru, a preostale

dvije biće isporučene do kraja

godine.

IzMinistarstva su ranije kazali

da jepredviđena i nabavkabes-

pilotnih letilica, kojima će ko-

pnene snageVojske izviđati te-

ren i prikupljati informacije.

Pješadinci Vojske Crne Gore u

budućnosti bićezaštićeni oklo-

pom novih vozila, američkih i

njemačkih „hamvija“ i merce-

desaG-klase.

U arsenalu Vojske Crne Gore

većsenalazelakaoklopnavozi-

la „RCVsurvor“, borbenaoklo-

pna vozila (BOV) i jedna „oto-

kar kobra“, specijalizovana za

hemijsko,biološko,radiološkoi

nuklearno izviđanje.

Misiju zaštite vazdušnog pro-

storaCrneGorepočelisu5.juna

ove godine Grčka i Italija, po

modelu koji već postoji u dru-

gim NATO članicama. Zemlje

članice Alijanse dobrovoljno

stavljaju na raspolaganje svoje

presretačke avione saveznica-

makojeihnemaju,štojepolitika

„Pametneodbrane“NATO-a.

Pristupanjem predloženom

Memorandumu o razumijeva-

nju, dodaju iz Ministarstva,

stvorene su osnove za među-

sobnu saradnju u nabavkama,

održavanju i skladištenju ove

municije država potpisnica u

okviru novoformirane LBDM

inicijative.

BENEFITI

- Ukoliko se posredstvom inici-

jativebudenabavljalaodređena

municija, koja je predviđena

planovima Vojske Crne Gore,

MinistarstvoodbraneCrneGo-

re će se priključiti timprojekti-

ma i zaključivati posebne teh-

ničke ili implementacione

sporazume. Svakako, bitno je

pomenuti da Crna Gora nije

obavezna da učestvuje u svim

nabavkama koje se budu spro-

vodile u okviruLBDMinicijati-

ve, već će se priključivati u skla-

du sa svojimpotrebama - kazali

suuMinistarstvu.

Govoreći o benefitima koje ova

inicijativa pruža potpisnicama,

izMinistarstva navode da je od

posebne važnosti mogućnost

združene nabavke odlučujuće

municije u skladu sa važećim

propisima o nabavkama, a koji

mogu rezultirati smanjenjem

troškova nabavke, kao i skraći-

vanjemprocedurenabavke.

- Učešće u LBDM inicijativi ne

podrazumijevatroškoveičlana-

rinu, takoda za implementaciju

Memoranduma nije potrebno

izdvajanje dodatnih finansij-

skih sredstava iz budžeta Crne

Gore. S druge strane, mogući su

finansijski benefiti u dugoroč-

nomkontekstujer bizajednička

nabavka sa drugimučesnicama

inicijative omogućila bolje fi-

nansijske uslove nabavke i po-

tencijalnu uštedu za budžet Cr-

ne Gore - ističu iz resora

odbrane.

Pored ovoga, drugi potencijalni

benefiti su, kažu, mogućnosti

zajedničkeobuke.

- Kao i korišćenje zajedničkih

poligona za gađanje odlučuju-

ćom municijom, aktivnosti u

vezi sa multinacionalnim

upravljanjem životnim ciklu-

somodlučujućemunicijeuklju-

čujući i neutralizaciju putem

delaboracije - zaključuju uMi-

nistarstvu.

J.ĐURIŠIĆ

Ministarstvo odbrane o inicijativi za nabavkumunicije

Združenanabavka

smanjuje troškove i

skraćujeprocedure

Uzimajući stranu Rusiji i nje-

nommešetarenju na Balkanu,

Srbija ozbiljno gubi kredibilitet

i uSkoplju i uPodgorici.

BEOGRADVSZAGREB

Srbija je Hrvatsku oduvek do-

življavala kao glavnog konku-

renta u regionu, a otkako je po-

stala članica EU i NATO,

kampanja Beograda protivHr-

vatske se intenzivirala. Svaki

povod se koristi kako bi se Hr-

vatska zakovala za ustaštvo.

Kritike upućene Hrvatskoj su

indirektno i kritikeEU, zato što

navodno tolerišepovampirenje

fašizma.

Hrvatska,međutim, nijeuspela

da se značajnije nametne kao

regionalni faktor, što se od nje

očekivalo. U tom smislu Bosna

jeključnakarikazastabilizaciju

Balkana, pre svega zbog nacio-

nalnihstrategijasusednihdrža-

vakojejesistematskipodrivaju.

Zbog toga je neophodna revizi-

ja Dejtonskog sporazuma, koja

ćeuvažitiBosnukaodržavuBo-

sanacabezobzirana religijsku i

etničkupripadnost.Zatorevizi-

ja treba da se zasniva, ne samo

naetničkimkriterijima,već,pre

svega, ekonomskim, geograf-

skimi kulturološkim.

Radikalna politika identiteta,

koja jenadeluvećdvedecenije,

ugrožava opstanak bosanske

države. Neophodno je te politi-

kekorigovatiidrugimdimenzi-

jama, prvenstveno traženjem i

definisanjem tačke integracije

za sve narode uBiH. Neophod-

no je izgraditi državni identitet

BiH. To isto važi i druge novo-

nastaledržavenateritorijibivše

Jugoslavije.

