Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 5. avgust 2018.

Svijet

TIRANA

- NATO je odlučio

da izgradi vazdušnubazu

uAlbaniji, prvu takvuna

ZapadnomBalkanu, saop-

štio je albanski premijer Edi

Rama.

- Fondovima Sjevernoatlan-

skog saveza i u partnerstvu

sa VladomAlbanije, NATO će

investirati više od 50miliona

eura samo u prvoj fazi projek-

ta za modernizaciju vazdužne

baze umjestu Kučova - napi-

sao je Rama na Fejsbuku.

Kako prenosi RSE, Rama

je naveo da će putem tog

projekta, čiji radovi treba da

počnu ove godine, Kučova

služiti kao baza podrške

NATO-u za vazdušno snabdi-

jevanje.

- Kao i logistička i podrška

za vazduhoplovnu policiju, i

za treninge i vježbe saveza -

kazao je Rama.

Albanija je članica NATO-a od

2009. godine.

Rama: NATOgradi

vazdušnubazuuAlbaniji

SINGAPUR

-Državni sekre-

tar SADMajkPompeoupo-

zorio jeRusiju, Kinu i druge

zemljedani nakoji načinne

krše sankcijeUjedinjenih

nacijaPjongjangu. Nakon

togupozorenja sjevernoko-

rejskiministar spoljnihpo-

slovaRi JongHo izjavioda

supotezi SAD ,,zabrinjava-

jući“.

Namarginamagodišnjegforu-

ma Asocijacije država jugoi-

stočne Azije (ASEAN) u Sin-

gapuru,Pompeojenovinarima

rekao da SAD imaju nove, vje-

rodostojneizvještajedaRusija

krši sankcije UN, dozvoljava-

njem zajedničkih poslova sa

sjevernokorejskim kompani-

jama i izdavanjem novih do-

zvola radnicima iz te zemlje,

navodi Asošiejtedpres.

- Ako se ti izvještaji pokažu

kao tačni, a mi imamo dovolj-

no razloga da vjerujemo da je

tako, tobi bilokršenje sankcija

- rekao jePompeo i dodaoda je

SavjetbezbjednostiUNjedno-

glasnobiozauvođenje sankci-

Upozorenje državnog sekretara SADMajka Pompea

PRIŠTINA

- Predsjednik

KosovaHašimTači pozvao

je građane i institucijeKoso-

vanauzdržavanjeodbilo

kakvihprovokacija i očuva-

nje smirenosti uovomveo-

ma značajnomperioduza

Kosovo.

- Republika Kosovo je posve-

ćena postizanju istorijskog,

pravno obavezujućeg spora-

zuma,uokviruposljednjefaze

dijaloga o normalizaciji odno-

sa izmeđuKosova i Srbije. To-

kom ovog putovanja, neop-

hodnog za obezbjeđivanje

dugoročnog mira na Zapad-

nom Balkanu, Republika Ko-

Kosovski predsjednik apelovao na građane i institucije

Tači pozvaona smirenost i

uzdržavanjeodprovokacija

Rusija i Kinadanekrše

sankcijeUNPjongjangu

jaPjongjangu.

Šef američke diplomatije je

dodaodaćeVašington ,,veoma

ozbiljno“ pristupiti bilo ka-

kvomkršenju sankcija.

Pompeo je potom odletio za

Indoneziju, a na njegovu izja-

vu reagovao je Ri Jong Ho, u

obraćanju na konferenciji

ASEAN-a.

Ri jekazaodasuseSAD,,vrati-

le na staro, daleko od namjera

njihovog lidera“ Donalda

Trampa, iako je Sjeverna Ko-

reja ,,započela s mjerama do-

bre volje“, uključujući ,,mora-

torijumnanuklearneiraketne

probe i uništenje poligona za

nuklearne probe“.

-Ukrajnjeneprikladnepoteze

spada i vršenjepritiskanadru-

ge zemlje da ne šalju visoke

delegacije na obilježavanje 70.

godišnjice osnivanja Demo-

kratske Narodne Republike

Koreje u septembru - naveo je

Ri.

Šefsjevernokorejskediploma-

tije je dodao da SAD ,,sve više

podižu glas u vezi s održava-

njemsankcija“ Pjongjangu.

U nedavnom izvještaju Ujedi-

njenih nacija navodi se da

Pjongjang nije obustavio nu-

klearne i raketne programe i

dakršisankcijeUN,uključuju-

ći zabranjeno prebacivanje

nafte sa broda na brod.

