Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 5. avgust 2018.

CrnomGorom

Predsjednik opštine Plužine o postignutim rezultatima

Bajagić: Bez

neizmirenih

obaveza

- Jedino izgradnjompreostalih

infrastrukturnih objekata, prije svega

saobraćajnice i kolektora za prečišćavanje

otpadnih voda, stvoriće se uslovi za

dugoročni planski razvoj - istakao je Bajagić

PODGORICA

-Opština

Plužinenemaneizmire-

nihobaveza, aprojekte fi-

nansira iz sopstvenog

budžeta, saopšteno je juče

na svečanoj sjednici lokal-

nogparlamentapovodom

4. avgusta, Danaopštine.

Predsjednik opštineMijuš-

ko Bajagić rekao je da je lo-

kalnauprava, kaoiprethod-

nih godina, uradila puno na

obezbjeđenju boljih uslova

za život stanovništva tog

kraja.

On je, kakoprenosi agencija

Mina,istakaoidasuplanovi

lokalne uprave realni i

usklađenisamogućnostima

i opredjeljenjemda se štedi

i da se sredstva troše na-

mjenski.

- Samo tako bilo je moguće

postići da, u uslovima više-

godišnje globalne ekonom-

ske krize, opština nema ne-

i zmi r e n i h o b av e z a i

projekte finansira iz sop-

stvenog budžeta - istakao je

Bajagić.

NAJBOLJARJEŠENJA

Lokalna uprava se, kako je

naveo, u prethodnom peri-

odu manje bavila politič-

kim temama, a više život-

n i m p r o b l e m i m a i

zahtjevima lokalnog sta-

novništva, bez obzira na

političku pripadnost, i na-

lazila je najbolja rješenja za

osnovna životna pitanja.

-Nemamopotrebnupodrš-

ku Vlade, niti odgovoran od-

nos državnih institucija i pre-

duzeća čiji je većinski vlasnik

država. Opština Plužine je je-

dinanasjeveruCrneGoreko-

janijekorisnikEgalizacionog

fonda - kazao jeBajagić.

Premanjegovimriječima,nije

se smjelo dogoditi da opština

na sjeveru, kao što suPlužine,

i pored deklarativnog zalaga-

nja iz vrha države oneophod-

nosti ravnomjernog razvoja,

ostane bez tih sredstava, „jer

realno stanje ukazuje da su

nepravednouskraćena“.

Na sjednici je i ove godine,

kao poseban problem koji se

decenijama ne rješava, nave-

den odnos Elektroprivrede

prema opštini Plužine, jer je,

kako su naveli, ispunjeno tek

25 odsto obaveza po osnovu

ugovorakojijemoraobitirea-

lizovando kraja 2014. godine,

a odnosi se na ugovoreno po

osnovu izgradnje Hidroelek-

trane Piva i potapanja terito-

rije tog kraja.

Neizvršene obaveze se, kako je

naveo Bajagić, uglavnom od-

nose na izgradnju infrastruk-

turnihobjekatauizmještenom

opštinskom centru, a njihovo

neizvršavanje ograničava i us-

porava razvoj tog kraja.

INFRASTRUKTURA

- Jedino izgradnjompreosta-

lih infrastrukturnih objekata,

prijesvegasaobraćajnice i ko-

lektora za prečišćavanje ot-

padnih voda, stvoriće se uslo-

vi zadugoročni planski razvoj

- istakao jeBajagić.

Govoreći o tome šta je urađe-

no u Plužinama, on je kazao

da je završena rekonstrukcija

dijela glavnog vodovoda u

Ulici Lazara Sočice, uređeni

su prilazi stambenim zgrada-

ma u naselju i saobraćajnice,

asfaltiran put Borikovača -

Brštanovica dug 3,7 kilometa-

ra, rekonstruisan sportski te-

ren i tribina igrališta za male

sportove i saniran Spomen

domu seluBorkovići.

Bajagić je kazao da je u završ-

noj fazi i rekonstrukcija zgra-

deMinistarstvaodbrane,koju

će koristiti opštinske službe,

prije svega Služba zaštite.

