Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 5. avgust 2018.

Kultura

Počeo Internacionalni festival tamburaških orkestara u BijelomPolju

Ksenijinepjesme

za svavremena

BIJELOPOLJE

-Nastupom

orkestara izHrvatske

,Srbije,Makedonije i grada

domaćina započeo je šesna-

esti Internacionalni festival

taburaškihorkestaraugra-

dupodObrovom.

Uokviru tradicionalnemani-

festacije održan je i koncert

posvećen istaknutoj inter-

pretatorki crnogorskihizvor-

nih pjesama Kseniji Cicvarić

pod nazivom „21 godina po-

slije“, u okviru kojeg su na-

stupili ŠukrijaŽuti Serhatlić,

Tanja Šeter, Nedžib Delić i

Milena Pantović. Profesor

muzičke akademije na Ceti-

nju Senad Gačević i Šukrija

ŽutiSerhatlić inicirali supro-

jekatobilježavanjagodišnjice

smrti slavne umjetnice.

-Željeli smo da napravimo

neštokakobiKsenijinradsta-

vili u fokus pažnje javnosti i

na taj način sanjimupoznali i

novegeneracije, stasaleposli-

jenjenesmrti. Sveštosamna-

učio od naše lijepe crnogor-

ske pjesme i sevdalinke,

naučio sam upravo od nje.

Ovaj cijeli projekat jezapravo

dug prema njoj, jer poslije to-

likogodina i tolikonjenihpje-

sama, još uvijek ne vidimna-

slednicu velike Ksenije

Cicvarić - poručio je Serha-

tlić

Prvo veče festivala svakako je

obilježiokvartet„TheFrajle“.

Marija Mirković, Nataša Mi-

hajlović, Jelena i Nevena Bu-

„TheFrajle“ naotvaranju festivala tamburaša

ča oduševile su brojne posje-

tioce izvodeći čardaš, pop

rok, ali i šansonsone.

-Naše pjesme svakako da u

sebi sadrže taj tračak Vojvo-

dine i tamburice, ali rijetko

imamo priliku da izvodimo i

slušamo narodnu izvornu

muziku, tako da smo zaista

oduševljene i lijepo je vidjeti

da ljudi u Bijelom Polju nje-

guju staru izvornu pjesmu -

kazala jeNatašaMihajlović

Tamburaškom orkestru

KUD-a „Koškani“ iz Hrvat-

ske ove godine dodijeljena je

nagrada “dr Sabro Šabano-

vić” za afirmaciju i populari-

zaciju tambure.

Savjet Festivala je uručio na-

grade, zahvalnice i priznanja

pojedincima koji su dali zna-

čajan doprinos damanifesta-

cija dobije i zadrži izuzetan

umjetnički i profesionalni

nivo, a među njima se našao

Nino Veličkovski, koji je na-

stupiosaKumanovskimtam-

burašima.

-Već 14 godina nastupamo na

ovom festivalu, putovao sam

svijetomali zahvalnijupubli-

kunijesamsreo.Festival tam-

buraških orkestara u Bijelom

Polju bio jer moja inspiracija

da uđemu tamburašku avan-

turu i zahvaljujući njemu us-

pio sam da i moj narod obra-

d u j e m o v a k v o m

manifestacijom – rekao je

Veličkovski.

Prije početka festivala uCen-

tru za kulturu je otvorena

izložba slika Miomira Miša

Vemića.

Druge večeri festivala, pored

tamburaša iz Crne Gore, Sr-

bije iMađarske, nastupa iHa-

ri Mata Hari, a u 18 časova u

Centru za kuluturu će biti

promovisana knjiga autora

Senada Gačevića i Senada

Kazića„Đevojko, zlatna jabu-

ko“.

V.Šb.

Otvoren 18. Sajamknjiga u Ulcinju

Intenzivandijalog

međukulturama

ALEKSANDAR

BOGDANOVIĆ:

Uz jedno takvo

civilizacijsko

dostignuće

kakvo je knjiga,

svaki izazov se

lakše rješava

ULCINJ

-NaPristanu je

preksinoćotvoren 18. Sajam

knjiga, koji ćeunarednihne-

kolikodanaokupiti oko50 iz-

davača izCrneGore i regiona.

Na otvaranju su govorili mini-

star kulture Aleksandar Bog-

danović, predsjednik Opštine

Ulcinj Ljoro Nrekić, zamjenik

ministra turizma Albanije

HajrulahČeku, direktor Turi-

stičke organizacije Ulcinj

Fatmir Đeka, direktorica In-

stituta za promociju knjige iz

Tirane Irena Toči i poznati al-

banski pisacNamikDokle.

Ministar Bogdanović je u

svomobračanju istakaoda već

18 godina ulcinjski sajamknji-

ga spaja brojne izdavače, pisce

i čitaoce, donoseći jednu novu

dimenzijuregionalnomuvezi-

vanjuisaradnji.-Tojesvojevr-

sni nastavak kulturnih proži-

manjakojasunaovimobalama

ostavila neoborive dokaze o

plodotvornomsusretu različi-

tosti, o onome čime se i danas

prpeoznaju Ulcinj i Crna Go-

ra. Na takvim temiljima po-

stavljena je i jedna ovakva

svjetkovina knjige, koja može

poslužiti kao model za učvr-

šćivanjeodnosameđususjedi-

ma, čija su istorijska iskustva

obilježena sličnim izazovima,

a znamo da se uz jedno takvo

civilizacijsko dostignuće ka-

kvo je knjiga, svaki izazov lak-

še rješava –kazao jeBogdano-

vić.