Pompeo iRi JongHo jučesuse

rukovali prilikomzajedničkog

fotografisanja učenika konfe-

rencije ASEAN-a, kratko raz-

mijenivši osmijehe i par riječi.

Stejt dipartment je u među-

vremenu objavio da je Riju u

Singapuru uručen Trampov

odgovor na najnovije pismo

sjevernokorejskog lidera Kim

Džong Una koje je šef Bijele

kuće primio u četvrtak, ali sa-

držaj pisma nije saopšten.

sovo će se strogodržati obeća-

nja da sačuva smirenost i da ni

na koji način ne ugrožava cilj

potpune normalizacije odno-

sa između dvije zemlje - kaže

se u izjavi kosovskog pred-

sjednika.

On je saopštioda su institucije

Kosova, nakon stvaranja me-

nadžerskog tima, posvećene

da finalizuju rad za izradu na-

crta statuta Zajednice opština

sa srpskom većinom na osno-

vu sporazuma postignutih

2013. i 2015. godine u Briselu

između Kosova i Srbije i odlu-

keUstavnog sudaKosova.

- Stoga, kao predsjednik ze-

mlje, pozivamsve građane, in-

stitucije i strane koje su obu-

hvaćene ovimprocesom, da se

suzdrže od bilo kakvih provo-

kacija i da sačuvaju smirenost

uovomveomavažnomvreme-

nu za našu zemlju - kaže se u

izjavi Tačija.

Kontramjera Ankare na sankcije Vašingtona

Turska zamrznula

imovinuameričkim

ministrima

ANKARA

- Predsjednik

TurskeRedžepTajipEr-

dogan izjavio je jučeda će

Ankara zamrznuti imovi-

nuministarapravde i

unutrašnjihposlovaSAD,

kaoodgovorna istumjeru

Vašingtona, ali je i pozvao

naobnovupartnerstva

dvije zemlje.

Erdogan je u Ankari rekao

da je Turska bila ,,strpljiva“

od uvođenja sankcijaMini-

starstva finansijaSADusri-

jedu, ali da je sada naredio

da se ,,zamrzne imovina

američkihministarapravde

iunutrašnjihposlovauTur-

skoj, ako postoji“, prenosi

Asošiejtedpres.

Uprkos objavi sankcija, Er-

dogan je juče pozvaona ob-

novu partnerstva dvije ze-

mlje i dodao da se nada da

će SAD odustati od ,,uza-

vrelog stava“, dok diploma-

te rade na prevazilaženju

aktuelnih sporova dvije ze-

mlje.

- Mi mislimo da ne postoji

problem koji imamo sa

američkom administraci-

jom, a koji ne možemo da

riješimo-kazao jeErdogan.

Turskiministri unutrašnjih

poslova i pravde, Sulejman

Sojlu i Abdulhamit Gul,

ismijali suameričkesankci-

je prošle nedjelje, navodeći

da nemaju imovinu u SAD,

ali sunajnovije tenzijeuod-

nosima Vašingtona i Anka-

reuticalenapadvrijednosti

turske lire.

Erdogan je kazao da te

sankcije predstavljaju ,,oz-

biljno nepoštovanje Tur-

ske“ i optužio SAD za lice-

mjerje zbog zahtjeva za

oslobađanje sveštenika En-

drua Bransona, optuženog

u Turskoj za pomaganje

grupiislamskogpropovjed-

nika Fetulaha Gulena koju

Ankara krivi za pokušaj dr-

žavnog udara jula 2016. go-

dine.

Branson (50) živi uTurskoj

23 godine, a uhapšen je u

decembru2016. podoptuž-

bama za ,,činjenje zločina u

korist terorističkih grupa“ i

za špijunažu.Onteoptužbe

negira.

On je 22. jula prebačen u

kućni pritvor, ali mu prijeti

kazna zatvora do 35 godina

ako bude osuđen po obje

tačke optužnice.

Predsjednik i potpredsjed-

nik SAD, Donald Tramp i

Majk Pens, navode da pro-

tivBransona nema dokaza i

zahtijevaju njegovo pušta-

nje na slobodu.

MajkPompeo

HašimTači

RedžepTajipErdogan

Edi Rama

Najava albanskog premijera o planovima Alijanse na ZapadnomBalkanu

SastanakusjedištuNATO-a