Uskoro će, kako je naveo, biti

raspisan tender za izbor naj-

povoljnijeg ponuđača za iz-

gradnju ledrasvjeteunaselju,

a dogovoreno je i dovođenje

optičkog kabla na područje

opštine.

Sl.R.

MijuškoBajagić

Obilježen Dan opštine Petnjica, nadležni zadovoljni

Adrović: Postali

smovelikogradilište

PETNJICA

- Jednaodnaj-

mlađihcrnogorskih lokal-

nihuprava - Petnjicaprosla-

vila je jučeDanopštine. Na

svečanoj sjednici lokalnog

parlamenta, kojomjepred-

sjedavaoMehmedMeša

Adrović, istaknuto jeda su4.

avgustaprije šest godina, i to

nakonpolavijeka čekanja,

građani Petnjicepovratili

status opštine svomgradu.

Adrović jekonstatovaoda se

odlukapokazalakao oprav-

dana, ada tomeupriloggo-

vori i činjenicada jePetnjica

posljednjihgodinapostala

velikogradilište.

-Zahvaljujući predanomradu

lokalne uprave i izdašnoj po-

moći državnih organa i naše

dijaspore, Petnjica je postala

veliko gradilište. To znači da

smo realizovali i da se realizu-

je veliki broj razvojnih proje-

kata koji doprinose da Petnji-

capostanerazvijenomjestosa

obrisima moderne sredine -

istakao jeAdrović.

Predsjednik opštine Petnjica

Samir Agović se osvrnuo na

okolnosti koje su prethodile

odluci na osnovu koje je usta-

novljenDan opštine Petnjica i

podsjetioda je4. avgusta2012.

godine održan referendumna

kojem je narod ovog kraja go-

tovo jednoglasno izabrao da

želi da ima svojuopštinu.

- Ovaj datum simbolizuje naše

jedinstvo, slogu, snagu i trajno

opredjeljenje da živimo u eko-

nomski boljemi prosperitetni-

jemdruštvu-istakaojeAgović.

On je podsjetio da lokalna

uprava čini sve da poboljša

uslove života na prostoru Bi-

hora.

- Iako suočeni sa brojnim iza-

zovima, uz snažnu podršku

Vlade i naše dijaspore, radili

smo predano i intenzivno na

svim poljima. Opšta je ocjena

dasmouoblastiinfrastrukture

kako društvene, tako i komu-

nalne i saobraćajne, postigli

odlične rezultate. Neke kapi-

talne projekte smo završili,

dok je realizacija brojnih pro-

jekata u toku. Vrijednost tih

projekata je blizu 20 miliona

eura.Višeodpolovinetihinve-

sticija je realizovano i koristim

priliku da se zahvalim premi-

jeruMarkoviću, resornimmi-

nistarstvima, Vladinim direk-

cijama i agencijama, kao i

ambasadama na bezrezervnoj

podršci. - istakao jeAgović.

Onjeistakaodajeposebnopo-

nosan na činjenicu da Petnji-

ca postaje važno saobraćajno

čvorište koje će se povezati sa

dva autoputa.

- Nastavili smo da gradimo

drugu fazuputaPetnjica –Be-

rane. Vlada Crne Gore je, pre-

ko Direkcije za saobraćaj, za

ove radove izdvojila 7,4milio-

na eura - kazao je Agović, do-

dajući da se aktivno radi i na

sanaciji elektro i vodovodne

mreže.

Tokom svečane sjednice uru-

čene su nagrade „4. avgust“

akademiku Šerbu Rastoderu,

Bajru Agoviću i posthumno

KadrijiAdroviću.Uručenesui

tri nagrade najboljim studen-

tima i to: Elisi Rujović, Almi

Rastoder i Jasmini Korać.

Telegrame čestitki povodom

DanaopštinePetnjica,između

ostalih, uputili su predsjednik

Crne Gore Milo Đukanović,

predsjednik Skupštine Ivan

Brajović i premijer Duško

Marković.Đukanović jeusvo-

joj čestitki naglasio da uspjesi

ostvareni tokomproteklih pet

godina od formiranja opštine

najbolje potvrđuju koliko je ta

odluka bila promišljena i

opravdana.