Ministar kulture Crne Gore je

naglasio da živimo u vremenu

koje traži intenzivan i stalni

dijalog među kulturama, a da

istorijsko i savremeno isku-

stvoUlcinja,njegovgeografski

položaj, duga tradicija sklad-

nog raznoglasja, jesu ono što

predstavlja izuzetan predu-

slovkonkretnimaktivnostima

umeđukulturnoj saradnji.

-Da suneke odnjihveć pokre-

nute, vidi se iz podataka koji

pokazuju da je upravo u po-

sljednjih desetak godina

ostvarena intenzivna saradnja

između crnogorskih i alban-

skihknjiževnika,štojerezulti-

ralo i porastom prevedenih

crnogorskih književnih djela

na albanski, kao i albanskihna

crnogorski -poručiojeBogda-

nović.

Predsjednik Opštine Ulcinj

LjoroNrekić kazao jeda jeSa-

jam knjiga najznačajnija kul-

turna manifestacija koja se

održava u najjužnijem gradu

nacrnogorskojobali.Onjedo-

dao i da je Ulcinj grad kulture,

te da je Sajam knjiga manife-

stacija koja ima svoj značaj i u

regionalnimokvirima.

Sajam knjiga uz podrškuMi-

nistarstva kulture organizuje

Centar za kulturu Ulcinj u sa-

radnji sa Opštinom, Turistič-

kom Organizacijom Ulcinj i

Institutom Knjige iz Tirane.

Trajaće do 7. avgusta.

R.K.

SaotvaranjaSajmaknjigauUlcinju

Međunarodni festival karikature „Kolašin 2018“

Otvorena izložba

60najboljih radova

KOLAŠIN:

Autori najboljih

radova, DamirNovak izHr-

vatske, Jerži Glušek izPolj-

ske i Juksel Ćengiz izTur-

skenijesu sanama,ali

karikaturisti i njihoveporu-

ke su

svudaokonas.Mi

smo

njihovimkarikaturama, pri-

družili još 57najboljihrado-

va i takootvorili izložbukao

krunuTrećegmedjunarod-

nogFestivalakarikature

„Kolašin2018“ - istakao je

DraganMitovDjurović, vo-

ditelj završnogprograma

Festivala.

Na temu Festivala „Skijanje i

plivanje u jednom danu“ pri-

stiglo preko 500 radova iz 41

države.Utolikodržavajeotišla

i poruka kolašinska i crnogor-

ska..

SMIJEHJE LIJEK

Poznati crnogorski i svjetski

karikaturista. Luka Lagator je

obrazložio odluke žirija k, do-

dajućida jeporedtrinaradeza

najbolje radove, dodjeljeno i

šest specijalnihnagrada.Ispri-

čao je i nekoliko čuvenih ce-

tinjskihviceva i dobio aplauze

kolašinske publike.Aplauzi se

nijesuštedjelinikadajeMilica

AranitovićPapović, čitalasvo-

je nadahnute i provokativne

aforizme.Između kolaža smi-

jeha i višeslojnih poruka hu-

mora,odličnoseuklapakanta-

utor Marinko Pavićević sa

svojimnajpoznatijimkompo-

zicijama.

DARKOVE „ŠTAFETE“

I n i c i j a t o r i p o k r e t a č

Festivala,Darko Drljević je sa

pravom bio u centru pažnje

pred svojom kolašinskom pu-

blikom.Jedan od najpoznati-

jih crnogorskih i svjetskih ka-

rikaturista je kazao da će

Fesrival sve više okupljati, da

će biti sve više smijeha ali i

onih specifičnih poruka koje

samo karikatura može da do-

nese.

On se zahvalio Željki Vuksa-

nović, bivšoj predsjednici Ko-

lašina na podršci koju je dala

FestivaluiuručiojojZahvalni-

cu.Milosavu Batu Bulatoviću,

novom predsjednik Kolašina,

je uručio majicu sa karikatu-

romJugoslavaVlahovića, koja

je bila jedna vrsta „štafete“ da

se podrška Festivalu nastavi

što je Bulatović i obećao.Dar-

ko Drljević je otkrio i jednu

zanimljivost..

Ja iBatoBulatovićsmoškolski

drugovi.Išli smo na likovnu

sekciju kod znamenitog peda-

goga likovne kulture Momira

Bulatovića.Moramda vamot-

krijem da je Bato puno bolje

crtaoodemene ali etomene je

„krenula“ karikatura, duhovi-

to je podsjetioDrljević.

Tekst i foto:

Dr.P.

Festivalkarikature:

Publika je i slušala i smijala se

Forummladih

pisacaKIC-avečeras

naBarskomljetopisu

BAR

- Pjesnici ForumamladihpisacaKIC-a „BudoTomo-

vić“, uambijentupoznatogbarskogkafićaGvardija, večeras

od20 sati, publici ćepredstaviti svojupoeziju. Gosti Barskog

ljetopisabićeBarbaraDelać,MilenaRadević, NikolaĆorac,

MarijaVesković, NikolinaTomović, LukaBoljević, Jelena

Đurović, NatašaGudelj iMarkoStanojkovski.

Pored klasičnih književnih večeri, čitanja, ali i performativnih

nastupakojima suveć skrenuli pažnjucrnogorskepublike,mla-

di podgorički pjesnici okupljeni uklubukoji imapodrškuKIC-a

„BudoTomović“uvijektraženovenačinezapredstavljanjesvog

stvaralaštva, kao što i u njemu tragaju za autentičnim i estetski

uspjelimizrazom.

R.K.

ForummladihpisacaKIC-a