Političke eliteZapadnogBalka-

nanisupokazale zrelost i odgo-

vornostukonsolidacijinovona-

stalioh država. Zbog toga nisu

postale odgovornimeđunarod-

ni subjekti koji promišljaju bu-

dućnost svojih zemalja. Zato

EU, bez obzira na trenutnu kri-

zu, mora jasno definisati svoju

politiku prema ZapadnomBal-

kanu. Nije dovoljna retorička

podrška bez jasnih ciljeva. Ne-

ophodna je njena veća podrška

svim proevropskim segmenti-

madruštva.

Svesna opasnosti od involvira-

njadrugihakterakojiugrožava-

ju evropsku opcijuBalkana, za-

padnameđunarodna zajednica

jebilaključniakterkojijedopri-

neo aktuelnomrazvoju na jugu

Balkana podrškom prevazila-

ženjuunutrašnjekrizeuMake-

doniji i postizanju dogovora

okoimenasGrčkom.Promptno

je reagovala i prijemom Crne

GoreuNATO.

Iz istih razloga Strategija EU o

proširenjunaZapadniBalkanje

dugoročna vizija za region. Ali

-tojošuveknijedovoljnagaran-

cija.

Bezobzirana sve,Makedonija i

Crna Gora su postale nosioci

„novih vetrova na Balkanu“.

Obe zemlje su, uprkos brojnim

opstrukcijama, internim i ek-

sternim, ostvarile svoje ciljeve

na različitenačine.

Evropska unija treba ozbiljnije

dapodržitakvetrendoveuregi-

onu koji postoje u svimzemlja-

maZapadnogBalkana.

EUZADACI

Neophodno je da EU i dalje

promptno reaguje konstruktiv-

nimpolitikamanasvepozitivne

impulse iz regiona. Nije ohra-

brujući odgovor Brisela u vezi

sa početkompristupnih prego-

voraMakedonijekojisupredvi-

đeni tekza jun2019. Bezobzira

na unutrašnju krizu, reforma

EUmoradaseodvijanavišeko-

loseka, uključujući i paralelno

rešavanje budućnosti Zapad-

nogBalkana.

Pad evroentuzijazma u Srbiji

posledica je sporognapretkaka

EU i sve očiglednije besper-

spektivnosti članstva. Bar za

sada. Frustracija i opšte neza-

dovoljstvo ide na rukupopuliz-

mu i autoritarnosti vlasti. EU

mora imati u vidu i karakter

društava na Balkanu i pokazati

višeistorijskogstrpljenjazanji-

hoveprobleme.

U suprotnomRusija će, saboti-

rajući napredak Zapadnog Bal-

kana prema EU, nastojati saču-

vati disfunkcionalnost zemalja

na prostoru bivše Jugoslavije.

Jer, ruskauloganaBalkanunije

značajna po ekonomskom an-

gažmanu, osimu energetskom

sektoru. Rusija je ogledaloneu-

spelihtransformacijaitranzici-

ja na Balkanu. Savezništvo s

Rusijombazira se na frustraciji

i otporuvrednostimanakojima

počiva savremenaEvropa.

Nakraju, svedokSrbijaneodu-

stane od velikodržavnog nacio-

nalizma, ona će predstavljati

opasnostzaregionkaosredišnji

faktornjenedestabilizacije. Ta-

kođe, Srbija će to biti sve dok

zapadnazajednicavodipolitiku

podilaženja Beogradu kako bi

Srbijuprivukla na svoju stranu.

Očigledno je da ta politika do

sada nije dala veće rezultate jer

Beograd uvek nađe načina da

izbegne dogovoreno. Vredan

pažnjeje,svakako,predlogdase

kosovsko pitanje prebaci u Sa-

vet bezbednosti jer navodno

FederikaMogerini, kaomode-

rator, nijebilauspešna.

U suštini, cilj je da se u igru

uključiiRusija,kojojjeuintere-

suza sadadaKosovoostane za-

mrznuti konflikt.

Trenutno, Beograd polaže veli-

kenadeunedefinisanupolitiku

predsednika Trampa kada je

reč o Balkanu, posebno nakon

susretaTramp–PutinuHelsin-

kiju. S obzirom na to da niko

tačnoneznaočemuserazgova-

ralo,otvorenjeprostorzarazne

spekulacije.Novaadministraci-

ja još deluje na linijama pret-

hodne. Međutim, javljaju se i

izvesne lobi grupe (East-Weste

Institute) koje zagovaraju flek-

sibilniji odnos prema Kosovu i

generalno zagovaraju politike

koja se ne trebaju oslanjati na

stare teze i nerealističneuslove.

Bilo bi važno da EU, SAD i NA-

TO najzad završe „unfiished

business“ na ZapadnomBalka-

nutakoštoćesedržatiokvirana

kojem rade već tri decenije.

Ukoliko dođe do uzmicanja na

ključnim pitanjima, Zapadni

Balkan će se sunovratiti u novi

haos.

(Autorka je predsjednica

Helsinškog odbora za

ljudska prava u Srbiji

)

nihposlova“

Podrškomstavovima

MiloradaDodika,

Rusija uBiHopstruira

evropskubudućnost

Bosne. Beogradu

suštini nemijenja

svoj stavprema BiH,

zalaže se za status

quo i priželjkuje

raspadBiH. Premijer

Aleksandar Vučić,

bez obzira na neke

iskorake prema Sa-

rajevu, u suštini nije

pokazao spremnost

da podrži uređenje

BiHkoje bi išlo ka

njenoj unutrašnjoj

integraciji

PredragBoškovićnaNATOsamitu

Brojni bene ti potpisnicama inicijative

Region jeponovopočeoda toneunestabilnost