- Odgovornimodnosomdrža-

ve i lokalne uprave pospješili

smo razvoj i doprinijeli pove-

zivanju dijaspore sa zaviča-

jem- naglasio jeĐukanović.

V.JAŠOVIĆ

Održana sjednica Skupštine evropske dijaspore

MuamerKalićpredsjednik,

VeskoVukotić sekretar

CETINJE

– MuamerKalić

novi jepredsjednikEvrop-

skedijasporeCrneGore. On

jena toj funkciji naslijedio

Miloša Bukilića.

Na juče održanoj sjednici

Skupštine evropske dijaspore

za generalnog sekretara iza-

branjeVeskoVukotićizUdru-

ženja „Cetinje“ – Beograd,

dok je za blagajnika imenova-

na Dušanka Kapisoda iz Ma-

kedonije. Zazamjenikesu iza-

brani Neđeljko Gardašević iz

BiH i Danijela Livingston iz

Švajcarske. Izabrani su poča-

sni predsjednik i zamjenici -

Remzija Skenderović, Danije-

laNešovska iMiloš Bukilić.

Novoizabrani predsjednik

SEDCG (Skupština evropske

dijaspore Crne Gore) smatra

da bi štohitnije trebalopokre-

nuti inicijativudadobijusvoje

prostorijeuPodgorici, kao ida

se napravi precizna baza po-

dataka članova.

- Jedan od projekata koji pla-

niramo da realizujemo je da

kroz direktnu komunikaciju

SEDCG i odbora za iseljeniš-

tvo pri Ministarstvu inostra-

nihposlova, Spoljno–trgovin-

skom komorom i sličnim

institucijama evidentiramo

naše iseljenike koji su zainte-

resovani za ulaganja u Crnoj

Gori. Takođe, smatramda tre-

bainiciratisastankesanadlež-

nima u cilju dobijanja bržih i

potpunijih informacija veza-

nih za eventualna ulaganja

iseljenika u matičnoj državi -

kazao jeKalić.

Prema riječima novoizabra-

nog predsjednika SEDCG, u

planu je i intenziviranje orga-

nizacije kulturnih dešavanja

koja bi povezivalaCrnuGoru i

njene iseljenike.

- UlaskomuNATOCrna Gora

je dobila jednu posebnu vri-

jednost i snagu i svakiCrnogo-

rac treba da bude ponosan na

jedno takvo priznanje. Crna

Gora krupnimkoracima grabi

ka članstvu u EU, a jedan od

uslova je i todabudeprostora i

za kritike - kazao je Kalić na-

glasivši daćeon i saradnici biti

dostupni za sveprijedlogekoji

bi unaprijedili radSEDCG.

Okupljene jepozdravio i dosa-

dašnji predsjednik Evropske

dijasporeMiloš Bukilić.

Predstavnike Evropske dijas-

pore pozdravila je i predsjed-

nica Skupštine prijestonice

Cetinje Maja Ćetković nagla-

sivši da su tokomminulogvre-

mena Cetinje i crnogorska di-

jaspora njegovali dobre,

bratske odnose, te da ta nera-

skidivavezagodinamaneizdr-

živo snaži.

- Ma gdje bili, znajte da ste na

Cetinje uvijek dobrodošli, da

ćeteusvimaktivnostima imati

posvećenog i pouzdanog par-

tnera, da vas ovdje čeka prija-

teljski stisak ruke i bratski za-

grljaj,daćevasnašapokoljenja

pamtiti kao one koji žive u tu-

đini, a koji ne zaboravljaju ko

su, odakle su i odkojih su–ka-

zala jeĆetković.

Juče održanoj izbornoj skup-

štini prisustvovali su pred-

stavnici petnaestak udruženja

izBelgije, Luksemburga, Švaj-

carske, Kipra, Hrvatske, Slo-

venije, Srbije, Bosne i Herce-

govine,Makedonije iAlbanije.

Skupštini su prisustvovali i

Vera Kirović i Safet Radončić

izAsocijacije dijaspore.

PredstavniciSEDCG, Skupšti-

ne prijestonice i lokalne upra-

ve položili su vijenac na spo-

menik „Lovćenska vila“.

J. ĐUKANOVIĆ

PredstavniciEvropskedijaspore

Sa svečanosti uPetnjici